För en handlingskraftig 3-partiregering. Högerpartiet.

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1968
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Borgerlighet - eller socialism Innan du går till val den 15 september bör Du ta ställning till följande fråga: Vem vill Du ska leda landet för de närmaste två åren: en allt mer vänsterinriktad socialdemokrati, som måste regera med hjälp av kommunisterna och gamla röster i första kammaren eller en borgerlig trepartiregering som nu står beredd att lösa de problem socialdemokraterna lämnat efter sig. Det är detta valet gäller. Du måste tänka efter hur Du vill se samhället utformat. I den allt mer socialistiska riktning som den unga socialdemokratiska generationen vill (inspirerad av den radikala vänstern) eller i en solidarisk samverkan mellan alla grupper i samhället, byggd på personligt ansvar. Redan idag ansluter sig majoriteten av svenska folket till de tre borgerliga partierna, Mycket tyder på att denna majoritet kommer att bli större efter 1968 års val. Ändå kan socialdemokraterna förhindra det regimskifte som majoriteten önskar. Och de är beredda att göra det! Beredda att strunta i valresultatet om inte de borgerliga partierna vinner så många nya mandat att de också uppväger socialdemokraternas gamla röster i första kammaren. Mycket tyder på att det blir Olof Palme som kommer att ta vi när Tage Erlander går nästa år. Det är han som kommer att sätta sin prägel på den nya socialdemokratiska politiken om socialdemokraterna trotsar folkviljan och sitter kvar. Men han måste regera med stöd av kommunisterna. Valet kommer alltså att stå mellan en klart socialistisk politik och de borgerliga partiernas framsynta reformpolitik . Borgerlighet Valnatten 1966. De borgerliga partierna hade erövrat majoriteten i valmanskåren. Yngve Holmbergs initiativ till samverkan genom borgfred mellan de borgerliga partierna bidrog till att. åsamka socialdemokraterna ett förkrossande nederlag. Prisstegringarna och det höga skattetrycket, den misslyckade bostadspolitiken och angreppet på jordbrukarna hade i grunden rubbat förtroendet för socialdemokratin. Efter 1966 års val har samarbetet mellan de borgerliga partierna ytterligare fördjupats - även om del helt naturligt alltjämt finns gradskillnader i betoningen av vissa frågor. Samtliga tre borgerliga partier har dock förklarat sig beredda att regera tillsammans i en borgerlig trepartiregering. Vad kommer en borgerlig regering innebära? Sedan början av 1930-talet har socialdemokraterna regerat i vårt land. Men deras maktställning har försvagats under senare år. Liksom i Norge och Danmark bör de borgerliga partierna kunna ta över regeringsansvaret efter valet den 15 september. Samtidigt blir socialdemokraterna oppositionsparti. Självfallet ställer Du många frågor inför detta. Vad kommer att hända? Vilka förändringar kan Du vänta? Vilken politik kommer att föras? Kommer tidigare reformer att rivas upp? Låt oss ge ett svar Du kommer inte att märka mycket i början. Inga reformer kommer att rivas upp. Det goda som socialdemokratin - ofta i enighet med de borgerliga partierna - har åstadkommit under 35 långa år ska bibehållas. På reformarbetet bygger en ny, borgerlig regering vidare. Men det som är gott har allt för länge fått skyla missgreppen, underlåtenhetssynderna och försummelserna. Många problem måste lösas Vårt land har fått - särskilt under senare år - en lång rad problem att brottas med. Säkert har Du själv stött på många av dem: Bostadsbristen, vårdköerna, det orimliga skattetrycket, inflationen, miljöförstöringen, ungdomsproblemen, orättvisorna mot stora grupper i samhället - pensionärerna, låginkomstgrupperna, de förvärvsarbetande kvinnorna, de ensamstående. Till detta har nu kommit otrygghet i arbetet, stigande arbetslöshet, företagsnedläggelser, oförmåga att stimulera de resursskapande och välståndsbyggande krafterna. Tar det lång tid? Allt detta måste den nya borgerliga regeringen ta itu med. Och det tar tid. På många områden kommer Du att snabbt märka