Valplattform 2022. Inriktningsprogram för Sverigedemokraternas inflytande över svensk politik under nästa mandatperiod

sd
Sverigedemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 2022
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Sverigedemokraternas Valplattform 2022 Inriktningsprogram för Sverigedemokraternas inflytande över svensk politik under nästa mandatperiod Inledning Under lång tid har svensk politik gått ut på att sätta andra intressen än Sveriges och dess medborgares främst. Följden har blivit att Sverige blivit ett land i kris och splittring. Sverigedemokraterna vill bryta utvecklingen och föra politiken i en riktning som kan hela Sverige och låta samhället läka ihop de sår som både socialdemokratiska och borgerliga regeringar rivit upp i den svenska samhällskroppen. Otryggheten som vuxit till ett strukturellt samhällsproblem är den allvarligaste följden av den gränslösa migrationspolitik som en lång serie av regeringar bedrivit. Att återskapa ett rättssamhälle att lita på kommer vara en tematiskt central uppgift när Sverigedemokraterna får styrande inflytande. Men följderna av den oansvariga politiken som präglat gångna decennier har nu fått följdverkningar i alla grenar av politiken och i hela Sverige. Den oro som präglar vår tid kan bytas till framtidsoptimism. Det svenska samhället och den svenska kulturen är i grunden något att vara stolt över. Få länder har historiskt kunnat mäta sig med svenskarnas förmåga att kombinera individuell frihet med stor omtanke om varandra. Tidigare generationer av svenskar har byggt upp ett samhälle som länge var bland de främsta i världen. Men successivt har progressiva framsteg bytts till tolerans mot det intoleranta. Politikens omsorg om svenska medborgares olika livsförutsättningar har bytts mot hänsyn alla andra intressen än just de svenska. Att lösa den kris som vållats Sverige kräver en bred politisk ansats och en politik som når ut i hela Sverige. Det behövs också ett helt annat perspektiv än vad som präglat tidigare regeringar. Det är hög tid för en politik som sätter Sverige främst. Sverigedemokraterna kommer alltid prioritera svenska intressen och föra en politik som kommer alla medborgare till del. I detta inriktningsprogram redogörs för inriktningen för den politik som Sverigedemokraterna kommer formulera för riktigt inflytande under nästa mandatperiod. Brott och straff Sveriges kriminalpolitik behöver helt läggas om för att bygga på nolltolerans och inkapacitering. Att återupprätta tryggheten för medborgarna måste vara ett övergripande tematiskt uppdrag för nästa regering. Under de senaste årtionden har otryggheten spritt sig över Sverige och förändrat samhällsklimatet i grunden. Kopplingen till den skadliga och allt för omfattande invandringen under en lång tid är uppenbar. Ingen uppgift är viktigare än att vända utvecklingen. Hela Sverige ska vara tryggt för alla som vistas här. De partier som styrt samhällsutvecklingen har ett stort ansvar, men det fråntar inte kriminellas ansvar för de brott som begås. Istället för att bortförklara brott och rikta fokus mot förebyggande integrationsåtgärder som inte visat sig fungera, är det hög tid att lägga om den kriminalpolitiska inriktningen. Varken borgerliga eller socialistiska regeringar har trots hård retorik lyckats göra det. Som en konsekvens av dagens rättssystem kan brottsoffer också stå nästan helt utan upprättelse när seriekriminella begått brott mot många, detta på grund av den så kallade mängdrabatten Sverigedemokraterna vill lägga om kriminalpolitiken till att i högre grad låsa in och utvisa de kriminella som skapar otrygghet och begår brott. Straff ska inte bara ses som en rehabiliterande åtgärd, utan genom att stå i proportion till gärningen ge upprättelse åt brottsoffer och genom inkapacitering hindra att farliga kriminella kan begå nya brott. Utgångspunkten bör vara att alla brott, även sådana som inte skapar rubriker, ska utredas och att polisen ska finnas nära i hela Sverige. Sverigedemokraterna vill kraftigt skärpa straffen och genomföra kraftiga satsningar på polis, åklagare och anstalter. Straffrabatter för den som begått flerfaldig brottslighet eller begått en rå gärning som ung ska tas bort och hela strafftiden ska tjänas