Arbete, rättvisa, demokrati och grön miljö.

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1991
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valet 1991 ÄR BETYDELSEFULLT FÖR VÅR FRAMTID. ALLA SOM FÖRLORAT PÅ OMFÖRDELNINGEN FRÅN ARBETE TILL KAPITAL BEHÖVER ETT ALTERNATIV SOM KÄMPAR FÖR ETT samhälle utan orättvisor och klassklyftor - ett socialistiskt alternativ. Högervridningen måste stoppas. Vi vet att människor har kraft att gemensamt förändra och leda utvecklingen i nya banor. Valets huvudfrågor är: - Arbete åt alla. - Rättvis fördelningspolitik. - Utvecklad demokrati och välfärd - nej till EG. - Röd politik för grön miljö. Ett förstärkt vänsteralternativ ger kraft åt en folklig rörelse för ett demokratiskt, självständigt och solidariskt Sverige. Arbetslöshet är ett slöseri med mänskliga resurser och kan inte accepteras. Alla måste ges möjlighet att delta i samhällsbygget. Under 8o-talet har de rika blivit rikare. Kapitalägare, banker och storfinans har blivit mäktigare. Många har förlorat på en hårdhänt omfördelning från arbete till kapital. Allt fler slås ut och sociala problem fördjupas. Ökade klyftor skapar ett hårdare samhälle. Klassklyftoma i Sverige har en mycket tydlig könsprägel. En huvudfråga i fördelningspolitiken är att uppvärdera kvinnors arbete, kunskaper och erfarenheter. Överklassens värderingar har fått en alltmer dominerande ställning. Kommersialism och aktiebörsens reaktioner har fått styra utvecklingen. Den offentliga sektorns möjligheter har krympts. Skola, vård och omsorg har eftersatts. Dessvärre har socialdemokratins ledning bidragit till detta. Den underordning av Sverige under EC; som redan påbörjats bidrar till de ökade klyftorna i samhället, den sociala nedrustningen, den ökade arbetslösheten och den regionala obalansen. Ett medlemskap i EG-unionen hotar att förvandla Sverige till en provins i utkanten av ett maktblock som domineras av internationellt storkapital. Sverige klarar sin utveckling, sociala trygghet, ekonomi och sina hänsyn till miljön genom ett öppet och jämlikt samarbete med folken både inom och utanför Europa. Förutsättningen för den mänskliga tillvaron är den biologiska produktionen och jordens förråd av ändliga råvaror. Slöseri och rovdrift har fört världen till gränsen för vad de biologiska systemen kan tåla. Människan måste leva inom de ekologiska ramarna, i respekt för djurs och naturs egenvärde. Den ekonomiska tillväxten är inget självändamål. Produktion som leder till onödig lyxkonsumtion, hög energiförbrukning och nedslitning av människor och miljö, är i själva verket raka motsatsen till ökad välfärd. Vi arbetar för: EKONOMI - billigare mat genom slopad matmoms, åtgärder mot monopolpriser och livsmedelskarteller. Utveckling av det svenska jordbruket - återställande av sjukförsäkringen - slopad moms på kollektivtrafik och boende - hyresstopp - att inflationens verkliga orsaker angrips i stället för de lågavlönades löner och den sociala tryggheten - skärpt konkurrenslagstiftning - skatt efter bärkraft, skärpta skatter på höga inkomster och kapital - stopp för spekulationsekonomin, så att investeringar styrs mot framtidsinriktad och miljövänlig produktion att göra »löntagarfonderna» till verkliga löntagarfonder en offensiv industri- och näringspolitik med hjälp av AP-fonder och löntagarfonder en förnyad infrastruktur, ökade satsningar främst på järnväg och kollektivtrafik ökad satsning på utbildning och forskning för en modernisering av produktionsresurserna demokratisk kontroll över näringslivet, så att storfinansens makt bryts ett Sverige i balans - mot storstadskoncentration och glesbygdsutarmning arbete åt alla. SOCIAL VÄLFÄRD ett ekonomiskt stödpaket till kommunerna stopp för nedskärningspolitiken mot den offentliga sektorn att försvara samhällsservice i glesbygden utbyggd kollektivtrafik satsning på förebyggande insatser för bättre folkhälsa rejält höjda pensioner för de pensionärer som har det sämst ställt att den offentliga sektorn demokratiseras genom ökat inflytande för brukare och anställda alternativ och mångfald - mot kommersialism och privatisering alla barns rätt till god barnomsorg allas tillgång till en bra skola, utbildning och kultur utbyggd vuxenutbildning allas rätt till bra och avgiftsfri vård och omsorg att en bra och billig bostad ska vara en social rättighet stärkt regional demokrati genom att landstingen utvecklas till länsparlament. . EUROPAPOLITIK stopp för EG-underordning - ökat samarbete inom den europeiska arbetarrörelsen mot högerkrafter och transnationellt kapital - folkomröstning om svenskt