För hela Sverige - Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets Regeringsplattform 2011-2014

rg
De rödgröna Valmanifest - Riksdagsval 2010
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, VÄNSTERPARTIETS OCH MILJÖPARTIETS REGERINGSPLATTFORM 2011 - 2014 FÖR HELA SVERIGE ANSVAR FÖR HELA SVERIGE Sverige ska vara ett jämlikt land. Det är vårt mål. För att nå dit måste vi skapa fler möjligheter. Barnens framtid ska inte avgöras av vad föräldrarna tjänar eller var man bor. Utbildning och trygghet ska vara för alla, så att vi kan utvecklas, genom hela livet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter att påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen i stort. Ingen ska hindras av diskriminering. Alla ska kunna förverkliga sina drömmar och utveckla sina förmågor. Ett jämlikt Sverige är ett framgångsrikt Sverige. Där tas all begåvning, alla talanger och all arbetsvilja tillvara. Engagemang och nyfikenhet förvandlas till nya idéer och växande företag, och därmed jobb och framtidstro. Så kan Sverige konkurrera med kunskap och förnyelse i en värld av ständigt tuffare internationell konkurrens. Ett jämlikt Sverige förutsätter ett jämställt Sverige. För att minska klyftorna mellan kvinnor och män behöver en rad strukturella reformer genomföras. De ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Att hålla samman Sverige är det viktigaste uppdraget för en kommande rödgrön regering. Idag går utvecklingen i motsatt riktning. Unga möter stängda dörrar. Långtidsarbetslösheten biter sig fast på farligt höga nivåer. Svårt sjuka människor görs försäkringslösa. Klyftorna ökar, både mellan människor med höga och låga inkomster, och mellan män och kvinnor. Den här utvecklingen är inte värdig ett välfärdsland som Sverige. På längre sikt hotar den förutsättningarna för jobb och ekonomisk utveckling. Men det går att byta färdriktning. Det finns många företag som ropar efter arbetskraft, men inte hittar rätt kompetens - samtidigt som det finns många unga som inte vill något hellre än att jobba. Det finns stora investeringar som behöver göras i kollektivtrafik, järnvägar, bostäder, energieffektivisering och förnybar energi för att möta klimatutmaningen och göra Sverige till världsledande på grön omställning och miljöteknik – och så många positiva följdeffekter i jobb och ekonomisk utveckling om vi tar vara på möjligheterna. Det finns så mycket kreativitet, engagemang och framtidstro; bara alla får chansen att växa. En rödgrön regering kommer att ta ansvar. För ekonomin, för jobben, för skolan, vården och omsorgen.För trygghet i livets olika skeden, för miljön och för kommande generationer. Sverige ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. Reformer genomförs bara om det statsfinansiella läget så tillåter. De budgetpolitiska målen ska ligga fast. Vi lovar att inte sänka skatterna på lånade pengar. Direkt efter valet vill vi tillsätta en Jämlikhetskommission, för att analysera skillnader i livsvillkor och föreslå förändringar för att öka den sociala rörligheten. Ett modernt välfärdsland där jobben sätts först – det är vårt framtidsland. ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE Där jobben sätts först Ska Sverige klara den tuffa globala konkurrensen måste vi alla ständigt utvecklas. Det kräver hårt arbete – men också att vi får utlopp för vår kreativitet, våra idéer och vårt engagemang. Varje person som lyckas nå sitt eget mål, att slutföra en utbildning, lära sig ett yrke eller starta ett nytt företag, bidrar till Sveriges framgång. Vårt mål är att nå full sysselsättning och hålla ihop Sverige. Det kräver aktiva satsningar på jobb, utbildning och praktik, målmedvetna investeringar och sunda offentliga finanser. 1. 100 000 FLER JOBB, PRAKTIK- OCH UTBILDNINGSPLATSER Sverige behöver fler jobb. Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser. Vi vill investera i det som bygger Sverige starkt inför framtiden. Vi vill investera i nya företag, i ökad konkurrenskraft, i nya bostäder, i hållbar infrastruktur, i klimatomställning och välfärd. Vi vill ge unga chansen att bidra till Sveriges framtid. 