av innan villkor kan ställas för frigivning för den som döms till fängelse. Rättsväsendets samverkan mellan myndigheter och verktyg för att upptäcka och lagföra kriminella ska förbättras. Sverige ska vara en plats för laglydiga, strävsamma och goda medborgare, inte ett paradis för förbrytare. Sverigedemokraterna vill: • Kraftigt höja straffen samt avskaffa mängdrabatten vid allvarliga brott mot person • Införa nolltolerans mot brott så att även mindre allvarliga brott utreds och lagförs • Förändra kriminalpolitiken i grunden för att värna goda samhällsmedborgare • Utvisa utländska kriminella och återkalla uppehållstillstånd och, där det är möjligt, medborgarskap för invandrare som begår grova brott • Säkerställa satsningar för ett kraftigt upprustat rättsväsende • Öka tryggheten i hela Sverige och i alla bostadsområden • Utöka tillgången på anstaltsplatser i och utanför Sverige Gängkriminalitet Sverige ska inte vara en plats för organiserade gäng, skjutningar och sprängdåd. Det svenska samhället måste visa kompromisslöshet för att återta det utrymme som senaste decennier erövrats av gängen. En ny brutal gängkultur har drabbat Sverige som en följd av den invandringspolitik som bedrivits av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Antalet segregerade områden där gäng och klaner pressat tillbaka det svenska samhället har vuxit i både antal och i graden av segregation. Skjutningar, sprängningar och rån har blivit vardag från norr till söder och i allt högre utsträckning drabbar det oskyldiga och vanliga människors samhällsliv. Gängvåldet tar stora samhällsresurser i anspråk och göds av tystnadskultur, utbredd missaktning mot det svenska samhället och parallellkultur som tillåtits få fästa genom en allt för tolererande integrationspolitik. Trots att kostnaden för integrationspolitiska åtgärder och för satsningar på skola, välfärd och bostäder i segregerade områden varit omfattande, har politiken misslyckats i sådan grad att andra generationens invandrare är mer benägna att begå brott än sina föräldrar och i stor grad utgör rekryteringsbasen för gängen. Sverigedemokraterna anser att få politiska åtgärder är för långtgående när det kommer till att pressa tillbaka både de kriminella gängen och den kultur som gör att de får fäste. En första och viktig åtgärd är att stoppa invandringen av grupper som har svårt att integreras i det svenska samhället och kulturen. Betydligt högre förväntningar måste också ställas på föräldrar och allmänhet att bli en del av samhället och stoppa gängens framväxt. Det kan bara göras med samtidiga polisiära och ingripande insatser mot de individer som idag befinner sig i kriminella miljöer och med tidiga markeringar mot de som finns i gängen och klanernas utkanter. Den som finns i gängmiljö och begår brott ska kunna dömas till särskilt långa fängelsestraff eller förvaring på obestämd tid. Många åtgärder som prövats i Danmark ska genomföras för att bekämpa gängen. Polis, socialtjänst och kronofogde ska ges verktyg att statuera exempel och göra den kriminella livsstilen oattraktiv, t.ex. genom långtgående möjligheter att beslagta tillgångar i kretsen kring kriminella, att begränsa rörelsefriheten för gängaktiva och omhänderta barn och unga som växer upp i en negativ miljö. Skolan ska göras till en fristad genom särskild placering av kriminella elever och nolltolerans mot attribut med gängassociationer. I den mån det är möjligt bör uppehållstillstånd återkallas och medborgarskap stoppas för invandrare med kopplingar till gängmiljö. Framförallt behöver rättsväsendet få mer effektiva verktyg för att bekämpa gängbrott. Åtgärder ska vidtas för att bättre kunna kartlägga gängaktiva genom t.ex. underrättelsearbete och informationsinhämtning, spaning, kameraövervakning och avlyssning. Processuella hinder för att möjliggöra en ökad lagföring måste också undanröjas. Sverigedemokraterna vill: • Stoppa asylinvandringen och pausa kvotflyktingmottagningen samt fokusera på återvändande • Bryta attraktiveten av en kriminell livsstil • Ge rättsväsendet resurser och verktyg för att bekämpa gängen • Kraftigt höja straffen för gängkriminella • Införa en kravbaserad integrationspolitik • Ge socialtjänst, skola och rättsväsende möjlighet att ingripa med