förändringar till det bättre. På andra områden -t.ex. ifråga om bostäderna - tar det något längre tid. Där har ju missgreppen varit så enormt stora. Det är en modern politik, anpassad till den nya generationens krav, som nu måste till. Den socialdemokratiska politiken utformades för 30-talet och passade den tiden. Idag är den förlegad. Nu krävs föryngring, förnyelse och förmåga. Blir en borgerlig regering handlingskraftig? En regering måste vara stark. Inget av de borgerliga partierna kan ensamt - eller tillsammans med endast ett av de andra - bilda en stark regering. Du vet säkert, att ju starkare en regering är desto effektivare kan den arbeta. För att kraftfullt och beslutsamt ta itu med de problem som nu måste lösas måste därför alla de borgerliga partierna samverka i en trepartiregering. Hur fungerar en borgerlig 3-partiregering? Högerpartiet, centerpartiet, och folkpartiet är ungefär lika stora. I en borgerlig regering måste vart och ett av partierna respektera och hänsyn till de väljare som står bakom dem. Det är en demokratisk skyldighet. Den borgerliga regeringspolitiken kan varken bli någon renodlad högerpolitik, centerpolitik, folkpartistisk politik eller mittenpolitik. Den borgerliga regeringspolitiken måste bygga på en kompromiss där vart och ett av de tre framtida regeringspartierna i demokratisk ordning är berett att ge och ta. Du som önskar ett klart borgerligt alternativ måste ta ställning nu. Ditt beslut är viktigt. Din röst kommer att väga tungt. Ett starkt högerparti - garanti för gott samarbete I Norge och Danmark, där högerpartiet är störst, har man nu borgerliga regeringar. Där har man också snabbt nått enighet om samverkan och ett effektivt regeringsprogram. Varje parti har tagit och gett. På samma sätt måste vi arbeta i Sverige. Inom borgerligheten har vi idag inte tid eller råd med inbördes gnabb. Det finns så mycket att ta itu med. Vill Du ha en förändring i svensk politik måste Du själv göra Din insats. Du gör den i valet den 15 september genom att rösta borgerligt. Genom att stödja dem som arbetar för en handlingskraftig borgerlig 3-partiregering. Högerpartiet gör det. Lägg din röst där den väger tungt. Vad kommer en borgerlig regering att göra för att garantera Dig arbete, trygghet och utveckling? I de flesta frågor är de tre borgerliga partierna överens om hur vårt samhälle ska bli bättre. Det gäller inte minst de frågor som rör Ditt arbete och Din trygghet i anställningen. En borgerlig regering kommer att i samverkan mellan anställda och företag satsa på en resursskapande politik, främst genom att stimulera alla dem som arbetar i produktionen. Först då får vi de resurser som behövs för fortsatta reformer och ökad levnadsstandard. En borgerlig regering kommer att skapa arbetstrygghet. Arbetslöshetsförsäkring införs för alla liksom rätt till avgångsbidrag, särskild hjälp till äldre friställda arbetstagare och längre varseltider. Men framför allt. En ny regering kommer att skapa fler och säkrare arbetstillfällen genom att de företag vi arbetar i ska bli starka och lönsamma. Du vet själv att Din trygghet i anställningen ökar om det företag Du arbetar i går bra. Den enda garantin för fler och säkrare jobb är lönsamma företag som kan stå sig i den allt hårdare konkurrensen. På kort sikt skulle bl.a. de här åtgärderna (som högerpartiet föreslagit) få fart på de avstannande hjulen: 1 "Löneskatten" får anstå - det är farligt att lägga nya pålagor på företagsamheten i en tid då problemen ändå är stora. 2 Energiskatten tas bort och ersätts, med "moms". 3 25 % iga investeringsskatten ta bort. (Regeringen har äntligen tvingats ta bort den i de län - framför allt norrlandslänen där arbetslösheten är störst.) 4 Den direkta inkomstskatten lättas - främst i "medelinkomstlägena". Då får löntagaren behålla 5 mer av löneökningen. Då dämpas kostnadsstegringen. Då kan kostnader och priser hållas nere. Då kan avtalsförhandlingarna bli lugnare. 