2. RIVSTART FÖR SVERIGES UNGA Dagens höga ungdomsarbetslöshet är ett slöseri med en hel generations kunskaper och engagemang. Vi vill införa ett Ungdomsavdrag där hela arbetsgivaravgiften tas bort för den som anställer en ung arbetslös. Motsvarande subvention kan ges för den som ger en ung person en praktik- eller traineeplats. När nu de största ungdomskullarna sedan 1960-talet lämnar gymnasiet, samtidigt som fyrtiotalisterna går i pension vill vi uppmuntra företag och organisationer att tidigarelägga framtida anställningar genom ett brett Generationsväxlingsprogram. Vi vill ta bort regeringens aktivitetsförbud på Arbetsförmedlingen, som tvingar unga att vänta minst tre månader för att få utbildning eller praktik. Många unga som inte får jobb saknar en fullständig gymnasieexamen. Vår långsiktiga ambition är att alla före 25 års ålder ska ha en fullständig gymnasieexamen. Vi kommer redan 2011 att införa ett Ungdomslyft för att ge unga arbetslösa möjlighet att läsa in gymnasiet med rimliga studievillkor, och vill därefter gå vidare med ett bredare Framtidslyft som ska omfatta fler grupper. Idag drabbas unga särskilt hårt av att arbetsgivare kan stapla visstidsanställningar på varandra i åratal. Ungas rätt till trygga anställningar måste stärkas. Även ekonomiska incitament, såsom socialavgifter, ska ses över i detta sammanhang. 3. KONKURRENSKRAFTIG INDUSTRI OCH SÄNKT RESTAURANGMOMS För att klara den tuffa internationella konkurrensen måste svenska företag ständigt utvecklas och nya växa fram. Vi vill att Sverige ska vara en ledande industrination med en kunskapsintensiv tjänstesektor. Det behövs mer forskning, fler innovationer, mer riskkapital och bättre villkor för småföretag. Forskningen måste kontinuerligt stärkas så att Sverige kan konkurrera med högt kunskapsinnehåll; inte låga löner. Vi vill inrätta innovationsprogram för en konkurrenskraftig industri och kunskapsintensiv tjänstesektor. Ett forskningsavdrag skulle också vara betydelsefullt för Sveriges framtida konkurrenskraft. För att förenkla företagarnas vardag vill vi skapa en Onestop tillståndsportal och förbättra företagens möjligheter att själva välja karenstid i sjukförsäkringen. För att stärka tillgången på riskkapital vill vi också inrätta en riskkapitalfond. Hela Sverige ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och förutsättningar. Vi vill investera i välfungerande kommunikationer och driva på för att det ska finnas både offentlig och kommersiell service i hela landet. Redan 2011 och 2012 vill vi sänka socialavgifterna för småföretag så att det blir billigare att anställa. Vi har också som reformambition att under mandatperioden sänka restaurangmomsen, givet att det finns ett varaktigt reformutrymme. Om ytterligare ekonomiskt utrymme uppstår kommer vi att gå vidare med ytterligare lättnader för småföretagen. Det kan handla om sänkningar av momsen i andra delar av tjänstesektorn, sänkta arbetsgivaravgifter, minskade sjuklönekostnader eller ett riskkapitalavdrag. 4. UTVECKLING AV KOMPETENS – 44 000 UTBILDNINGSPLATSER OCH HÖJDA STUDIEMEDEL Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Ska företagen klara av att ständigt utvecklas måste deras anställda också kunna göra det. Det förutsätter breda investeringar i utbildning. Redan 2011 vill vi bygga ut högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen med 44 000 platser. Vi vill förbättra utbildningen vid högskolan, genom satsningar på kvalitet och bättre karriär- och yrkesvägledning och bättre möjligheter till praktik. Många studenter upplever sin ekonomiska situation som pressad. Om det finns utrymme för ytterligare reformer under mandatperioden vill vi höja studiemedlet med 600 kronor i månaden – 400 kronor i bidrag och 200 kronor i lån. Vi vill också höja tilläggsbidraget för studenter med barn med 25 procent. En ytterligare höjning av studiemedlet kan behövas på sikt. För att fler ska få chansen att läsa på högskolan måste också antagningsreglerna till högskolan förändras. Till exempel ska arbetslivserfarenhet