tuffare tag i ett tidigt skede • Sänka straffmyndighetsåldern Brottsoffer Utformningen av politiken måste ske utifrån brottsoffrets bästa, inte gärningsmannen. Brottsoffer måste få upprättelse och samhällets fulla stöd för att återvinna tryggheten i samhället. En grupp som sällan syns bakom rapporter om ökad och allt grövre brottslighet är brottsoffren. Av den stora massan leder få brott i praktiken till vare sig rubriker eller fällande domar, men för varje rån, misshandel eller våldtäkt får någon sin frihet och trygghet förstörd i konsekvenser som kan bli livslånga. Sällan får brottsoffer det stöd från samhället som krävs för att återupprätta tillitskänslan. Istället tvingas ofta brottsoffret leva i rädsla om att möta gärningsmannen och de tillfällen då någon döms blir en allt för mild påföljd en ytterligare kränkning av brottsoffret. Sverigedemokraterna vill utforma politiken efter brottsoffrens villkor. Rätten till att permissioner ska ändras så att brottsoffer inte ska behöva vara oroliga över att kort tid efter domen fallit plötsligt stöta på gärningsmannen på gatan. Brottsoffer bör alltid informeras om permissioner och i vissa fall ha inflytande över beslutet. Gärningsmän som begått grova brott bör i högre grad bevakas efter avtjänat brott och beläggas med förbud att återvända till den ort där brottet begått eller i närhet till brottsoffret Även rätten till ersättning, stöd och hjälp när brottet ändå skett måste stärkas. Skadestånd kan aldrig helt läka det som förstörts när man utsatts för ett brott, men det kan hjälpa till att lindra effekterna och för att återupprätta ett normalt liv. Rätten till skadestånd måste garanteras, oron över att åratal senare bli återbetalningsskyldig, om brottsoffrets ens fått ut skadeståndet från första börja, kan inte accepteras. Sverigedemokraterna vill: • Stärka brottsoffrets ställning och öka stödet till brottsoffer • Införa straff som är proportionerliga • Höja skadestånden • Begränsa rätten till permission för dömda • Förbättra möjligheterna till kontaktförbud • Möjliggöra inskränkningar av rörelsefrihet efter avtjänat straff Polisen Polisen ska finnas synliga och tillgängliga i hela landet och på dygnets alla tider. För att kunna utgöra den tunna linjen mot en brottslighet som blir allt större och brutalare måste polisen bli betydligt fler och få bättre verktyg att agera. Trots att brottsligheten vuxit till att bli en samhällskris har antalet poliser sett till befolkningsmängden inte ökat. Trots många kvalificerade sökande fylls sällan platserna till polisutbildningen och samtidigt som många befintliga poliser lämnat yrket i förtid. Polisens vardag präglas allt för ofta av frustration över att jobba i motvind. Trots god kännedom om kriminella är det regelmässigt att den som grips för en gärning släpps på fri fot av åklagare innan polisens administrativa uppföljning av gripandet är slutfört, för att snart därpå åter vara föremål för kriminalitet och polisens ingripande. Det skapar uppgivenhet. Den grova kriminaliteten har dessutom skapat en sådan arbetsbörda att den typ av brottslighet som drabbar de flesta – stöld, rån, misshandel och skadegörelse – eller som äger rum utanför de kriminella hetzonerna sällan följs upp ens med en god bevissituation. Antalet poliser måste kraftigt öka för att både ha styrkan att slå ned den grova och organiserade kriminaliteten och kunna skapa trygghet med synlighet och ingripande i alla delar av samhället. Målet bör vara att alla som är i behov av polis snabbt ska kunna få polisens hjälp. För att åstadkomma det måste stora satsningar göras på hela rättskedjan, men särskilt på polisen. Antalet utbildningsplatser måste bli fler, men kriterierna för att komma in på utbildningen behöver också ses över efter behovet av att mobilisera mot de kriminella. Fler vägar in i polisyrket behöver också utredas liksom om det är möjligt att komplettera den befintliga polisorganisationen med att anställa ordningsvakter med utvidgade befogenheter och ändamålsenlig utrustning. Fler av de utbildade poliser som lämnat yrket ska också ges incitament att återvända till polisyrket. Sverigedemokraterna vill också göra polisyrket mer attraktivt. Löner och arbetsvillkor måste förbättras. I den mån det går att