Till Sverges folk!

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1948
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
Kommunistiska Partiets valmanifest 1948: TILL SVERGES FOLK! Dun 19 september går Sverges folk till val av riksdagens andra kammare. Kampen mellan demokratins och reaktionens krafter hårdnar. Sverges anslutning till Marshallblocket och förberedelserna för skandinavisk militärallians samt åtgärderna för ett sänka de breda folklagrens levnadsstandard kännetecknar reaktionens politiska strävanden. Kommunistiska partiet, som uppbär den svenska arbetarrörelsens socialistiska traditioner, bekämpar denna politik. På sin kongress i maj månad ställde partiet följande uppgifter i förgrunden: Demokratisk utrikespolitik för ett stödja fredens krafter i världen och bekämpa krigshetsarna. Kamp mot Marshallpolitiken, som är ett hot mot Sverges suveränitet och siktar till landets inlemmande i en imperialistisk blockbildning under de amerikanska dollarkapitalisternas ledning. Utvidgning av demokratin till samhällslivets alla områden. Storfinansens maktställning måste brytas för att möjliggöra en planmässig och ökad produktion till folkets nytta. Avskaffande av byråkratiskt kommissionsväsende. Avgörande inflytande för folkets breda massor i nödvändiga statliga regleringsorgan. Höjning av de breda folklagrens levnadsstandard på storfinansens bekostnad. Social likställighet mellan land och stad. Högre löner. Aktiv prissänkningspolitik, i första hand riktad mot monopolpriserna. Den sociala reformpolitiken fullföljes och förbättras. Realvärdet på redan genomförda socialreformer såsom folkpensionen och barnbidragen måste bevaras. Befolkningens bostadsförsörjning tryggas genom samhälleliga åtgärder mot de krafter som spekulerar i bostadsnöd och fördyrar bostadsproduktionen. Samma rättigheter för kvinnor och män på samhällslivets alla områden. Lika lön för lika arbete. Bättre utkomstmöjligheter och tryggad framtid för den unga generationen, demokratisering av skolväsendet. Sverges Kommunistiska Parti vill samla alla framstegsvänner, arbetare, bönder, intellektuella och tjänstemän till gemensamt uppträdande mot storfinans och reaktion. En kommunistisk valseger skapar förutsättningar för att slå reaktionen tillbaka, trygga freden och friheten och garantera en utveckling i folkmajoritetens intresse. Rösta därför den 19 december För fred - mot krig För Sverges oavhängighet - mot västblock och imperialism För vällstånd åt folket - mot vanstyre och "krångel" För högre levnadsstandard - mot höjda priser och skatter För en aktiv lönepolitik - mot lönestopp För demokrati och frihet - mot kapitalistisk diktatur och monopolvälde SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Partistyrelsen.