kunna tillgodoräknas och möjligheter att läsa in ämnen på komvux finnas. Arbetsförmedlingen ska bättre kunna möta även dem som vill gå vidare i sitt yrkesliv och ska därför utvecklas till en Kompetensförmedling. Även den som jobbar behöver uppdatera sin kompetens. Det är därför angeläget att, tillsammans med arbetsmarknadens parter, noga utreda förutsättningarna för en Kompetensförsäkring. Nyanlända ska få lättare att få jobb. Språket är då en nyckel. Vi vill göra en kvalitetssatsning av SFI. Alla kommuner ska också göras skyldiga att kunna ta emot flyktingar. Förutsättningarna för personer med en funktionsnedsättning att delta i arbetslivet måste också förbättras. 5. TRYGGARE JOBB Vi vill förbättra arbetslöshetsförsäkringen. Det ska inte kosta mer än cirka 80 kronor i månaden att vara med – lika för alla. Alltför få anställda har idag en rimlig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Vi vill höja ersättningsnivån och taket så att alla som tjänar upp till cirka 25 000 kronor i månaden 2012 får ut 80 procent av sin lön i a-kassa. Under mandatperioden ska vi ta fortsatta steg för att nå målet om att minst 80 procent ska få 80 procent av sin lön i arbetslöshetsersättning. En sammanhållen översyn av hela regelverket kring a-kassan ska göras så försäkringen blir enkel att förstå, pålitlig, rättssäker och inte möjlig att missbruka. Vi vill bland annat se över villkoren för deltidsarbetslösa och studerande. A-kassan ska vara frivillig och solidariskt finansierad. En rödgrön regering kommer att stärka arbetsrätten. Vi vill göra det lättare att få fasta tjänster genom att lagstifta så att det blir svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra. Alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika. Vi vill riva upp Lex Laval, revidera delar av utstationeringsdirektivet och verka för att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll för fackliga rättigheter. Vi vill också se över lagstiftningen när det gäller företags och organisationers anlitande av bemanningsföretag. Företrädesrätten vid återanställning får inte sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag. 6. JÄMSTÄLLDA JOBB – OCH INVESTERINGAR I EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Vi vill att kvinnor ska ha halva makten och hela lönen. Det måste bli ett slut på lönediskrimineringen av kvinnor. Vi vill att alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar varje år och upprätta handlingsplaner. Vi vill också se över möjligheterna att införa någon form av vite för de arbetsgivare som trots lönekartläggningar och handlingsplaner inte åtgärdar lönediskriminering. Så blir arbetsmarknaden mer jämställd. Om det finns utrymme för ökade reformer vill vi att Diskrimineringsombudsmannen ska få förstärkta resurser. För att skapa ett jämställt arbetsliv är det även viktigt att heltid blir en rättighet, och deltid en möjlighet. Arbetsmarknadens parter har det huvudsakliga ansvaret för att det blir så, men om frågan inte kan lösas avtalsvägen är vi beredda att lagstifta om rätt till heltid. Redan 2011 och 2012 vill vi investera i en heltidsmiljard för att driva på utvecklingen i kommuner och landsting. Vi vill också investera i en bättre arbetsmiljö. Vi vill öka resurserna till Arbetsmiljöverkets tillsyns- och informationsarbete, utbildning av skyddsombud, de regionala skyddsombudens verksamhet samt arbetslivs- och arbetsmiljöforskning. Stress och belastningsskador är prioriterade forskningsområden. 