överlåta administrativa arbetsuppgifter till civil personal bör det göras i högre grad, samtidigt som polismyndigheten bör renodlas till att bekämpa brottsligheten och finnas nära medborgarna. Beredskapspolisen ska återinföras för att kunna avlasta och biträda ordinarie polisorganisation vid behov. Polisers trygghet måste också förbättras genom stärkt skydd mot hot, trakasserier och våld. Den som begår blåljussabotage eller uppträder med särskild respektlöshet mot poliser bör komma ifråga för särskilda åtgärder, som t.ex. förvarstagning och utvisning om personen inte är svensk medborgare. Sverigedemokraterna vill: • Höja polisernas löner • Införa en betald polisutbildning • Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö • Avlasta poliserna med civilanställda • Ge polisen förutsättningarna för att bekämpa brottslighet • Skapa trygghet och säkerhet för poliser och deras familjer Terrorism Terrorism och extremism utgör det yttersta uttrycket av det fallerade mångkultursprojektet som bedrivits i Sverige. I vårt land ska terrorister och extremister vare sig tillåtas finnas eller fostras. Samhällets trygghet och sammanhållning ska värnas. Terrorism som fenomen har under den senaste tiden växt sig allt starkare i Sverige och Europa, flera terrordåd har skett och alla minns dådet på Drottninggatan i Stockholm, där flera personer inklusive en ung flicka tragiskt miste livet. Samtidigt vet vi att den islamistiska extremismen finansieras både genom statliga medel, och utländska donationer. Hundratals personer har rest från Sverige för att strida för IS, och många har återvänt. Säkerhetshot i form av terrorimamer tillåts stanna kvar i Sverige även utan medborgarskap, för att de riskerar att utsättas i sina hemländer. Sverigedemokraterna kommer tillse att kraftiga och verkansfulla åtgärder kommer på plats. Det kan inte vara tillåtet att delta i, eller stödja, terrororganisationer. Det måste förbjudas att sprida dess propaganda. Extremister och terrorister har genom sitt agerande försakat sig rätten att vara i vårt land. Genom att använda neddraget bistånd, sanktioner eller andra påtryckningar så ska säkerhetshot lämna landet. Även den extremistiska grogrunden måste bekämpas. Moskéer och andra trossamfund eller organisationer som verkar för extremism ska vare sig få bidrag från det offentliga eller utländska regimer. De säkerhetshot som verkar inom dessa miljöer ska kontrolleras, och utvisas. Sverigedemokraterna vill: • Förbjuda deltagande i, och samröre med, terrororganisationer. • Utvisa terrordömda och återkalla medborgarskap där det är möjligt. • Hindra utländsk finansiering av extremistiska trossamfund och organisationer • Införa hårda restriktioner och förvar för säkerhetshot som befinner sig i Sverige. Integration Integrationspolitiken ska sporra nyanlända att snabbt komma i utbildning och arbete, motverka passivisering och minska bidragsberoendet. De som kommer till Sverige och har en vilja att blir en del av samhället ska mötas av öppenhet med tydliga och rättvisa regler. Självförsörjning och kulturell integration är grunden i vår kravbaserade integrationspolitik. Rättigheten till välfärd och sociala förmåner hänger samman med individens vilja och ansträngning att göra rätt för sig. Integrationspolitiken ska bygga på assimilering och främja sammanhållningen i landet. Sverige är ett av de länder som historiskt sett spenderat mest pengar på integrationspolitik bland medlemsländerna. Samtidigt är vi det EU-land med högst skillnad i arbetslöshet och skolresultat mellan inrikes och utrikes födda. Sverige har flest skjutningar och slår rekord på rekord när det gäller utanförskapsområden, korruption och kriminella klaner. Problemen beror på en kombination av många faktorer: Naivitet inför skillnader vad gäller normer och värderingar; Slapphet inför kriminalitet och asocialt beteende: En missriktad välvilja som möjliggör permanent offentlig försörjning; Och framförallt en ängslig politisk korrekthet som gör att vi ej pratar om de uppenbara problemen samt orsakerna till dem. Integrationspolitikens haveri drabbar oss alla. Det blir hela tiden värre. Sverigedemokraterna vill upprätta en kravbaserad integrationspolitik som bygger på de båda principerna att man tar seden dit