Till Sveriges folk!

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1928
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
TILL SVERIGES FOLK! Valet i höst kan gälla den borgerliga samhällsordningens bestånd. Till dess värn kallar nu högerpartiet allt Sveriges folk. Splittringen bland de borgerliga partierna samt försumligheten och likgiltigheten bland deras väljare att fullgöra sin plikt vid valurnorna ha redan skänkt den socialdemokratiska politiken stora framgångar. Den samverkan mellan vänsterpartierna, som allt för länge satt sin prägel nå svensk politik, har även under den fyra-års-period, som förflutit sedan val till Andra kammaren sist förrättades, åstadkommit allvarliga skador på betydelsefulla områden av vårt samhällsliv. Sålunda genomdrevs det ödesdigra nedrustningsbeslutet vid 1925 års rik dag, den förhastade och illa avvägda skolreformen vid 1927 års riksdag och till årets riksdag den nya arvslagen med dess betänkliga tendens i fråga om arvsrättens begränsning samt bibehållande av den orättvisa särbeskattningen av jordbruksfastighet, vilken särskilt kännbart drabbar de minst bärkraftiga jordägarna. Jordbrukets och övriga näringars intressen ha försummats. Följden härav har blivit förlamad företagsamhet och varaktig arbetslöshet. Samtidigt hota fackföreningarnas växande makt, ohöljda monopolsträvanden och upprörande stridsmetoder att förkväva arbetets och näringarnas frihet. Denna för land och folk skadliga utveckling kan icke få fortsätta. En ny politisk kurs är för rikets välfärd nödvändig. Sveriges höger riktar en enträgen vädjan till alla röstberättigade män och kvinnor att vid det nu förestående valet till Andra kammaren enigt samla sig kring ett klart borgerligt program, som främst innefattar följande uppgifter: Hävdandet av lagens och samhällets auktoritet gent emot främmande och inhemska omstörtningselement. Frihet att arbeta. Värn av enskild äganderätt, näringsfrihet och arbetsfred. En målmedveten ekonomisk politik, som sätter näringarna i stånd att ge arbete och bröd åt alla. Kraftiga åtgärder för jordbrukets stödjande och utveckling. Sparsamhet i den allmänna hushållningen till lättande av skattebördan. En rättvist avvägd skattelagstiftning, som ej oskäligt betungar näringsliv och företagsamhet. Skattebetalningens fullgörande som rösträttsvillkor. Revision av skolbeslutet. Ungdomens fostran på den kristna livsåskådningens grund. Ny utredning av vårt försvarsproblem. I avvaktan härpå största möjliga effektivitet på varje punkt av den nya försvarsorganisationen. Socialdemokraterna i valsamverkan med de från Sovjet-Ryssland besoldade kommunisterna - som fostra barnen till hat mot kristen tro och fosterland och som vilja omstörta samhället med våld - göra vid de nu förestående valen en ny framstöd för att uppnå socialistisk-kommunistisk majoritet i Andra kammaren. En avgörande kraftmätning mellan borgerlig och socialistisk samhällsåskådning står alltså för dörren. Högern utgör därvid huvudstyrkan på den borgerliga sidan. Fram därför till valurnorna för att befästa och utvidga högerns ställning i riksdagens Andra kammare och därmed stärka och stålsätta svensk politik! Stockholm sommaren 1928. ALLMÄNNA VALMANSFÖRBUNDET, RIKSORGANISATIONEN.