7. FLER OCH BÄTTRE JOBB I SKOLA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Kvaliteten i skolan, sjukvården och omsorgen måste förbättras. Under det senaste året har antalet anställda i välfärden minskat med cirka 25 000 – och ytterligare uppsägningar väntar. Det innebär att varje elev får mindre uppmärksamhet i skolan, och att patienterna får sitta längre i väntrummet. Högre kvalitet går inte att uppnå utan fler anställda i välfärden. Vi vill investera minst tolv miljarder kronor mer än regeringspartierna i vård, skola och omsorg. Vi vill långsiktigt säkra kommuners och landstings ekonomi genom att under nästa mandatperiod se till att statsbidragen är värdesäkrade. Vi vill också att alla ska kunna veta vad de kan kräva av offentliga tjänster, och vill till exempel uppmuntra statliga myndigheter att införa servicegarantier. Utöver mer resurser och fler anställda i välfärden, behövs det också smartare sätt att utnyttja välfärdens resurser. Det gäller inte minst personalens kunskap och kompetens. Alla som jobbar i offentligt finansierade verksamheter ska ha rätt till meddelarskydd. ETT RÄTTVIST SVERIGE Där välfärden är för alla Vi vill att alla ska ha tillgång till en välfärd av hög kvalitet – när man behöver det. Behoven ska styra, inte var man bor, var man är född, vad man tjänar eller vilket kön man har. Men idag går utvecklingen i motsatt riktning. Nya vårdbolag söker sig till områden där det går lätt att tjäna pengar, inte dit där behoven är störst. Sjukförsäkringen tar slut, trots att inte sjukdomen gör det. Elevernas kunskapsresultat i skolan sjunker. Det är en utveckling som måste brytas. Vi vill förbättra kvaliteten och tillgängligheten i välfärden. Därför kommer vi att prioritera ekonomiska satsningar till välfärden i bland annat kommuner och landsting. För oss kommer välfärden först och är överordnad skattesänkningar. 1. KVALITETSLYFT I FÖRSKOLAN – MAX FEM BARN PER PERSONAL OCH SÄNKT MAXTAXA Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan. Alla barn ska få uppmärksamhet och stöd i sin individuella utveckling. Det kräver kompetent personal som har tid och förmåga att se och stödja varje barn. Redan 2011 vill vi investera i ett brett Kompetenslyft för förskolans personal och ta ett första steg för mindre barngrupper. Vårt mål är att det ska finnas max fem barn per anställd, och bedömer att det är fullt möjligt att nå det redan under nästa mandatperiod givet att staten och kommunerna delar på kostnaderna. Vi vill också införa en rätt för barn att gå 30 timmar i förskolan – även om de får ett syskon eller en förälder blir arbetslös. För att vardagen ska gå ihop för många småbarnsföräldrar räcker det inte med en bra förskola, det krävs också barnomsorg som håller öppet när föräldrarna arbetar på kvällar, nätter och helger. Vi vill därför stimulera kommunerna att erbjuda mer barnomsorg på obekväm arbetstid, och är därefter beredda att utvärdera denna satsning och se över lagstiftningen på detta område. Om det finns utrymme för fler reformer under mandatperioden vill vi också sänka avgifterna i förskolan, genom sänkt maxtaxa. 2. FÖRBÄTTRA BARNENS UPPVÄXTVILLKOR Idag växer allt fler barn upp i fattiga familjer. Vi vill minska barnfattigdomen. Vårt mål är att antalet familjer i behov av socialbidrag ska vara 50 000 färre 2015. Till detta syftar flera av våra förslag för jobb och utbildning. Vi vill också höja underhållstödet, bostadsbidraget för ensamstående och taket i den tillfälliga föräldrapenningen (de så kallade vab-dagarna). För att förbättra alla barns trygghet vill vi utreda hur barnkonventionen ska kunna införlivas i svensk lagstiftning. Vi vill också ta ett samlat grepp om familjepolitiken och modernisera lagstiftningen så att den passar alla typer av familjebildningar. 3. KUNSKAP OCH KVALITET I SKOLAN – MED MINDRE KLASSER Vi vill se en likvärdig skola som sätter varje elevs möjlighet att nå kunskapsmålen i centrum, och stimulerar till kreativitet och ansvarstagande. Då behövs mindre klasser och fler lärare och andra specialister i skolan. Vi vill investera i ett kvalitetsprogram för skolan, med ambitionen att lärartätheten ska öka till nio lärare per 100 elever. Vårt mål är tydligt – Sverige ska ligga bland topp tio i OECD:s Pisa-undersökning inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015. Vi vill ta ett nationellt initiativ för att motverka mobbning och annan kränkande behandling i skolan, förbättra modersmålsundervisningen, satsa på elevhälsa och genomföra ett skolkökslyft. Skriftliga omdömen ska ges från första årskursen så att det är tydligt för elever, förälder och lärare hela tiden vad som krävs för att nå målen. För att varje elev ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och för att främja pedagogisk mångfald ska det vara möjligt att avvika från den nationella timplanen. Betyg ska ges från årskurs sju. Vi kommer att utvärdera de senaste årens stora skolreformer och stärka möjligheterna till en likvärdig utbildning, ökad kvalitet och en sammanhållen skola. Gymnasieskolan ska ge alla högskolebehörighet. 