Moderaternas valmanifest 1976

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1976
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valmanifest 1976. Moderaterna Moderata Samlingspartiet ser som sin viktigaste uppgift att säkra en FRAMTID I FRIHET för vårt land och dess medborgare. En frihet mot yttre tvång och mot inre förmynderi. En frihet som ger varje människa lika möjligheter att utvecklas som medborgare och individ. Vi moderater vänder oss med skärpa mot socialdemokraternas allt tydligare socialistiska politik, mot den tilltagande maktkoncentrationen och byråkratiseringen av vårt samhälle. Vi vänder oss mot deras planer på att avskaffa blandekonomin och införa planhushållning. Och mot LOs förslag att genom centrala fackföreningsfonder ta över ägandet av våra företag. Ett fritt samhälle förutsätter en fri ekonomi. Socialism har ingenstans världen kunnat förenas med demokrati och frihet. Vi slår vakt om vårt öppna samhälle och vårt levande folkstyre. Makten och ägandet skall sprida till de enskilda människorna - inte koncentreras till staten, storföretag eller organisationer. Människornas initiativ och ansvarskänsla skall tas till vara. Samhället skall ge medborgarna VALFRIHET OCH OBEROENDE. Utrikespolitiken måste präglas av fasthet, balans och måttfullhet. Vår neutralitet förutsätter ett starkt försvar. U-hjälpen skall lämnas till de fattigaste länderna och inte styras av politiska syften. Skattesystemet måste reformeras. Det skall löna sig att arbeta och spara. Skattetrycket får inte fortsätta att öka. Marginalskatterna måste sänkas, så att vanliga inkomsttagare får behålla åtminstone hälften av löneförhöjningar och extraförtjänster. Löneskatternas snabba uppgång skall brytas. Inflationen motverkas med lågskattepolitik. Priserna får inte fortsätta att stiga med över 10 procent om året. Särskilt drabbas barnfamiljer och pensionärer. Snabba prisstegringar och höga marginalskatter förhindrar fria lönerörelser. Vår konkurrenskraft på världsmarknaden, som är grunden för vårt välstånd, förutsätter en lugnare utveckling av priser och kostnader. Sysselsättningen främjas genom stimulans till initiativ och nyföretagande. Småföretagens villkor måste förbättras, Arbetsmarknaden öppnas för ungdomar genom utbildning och praktik. Den enskilde löntagarens ställning stärks bäst genom ett spritt ägande och medinflytande över de egna arbetsvillkoren. En allmän arbetslöshetsförsäkring skyddar såväl anställda, som företagare och nytillträdande på arbetsmarknaden. Regionalpolitiken skall medverka till att sprida välfärden till människorna i landets alla delar. Trygghet i arbete och boende förutsätter ett mångsidigt regionalt näringsliv. Även glesbygden måste ges en tillfredsställande service. Jordbruk och fiske garanterar vår försörjning och vårt oberoende. Det enskilda ägandet av mark måste försvaras., All odlingsvärd åkermark skall brukas. Då bevaras också väsentliga miljövården. Bostadspolitiken skall stimulera enskilt ägande av både småhus och lägenheter. Därmed ökar människornas möjligheter att bestämma över sin boendemiljö. Nutidsmänniskans växande behov av rekreation motiverar åtgärder för att underlätta såväl fritidsboende som rörligt friluftsliv. Familjen är grundstenen i samhällsbyggnaden. Jämställdhet måste råda mellan könen i både hem och arbetsliv. Barnens trygga och harmoniska uppväxt skall garanteras. Genom förkortad arbetsdag för småbarnsföräldrar, avdragsrätt för barntillsynskostnader och vårdnadsersättning skapas valfrihet mellan hem- och yrkesarbete och mellan olika tillsynsformer. Den sociala tryggheten behöver stärkas. Social- och vårdpolitiken skall särskilt inriktas på verkligt behövande och eftersatta grupper. Hälso- och sjukvården måste decentraliseras för att främja valfrihet och en mänsklig vårdmiljö. Vård i hemmet skall underlättas. Större hänsyn måste tas till pensionärernas önskemål och behov. Den personliga integriteten måste skyddas. Varje människa har rätt till ett fredat privatliv. Det genomkontrollerade samhället får inte bli verklighet Medborgerliga fri- och rättigheter måste ges ett starkt skydd i grundlagen. Rättstryggheten skall säkerställas. För att kunna få bukt med den växande brottsligheten behöver polisen och kriminalvården bättre resurser. Medborgarna måste skyddas för angrepp mot person och egendom. Utbildning av hög kvalitet utgör grunden för goda insatser i arbetslivet. Skolan skall ge kunskaper och färdigheter samt fostra till ansvar. Mindre skolor och klasser ger en bättre arbetsmiljö. Betygen skall vara kvar, men principerna för betygssättningen måste ändras. Kulturlivet byggs upp av enskilda människors skapande och upplevelser. Kultur- och massmediapolitiken skall sträva efter att tillgodose kraven på kvalitet och allsidighet. Bättre garantier måste skapas för saklighet och opartiskhet i radio- och TV-programmen. Religionen har en viktig uppgift i det moderna samhället. Inom ramen för ett fortsatt samband med staten skall Svenska Kyrkan ges möjlighet att genomföra inre reformer. De fria samfunden måste tillförsäkras bättre villkor. Ett och samma parti har i mer än fyra årtionden styrt vårt land. Demokrati förutsätter maktväxling och förnyelse Ett långt regeringsinnehav medför risker för maktfullkomlighet. Sverige behöver en ny regering. En regering som kan se med nya ögon på gamla problem. Som kan rätta till den gamla ledningens misstag. Vi behöver nya människor för att stärka det svenska folkstyret. De tre icke-socialistiska partierna kan i samverkan ge Sverige en ny regering och en bättre politik. SVERIGE ÄR VÄRT EN BÄTTRE REGERING. Detta valmanifest är antaget av Moderata Samlingspartiets partistyrelse den 2 april 1976 och presenterat för partirådet den 24 april 1976.