Valmanifest 1991. Det bästa för Sverige.

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1991
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Framtidens idéer DET BÄSTA FÖR SVERIGE Valmanifest 1991 Frihetens friska vindar sveper över Europa och världen. Dess idéer spränger socialismens bojor, skapar nya möjligheter för oss alla och bygger ett nytt samarbete mellan fria nationer. 1990-talet blir Europas och frihetens årtionde. Den tredje vägen har misslyckats. Det finns ingen medelväg mellan socialism och frihet. Genom höga skatter, stora monopol och omfattande regleringar har Sveriges utveckling bromsats. Efter ett förlorat 1980-tal måste 1990-talet bli förnyelsens årtionde. Vi vill att Sverige skall nå Europa-toppen. Vi accepterar inte att Sverige halkar efter. Vårt land behöver ny tillväxt. Tilltron till den enskilda människans och familjens förmåga att själva ta ansvar för och forma sina liv är grunden för moderat politik. Det är vår lilla värld som ger oss som individer och familjer trygghet. Det är när de små nära gemenskaperna står starka som nationen står stark. Vi vill forma ett samhälle som är bra att leva i och ger alla utrymme att växa. Ett samhälle av myndiga medborgare. Ett fritt och välmående samhälle. Ett möjligheternas samhälle i det nya Europa. Sverige måste byta kurs Höstens val handlar om vilken väg Sverige skall följa mot 2000-talet. Europavägen är vårt alternativ för Sverige. Den ekonomiska krisen måste övervinnas. Det förutsätter att företagen börjar växa i Sverige igen, tillverka mer och sälja mer. Sänkta skatter stimulerar näringslivets investeringar i vårt land. Lägre skatter ger högre reallöner och lägre kostnadsökningar. God hushållning i stat, landsting och kommuner är nödvändigt. Detta, och alternativ till den offentliga verksamheten, ger utrymme för varaktiga skattesänkningar inom ramen för en ansvarsfull finanspolitik. Företagen ges nya förutsättningar att satsa för framtiden. Ju fortare ekonomin kan saneras, desto snabbare kan också andra angelägna åtgärder genomföras. Sänkta skatter är ett viktigt medel i den ekonomiska politiken, men framförallt ett mål i det reformverk som skall avveckla de socialistiska inslagen i vårt samhälle. Ytterst handlar skattepolitiken om det samhälle vi vill ha. Lägre skatter betyder större frihet för medborgarna och mindre makt för myndigheter. Högskattesamhället föddes ur tron att människan bara kan bli lycklig genom staten. Det baserades på föreställningen att hon låter sig styras av samhällsingenjörernas och de stora kollektivens ritningar, planer och beslut. Mot denna syn ställer vi moderater samhället som en gemenskap av fria människor och familjer, vilka finner sin trygghet i oberoendet, det fria valet och möjligheten att själva kunna ta ansvar. Stat, landsting och kommuner kommer med moderat politik att få mindre att göra i framtiden, men det de gör kommer de att kunna göra bättre. De offentliga insatserna koncentreras till områden där det offentliga är oersättligt. Stat och kommun måste hårdare prioritera de områden där samhället behöver en stark offentlig makt. Ett Sverige utan socialism betyder färre offentliga monopol. Fria alternativ inom barnomsorg, vård och utbildning kan konkurrera på lika villkor med den offentliga servicen. Denna kursomläggning sker samtidigt som Sverige blir en del av det nya Europa. Moderat politik är en garanti för att Sverige slår in på Europavägen. Bara den kan ge oss alla ett friare och rikare land att leva i. Ja till Europa! Moderaterna är Europapartiet i Sverige. Vi vill och vi kan föra Sverige in i det europeiska samarbetet. Vi vill ha fullt medlemskap i EG 1995. Vi tvekar inte om Sveriges väg. Det kräver en Europa-politik med styrka och stabilitet. Vi vill snabbt förhandla om Sveriges inträde som medlem. Tillsammans med likasinnade i andra länder vill vi bygga ett frihetens och medborgarnas Europa. Vi vill delta i byggandet av den Europeiska Unionen genom en politisk, en ekonomisk och en monetär union. Sänkt skattetryck! Moderaterna är partiet för sänkta skatter. Alla skall kunna leva på sin lön eller sin pension. Bidragsberoendet skall minskas. Sänkt skattetryck är avgörande för Sverige i det nya Europa. Arbetet med att sänka skatterna inleds omedelbart. Skattetrycket bör sänkas med i genomsnitt en procentenhet av BNP per år. Skattesänkningar ger ökad tillväxt och därmed nya jobb. Skatten för små och medelstora företag måste ner. Löneskatterna är för