Till Sverges arbetande folk!

svp
Sverges socialdemokratiska vänsterparti Valmanifest - Riksdagsval 1921
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
TILL SVERGES ARBETANDE FOLK! Valmanifest från Sverges Socialdemokratiska Vänsterparti. Det svenska folket går till val för första gången efter den allmänna rösträttens införande under synnerligen brydsamma ekonomiska förhållanden. Den av kriget alstrade depressionen i det ekonomiska livet, komplicerad och försvårad genom krisårens spekulation i obefintliga värden, sätter djupa spår efter sig. Verkningarna av krisen stirra oss till mötes från de tusentals arbetslösas läger, från tusende fabrikers tomma lokaler, fr. det ekonomiska livets alla områden. Flera tiotusental arbetare gå utan sysselsättning, andra tiotusental få visserligen arbeta men under villkor, som ej kunna tillförsäkra dem det nödvändigaste. Med den minskade köpkraften hos arbetarklassen uppstå svårigheter även för jordbruk, hantverk och handel. Nöden är ständig gäst i ett otal hem. Den nuvarande statsmakten är det politiska uttrycket för kapitalets maktställning. Statsmakten arbetar därför de ekonomiska makthavarna i händerna. Under den gångna riksdagsperioden har den borgerliga majoriteten i den lagstiftande församlingen minskat arbetslönerna i de fall, där staten varit arbetsgivare, försämrat åttatimmarslagen och påbörjat kringskärandet av strejkratten. Till detta kommer en del andra beslut, syftande till arbetarklassens nedtryckande, såsom höjande av vissa tullsatser m.m. Sådant är läget. Arbete saknas, Nöden växer dag från dag. Fabrikerna, verkstäderna, sågverken, som skulle ge bröd åt industrins arbetare, stå stilla. Sjöfarten är lamslagen, handeln likaså. Allt är kaos, ty trots sin agressivitet mot det arbetande folket ha de maktägande icke lyckats att bemästra den ekonomiska krisen. Kapitalistsamhället och de borgerliga partierna veta ingen väg ut ur eländet. Det enda positiva i deras politik i syfte att övervinna depressionen är genomdrivandet av lägre löner för industrins arbetare och jordens löneslavar. Men en var vet, att denna utväg endast skapar nöd och umbäranden bland dem lönedepressionen drabba utan att samtidigt förmå bringa ordning och reda i det ekonomiska livet än mindre öka produktionen, vilket är ett livsvillkor för världens återuppbyggande. Sanningen, som de borgerliga partierna icke vilja se, är, att det nuvarande ekonomiska systemet gjort bankrutt. Det enskilda initiativet och frikonkurrensen som det ekonomiska livets drivkrafter yttra sig i våra dagar i utkastning av arbetarna i arbetslöshet och nöd, medelklassens proletarisering och kapitalets koncentration i allt färre händer. De stora osålda varulagren inom industri och handel i en tid, då brist råder på varor i så gott som hela den övriga världen, de stängda industriella verken vid en tidpunkt, då ökad produktion är tidens lösen, se där motsättningar som skapats under det kapitalistiska herraväldet. I denna situation tränga sig frågorna om industrins socialisering och samhällets soc. organisation allt mera i förgrunden. Soc.-dem. vänsterpartiet fattar som sin huvuduppgift att med de medel, situationen anvisar, medverka till lösandet av desamma. Utan att förfalls till parlamentarisk övertro - ty icke genom dekret uppifrån, utan genom ihärdigt arbete på djupen skapas möjligheterna för en ny ekonomisk ordning - anser partiet, att de arbetande klasserna äro skyldiga att jämväl sätta in sin kraft på att uppnå en så stark position som möjligt i riksdagen. Kampen för socialismen måste föras på flera fronter, och det vore kortsynt att icke ägna uppmärksamhet även åt det socialistiska parlamentsarbetet. De valda riksdagsrepresentanternas uppgift består i att hålla ryggen fri för massorna i deras utomparlamentariska kamp samt att söka avvinna borgarsamhället det mesta möjliga till det arbetande folkets gagn och nytta. Innehavet av den politiska makten för de arbetande massorna genom deras representanter, som skola vara folkets tjänare icke dess herrar, betyder icke blott, att kapitalmakten förlorar möjligheten att betjäna statsmakten för tillgodoseende av sina intressen. på folkmajoritetens bekostnad, utan även att statsmakten ställes i folkets tjänst mot dess förtryckare och utsugare. I konsekvens med denna uppfattning manar det rekonstruerade Soc.-dem. vänsterpartiet till livligt deltagande i det stundande valet. Soc.-dem, vänste-partiet vill i riksdagen som eljest företräda en verklighetsbetonad klart socialistisk politik. Partiet erinrar om sina riksdagsrepresentanters betydande insatser till de arbetande klassernas fromma på grundval av partiets grundsatser och program, till vilka vi hänvisa såsom varande ledstjärnor även för de blivande vänstersocialistiska riksdagsrepresentanternas arbete. Här må blott pekas på att Socialdemokratiska vänsterpartiet är det enda parti, som i militärfrågan ställer sig på avrustningens grund. Då partiet med all kraft bekämpar det militära systemet är det icke blott för att detta system äventyrar freden mellan nationerna, utan även för att det nuvarande militärsystemet är ett kampmedel i de härskande klassernas hand mot massorna. Partiet kommer konsekvent att i enlighet med sitt program uppbjuda alla sina krafter för att förhindra genomförandet av nya tullsatser samt att verka för frihandel . Att bidraga till utjämnandet av den orättfärdigt fördelade skattebördan kommer likaledes att bliva en uppgift för den soc.-dem, vänstern. Det Soc.-dem. vänsterpartiet fäster uppmärksamheten vid att nykterhetsfrågan under stundande riksdagsperiod kommer att bliva aktuell. Partiets ställning; till denna fråga är given. Det kommer att helt ställa sig på deras sida, som kräva ett permanent rusdrycksförbund. Det Soc-dem. Vänsterpartiet strävar till en förening av industrins och jordens arbetande folk. Endast genom samarbete mellan småbönder, torpare och arrendatorer samt industriarbetarna som alla ligga under kapitalets välde, skall jordfrågan kunna få, en tillfredsställande lösning, innebärande det jordbrukande folkets frigörelse från kapitalistisk utsugning och förtryck. Arbetare och småbrukare! Vill du ökad ekonomisk utsugning, vill du högre skatter och tullar, ökade anslag till militarismen, fortsatt reaktion, vill du att statsmakten alltjämt skall vara folkets herre icke dess tjänare? Rösta då med borgarna! Vill du motsatsen, rösta då med Soc.-dem. vänstern, det arbetareparti, som utan att förfalla till ofruktbart revolutionärt frasmakeri arbetar efter klara socialistiska linjer. Arbetare- och småbondekvinna! Vill du ha genom tullar fördyrade livsförnödenheter, vill du skaffa dina söner och bröder längre värnplikt, vill du att rusdryckerna även hädanefter skola fördärva hem och människolycka, rösta då med de borgerliga partierna vilka i det längsta undanhöllo dig medborgarrätten. Vill du däremot ekonomisk rättfärdighet, krigens avskaffande och lagstadgat rusdrycksförbud, rösta då med SOCIALDEMOKRATISKA VÄNSTERPARTIET',