4. VÅRD I VÄRLDSKLASS Alla har rätt till en god sjukvård. Den som har haft möjlighet att teckna en privat sjukvårdsförsäkring ska inte kunna gå före i kön. Vi vill lagstifta om att alla ska få vård efter behov – oavsett inkomst, var man bor, vilket kön man har, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Den fria etableringsrätten ska rivas upp. Det så kallade Vårdvalet ska ersättas av ett Hälsoval så att vårdens resurser går dit där de mest behövs och det hälsofrämjande arbetet förbättras. Alla patienter ska kunna välja vårdcentral – men vårdbolagen ska inte kunna välja patienter. Inga universitets- eller regionsjukhus ska säljas ut. Vi vill främja folkhälsan. Kraftfulla insatser ska göras för att minska över- och felanvändning av läkemedel. Tillgängligheten i sjukvården ska förbättras genom till exempel fler hemläkarbilar för barn och äldre, fler närakuter och fler kvällsöppna vårdcentraler. Satsningar på bättre kvalitet och tillgänglighet i sjukvården ska gå före fortsatta skattesänkningar. Om det finns utrymme för ytterligare reformer under mandatperioden vill vi förbättra tandvården för unga, genom att förlänga dagens avgiftsfria tandvård från 19 till och med 24 år och genomföra en satsning på förbättrad tandvård för äldre. 5. EN RIKTIG SJUKFÖRSÄKRING – UTAN STUPSTOCK Alla ska ha rätt till vård och rehabilitering för att kunna leva ett bättre liv och för att kunna arbeta efter egen förmåga. Ingen ska – som idag – bli försäkringslös bara för att en administrativ gräns passeras. Regeringen har utförsäkrat 12 000 personer från sjukförsäkringen. Det är helt oacceptabelt. Vi vill skapa en förutsägbar och modern sjukförsäkring. Stelbenta tidsgränser ska ersättas med individuella rehabiliteringsplaner. Stupstocken ska avskaffas. Den som har utförsäkrats av regeringens regeländringar och som behöver det ska återförsäkras. Sjukförsäkringen ska ge verklig inkomsttrygghet. Taket i sjukförsäkringen ska höjas i två steg till 8,5 prisbasbelopp 2012. På sikt vill vi höja taket till tio prisbasbelopp så att de allra flesta får ut 80 procent av sin tidigare inkomst i sjukpenning. Vi vill också investera mer i rehabilitering. 6. ÖKAD LIVSKVALITET FÖR ÄLDRE Vi vill att tryggheten, friheten och livskvaliteten för äldre ska stärkas. Verklig valfrihet ska gälla i vardagen för dem som använder äldreomsorgen. Det handlar om att själv varje dag ha ett stort inflytande över vad man får hjälp med, hur hjälpen utförs och när insatsen görs. För att fler ska kunna anställas i äldreomsorgen ska kommunerna ges tillräckliga resurser. Vi vill att äldre med rätt till hemtjänst eller boende på äldreboende ska få möjlighet till ett rikare liv. Vi vill också införa en stimulans till kommunerna för fria timmar redan 2011, som de äldre kan använda som de själva vill. Det kan handla om en extra promenad i friska luften eller ett teater- eller restaurangbesök. Äldre ska kunna bestämma om de vill fortsätta att bo tillsammans – genom en parbogaranti. Vi vill också införa ett maxtak på 100 kronor för timavgiften i hemtjänsten. Detta som ett komplement till dagens maxtaxa i äldreomsorgen. Vi kommer också att stimulera kommunerna att erbjuda äldre omsorg på andra språk än svenska. För att skapa bättre ekonomisk trygghet för dem med små marginaler vill vi förbättra bostadstillägget för pensionärer och förtidspensionärer. 