6 Och - ett livsvillkor - tillsammans med de övre nordiska länderna måste vi medvetet arbeta för medlemskap i EEC (självfallet med bibehållen neutralitet). Detta är exempel på aktiv, resursskapande politik som inte gagnar några få - den gagnar alla. All reformpolitik måste bygga på att vi alla gemensamt ute på våra skilda arbetsplatser skapar större och större tillgångar genom en stigande produktion. Genom sin ekonomiska politik måste samhället underlätta detta. Vi måste kunna tillverka varor till priser som omvärlden villig att betala. Och som på hemmamarknaden inte slås ut av billigare varor utifrån. Det är först med en sådan politik vårt arbete, vår trygghet och framtida utveckling kan garanteras. Du som å löntagare vet allt för väl att Din trygghet först och främst beror på om det företag Du arbetar i går med vinst eller ej. Yngve Holmberg och högerpartiets förste vice ordförande Gösta Bohman har båda mycket lång, näringspolitisk erfarenhet och åtnjuter respekt i alla läger. Den enda garantin för fler och säkrare jobb är lönsamma företag som kan hävda sig i den hårda konkurrensen. Att skapa detta trygga arbetsklimat är en borgerlig regerings främsta uppgift. Ska vi klara oss i den internationella konkurrensen måste vi snabbt - och tillsammans med de övriga nordiska länderna - komma med i EEC. Var och en i samhället ska ha rätt till trygghet även om arbetslöshet skulle drabba honom. En allmän arbetslöshetsförsäkring och avgångsvederlag för alla kommer att genomföras av en borgerlig regering. Den ansvarsfulla insynen i företagen ska uppmuntras - genom att arbetare och tjänstemän vid sidan av lönen också får andel i företagens vinst och större inflytande på företagens framtidsbeslut. En aktiv lokaliseringspolitik och ett stabilt näringsliv ska garantera arbete och trygghet var vi än bor. Om företag måste läggas ner ska samhället i samarbete med företagen träda emellan och ge nya jobb. De som byggt egna hem ska ej behöva förlora på förflyttningen. Kan en borgerlig regering ge Dig lägre och rättvisare skatter? Ja, det kan den. Om den vill. Det är en fråga om politisk vilja. Precis som vi politiker kan besluta oss för nya utgifter med skattebetalarnas pengar, kan vi bestämma oss för att visa sparsamhet. Då slipper vi nya skattehöjningar. Vi kan också ta bort de värsta skatteorättvisorna för de hårdast drabbade. Och det är nödvändigt. Skatter, löner och priser har fått jaga varandra i en allt, häftigare ringdans. Starka grupper kan kompensera sig. Låglönegrupper, anställda i ekonomiskt svaga branscher, pensionärer och andra kan det inte. För dem blir det försämrad standard. Våra höga skatter fördyrar produktionen. Det gör det svårare för våra företag att hävda sig i den internationella konkurrensen. Och det gör sysselsättningen osäker. En skattereform, med framförallt en sänkning av de kostnadsuppdrivande marginalskatterna, skulle verka som en vitamininjektion. Den ger oss enskilda en lön som är mera värd. Den sätter fart på de välståndsskapande hjulen igen. Därmed får även staten de resurser som behövs för nya reformer. Vi behöver ett nytt och modernt skattesystem, anpassat efter den nya tidens krav. Vi har inte råd att vänta. En modern, produktionsstimulerande skattepolitik med sänkta marginalskatter för folk med vanliga inkomster och skatterättvisa för vår största låglönegrupp - folkpensionärerna - betalar sig själv. Att genomdriva den är en fråga om politisk vilja och rangordning av de olika reformerna. Högerpartiet har denna vilja - vi anser en skattereform som det nu mest väsentliga i den ekonomiska politiken. Låglönegrupperna har haft svårigheter att kompensera sig vid löneförhandlingarna. Prisstegringarna har drabbat dem hårdast. Därför bör de ha en skattelindring. Högerpartiet ger dem det redan nu genom höjda ortsavdrag. Men målsättningen är högre. Liksom i Norge , vill vi ta bort statsskatten för alla inkomster under 30.000. Om man kan och vill arbeta på gamla dar bör man få göra det. Folk pensionen måste göras skattefri. Folk med vanliga inkomster - flertalet tjänstemän och arbetare drabbas hårdast av vår föråldrade beskattning. Högerpartiet