Valmanifest 1985. Framtid i frihet.

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1985
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valmanifest 1985 Framtid i frihet Grunden för Moderata Samlingspartiets politik är tilltron till människornas möjlighet att själva ta ansvar för och forma sin tillvaro. Vi moderater vill vidga människans beslutsområde och ge henne större valfrihet. Familjens ställning skall stärkas. Politikers, organisationers och myndigheters makt begränsas. En fri ekonomi är en förutsättning för ett fritt samhälle. Fri företagsamhet är grunden för arbete och välstånd. Det personliga ägandet skall spridas. Därför måste löntagarfonderna avskaffas. Friheten är kulturens livsluft. Framåtskridandet bygger på människans skaparkraft. Kollektivism och statlig styrning leder till stillastående. Politikernas viktigaste uppgift är att värna vårt öppna samhälle och vårt folkstyre. Ett starkt försvar tryggar vårt oberoende. Frihet är en förutsättning för fred. Vi moderater vänder oss mot den socialdemokratiska politiken som inskränker individernas och hushållens handlingsfrihet. Den medför högre skatter och mer byråkrati. Priserna stiger och arbetslösheten ökar. Löntagarfonder innebär att näringslivet socialiseras. Sverige behöver en borgerlig majoritetsregering, som med styrka och fasthet kan föra den ansvarsfulla politik som krävs för att lösa Sveriges problem. Den politiken bygger på tilltro till människorna och deras förmåga. Därmed skapas ett möjligheternas samhälle och en FRAMTID I FRIHET! Moderaterna Sveriges ekonomi förbättras genom skattesänkningar, besparingar och frihetsreformer. Den ekonomiska tillväxten stimuleras, inflationen dämpas och hushållens ekonomi stärks. Besparingar är nödvändiga för att minska budgetunderskottet och få utrymme för de skattesänkningar som stimulerar produktionen. Frihetsreformerna bryter statens och kommunernas monopol, vilket ger konkurrens och valfrihet. Sänkta skatter främjar arbete, sparande och företagande, vilket skapar välstånd. När skatten är betald, skall man ha råd att försörja sig. Marginalskatten skall sänkas med ca 10 procentenheter till normalt 40% med ett tak på 70%. Skatteskalan skall vara inflationsskyddad. Genom barnavdrag tas hänsyn till försörjningsbördan. Fastighetsskatten skall slopas. Kommunalt skattestopp skall införas. Budgetunderskottet skall minskas steg för steg. Den explosionsartade ökningen av statsskulden måste brytas genom omfattande besparingar. Inget område kan undantas från spararbetet, som måste bedrivas så att den som verkligen har det svårt skall få stöd från det allmänna. Fria företag är grundvalen för Sveriges välstånd. Beskattningen av arbetande kapital i småföretag skall tas bort. Nyföretagandet och storföretagandet skall stimuleras. Statliga företag skall privatiseras. Arbetslösheten motverkas bäst genom ett omfattande nyföretagande särskilt inom den privata tjänstesektorn. Ett spritt ägande förutsätter att löntagarfonderna avvecklas. Fondskatterna och fondbyråkratin avskaffas. Fondernas tillgångar används för att stimulera till ett brett sparande i aktier. Aktiebeskattningen lindras och förenklas. De anställda skall stimuleras att bli delägare i företagen. Bostadsägandet skall spridas. Fler riktiga jobb blir resultatet av livskraftiga företag, en rimlig kostnadsutveckling och lägre skatter. Förbättrad skolundervisning, lärlingsutbildning och lägre ingångslöner för ungdomar minskar den höga ungdomsarbetslösheten. Enskild arbetsförmedling skall tillåtas. Familjen lägger grunden för socialt ansvar och trygghet. En trygg barndom är den bästa start vi kan ge våra barn. Familjen skall själv bestämma över sin arbetsfördelning och barnomsorg. Genom vårdnadsersättning för de små barnen, barnavdrag och avdragsrätt för