7. SLOPAD SKATTEKLYFTA MELLAN LÖN OCH PENSION Det måste bli ett slut på diskrimineringen av äldre – i arbetslivet, men också i skattesystemet. Idag betalar en pensionär cirka 700 kronor mer i skatt varje månad till följd av regeringens pensionärsskatt. Det kan vi inte acceptera. Pension är uppskjuten lön. Givet att det statsfinansiella läget så tillåter vill vi avskaffa klyftan i beskattning mellan lön och pension under nästa mandatperiod. Vi rödgröna partier menar att olika typer av inkomst av tjänst ska beskattas lika. Under mandatperioden vill vi ta fortsatta steg för att nå en likformig beskattning. Det innebär att skillnaden i beskattning ska minska mellan löntagare och andra grupper utöver pensionärer, exempelvis förtidspensionärer. 8. KREATIVA SVERIGE Vi vill ha ett kreativt Sverige med ett kulturliv som underhåller, ifrågasätter och ställer saker på sin spets. Om det finns utrymme för ytterligare reformer under mandatperioden vill vi investera i en kulturmiljard. Den nya satsningen på kulturen ska till exempel kunna rymma en maxtaxa i kultur- och musikskolan, ett återinförande av succén med fri entré på statliga museer och ett nytt populärkulturcentrum för film, musik, dataspel och serietecknande. Vi vill också genomföra ett nytt handslag med idrottsrörelsen. Handslaget ska uppmuntra barn och unga till rörelse, främja utveckling av föreningar och ledare, jämställdhet och integration. 9. BYGG BORT BOSTADSBRISTEN – BYGG ETT TILLGÄNGLIGT SVERIGE Vi vill möta bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. Sverige behöver en ny bostadspolitik med tydliga och starka ambitioner som gör det möjligt för unga att flytta hemifrån och för alla att hitta det boende man behöver. Vi har som mål att nyproduktionen av hyresrätter under nästa mandatperiod ska fördubblas och att bostadsbyggandet senast 2016 ska uppgå till 40 000 bostäder om året, varav en majoritet bör vara hyresrätter. Möjligheterna att klara detta är beroende av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommunerna. Vi vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och kostnader samt miljövänligt teknik. Därutöver vill vi se över relevant lagstiftning, särskilt bostadsförsörjningslagen, i syfte att stärka allas rätt till bostad, inte minst hemlösa. Vi vill förstärka lagstiftningen mot diskriminering, så att den även inkluderar tillgänglighetsfrågor. Vi avser att noggrant belysa kostnadsaspekterna av genomförandet av en sådan lagstiftning. En stark lagstiftning mot diskriminering ger ett verktyg för att människor med funktionsnedsättningar i större utsträckning blir delaktiga i samhälls- och arbetsliv. 10. TRYGGHET I VARDAGEN Alla ska kunna känna trygghet i vardagen. Polisen måste ha möjlighet att ge hjälp vid vanliga vardagsbrott och ta upp kampen mot den organiserade brottsligheten. Vi vill effektivisera polisens arbete genom att slå samman polisens myndigheter till en myndighet. Dagens polisutbildning ska ersättas med en högskoleutbildning. Insatser för att förhindra mäns våld mot kvinnor ska intensifieras. Rätten att vara privat ska värnas. En rödgrön regering kommer att stärka den personliga integriteten. Vi vill bland annat riva upp och göra om FRA-lagen – och för att göra rätt ska en parlamentarisk utredning tillsättas. ETT HÅLLBART SVERIGE Där vi tar ansvar för kommande generationer Sverige ska vara ett land där vi tar ansvar för kommande generationer. Vi har kunskaperna, vi har tekniken, och vi vet att det är dyrare att inte göra något än att göra något. Dessutom finns engagemanget. Många människor och företag tar ett stort ansvar i sin vardag. Men det gör inte den borgerliga regeringen och därför går utvecklingen för långsamt. Det leder till fortsatt hög miljö- och klimatpåverkan – men också missade chanser till ekonomisk utveckling och nya jobb. Vi vill investera brett i klimatomställning. Till exempel genom energieffektivisering och utveckling av förnybar energi och finansiera detta med högre klimat- och miljöskatter. Så tar vi ansvar för framtiden. 1.