man kommer samt frihet under ansvar. Den som är ny i Sverige ska mötas av tydligt normerande samhällsinformation som förklarar vad som krävs för att passa in och lyckas i Sverige. För att motverka passivisering, bidragsberoende och minska vår attraktivitet för ekonomiska migranter ska nyanlända få del av välfärden i takt med språkinlärning, arbete och slutligen medborgarskap. Sverigedemokraterna strävar också efter en integrationspolitisk bortre gräns, som innebär att personer som inte lär sig svenska, inte vill arbeta och inte vill anpassa sig till våra normer och värderingar ska hjälpas att återvända hem. Sverigedemokraterna vill: • Utforma en kravbaserad integrationspolitik som ger rättigheter till välfärden i takt med språkinlärning, arbete och slutligen medborgarskap • Informera nyanlända om vad som krävs för att passa in och lyckas i Sverige • Stoppa statligt stöd till extremistiska organisationer och andra grupper som verkar segregerande • Införa obligatorisk förskola för barn som exkluderas från samhället • Skapa en aktiv återvandringspolitik för personer som inte lyckas rota sig i Sverige Migration Sverige behöver vända decennier av oansvarig massinvandring till att fokusera på frivillig återvändandeverksamhet. Asylinvandringen från länder utanför vårt närområde måste upphöra och fler som befinner sig i Sverige utan rätt eller som saknar anknytning till det svenska samhället bör framöver lämna, än som invandrar till Sverige. Sverige har under hela 2000-talet haft ett exempellöst generöst regelverk som lockat nära två miljoner utlänningar att välja Sverige som slutdestination, varav nästan en miljon kommit som asylsökande eller anhöriga. De som sökt sig till Sverige under 2000 talet har i huvudsak kommit från länder som inte utgör vårt närområde. Många har dessutom fått avslag på sin asylansökan men ändå valt att stannat, kunnat ta del av välfärden och bidragit till framväxten av det så kallade skuggsamhället. Konsekvenserna för Sverige - på områden som spänner från arbetsmarknad och skola, till brottsutveckling, sammanhållning och offentlig ekonomi - är svåra att överdriva. Ryktet om Sveriges generositet sprids via diasporor, i sociala medier och lockar ännu fler att söka sig hit. Svensk lagstiftning måste därför hållas mer restriktiv än jämförbara länder. Trots ett brett folkligt stöd för en stram migrationspolitisk, är Sveriges regelverk fortfarande mycket generöst. Reglerna för arbetskraftsinvandring har dessutom i praktiken slutat fungera. Korruption, fusk och handel med både uppehållstillstånd och människor är vanligt förekommande. De propositioner som regeringen lämnat och aviserat är långt ifrån tillräckliga. Sverigedemokraternas grundläggande inställning är att asyl ska sökas i första säkra land. Flyktinghjälp och avlastning av krisdrabbade länder ska i första hand hanteras i närområdet. Behövs ytterligare vidarebosättning ska det ske frivilligt genom UNHCR:s vidarebosättning utifrån mottagarländernas egna kapacitet att ta emot. Utifrån dessa principer vill Sverigedemokraterna utforma den striktast möjliga utlänningslagstiftningen som är möjlig inom ramen för de europeiska asylreglerna. Det direkta asylmottagandet från länder som inte utgör vårt närområde ska minskas till nära noll. Mottagande från länder i närområdet ska handla om tillfälligt hjälp till dess krisen är över. Dessutom måste anhöriginvandringen, som står för den större delen av den asylrelaterade invandringen, begränsas så långt det är möjligt och förenas med strikta krav. Sociala attraktionsfaktorer som exempelvis bidragssystem behöver ses över för att begränsa icke-medborgares rätt till välfärden. Trösklarna för att ta i förvar och utvisa personer samt verkställa utvisningar behöver också sänkas. För arbetstillstånd behöver Sverige införa en riktig arbetsmarknadsprövning för att förhindra att arbetsgivare importerar billig arbetskraft från fattiga länder för att utföra yrken som kräver liten eller ingen utbildning. Många sådana arbeten bör kunna utföras av de hundratusentals arbetslösa som redan bor i Sverige. Riktmärket under överskådlig tid ska vara att fler av de som befinner sig i Sverige illegalt eller saknar anknytning till det svenska samhället varje år återvänder, än