tillsynskostnader ger vi familjen större valfrihet mellan förvärvs- och hemarbete och mellan olika former av barnomsorg. Skolans uppgift är att ge varje elev kunskaper och färdigheter. Den skall fostra till ansvar och goda arbetsvanor. Skolan skall ta tillvara och utveckla det som är unikt hos varje elev. Betygen skall visa vad eleverna kan och ges regelbundet redan från lågstadiet. Skolstarten skall ske tidigare. Ökade valmöjligheter skall erbjudas i högstadiet. Lärarna skall ha goda ämneskunskaper. För tillträde till högre utbildning skall krävas gedigna förkunskaper. Den högre utbildningen skall bedrivas nära forskningen. Denna skall stå fri i förhållande till statsmakterna. Att äga sin bostad ökar tryggheten, sprider ägandet och minskar bostadskostnaderna. Ett premierat bostadssparande gör det möjligt för fler att förvärva sin bostad. Kommunala bostadsföretag skall erbjuda hyresgästen att köpa sin lägenhet, om så behövs mot kommunal borgen. Skattesänkningar gör det möjligt att minska statens räntebidrag. Full avdragsrätt för räntekostnader måste återinföras. Den enskilde hyresgästen skall ha förhandlingsrätt. Byggrätten skall befästas. Den sociala tryggheten vid ålderdom, sjukdom och handikapp liksom vid arbetslöshet skall garanteras. Stat och kommun står för grundtryggheten. Enskilda insatser skall stimuleras. Offentliga monopol på vård och omsorg avvisas i valfrihetens intresse. God hälso- och sjukvård skall tillförsäkras alla. Patienten skall kunna välja läkare. Det möjliggörs genom fler privata alternativ. Genom en utbyggd sjukvårdsförsäkring kan fritidspraktiker och privatpraktiserande läkare, tandläkare och sjukgymnaster ge patienter vård på rättvisa villkor. Sjukvård i glesbygd skall stimuleras genom högre ersättning från försäkringen. Rättstryggheten skall stärkas. Sverige skall bli ett narkotikafritt samhälle. Bruk av narkotika skall kriminaliseras. Den organiserade brottsligheten samt narkotika- och våldsbrottsligheten skall bekämpas genom ökade polisinsatser och hårda straff. Brott mot enskild, t ex genom våld eller stöld, är minst lika allvarligt som brott mot det allmänna. Husrannsakan och kroppsvisitation skall bara kunna ske vid misstanke om allvarliga brott. Människors integritet skall ges ett förstärkt skydd mot datakontroll och myndighetsintrång. Byråkratin måste bekämpas. Myndigheterna skall ge snabba och klara besked. Lagarna skall vara enkla. Svenska Kyrkan skall vara en öppen folkkyrka verksam över hela landet. Den skall ha frihet att besluta i egna angelägenheter. Frikyrkorna och de fria samfundens ställning skall värnas. Radio- och TV-monopolet skall avskaffas. Nya medier måste fritt kunna startas. Reklam i radio och TV skall tillåtas. Ökad frihet är den viktigaste förutsättningen för ett gott kulturklimat. Kulturbyråkratin skall avvecklas. En god miljö förutsätter en begränsning av föroreningarna. Försurning av mark och vatten motverkas genom en mer miljövänlig energipolitik. Vattenkraft och kärnkraft liksom kärnvärme är bra alternativ. Rening av bilavgaserna stimuleras genom skatterabatter. Förbränning av olja, kol och andra bränslen måste minska. Jordbruket och fisket tryggar vår försörjning och vårt oberoende. En levande landsbygd befrämjar regional balans. Ägande av mark skall främjas. Domänverket skall sälja ut mark till bönder och andra. Utrikes och försvarspolitiken skall trygga Sveriges frihet och arbeta för en friare och fredligare värld. Neutralitetspolitiken förutsätter fasthet. Nordens ökade strategiska betydelse kräver en stramare utrikespolitik och ett starkare försvar. Ubåtskränkningar skall mötas med kraft. Förbindelserna med Europa skall förbättras. Biståndet skall hjälpa de fattigaste människorna och främja demokrati. Stödet till totalitära stater skall avbrytas.