Folkpartiets valmanifest 1940

fp
Folkpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1940
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
Folkpartiets valmanifest 1940 När medborgarna denna gång kallas till riksdagsmannaval, är det utrikespolitiska och ekonomiska läget farligare och bekymmersammare än någonsin. Det europeiska stormaktskriget utsätter oss för stora risker. Skola vi kunna bevara freden, skydda friheten och säkra folkstyrelsen fordras fast sammanhållning och kraftanspänning. Erkännande denna uppenbara plikt ha de fyra större politiska partierna enats om att gemensamt bära regeringsansvaret. Folkpartiet har för sin del önskat att samarbetet mellan partierna skulle få uttryck även i gemensamt uppträdande vid höstens val. Säkerligen hade väljarnas flertal med tillfredsställelse sett detta förverkligat. Men tanken vann icke erforderligt, stöd från andra partiers sida, och valet måste nu försiggå i vanlig, ordning. Andra kammarens sammansättning, för en fyraårsperiod bestämmes genom detta val. Det i hög grad ovissa allmänpolitiska läget medger denna gång ej framläggandet av ett detaljerat valprogram. Folkpartiet vänder sig nu liksom tidigare till alla vänner av frihet och framåtskridande med vädjan om förtroende och stöd. Värnet av Sveriges fred och oberoende kräver ett starkt försvar och ett befästande av försvarsviljan. I sista, hand avgöres ett, folks framtid dock lika mycket av dess andliga och moraliska kraft som av militära och materiella resurser. En enig nation som samlar alla sina krafter på att bevara sin frihet, kan göra detta även under svåra förhållanden. De andliga värden, på vilka kultursamhället bygger, äro hotade. Nu mer än någonsin kräves att demokrati, rätt och humanitet försvaras. Det gäller också att i dessa allvarliga tider stärka den inre kraft som kommer av kristen livsåskådning och tar sig uttryck i personlig ansvarskänsla. Den folkliga självstyrelsen förutsätter fri åsiktsbildning samt yttrande och tryckfrihet. Av krisen föranledda inskränkningar härutinnan få icke ges varaktighet. Förhållande mellan statsmakterna och folket bör präglas av öppenhet och förtroende. Endast därigenom kan den nödvändiga samhörigheten skapas och vidmakthållas. För att trygga folkförsörjningen bör produktionen av nödvändiga varor stödjas. Särskild uppmärksamhet kräver det minde jordbruket, vars läge till följd av den minskade fodertillgången blivit allvarligt försämrat. Likaså hantverket och småindustrin, vilka genom krisen blivit utsatta för ökade svårigheter. Den reglering och ransonering av varutillgångarna, som är erforderlig, måste göras så smidig som möjligt och bör icke bibehållas längre än nödvändigt. Svenska folkets möjligheter att bära krisens påfrestningar bero i ej ringa grad på hemmens motståndskraft. Av största betydelse blir härvidlag kvinnornas förmåga till klok hushållning och sparsamhet. Från samhällets sida böra alla strävanden i denna riktning främjas. Vid fördelning av, för uppehället viktiga förnödenheter bör för alla folkgrupper en social minimistandard tryggas. De ekonomiska bördor, som samhället lägger på medborgarna, böra fördelas så rättvist som möjligt ,och så att icke för mycket, lägges på de svagaste skuldrorna. Utan åsidosättande av försvarets krav bör rättvisa iakttagas vid de militära inkallelserna. Till beredskapstjänst inkallade och deras familjer böra beviljas ekonomisk hjälp utan byråkrati och tidsutdräkt. Samhället bör medverka till att arbete beredes de arbetslösa, vilka trots en positiv näringspolitik icke kunna finna sysselsättning. Uppmärksamheten bör riktas icke allenast på närliggande uppgifter utan även på fortsatt uppbyggnadsarbete. För närvarande tvingar läget till sträng sparsamhet och återhållsamhet i den allmänna hushållningen. Med de medel som stå oss till buds bör dock arbetet på samhällets förbättrande fortsätta. Det allvarliga tidsläget inbjuder ej till strid mellan olika, mot samhällsordningen lojala meningsriktningar. Alla ansvarskännande svenskar vilja i denna tid samlas om nationens stora, för alla gemensamma uppgifter. Folkpartiet har som mellanparti alltid verkat för utjämning mellan olika folkgrupper. Vi tro, att ett av klassintressen obundet, och av politiska ytterlighetsriktningar oberört Folkparti, verksamt på demokratisk och ideell grund, nu mer än någonsin är en tillgång för vårt lands politiska liv. Vi mana för den skull medborgarna att vid valet den 15 september allmänt stödja FOLKPARTIET.