de som beviljas asyl från utanför vårt närområde. Kraven på invandrare att integreras i den svenska kulturen och samhället ska skärpas och medborgarskapet ska knytas till strikta villkor. Sverigedemokraterna vill: • Stoppa asylinvandringen från länder som inte utgör vårt närområde • Prioritera kvotflyktingar från närområdet • Skärpa reglerna i utlänningslagen till striktas möjliga nivå enligt EU-rätten • Bekämpa skuggsamhället och illegal migration med fler kontroller och fler utvisningar • Skärpa kraven för anhöriginvandring • Skärpa villkoren för medborgarskap och höja tröskeln för att ta del av skattefinansierad välfärd • Uppmuntra frivillig återvandring för invandrare i utanförskap Hedersproblematik Hederskultur är oförenligt med svenska värderingar och ska bekämpas med samhällets samlade resurser. Klaner, nätverk och familjer som hindrar unga att leva med alla de valmöjligheter som ska tillkomma alla i Sverige ska fråntas sina möjligheter att kvarstanna i Sverige. De hederskulturer som följt med migrationen till Sverige tar sig olika uttryck. Det handlar om allt från implicita förväntningar från familj och släkt på flickor att beslöja sig, att begränsa sitt umgänge, sina aktiviteter och sina intressen – till tvångsgiften, rörelsefrihet och rent våld. En allt vanligare situation är att unga flickor övervakas av släktingar och landsmän i skolan och i sin vardag för att kontrollera att de följer klanens eller landets levnadsregler. Många växer upp utan möjlighet till en fri sexualitet. Könsstympning och oskuldskontroller är mycket vanliga i segregerade områden och bland stora invandrargrupper. Även pojkar och vuxna drabbas av hedersförtryck. HBT-personer i muslimska eller reaktionära miljöer tillhör en särskilt utsatt grupp. Den som växer upp i hederskultur saknar nära alla de rättigheter som alla ska kunna förvänta sig i Sverige. Den som utmanar klanen eller familj riskerar att få betala det yttersta priset. Omkring var tredje kvinnomord som begås i Sverige sker med hedersmotiv. Sverigedemokraterna vill öka samhällets kunskap och insatser mot hederskultur och - förtryck. Skola, socialtjänst och rättsväsende måste få ett tydligare uppdrag att identifiera barn och unga som misstänks leva i hederskultur och möjlighet att sätta in kraftiga åtgärder mot vuxna som utövar sådant förtryck. Beslöjning bör förbjudas i skolan och barn från kulturer där hedersproblematik är vanligt bör få regelbunden uppföljning av skolhälsovård och kurator samt särskild utbildning om vilka rättigheter som tillkommer alla i Sverige. Socialtjänst och polis bör göra regelbundna hembesök i hushåll där hedersnormer misstänks. Kusinäktenskap är vanliga i kulturer som bygger på heder och där äktenskapet arrangeras av familjen. Därför bör Sverige utreda hur dessa äktenskap kan förhindras inom landet och hur de kan förhindras att bestå i Sverige om de sker utomlands. Ändamålsenlig hjälp bör erbjudas till den som vill bryta med en kultur eller religion under vilken de utsätts för hedersförtryck av familj eller bredare kollektiv. Den som begår brott med hedersmotiv bör dömas enligt en särskild brottsrubricering till påtagligt strängare straff och utvisning. Det bör också bli möjligt att utvisa personer p.g.a. asocialitet för utövandet av hedersförtryck även utan att ett konkret brott begåtts. När det kommer till sådana utvisningar bör ingen hänsyn tas till personens anknytning i Sverige. Civilsamhället tar ett stort ansvar för att hjälpa dem som har brutit sig loss från hedersförtryck eller försöker göra det. Kvinnojourer med inriktning mot hedersproblematik måste stödjas och ges bättre förutsättningar. Sverigedemokraterna vill: • Införa ett särskilt hedersbrott • Förbjuda heltäckande beslöjning i offentliga miljöer • Samordna insatserna mot hedersförtryck • Skärpa reglerna om tvångsgifte, månggifte och barngifte • Förbjuda kusinäktenskap • Stödja dem som vill bryta sig loss från hedersförtryck Jämställdhet Män och kvinnor ska ha samma rättigheter, vara lika inför lagen samt känna sig trygga och respekterade. Varje individ ska stå fri att göra sina egna val och forma sina egna liv, utan att det offentliga ska styra dessa val. De senaste åren har kvinnors otrygghet ökat kraftigt och antalet anmälda