gynnar i första hand dessa grupper. En statlig kommitté i det borgerligt styrda Norge har föreslagit att alla inkomster upp till. 30.000 ska undantas från statsskatt och att betydande lättnader ska ges för inkomster däröver. Högerpartiets skattesänkningsförslag detta år inte så långt. Men beslutsamt arbetar vi mot det målet. Kan en borgerlig regering ge Dig bostad och rimliga hyror? Ja det kan den. När den förverkligar den bostadspolitik som hyresgästerna, fastighetsägarna och de fyra stora partierna var överens om innan regeringen backade ur. Inget område är så genomsocialiserat som bostadsmarknaden. Ett mer varnande exempel kan vi knappast få av hur det går när staten griper in och dirigerar för mycket. Då blir det köer - då bli det orättvisa - och då blir det dyrt. Hyresregleringen måste bort. Konkurrens skapas på bostadsområdet likaväl som på andra. Vi har inga köer efter TV-apparater, bilar eller annat som bjuds ut i fri konkurrens. Vi skulle inte behöva några bostadsköer om socialiseringen slopades och konkurrens fick råda. Finntorp - modernt HSB-område i en av Stockholms förorter. Månadshyra för 3:a på 82 kvm 820:-. Det är lägenheter till sådana priser som framför allt de unga och familjer med vanliga inkomster hänvisas till. Om de överhuvud taget får en bostad. Till detta kommer sedan dryga resekostnader och dyrbar restid. Tid är ju också pengar - inte minst fritiden. Samma 3-rumshyra som i Finntorp - 820:-/mån. - betalar hyresgästen för 8-rummaren på 280 kvm i det här vackra huset vid Strandvägen i det centrala Stockholm. Och han kanske kan promenera till jobbet. Det är så hyresregleringen verkar - sådana orättvisor den skapar. Socialdemokraterna vill behålla den Orättvisan. Högerpartiet vill ta bort den. Och vi skulle slippa så mycket annat som den nuvarande regleringen för med sig - hyresskojet, hyresstegringarna, de orättvisa hyrorna. Visste Du att en ung familj i en av Stockholms förorter måste betala lika mycket för sin trea som höginkomsttagaren för sin åtta på Strandvägen i det centrala Stockholm. Det är en rättvis - och solidarisk - bostadspolitik som högerpartiet arbetar för. Vill Du ha rättvisa hyror och bostäder åt alla har Du större anledning än någonsin att bestämma Dig för högerpartiets raka bostadspolitik. En fri hyresmarknad ger flera bostäder, bostäder åt alla och på sikt lägre och rättvisa hyror. Dit måste bli slut på våldsdemonstrationer, nedbusning och överfall Visst ska man ha rätt att demonstrera. Men det måste ske i demokratiska och lagliga former. När "demonstranterna" inte vill föra sin talan med ord och argument utan tar till knytnävar, stenar och ägg - då är det dags att säga ifrån så det hörs och begrips att deras övergrepp inte kan tolereras. Vi tar avstånd från militärdiktaturer och förtryckarregimer - var de än förekommer. Men vi håller oss till spelreglerna. Att mötas, diskutera och med demokratiska medel slåss för sin mening är både en rätt och skyldighet i vår demokrati. Det vill vi slå vakt om. Det vill vi uppmuntra. Men vi kommer aldrig att erkänna våld som argument! Vi måste få hålla föredrag och föra debatter i vårt land under bevarad mötesfrihet. Vi ska få utöva idrottslig tävlan med andra nationer utan politisk inblandning. Vi ska kunna ta hit utländska gäster utan att de utsätts för äggkastande demonstranter. Andra länders beskickningar måste känna trygghet hos oss - även om vi inte gillar de regimer de företräder. Båstadsintermezzot får inte upprepas. Studentrevolten i våras får inte bli mönster för meningsyttringar. Kravaller, överfall, angrepp mot polisen, sönderslagna fönster och andra liknande åsikts- eller sympatidemonstrationer måste upphöra. Hittills har de kostat skattebetalarna drygt 5 miljoner kronor extra! Polisen måste få bättre skydd Och ekonomiska garantier vid skada i tjänsten. Nedbusningen på gator och torg, T-banestationer och vid olika festarrangemang får inte fortsätta. Det behövs bl.a. fler poliser. Ett överfall kan ge svåra skador. Vem betalar skadestånd? Om gärningsmannen