EG-medlemskap - ett öppet och samarbetande Europa. MILJÖ OCH ENERGI - att kärnkraften ska vara avvecklad 2010 och att avvecklingen börjar nu - styrande punktskatter och miljöavgifter på energi - alternativ energiproduktion - att tunga vägtransporter förs över till järnväg och sjötransporter - nej till Öresundsbro - kraftigt förbättrad kollektivtrafik - att bilismen i storstadsområdena begränsas även genom lokala restriktioner - att bilismens skadeverkningar minskas genom satsning på inhemsk alkoholbränsleproduktion och annan ny teknik - skärpt kamp mot skadliga arbetsmiljöer - förbud eller stränga gränsvärden för farliga ämnen - att nya ämnens ofarlighet ska bevisas av producenterna - att utsläpp begränsas till en långsiktigt hållbar nivå - förbud för import av virke från hotade regnskogar - miljövänligt skogs- och jordbruk som bevarar den biologiska mångfalden - ökat skydd för fjällnära skogar - förbud mot att gentekniskt förändrade organismer släpps fria i naturen - att produktion- konsumtion- avfallshantering inlemmas i kretslopp baserade på resurshushållning och återvinning. ARBETE -att arbetsskadeförsäkringen försvaras mot försämringar -vidgade fackliga fri- och rättigheter - och att förslagen till ingrepp mot de fackliga rättigheterna avvisas -fri förhandlingsrätt - inga statliga direktiv i avtalsrörelsen en Självständig, demokratisk och kämpande facklig rörelse, fri i förhållande till stat och partier -ett arbetsliv utan hälsorisker, belastningsskador, stress sjukdomar och utslagning -uppvärdering av kvinnodominerade arbeten -lika lön för lika arbete -demokratisering av arbetslivet -allas rätt till ett meningsfullt arbete och ett rikare arbetsliv -sex timmars arbetsdag. JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN rättvisa pensioner för kvinnor utbyggd föräldraförsäkring till 18 månaders kvoterad ledighet att kvinnors situation i arbetslivet förbättras när det gäller löner, arbetsvillkor, hälsorisker bevarad rätt till fri abort rättvis fördelning av stödet till flickors och pojkars fritidsaktiviteter ett samhälle som aktivt bekämpar förtryck och våld mot kvinnor ett samhälle där män och kvinnor är jämställda och har samma möjligheter till arbete och egen försörjning, ha barn och familj UNGDOMARS RÄTT OCH VÄRDIGHET ungdomars rätt till arbete - nej till särlösningar bort med betygen - för en demokratisk skola rätten till en meningsfull fritid - på ungdomarnas egna villkor. ETT MEDMÄNSKLIGT SAMHÄLLE solidarisk flyktingpolitik att rasism och fördomar bekämpas ett samhälle som aktivt bekämpar våld och förti mot barn alla ungdomars rätt till utbildning, arbete och bostad ett samhälle som kan skapa förutsättningar för värdigt liv för alla oavsett fysiska eller psykiska funktionshinder ökat stöd för patientföreningar och handikapporganisationer ökat stöd till brottsoffer minskad användning av alkohol, tobak och beroendeskapande mediciner ett medmänskligt samhälle som bekämpar drogmissbruk, hemlöshet, utslagning och våld ett samhälle där varje medmänniska behandlas respekt ett samhälle med rikt, mångsidigt och skapande kulturliv. FRED OCH SOLIDARITET En optimistisk tid av nedrustning och avspänning har grumlats av konfrontationer och krig. Konflikterna och klyftorna mellan de utvecklade kapitalistiska industriländerna och de fattiga länderna i Tredje världen växer snabbt. Många länder har försatts i en skuldfälla som fördjupar och befäster fattigdom och underutveckling. Att bryta denna utveckling försvåras av att USA nu kraftigt förstärkt sin position som världens politiskt och militärt ledande maktcentrum. Stora förändringar har skett i Europa. Enpartivälden har fallit. Viktiga steg har tagits i kampen för demokratiska rättigheter. Samtidigt har dock nationella och sociala konflikter fördjupats. I Baltikum och andra delar av Östeuropa har dessa motsättningar tillspetsats. Sverige måste konsekvent höja sin röst för fred, en ny världsordning av global ekonomisk utjämning och för att klara världen ur en hotande ekologisk kris. Sverige måste stödja folkens kamp för demokrati, oberoende och ekonomisk rättvisa. Sverige måste vara alliansfritt och politiskt självständigt. ökat u-landsbistånd nedläggning av JAS stopp för svensk vapenexport ett rättvist och solidariskt handelsutbyte med uländerna stöd till folkens kamp för demokrati, oberoende och ekonomisk rättvisa att Sverige konsekvent främjar avspänning, fred och nedrustning avskrivning av u-ländernas skulder en ny solidarisk världsordning ett FN som med fredliga medel agerar för rättvisa, fred och självbestämmande för världens folk.