sexualbrott ligger på nivåer som är bland de högsta i världen. Samtidigt begränsar hedersrelaterat våld och kulturellt förtryck livet för hundratusentals människor i Sverige. Många unga flickor begränsas dagligen i fråga om umgänge, klädval och aktiviteter. Kulturella och religiösa påtryckningar begränsar deras frihet att ta del av samhället, välja partner och ta del av den individuella frihet som förknippas med den västerländska samhällsordningen. Sverige är ett av de länder i världen där jämställdheten kommit längst och där synen på kön som avgörande faktor för någons liv är liten. Men utvecklingen i Sverige har snabbt gått åt andra hållet, framförallt som följder av politiska prioriteringar i migrationspolitiken. Kvinnor är särskilt utsatta för den växande otryggheten i den offentliga miljön, för våld i hemmet och för sexualbrott. Krafttag behöver tas i både det förebyggande arbetat och av rättsväsendet. Sverigedemokraterna vill bland annat se en tydlig handlingsplan för de som utsätts för våld i nära relation. Samhällets insatser för att befria flickor som lever i hedersmiljö måste stärkas. Sverigedemokraterna vill värna barns lika förutsättningar i skolan och anser därför att slöja i skolan ska förbjudas. Heltäckande slöja är ett uttryck för kvinnoförtryck och ska därför inte tillåtas i det offentliga rummet. Sverigedemokraterna slår vakt om alla människors jämlikhet i den svenska kulturen och lagen. Varje människa ska ha samma möjlighet att utifrån individuella förutsättningar, sina val och sin strävan att forma livet. Men lika fel som det är att begränsa någons möjligheter utifrån kön är det att påtvinga män och kvinnor att göra samma val. Riktig jämställdhet nås inte genom att vidta politiska åtgärder för att på gruppnivå skapa samma utfall mellan män och kvinnor, utan genom att ta krafttag mot samhällsfenomen som begränsar den enskilde. Sverigedemokraterna vill arbeta mot diskriminering och särbehandling, värna valfrihet, säkra likhet inför lagen och utforma en politik som underlättar tillvaron för män såväl som kvinnor i de livssituationer som de själva valt. I kvinnodominerade yrken är lönebilden generellt och i synnerhet i de offentligt anställda tämligen låg. I kombination med dåliga arbetsvillkor ger det effekter på sikt, både hälsomässiga och ekonomiska. Sverigedemokraterna vill se en ökad företagshälsovård i kvinnodominerade yrken. Delade turer ska slopas och skiftarbete, främst inom vår vård och omsorg, behöver ses över. Vidare behöver statusen i dessa yrkesgrupper stärkas, exempelvis genom karriärvägar och förbättrad löneutveckling. Både kulturella normer och bidragssystem som tenderar att låsa kvinnor till hemmet ska motverkas. Sverigedemokraterna vill verka för en jämställd vård där män och kvinnor behandlas lika. Förlossningsskador ska exempelvis tas på lika stort allvar som andra skador. Tillgången till abort och svensk abortlagstiftning ska värnas. Sverigedemokraterna vill: • Att flickor och pojkar ska ha samma livsutsikter, oavsett bakgrund • Motverka kvinnoförtryckande klädsel och förbjuda heltäckande slöja i offentliga rummet • Stärka kampen mot våld och överfall • Upprätta en handlingsplan för den som utsätts för våld i nära relation • Kraftigt skärpa straffen för sexualbrott och utvisa utländska våldtäktsmän på livstid • Motverka diskriminering och särbehandling p.g.a. kön • Förbättra status, arbetsvillkor samt öka företagshälsovård i kvinnodominerade yrken Ekonomi Genom att politiken i betydligt högre grad fokuserar på Sveriges och medborgarnas intressen kan både en bättre välfärd och ett högre välstånd nå hela Sverige. Den ekonomiska politiken ska koncentreras till att restaurera svenskarnas välfärd, stimulera tillväxt och jobb i samhället samt att återställa rättssamhället. Sverige har nära världens högsta skattetryck, men långt från världens bästa välfärd. Under lång tid har både borgerliga och socialistiska regeringar haft andra prioriteringar än svenskarnas. Det har lett till att brottslighet och segregation blivit ett strukturproblem, stigande arbetslöshet, allt sämre resultat i skola och sjukvård samt en kommunsektor som långsiktigt inte bedöms ha resurser för att klara välfärdsuppdraget. Sverigedemokraterna vill istället att