Nya nätverk för data stewards växer fram på olika nivåer

Publicerad: 2023-10-09
steward
Kristin Halverson (KTH), Olivia Ekman (Umeå universitet) och Carolin Rebernig-Hedman (Umeå universitet) arbetar för att skapa nya nätverk för data stewards.

Rollen som data steward har på senare tid vuxit fram som en viktig funktion för datahanteringsfrågor inom både akademi och näringsliv. Det är en relativt ny yrkesroll och behovet av att dela erfarenheter och diskutera både små och stora frågor inom detta område har blivit alltmer påtagligt. För att främja kontaktytor och kunskapsutbyte mellan data stewards både nationellt och internationellt har flera nya nätverk börjat växa fram.

Sedan hösten 2022 finns ett växande nätverk för svenska data stewards. Nätverket, som kallas Swedish Data Steward Network, fick sin början som ett pilotprojekt på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). En av initiativtagarna, Kristin Halverson, data steward coordinator på KTH, började projektet med att kartlägga landskapet för data stewardship både nationellt och internationellt. Genom samtal och möten med andra svenska universitet och internationella partners blev det tydligt att det fanns en stor efterfrågan på dialog och erfarenhetsutbyte inom datahanteringsfrågor.

Efter SND:s nätverksträff i Göteborg i maj 2023 då Kristin tillsammans med Merjlin De Smit (data steward, Stockholms universitet) och Mattias Persson (utredare, Örebro universitet) höll en gemensam presentation om den framväxande rollen data steward ute på svenska lärosäten, växte nätverket ytterligare. För att underlätta kommunikationen mellan medlemmarna skapades därför en Slack-kanal som idag består av cirka 50 personer.

En plattform som möter många behov
Arbetsuppgifterna för en data steward kan variera mellan olika lärosäten och sektorer i Sverige. Vissa lärosäten har utvecklat data steward-funktioner med fokus på ämnesspecifikt stöd till forskare, medan andra har en mer rådgivande inriktning. Det har därför varit viktigt att skapa en öppen plattform för att diskutera de specifika utmaningar och möjligheter som data stewards står inför idag.

Swedish Data Steward Network har hittills hållit sina möten digitalt, men planerar att anordna fysiska nätverksmöten i framtiden. Diskussionerna under mötena är informella men inriktade på viktiga frågor som utbildning, professionens utveckling och framtid. Nätverket är öppet för frivilliga insatser och utgör en resurs för att dela kunskap och kompetens.

Dela nyheter, information och guider
Slack-kanalen, som startades under senvåren 2023, syftar till att främja kontinuerlig kommunikation mellan medlemmarna. Den kommer att användas för att dela nyheter, information och olika guider. Tanken är också att den på sikt kan fungera som en plattform för att driva professionsfrågor och samarbetsinitiativ mellan olika lärosäten.

– Jag hoppas att nätverket fortsätter att växa och utvecklas som en central resurs för data stewards i Sverige. Detta är en ny yrkesroll som är på framväxt i Sverige och internationellt. Det är viktigt att vi som arbetar med de här frågorna har naturliga forum och kontaktytor där vi kan samlas, utbyta erfarenheter och driva frågor, säger Kristin Halverson.

Nytt regionalt nätverk under Skills4EOSC
Samtidigt som det svenska nätverket för data stewards börjar etableras pågår en rad internationella initiativ för att sammanlänka nationella och regionala nätverk. Inom ramen för Skills4EOSC håller ett nordiskt nätverk för data stewards på att ta form, med arbetsnamnet Nordic Data Steward Network. Initiativtagarna Carolin Rebernig-Hedman och Olivia Ekman, forskningsbibliotekarier vid Umeå universitet och svenska representanter i Skills4EOSC, har sedan en tid tillbaka kartlagt intresset för ett nordiskt nätverk.

– Vi kan konstatera att intresset för att bilda ett nordiskt nätverk för data stewards är väldigt stort, vilket vi är mycket glada över. Det är ett kvitto på att det finns ett tydligt behov av den här typen av initiativ på flera olika nivåer, säger Carolin Rebernig-Hedman.

Skills4EOSC sammanlänkas med RDA
Förutom kunskapsutbyte är tanken med det nordiska nätverket att skapa en regional plattform som på sikt kan sammanlänkas med andra nätverk i Europa, men även globalt. I en europeisk kontext sammanlänkas regionala nätverk genom Skills4EOSC-samarbetet, som i sin tur ingår i ett växande globalt nätverk, genom Research Data Alliance (RDA).

Under RDA:s intressegrupp Professionalising Data Stewardship har det nyligen bildats en ”Task group 7 Networking and knowledge exchange” vars primära syfte är att sammanlänka och hjälpa framväxande data steward-nätverk att utvecklas. Styrgruppen för Task Group 7 håller just nu på att bildas och söker medlemmar (se nedan hur du kan engagera dig). Lanseringen av den nya gruppen är planerad till det kommande plenarmötet för RDA under första halvåret 2024.

Vill du engagera dig?

Det svenska nätverket för data stewards är öppet för alla som jobbar med datarelaterade frågor inom både akademi och näringsliv. Nästa planerade nätverksmöte hålls digitalt, den 13 oktober klockan 13.00-14.00 och är öppet för alla som är intresserade. För att gå med i nätverket mejlar du Kristin Halverson (halver@kth.se) eller ansöker om medlemskap direkt genom Slack.

Om du vill engagera dig i det nordiska nätverket eller RDA-samarbetet för data stewards, vänligen kontakta Olivia Ekman (olivia.ekman@umu.se) eller Carolin Rebernig-Hedman (carolin.rebernig@umu.se).