Högerpartiets principprogram 1956

m
Moderaterna Principprogram 1956
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Högerpartiets principprogram Fastställt av Högerpartiets riksstämma den 4 juni 1956 Högerpartiet är ett på konservatismens ide grundat framstegsparti. Dess åskådning bygger på ansvaret för vad vi ärvt och skall utveckla för att överlämna till kommande släktled. Högerpartiet slår fast, att Sveriges folk av ålder är ett kristet folk och att den kristna tron är en oumbärlig, uppehållande och renande kraft i samhället. Högerpartiet vill bygga Sverige på den nationella samhörighetens grund. Det kräver en demokratisk av klassintressen oberoende statsrnakt skickad att hävda lagsamhällets auktoritet och trygga envar vid fri utövning av medborgerliga rättigheter och lagligt näringsgång. Det ser i rättssäkerhet och laglydnad grundförutsättningarna för kultursamhällets fortbestånd och enskilt väl. Högerpartiet betraktar arbete och sparande som välståndets grunder. Det ser i företagsamhet och enskild äganderatt de bästa medlen till ekonomiska framsteg. Det fordrar att den allmänna hushållningen skall möjliggöra och underlätta enskilda medborgares arbete på att förbättra egna och hela folkets levnadsvillkor. Högerpartiet anser att hemmet och familjen är hörnstenar i samhällsbyggnaden. Det är samhällets plikt att bistå hjälpbehövande och så långt det är möjligt förebygga lidande och nöd. Socialpolitiken bör så utformas, att det personliga ansvaret och den enskildes insatser främjas. Utgående från dessa grundsatser har högerpartiet antagit följande program: 1 Sveriges frihet och oberoende skall bevaras med stöd av ett betryggande försvar, som utgör förutsättningen för självständig svensk utrikespolitik. De nordiska folkens kulturella, ekonomiska och sociala samhörighet bör bilda grundval för politisk samverkan. Inom den europeiska kulturkretsen skall Norden göra en insats i syfte att vidga samarbetet över gränserna i alla de former utvecklingen påkallar. Vårt land skall arbeta för fredens sak och verka för att den mellanfolkliga rätts- och säkerhetsorganisationen blir en levande kraft, som kan främja mänsklighetens utveckling och överbygga motsättningarna mellan folken. 2 Högerpartiet vill värna och utveckla den folkliga självstyrelsen med den historiskt givna monarkien och det parlamentariska styrelsesättet. Riksdagens och regeringens likställighet i statslivet måste hävdas. Medborgarna skall beredas tillfälle att genom folkomröstningar deltaga i beslut om viktiga samhällsfrågor. 3 Den kommunala självstyrelsen skall bevaras och stärkas. Centraldirigering och statligt förmynderskap skall motarbetas. 4 Det fria, demokratiskt uppbyggda organisationsväsendet skall få arbeta oberoende av statlig övervakning så länge det inte kränker medborgarnas frihet eller statsmakternas befogenheter. 5 Medborgarfrihet och rättssäkerhet är ovillkorliga förutsättningar för kultursamhällets bestånd. Medborgarnas likhet inför lagen skall upprätthållas. Lagarna skall vara klara och överskådliga och stå i samklang med rättsmedvetandet. Medborgarnas rättssäkerhet och lagarnas efterlevnad skall värnas av oberoende domstolar. Den enskilde skall skyddas av en effektiv ordningsmakt mot övergrepp. Kriminalvården bör inriktas på att återföra lagöverträdare till ordnat samhällsliv. 6 Allmän verksamhet och förvaltning bör begränsas och förenklas. Ämbetsverkens självständiga ställning och förvaltningens oberoende gentemot obehörigt inflytande måste respekteras. Förvaltningens åtgärder skall vara underkastade domstolsmässig laglighetskontroll och granskning genom det fria ordet. Förtjänst och skicklighet skall vara den avgörande anställnings- och befordringsgrunden. 