höga. Utan skattesänkningar får Sverige aldrig EG-priser. Den allmänna momsen kan inte ligga kvar vid 25 procent, utan skall sänkas ner mot 18 procent. Vi vill förlänga det kommunala skattestoppet. Vi arbetar för lägre kommunalskatt. Boendeskatterna måste sänkas. Vi vill stegvis avskaffa fastighetsskatten. Flyttskatten måste avskaffas. Minska de offentliga utgifterna! Moderaterna är partiet för sparsamhet. Sänkta skatter kräver sänkta utgifter. De offentliga finanserna måste vara i balans. Rundgången mellan skatter och bidrag skall minskas. Vi vill reducera anslagen till bl.a. fack och press. Vi vill minska subventioner och bidrag. I ett samhälle med lägre skatter står fler individer, familjer och företag på egna ben. Bidragssamhället blir däremot ett beroendesamhälle. Ny tillväxt ger nya Jobb! Moderaterna är partiet som kan skapa förutsättningar för ny tillväxt och nya jobb. Vi kan vända arbetslöshetskurvan nedåt och varaktigt knäcka inflationen. Företagandet är Sveriges framtid. Sänkta skatter, medlemskap i EG, avveckling av fondsocialismen och en trygg energiförsörjning ger fler arbete och hela Sverige ökat välstånd. Framtidsinvesteringarna måste komma tillbaka till Sverige. Företag måste med tillförsikt kunna satsa i vårt land. Utan investeringar upphör tillväxten. Utan tillväxt blir Sverige fattigare och välfärden sämre. Vi vill ha bättre villkor för småföretag. Krånglet och byråkratin drabbar de små företagen särskilt hårt. Pressa priserna! Moderaterna är partiet för lägre priser och lägre hyror. Höga skatter har gjort Sverige unikt dyrt i Europa. Lägre skatter, mer konkurrens och mindre statligt och kommunalt tillståndskrångel pressar matpriser och boendekostnader. En fast EG-valuta tvingar ner inflationen. Det ger lägre räntor och lägre boendekostnader. Spara för framtiden! Moderaterna är spararnas parti. Vi måste spara mer för framtiden. Det måste löna sig bättre för individer och familjer att spara. Vi vill sprida ägandet. Statliga och kommunala företag skall privatiseras. Att spara för ålderdomen är att spara för trygghet. Vi vill avskaffa pensionsskatten. Vi säger nej till att använda AP-fonderna till att socialisera företag. Stärk familjen! Moderaterna är partiet som slår vakt om familjen. Vi vill ge föräldrarna mer tid för barnen. Det kräver en ny familjepolitik där det offentliga stödet till barnomsorgen går direkt till familjen. Vi vill, som ett första steg, införa ett vårdnadsbidrag för alla förskolebarn över ett år och avdragsrätt för nödvändiga barntillsynskostnader. Vi vill ge frihet för alternativen i barnomsorgen. Stoppa vårdkrisen! Moderaterna har botemedlet mot krisen i sjukvården. Vi accepterar inte dagens operationsköer. Vi vill avveckla landstingens vårdmonopol och införa en sjukvårdsförsäkring för alla som stegvis ersätter landstingsskatten. Då får alla lika möjligheter att välja vård. En människa med handikapp måste kunna få rätt hjälpmedel i rimlig tid. Vi vill införa en hjälpmedelsgaranti. Vi vill återställa förtidspensionen till att motsvara dubbelt pensionstillskott. Handikappade måste kunna välja hemtjänst. Alternativ i vården ger valfrihet och kortar köerna utan att det kostar mer. Ge de äldre valfrihet! Moderaterna är partiet som kan ge de äldre en trygg och värdig ålderdom. Moderaterna vill ta tillvara de äldres erfarenheter bättre. Det kräver en flexibel pensionsålder. Vi avvisar bestämt den särskilda löneskatten på pensionärers förvärvsinkomster. Gamla människor måste kunna välja boende och service. Vi vill rusta upp ålderdomshemmen och bygga nya. Skolan till Europa-toppen! Moderaterna är partiet för kunskaper i skolan. Vi vill göra skolan till Europas bästa. Skolan skall ställa krav och ha klara mål. Det behövs en ny läroplan för grundskolan. Ett nytt betygssystem skall mäta vad eleverna kan. Betyg ges från och med sista året i lågstadiet. Skolstarten skall ske vid sex år ålder och lågstadiet vara årskurslöst. Ingen skall lämna lågstadiet utan att kunna läsa, skriva och räkna. Ett nytt beslut om gymnasieskolan måste fattas så att eleverna ges den utbildning som krävs för deras val av yrke eller framtida studier. Vi vill förstärka språkutbildningen på skolans alla nivåer. Fria universitet! Moderaterna är partiet för fria universitet. Vi vill snarast inleda en omvandling av universiteten till fristående stiftelser. Studenternas val måste i ökad utsträckning påverka vilken utbildning som ges. Sverige behöver fler välutbildade människor. Antalet