Tema Historia och arkeologi

Tema: Historia och Arkeologi

 

Tipsa SND

Skicka förslag

Tipsa oss om resurser med tillgänglig data inom historia och arkeologi.

 

Historia och arkeologi är forskningsområden rika på data. I flera pågående projekt arbetar SND med att öka tillgängligheten för sådant forskningsmaterial. Samlingarna är vittomspännande och berör allt från jordbrukshistoria och folkräkningsdata till hällristningar och GIS-material från utgrävningar. Sedan 2012 pågår samarbeten med bland annat Svenskt Hällristningsforskningsarkiv (SHFA), Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet samt Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet.

Ett internationellt projekt som SND deltar i är det EU-finansierade projektet ARIADNE som inleddes i februari 2013. Här deltar SND i sex av projektets 17 sk. Work Packages. Syftet är att sammanföra och integrera befintliga forskningsdatainfrastrukturer inom arkeologi så att forskare från olika länder kan använda europeiska arkeologiska digitala datamängder på ett effektivt sätt. Tanken är också att materialet med hjälp av ny och kraftfull teknik kan användas som en integrerad del av den arkeologiska forskningsmetodiken. Arkeologiskt material som tillgängliggörs hos SND kommer att bli sökbart via ARIADNEs söksystem.

Ett av syftena med att beskriva och tillgängliggöra forskningsdata inom humaniora och andra områden är att skapa möjligheter för forskningen att kontrollera och återanvända existerande data men också möjliggöra nya kombinationer av materialen. Skulle till exempel GIS-material från utgrävningar kunna kombineras med rådata (till exempel pollenanalysdata) från Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD) och uppgifter från Agrarhistorisk databas 1570-1810 för nya forskningsändamål? Med SND:s temasida om arkeologi och historia vill vi visa på en del av vad som finns i SND:s samlingar samt på några av de övriga söktjänster och forskningsdata som finns tillgängliga nationellt och internationellt. Genom detta hoppas SND att det befintliga forskningsmaterialet ska få ännu större spridning och användning.

SND välkomnar fler forskare att tillgängliggöra och långtidslagra forskningsmaterial inom arkeologi och historia och för att underlätta datautbyte inom och över forskningsgränser. Använd gärna vår tipsruta här intill för att göra oss uppmärksamma på ytterligare forskningsdataresurser inom historia och arkeologi.

Nyckelord: arkeologi & historia

GIS-data tillgängliga för nya analyser

Sedan hösten 2012 har det publicerats data till cirka 450 utgrävningsprojekt inklusive deras arkeologiska rapporter. GIS-datan tillgängliggörs i shape-format (viewer finns att ladda ned från ESRI:s webbplats. Man kan också ladda ned QGIS, en open source gis mjukvara)

bild på ett A.

Under hösten 2014 publicerades några av de sista GIS-studierna från ett tidigare samarbetsprojekt med Uppsala Universitet.

Det materialet, idag 359 studier, kommer från en sammanställning av arkeologiska undersökningar utförda under 2000-talet i Östergötland. Syftet med sammanställningen, som initierats av Länsstyrelsen, är att harmonisera tillgängliga data så att de blir lättare att använda.

SND arbetar för närvarande bland annat med publicering av GIS-data från Ostlänken-projektet. Materialet, ca 130 studier, kommer från arkeologiska undersökningar och utredningar inom korridoren för den planerade dubbelspåriga järnvägen Ostlänken, som enligt beslut ska gå genom Östergötland, Södermanland och Stockholms län. Datamaterialet täcker perioden 1965–2012 och innehåller därför till stor del äldre material i form av exempelvis schakt- och anläggningsplaner som digitaliserats och georefererats, men också ursprungligen digital dokumentation som harmoniserats med övriga data för att skapa en tydlig och översiktlig metadatastruktur.

Bortsett från GIS-data från dessa sammanställningar har SND även annat GIS-material i sin webbkatalog.

 

SND-studier


 

Lista över alla studier

Agrarhistorisk databas 1570-1810: befolkning, jordbruk, jordägande

Sockenvid jordbruksstatistik för Sverige inom nutida gränser och perioderna cirka 1570, 1630, 1690, 1750 och 1810.