ÖKA KLIMATINVESTERINGARNA – NYTT KLIMATAVDRAG Vi vill se ett Sverige som tar täten i klimatomställningen och kraftigt reducerar utsläppen av växthusgaser. Men där är vi långt ifrån idag. Fortfarande förbrukar många bostäder och lokaler alldeles för mycket energi. Här finns stora möjligheter till smartare lösningar. Vi vill uppmuntra fastighetsägare och småhusägare att göra klimatinvesteringar genom att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta hyreshus, införa en klimatbonus för bland annat villaägare och bostadsrättsföreningar och stimulera energieffektivisering. Vi vill också låta det nuvarande ROT-avdraget finnas kvar under hela den kommande mandatperioden. Nu föreslår vi också ett nytt Klimat-avdrag för alla hushåll som vill göra större klimatinvesteringar. Klimat-avdraget gäller för den som gör en betydande investering i sin bostad, till exempel installerar nya fönster, och på så sätt får ned energiförbrukningen med minst cirka 30 procent. Dessa hushåll får då fastighetsavgiften nedsatt till 0 kronor per år i tre års tid. För att därutöver stimulera lokala klimatinvesteringar i kommuner vill vi starta ett nytt Klimatinvesteringsprogram. Vi vill också införa en möjlighet till nettomätning för småskaliga elproducenter. Vattenfall ska behållas och utveckas i statlig ägo. 2. GÖR TRANSPORTERNA GRÖNA Transporterna står för en stor del av miljöbelastningen i vårt samhälle. Fler transporter – inte minst när det gäller gods – behöver styras om från väg till järnväg. Det kräver betydande upprustningar och förbättringar i järnvägsnätet. Därför vill vi investera 100 miljarder kronor ytterligare för utbyggnad av hållbar infrastruktur 2010-2021. Bland annat vill vi bygga Sveriges första höghastighetsbanor: Ostlänken och Göteborg-Borås och storsatsa på kollektivtrafik, inte minst i Stockholmsregionen. För att öka andelen som åker med kollektivtrafik ska också försök med till exempel billigare kollektivtrafik kunna genomföras. Vi behöver också minska utsläppen från biltrafiken. Vi vill stödja omställningen av tunga fordon och stimulera efterkonvertering av bilar. Vår ambition är att det ska vara billigare att tanka förnybart än fossilt. Vi vill behålla nedsättningen av skatten för förnybara bränslen även efter 2013 givet att EU-reglerna tillåter det. Antalet biogasmackar måste öka så att det finns ett nät av stationer över hela landet och så att de som kör en biogasbil kan tanka i de större orterna. Vi vill investera i ökad produktion och distribution av biogas. Vi vill också stödja utvecklingen av el-bilar. 3. SKAPA EN GIFTFRI VARDAG Vi vill skapa en giftfri miljö – där ingen utsätts för farliga kemikalier i sin vardag. Trots förbud förekommer otillåtna färgämnen i till exempel mat och kläder och otillåtna mjukgörande ämnen i leksaker. Farliga kemikalier är också en del i många människors arbetsmiljö. Vi vill ta krafttag för att få bort de farliga gifterna i kläder, leksaker och mat. Barnen har rätt att växa upp utan onödiga risker för sin hälsa. Vi vill förstärka kemikalieinspektionens tillsynsarbete så att fler varor kan analyseras och kontrolleras. Vi är beredda att skyndsamt se över kemikalielagstiftningen. En rödgrön regering kommer att prioritera arbetet mot miljögifter i EU och internationellt. 4. DRIV PÅ DET INTERNATIONELLA KLIMATARBETET Vi vill se ett globalt ansvarstagande i klimatfrågan där Sverige är med och samlar länder med höga ambitioner för att driva frågan framåt. Att den svenska regeringen inte nådde längre vid klimatmötet i Köpenhamn var ett stort misslyckande. Men nya internationella överenskommelser kommer att behövas. Vi vill ägna stor kraft under nästa mandatperiod åt att driva på det internationella klimatarbetet för att öka miljörättvisan. Sverige ska inom EU driva på för att höja dagens reduktionsmål om 20 procent till 30 procent. Vi ska öka de svenska medlen för internationella klimatåtgärder, men finansiering av klimatåtgärder i fattiga länder ska inte gå ut över fattigdomsbekämpning. Sverige ska vara en tydlig röst i världen mot utvinning av olja i känsliga naturområden. En rödgrön regering kommer att arbeta för en internationell konvention för att skydda Arktis miljö. 