inte kan bör samhället träda in, anser högerpartiet. Låt oss gå vidare mot en fördjupad demokrati! Staten - d.v.s. de styrande - har blivit för mäktig. Överallt ska man ordna och bestämma, skaffa sig inflytande och makt. Högerpartiet tycker at socialiseringen börjar gå för långt. En fungerande demokrati måste bygga på en väl avvägd maktbalans. Det måste finnas utrymme för människans frihet och chans för henne att göra något av den. Tvång, krångel och förmyndarvälde är inga positiva krafter .Högerpartiet vill ersätta dem med ansvar, effektivitet och omdöme. Hos de enskilda. Vi tror att folk kan bestämma mera om sitt eget än vad de får göra idag. Och vi vill låta dem göra det. Radio och TV är kanske våra starkaste opinionsbildare. Och de har monopol. Högerpartiet vill ha fri konkurrens i etern, precis som i pressen. Gärna en statlig (och ytterligare utbyggd) TV - men också en fri kanal! Alla människor bör få tillfälle att äga bestående förmögenhetsvärden. Köpa aktier. Få eget hem. Stimuleras att spara. Politiken bör uppmuntra att ägandet sprids - inte motverka det. Och statsägande - socialisering - kan aldrig ge de enskilda känslan att de äger något. I viktiga frågor bör riksdagen kunna utlysa beslutande folkomröstningar Så gör man i många länder. Det är demokrati att låta folket bestämma. Att I bo i villa och eget hem måste bli möjligt för allt fler. Många, inte minst barmfamiljerna har här den bästa boendeformen. Villaägarna måste kunna känna rättstrygghet - inte som nu hotas av marksocialisering. Hur många av dessa arbetare vill tillhöra det socialdemokratiska partiet? Det vet vi inte - men vi vet att åtskilliga av dem har tvingats in genom kollektivanslutning. Det är inte demokrati. För en handlingskraftig 3-partiregering I höst kan Du få en borgerlig regering. Det är bara 10* nya mandat som behövs. Högerpartiet, ligger nära till att ta dem. Det är valmatematiskt bevisat. Så när Du lägger Din röst på högerpartiet väger den tungt - för en ny och bättre regering. En ny regering måste visa att den duger något till. Redan om två år är det val igen. Till dess måste den visa resultat. För att kraftfullt och beslutsamt ta itu med alla de problem som socialdemokraterna lämnat efter sig: arbetslösheten, bostadsbristen, den tilltagande nedbusningen i samhället, det höga skattetrycket (för att nämna några exempel) måste alla borgerliga partier arbeta tillsammans i en trepartiregering. Inget borgerligt parti kan ensamt eller tillsammans med bara ett av de andra bilda en stark regering. 3 borgerliga partier i samarbete Går det? Ja. Din nya regering har inte tid, inte råd, att tvista i samarbetet. Den måste arbeta ambitiöst - vinna Ditt förtroende. Programmet är redan klart i sina huvuddrag. Där man tycker olika får man "ge" och "ta". Det är en demokratisk skyldighet. Så har man gjort i Norge och Danmark. Därför har man också snabbt enats om ett effektivt regeringsprogram. Också i Sverige ska resultaten nås i gott samarbete. Lägg in röst där den väger tungt. Det är du som ska vinna på valet. * 10 nya borgerliga mandat gör det helt omöjligt för socialdemokraterna att sätta sig emot folkviljan och regera vidare med kommunisternas stöd och sin förlegade förstakammarmajoritet. Dags för sidbyte? OK. Ge dem en sportslig chans! Låt dem visa vad de kan. Jag ser så här på valet. De borgerliga vill ha förtroende nu. Det kan de bara få på ett sätt. Det är min röst de vill ha. Och de ska faktiskt få den - av två skäl: Det är mycket som kunde vara bättre Jag tror att vi just nu kan behöva nya krafter med en ny syn på problemen. De kommer att känna hur mycket det betyder att lyckas - inte bara i valet utan också i praktiken. Så jag tror de kommer att uträtta ett gott arbete åt oss. De måste anstränga sig. Därför - tar jag steget nu. Jag lägger min röst där den väger tungt. Jag röstar på Högerpartietför trepartisamverkan och en handlingskraftig borgerlig politik - och för att en ny framgång för högerpartiet, rent valmatematiskt sett, är den enda garantin för ett regimskifte.