utbildningsplatser måste öka. Nya resurser krävs för att främja kvaliteten och stärka forskningsanknytningen. Kultur är mångfald! Moderaterna är för fri radio-TV. Vi vill ha fri etableringsrätt för lokala radio- och TV-stationer. Moderaterna är partiet som slår vakt om det mångsidiga samhället. Friheten är kulturens livskraft. Ett vitalt kultursamhälle vårdar arvet och är öppet för nya strömningar. Författare, konstnärer och artister försörjer sig på att skapa. Det viktigaste kulturstödet just nu är lättnader i egenföretagarnas beskattning. Vi vill minska institutionernas och de enskilda kulturskaparnas beroende av offentliga bidrag och subventioner. Alla skall kunna äga sin bostad! Moderaterna är partiet för valfrihet i boendet. Vi vill uppmuntra det långsiktiga sparandet i den egna bostaden. De hyresgäster som vill skall kunna friköpa sina lägenheter från de kommunala bolagen. Lägre skatter, ökad konkurrens och mindre byråkrati pressar boendekostnaderna. Vi värnar besittningsskyddet och vill göra det möjligt att pröva hyreshöjningar i domstol. Det nya finansieringssystemet - med räntelån som växer - skall inte träda i kraft. Stöd till nybyggda bostäder skall utgå lika för alla. Stoppa våldet! Moderaterna är partiet för lag och ordning. Ungdomsbrottslingar måste tidigt mötas av kännbara reaktioner. Ökningen av våldsbrotten måste hejdas. Vi vill utbilda fler nya poliser och satsa på kvarterspoliser. Brott skall medföra straff. Vi vill avskaffa halvtidsfrigivningen av fängelsedömda. Stödet till brottsoffer måste förstärkas. Vi vill göra Sverige knarkfritt. Narkotikan är inkörsporten till kriminalitet. Vi vill ge polis och tull ökade resurser att bekämpa knarket. Bruk av narkotika skall också kunna leda till fängelse. Därigenom ges polisen möjlighet att på ett tidigt stadium spåra missbrukare. Rättsstaten skall värnas! Moderaterna är rättsstatens parti. Domstolarna måste ges vidgad rätt att pröva om en lag står i strid med grundlagen. Vi vill avskaffa generalklausulen i skatterätten. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna skall införlivas i svensk lag. Äganderätten skall grundlagsfästas. Miljöpolitik med förnuft! Moderaterna står för en ansvarsfull miljöpolitik. Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att påskynda omställningen till ett miljövänligare samhälle. Vi vill samarbeta och satsa mer internationellt. Miljöinsatser behövs i Centraleuropa där nedsmutsningen är störst. Vi vill fortsätta att använda kärnkraften. Den gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen med 20 procent till 2005. Ny teknik och nya kringfartsleder ger mindre bilavgaser. Sverige behöver ett livskraftigt jordbruk! Moderaterna är partiet som ger jordbruket chans att konkurrera i Europa. Avregleringen av jordbruket gynnar näringen, och skall ske i takt med omvärlden. Vi vet att svenskt jordbruk kan hävda sig i en tävlan på lika villkor. Sverige skall vara pådrivande i GATT-förhandlingarna och verka för en global avreglering. Medlemskap i EG öppnar en stor marknad för svenskt jordbruk. Vi vill låta enskilda jord- och skogsbrukare friköpa statens egendomar. En modern invandrar- och flyktingpolitik! Moderaterna vill låta invandrare och flyktingar bidra till Sveriges utveckling. Vi vill förbättra möjligheterna för dem som vill invandra för att arbeta. Sverige behöver en mer tidsenlig flyktingkonvention. Beslut i invandrings- och flyktingärenden måste tas snabbt. Invandrarnas kunskaper måste tillvaratas bättre. Svenska kyrkan förblir en folkkyrka! Moderaterna har den västerländska humanismen och den kristna etiken som grund för sin politik. Kyrkan frigörs från statens inflytande och får full möjlighet att besluta om sina egna angelägenheter. Den skall verka över hela landet. De fria samfundens ställning värnas. Frihet ger fred! Moderaterna vill ha en fast utrikespolitik med en europeisk identitet. Vi stödjer Estlands, Lettlands och Litauens frihet. Sverige måste ge stöd och hjälp till systemskiftena i Central- och Östeuropa. Biståndet skall stödja demokrati i utvecklingsländerna. Vietmamstödet skall avskaffas. Katastrofhjälpen måste bli större. Ett starkt försvar! Moderaterna är partiet som slår vakt om försvaret. Den nationella tryggheten kräver ett starkt försvar. Sveriges måste ha beredskap inför det oförutsebara. Jas-projektet skall fullföljas. Ubåtsskyddet måste förbättras. Soldaterna skall ha rätt till bra utrustning. Försvaret behöver ökade resurser.