Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk.

m
Moderaterna Valmanifest - Riksdagsval 1920
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
Allmänna Valmansförbundets valupprop. Till Sveriges folk. De val till riksdagens andra kammare som förestå gälla ytterst huruvida vårt samhälle skall bygga vidare på sin historiska grund eller brådstörtat utsättas för genomgripande förändringar i socialistisk anda. Den majoritet inom andra kammaren, som valen år 1917 under intryck av kristidens missnöje gåvo de då samverkande liberala och socialdemokratiska partierna, har i flera hänseenden icke varit till lycka för landet. Under ständig påtryckning från det socialdemokratiska partiet har den bidragit att framdriva en alltför radikal utveckling. Under det att flertalet av de stora kulturländerna alltjämt tvekar att genomföra en långtgående arbetstidslagstiftning och medan världskrigets följder och den förödande dyrtiden oavlåtligt ropa på återuppbyggande, ihärdig produktion, genomdrevs hos oss utan tillräcklig förberedelse en åttatimmarslag, vars verkningar hämma vårt näringsliv och fördyra levnadskostnaderna för alla samhällsklasser. Brådstörtat och godtyckligt har man genomfört förändringar i vårt undervisningsväsen, som verka nedbrytande på kristna folkundervisning; strävanden ha ock framträtt att upplösa de urgamla banden mellan stat och kyrka. Innan ännu en tryggad internationell rättsordning vunnits, har man begynnt ett planlöst undergrävande av våra nationella säkerhetsanstalter. Vår ekonomiska självständighet hotas av en ohejdad import. Man låter statens verksamhet svälla ut på ett sätt, som försvårar möjligheten att sörja för upprätthållande i gott stånd av den redan bestående statsförvaltningen, och partipolitik spåras vid ämbetstillsättning eller tilldelande av andra förmåner. Sedan regeringsmakten helt överlämnats till socialdemokraterna, har faran för en olycklig samhällsutveckling stegrats. Bundet av ett verklighetsfrämmande program och jäktat av samhällsomstörtande grupper ännu längre till vänster, drives det socialdemokratiska partiet att söka med ökad hastighet verkliggöra det samhälle, som det så länge låtit hägra för valmännen. Erfarenheterna från utlandet visa dock med för varje dag stigande klarhet, huru fjärran detta samhälle är från en sund och lyckobringande utveckling . I stället för den drömda idealstaten möta statsupplösning, maktmissbruk och klassförtryck, olust till arbete, minskad produktion, ekonomiskt förfall och växande elände. Icke desto mindre begära nu vid valen Sveriges socialdemokrater av Sveriges folk den anslutning, som skall giva dem ett tillräckligt parlamentariskt underlag för att också i vårt land tillämpa ett system, som ute i världen blivit vägt och befunnet för lätt. En sådan anslutning måste med kraft bekämpas. Den skulle hos oss likasom i utlandet medföra olycka. Den skulle innebära ett försvagande av statens organisation samtidigt som nya omfattande uppgifter skulle kastas över på staten. Den skulle genom sitt hot mot äganderatten och sitt experimenterande med socialiseringsförsök medföra förlamande osäkerhetstillstånd för hela näringslivet samt framkalla växande statsutgifter, stigande skattettryck, stegrad dyrtid och tilltagande fattigdom. Inför dessa utsikter mana vi alla, som skatta vår fäderneärvda utveckling högt, till eftertanke, till handling och enig samverkan. Riktlinjerna för den svenska högerns politik finnas angivna i vårt principprogram. I det vi fasthålla vid och hänvisa till detta, vilja vi inför de förestående valen särskilt understryka följande synpunkter och krav: Den enskilda äganderätten, förutsättningen för självständighet, företagsamhet, arbetsflit och sparsamhet, skall värnas mot ingrepp vare sig i form av socialisering, tvångsavlösning, driftsråd eller förkvävande statsförmynderskap. Vi kräva revision av åtta-timmarslagen, och ett energiskt ingripande mot anarkien på arbetsmarknaden. Jordbrukets fortsatta utveckling till ökad självförsörjning för landet förutsätter stöd och omvårdnad från statsmakternas sida. För att produktionen av livsmedel skall kunna försiggå i önskvärd omfattning måste jordbrukets ekonomiska bärighet tryggas, så att de, som arbeta vid jorden, erhålla en verkligt god ekonomisk och social ställning. Vi fordra att jordbruket återfår ett skydd för sin produktion, som i effektivitet icke understiger jordbruksskyddet före kriget. Landets försvar, på vilket vår nationella självständighet alltjämt ytterst beror, skall planmässigt och efter våra behov reformeras. Ett sönderbrytande av vår försvarsorganisation måste energiskt bekämpas. Statsförvaltningens duglighet och självständighet äro betingelser för rikets välfärd. Förtjänst och skicklighet skola utgöra enda befordringsgrunder. Statens ämbeten få icke brukas som partibelöningar . I sitt eget välförstådda intresse bör staten giva ämbets- och tjänstemän ersättning för de minskade löneförmåner som penningvärdets fall medför. Största försiktighet bör iakttagas vid tillskapandet av nya ämbetsverk eller kommissioner och utvidgandet över huvud av statens förvaltningsverksamhet. Den yttersta uppmärksamhet måste ägnas statens finanser och skatteväsen. Socialdemokratiska regeringens utan tillräcklig förberedelse framlagda förslag till lösning av kommunalskattefrågan har avvisats. Det provisorium, som kommit till stånd i denna fråga, bör användas för en allsidig utredning av detta och andra skatteproblem i syfte att åvägabringa en skattereform, som fyller anspråken på rättvisa och varsamhet. Ett blomstrande näringsliv är den första förutsättningen för statens, kommunernas och den enskildes välstånd. Vi kräva planmässigt stödjande av de svenska näringarna och målmedvetet tillvaratagande av våra inhemska tillgångar. Icke minst arbetsklassens varaktiga väl kan blott på dessa vägar vinnas. Till beståndande gagn bli de materiella värdena endast hos ett folk med självtukt och sedlig kraft. Kyrkans uppgift att vårda och främja de andliga värdena måste vidmakthållas och stärkas. Den brådstörtade och med godtycklig maktfullkomlighet genomförda nya undervisningsplanen för rikets folkskolor påkallar särskilt i vad den avser undervisningen i kristendom en omedelbar revision. Folkskolan får icke göras till experimentalfält för dagspolitiska strävande utan skall bevaras för sitt höga nationella undervisningskall. Då valen först och sist gälla själva grundvalarna för samhällsutvecklingen, uppfordra vi alla, som i likhet med oss vilja bygga framstegsarbetet på det beståendes grund, att rösta med oss MOT SOCIALISERING OCH KLASSVÄLDE, FÖR FRI OCH BORGERLIG SAMHÄLLSORDNING. Stockholm i juni 1920 Allmänna Valmansförbundet.