7 Högerpartiet vill verka för en egendomsägande demokrati, byggd på fri företagsamhet och utbredd personlig äganderätt. Näringslivet skall beredas möjlighet att växa sig starkt, öka produktiviteten och höja välståndet. Konsumenternas efterfrågan skall avgöra produktionens inriktning. Statens ekonomiska politik skall så utformas, att den stimulerar företagsamheten till nya initiativ och förbättrade produktionsmetoder samt främjar ett rikt differentierat näringsliv. Penningvärdet måste skyddas och sparandet uppmuntras. Arbetslöshet skall förebyggas under samverkan mellan företagen, arbetsmarknadens organisationer och samhället. 8 Landsbygdens befolkning skall ges möjlighet att uppnå samma standard som befolkningen i övrigt. Som grenar av ett fritt näringsliv bör jordbruket och skogsbruket i första hand själva draga försorg om den rationalisering, som behövs för deras utveckling. Liksom övriga samhällsgrupper måste jordbrukarna fritt få förfoga över sin egendom. Utbyggnaden av ett mångsidigt näringsliv på landsbygden skall främjas genom samhällets medverkan till goda kommunikationer och allsidig yrkesutövning. 9 Sverige skall verksamt främja internationellt ekonomiskt samarbete. Inom ramen för detta skall drivas en aktiv handelspolitik, som tillvaratager näringslivets avsättningsmöjligheter. Utrikeshandeln göres i övrigt oberoende av statlig kontroll. 10 Beskattningen bör avvägas efter bärkraft och så utformas, att arbetsvilja, företagsamhet och sparsamhet uppmuntras. Skatterna får ej vara ett medel för konfiskation. Sträng sparsamhet med allmänna medel skall iakttagas i syfte att begränsa anspråken på skattebetalarna. Enkla beskattnings- och taxeringsregler bör eftersträvas. 11 Varje medborgare skall ges tillfälle till arbete och frihet att välja yrke och arbetsplats. Arbetsmarknadens parter skall få fritt förhandla om anställningsvillkoren. Individens ställning i arbetslivet skall uppmärksammas under utveckling av samarbete mellan löntagare och företagare. Det är ett samhällsintresse att lönerna bestämmes efter duglighet, utbildning och ställningens ansvar samt att lika lön utgår för likvärdigt arbete. 12 Den sociala omvårdnadens uppgift är att förebygga nöd och lindra mänskligt lidande samt att så långt som möjligt ge trygghet under hänsynstagande såväl till samhällsekonomiska resurser som till den enskildes ekonomiska och personliga frihet. Den förebyggande socialpolitiken skall skydda individen och göra det möjligt att bevara de arbetsföra i arbetslivet. Folknykterheten skall främjas. Ekonomisk trygghet vid inkomstbortfall bör skapas genom socialförsäkring. Varvid den enskildes svarar för en väsentlig del av kostnaden. 13 Hemmet skall bära huvudansvaret för det växande släktets fostran. Samhället bör bedriva en befolkningspolitik, som stärker familjens ställning. Sålunda måste beskattningen och bostadspolitiken ges en familjefrämjande inriktning. 14 Skolan har till uppgift att meddela fullvärdiga kunskaper samt att tillsammans med hemmen väcka och stärka känslan för personligt ansvar och etiska värden. Inom skolans ram meddelas fullgod kristendomsundervisning med iakttagande av religionsfrihetens grundsatser om respekt för oliktänkande. Obligatorisk ungdomsskola, högre undervisning och yrkesutbildning utformas så att alla oavsett hemvist och ekonomiska tillgångar får möjlighet till praktisk och teoretisk utbildning efter anlag och förutsättningar. Vetenskaplig forskning, konstnärlig verksamhet och folkligt bildningsarbete ges frihet och goda arbetsvillkor. 15 Samhällets åtgärder för ungdomen skall syfta till att ge landet sunda ungdomar med respekt för lag och rätt och förmåga till frihet under självansvar. 16 Religionsfriheten skall upprätthållas och alla trossamfund äga rätt att verka efter sin egenart. Svenska kyrkan skall som en fri folkkyrka i samverkan med staten verka för svenska folkets kristna fostran. Svenska kyrkans organ skall äga full bestämmanderätt över kyrkans inre liv samt ett avgörande medinflytande över utformningen av sambandet mellan stat och kyrka. Församlingarnas självstyre skall bevaras.