5. ETT GRÖNARE SVERIGE Vi vill lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är omhändertagna. Genom att skydda värdefulla skogar tar vi vår del av ansvaret för att hotade växter och djur ska få fortsätta leva. Stödet till biologisk mångfald ska öka. Genom att våga ställa krav på andra och på oss själva kan vi minska utsläppen och få renare hav att bada i och segla på, utan allvarliga algblomningar. Med ett starkare strandskydd i exploaterade områden blir stränderna tillgängliga för alla även i framtiden. Allemansrätten ska ge alla tillgång till en rik natur. Nya mål ska tas fram för ekologisk matproduktion. Vi säger nej till uranbrytning i Sverige. TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD Vår solidaritet känner inga nationsgränser. Vår utrikespolitik syftar till att bekämpa fattigdom, främja demokrati, öka jämställdheten mellan kvinnor och män, öka respekten för de mänskliga rättigheterna, samt bidra till en tryggare och säkrare värld. Internationellt ska Sverige vara en förkämpe för fred, FN, nedrustning, rättvisa och klimat. Globaliseringen leder till ökat välstånd, men också ökade orättvisor. Finanskrisen och klimatkrisen med dess enorma konsekvenser visar på vikten av globala politiska lösningar. EU är en central utrikespolitisk arena som ger möjlighet att agera tillsammans med andra. Sverige ska vara en tydlig röst i EU för att kritiskt granska, förändra och förbättra. Vi vill använda det svenska EU-medlemskapet för fler jobb, bättre klimat, ökad jämställdhet och starkare konsumentskydd. Någon ny omröstning om euron kommer inte att hållas under nästa mandatperiod. Norden är en stor och viktig partner. Vi vill se en offensiv nordisk strategi för bättre integration, fler jobb och bättre infrastruktur. Sverige ska vara militärt alliansfritt. Vi säger nej till medlemskap i Nato. Vi står eniga bakom den utvidgade solidaritetsförklaring som omfattar hela Norden. Målet för vår försvarspolitik är att bevara Sveriges fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och att bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. Angående det svenska engagemanget i Afghanistan har vi rödgröna partier lämnat tydliga besked. Sverige ska vara mer aktivt i att med civila medel förebygga konflikter. Vi vill därför stärka Sveriges kapacitet när det gäller medling, konfliktarbete och förebyggande fredsarbete. En rödgrön regering kommer att ta fram en ny lag om krigsmateriel som bland annat utesluter vapenexport till länder som begår grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi vill att Sverige ska ge minst en procent av BNI i bistånd. Migrationspolitiken ska utmärkas av rättssäkerhet och solidaritet. Alla ska ha rätt till en individuell och rättssäker prövning av sina asylskäl och den som är i behov av skydd ska få asyl. De som flyr undan krig och väpnad konflikt ska få skydd. Skyddet för barn, kvinnor och HBT-personer ska stärkas. Sverige ska arbeta för fred i Mellanöstern och en tvåstatslösning med Israel och Palestina inom säkra och erkända gränser. Sveriges röst behöver höras i världen. En rödgrön utrikespolitik kommer att göra skillnad. SVERIGE STÅR INFÖR ETT VÄGVAL Vi rödgröna partier har tillsammans presenterat överenskommelser på en rad områden. I den gemensamma vårmotionen 2010 ligger skarpa förslag för statsbudgeten för 2011 och 2012 – som alla är fullt ut finansierade. I denna regeringsplattform lägger vi nya skarpa budgetförslag för 2011 och beskriver våra reformambitioner för den kommande mandatperioden. Regeringsplattformen, vårmotionen och övriga överenskommelser bildar tillsammans grunden för en rödgrön regerings politik. Sverige står inför ett vägval. Om fyra år kan Sverige vara modernare och mänskligare; mer jämlikt och jämställt. Unga kan ha fått större möjligheter att hitta sitt första jobb. Klasserna i skolan kan vara mindre. Det kan vara lättare att få tillgång till sjukvård – när man behöver den. Vi kan ha tagit stora steg i Sverige för att möta klimathotet och därigenom fått igång många nya gröna jobb. Klyftorna mellan människor och landsändar kan vara mindre. Sverige kan vara ett tryggare land – med fler möjligheter för alla. Vi rödgröna partier vill se en ny färdriktning för Sverige – med fler jobb, mindre klyftor och grön omställning. Vi ber om ditt förtroende i valet den 19 september.