Arkeologiska elitindikatorer från Östergötlands yngre järnålder

Arkeologiska data insamlat under åren 2003-2009 för att spåra var den politiska eliten höll till i Östergötland under den yngre järnåldern.

Folkräkningarna

Svenska befolkningsdata om bl a migration, fertilitet, mortalitet, sysselsättning och yrken 1890-1940.

Folkrörelsearkivet 1881-1950

Medlems- och föreningsdata om frikyrko-, nykterhets- och fackföreningsrörelserna samt det socialdemokratiska partiet.

GIS

Svenskt GIS-material från arkeologiska utgrävningar.

Medeltida kyrkor i skåne

Planritningar och register över hur byggnadsmaterial och byggnadsteknik förändrades i det medeltida stenkyrkobyggandet i Skåne.

Minnesvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas: 1881-1939

Data om och foton av gravvårdar i Norrtälje, Mariehamn och Pargas 1881-1939.

Pressregister 1938-1945

Artikelregister med uppgifter om bl a sakinnehåll, artikelförfattare och ursprungskällor. Sammanlagt har 27 svenska tidningar undersökts, varav 20 under hela perioden.

Svensk kyrklig sed

Intervjuer och uppteckningar gjorda för att klarlägga och dokumentera folklivets förankring i kristen tro och kyrklig sed. Inventeringen har gjorts för hela landet åren 1962, 1968, 1974, 1980, 1986, 1995, 2002 samt 2008/2009.

Nationella resurser

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetets söktjänster riktar sig både till allmänhet och specialintresserade.

 • Kringla
  I Kringla kan man söka i flera av Sveriges museers och arkivs samlingar. Information om fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor, föremål och fotografier.
 • Fornsök
  Fornsök är en söktjänst där man når informationen i Fornminnesinformations-systemet (FMIS).

Riksarkivet

Riksarkivet har en samling databaser och register tillgängliga.

 • Nationell arkivdatabas
  Nationell arkivdatabas (NAD) tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, kontaktuppgifter till arkivinstitutioner i Sverige samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.
 • Sondera
  Samsökningstjänst för tre källor: NAD, Libris och Svensk mediedatabas (SMDB).
 • Svensk arkivinformation
  Svensk arkivinformation (SVAR) är en abonnemangstjänst för släktforskning, scannade kyrkböcker och folkräkning.

Historiska museet

Söktjänst för historiska museets samlingar, t ex via fyndplatser, föremål eller inventarienummer.

Historia.se

Portal för historisk statistik med inriktning mot ekonomisk historia.

Svenskt hällristningsforskningsarkiv

Forskningsdatabaser med modern och historisk hällristningsdokumentation.

Svenska Pompejiprojektet

Planritningar och annat material från Svenska Institutets utgrävningar i Pompeji.

Strategisk miljöarkeologisk databas

Databas med svenska och europeiska rådata från vetenskapliga analyser av arkeologiska, kvartärgeologiska och associerade undersökningar.

GIS-data från länsstyrelserna

Länsstyrelsernas söktjänst för GIS-data där det går att förhandsgranska och ladda ner uppgifter gällande bl a kulturmiljövård och kulturreservat.

Internationella resurser

Archaeology Data Service

Archaeology Data Servide (ADS) är en brittisk arkiv- och söktjänst som tillhandahåller fritt tillgängliga, digitala arkeologiska data.

Data Archiving and Network Services

Data Archiving and Network Services (DANS) är en nederländsk arkiv- och söktjänst som tillhandahåller digitala data inom bl a humaniora.

Open Archaeology

Open Archaeology är en community-baserad katalog över tillgängliga arkeologiska dataset på Internet.

Open Context

Open Context är en fritt tillgänglig resurs för publicering av primärdata inom arkeologi och andra närliggande discipliner.

Pompeiana

Ett online-GIS och annat material om Pompeji.

History Online

History Online är en brittisk söktjänst med digitalt historiskt material.

 

Foto 1: Carta Marina av Olaus Magnus