svenskt rättsväsende, välfärd och industri ska sättas i första rummet. Sverigedemokraterna ser att marknadsekonomi, valfrihet inom välfärden och internationell handel gynnar samhället och är viktigt att försvara, men kan samtidigt se att stora välstånd som skapas måste komma fler till del. Stora grupper av strävsamma och goda samhällsmedborgare och många delar av landet känner inte igen sig i beskrivningen av att allt blivit bättre. Många är istället berättelserna om bostadsområden som snabbt förvandlats till det oigenkännbara, om hur intäkter från råvaruutvinning och industri sällan kommer lokalbygden till del och om hur de som har svårt att få sin egen vardag att gå ihop alltid är de som ska ta det största ansvaret för globala världsproblem. Sveriges skattebetalare har rätt att förvänta sig en större utväxling av den stora andel av inkomsterna som betalas till det offentliga. En allt för stor del går idag till olika typer av bidrag och utgifter för personer som i låg utsträckning bidragit till det svenska samhällsbygget. Sverigedemokraterna är varken ett högerparti eller ett vänsterparti. Tvärt om enas vi om insikten om att en stark tillväxt, förutsättningar för näringsliv och företagande samt en politik som stimulerar människor att arbeta och sträva är en förutsättning för att kunna återbygga en välfärd som kan ge alla medborgare trygghet. Grunden för välfärden skapas i företagen. Näringslivet behöver goda villkor och långsiktiga förutsättningar som är globalt konkurrenskraftiga. Det måste löna sig bättre att bidra till samhället genom att arbeta och i övrigt vara en god samhällsmedborgare. Offentliga anslag ska i första hand fokuseras för att stärka välfärdens hjärta genom höjda pensioner och medel som säkerställer att polis, sjukvård, skola och omsorg oavsett var i landet man bor. Sverigedemokraterna vill: • Prioritera svenska medborgares intressen i den ekonomiska politiken • Skapa förutsättningar för en livskraftig industri • Se över offentliga utgifter och rikta om medel till välfärden och rättsväsendet • Göra det lönsamt att arbeta och bidra till samhället • Göra det svårare att exploatera den svenska välfärden • Minska kostnaderna för migrationspolitik, bistånd, EU-bidrag och klimatåtgärder som kan göras mer effektiva • Låta hela landet få del av välstånd Svenska jobb Alla som har förmågan ska arbeta i riktiga jobb, försörja sig och bidra till att bygga Sverige bättre. Arbete är för de flesta nyckeln till ett självständigt liv, frihet och samhällsdeltagande. Sverige har EU:s fjärde högsta arbetslöshet och långtidsarbetslösheten är större än någonsin – större än under de stora ekonomiska kriser som drabbat Sverige under 2000-talet. Långtidsarbetslösheten är framförallt ett problem i grupper med invandrarbakgrund. Men även bland de som inte är en del av den öppna arbetslösheten är många beroende av skattebetalarna för sin försörjning genom olika typer av arbetsmarknadsåtgärder och subventioner. Redan år 2016 var fler än 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder inte självförsörjande, d.v.s. med en egen inkomst under hälften av medianinkomsten. Samhällets kostnader för de som inte arbetar eroderar välfärden och är en stark faktor bakom kommunernas allt sämre ekonomi och skattehöjningar. Sverige behöver en politik som gör att fler får riktiga jobb, kan försörja sig själva och bidra till det gemensamma. Istället för ineffektiva arbetsmarknadspolitiska konstruktioner som nystartsjobb, etableringsanställningar och introduktionsjobb, bör politiken verka för att skapa en större efterfrågan på riktiga jobb. Det måste börja med en industripolitik som värnar företagens möjlighet att investera och växa och stimulera tillväxt. Utbildningsväsendet och integrationsprogram måste också i högre grad anpassas efter arbetsmarknadens behov. Sverigedemokraterna vill satsa på högkvalitativ och näringslivsinriktad utbildning, tillhandahålla en god infrastruktur och motverka arbetslöshet och långvarigt utanförskap Det måste också bli mer lönsamt att anställa och att arbeta. Incitamenten för att bidra till det gemensamma måste bli tydligare för den som länge försörjt sig på skattebetalarna. Integrationspolitiken måste förändras till att utgå från betydligt högre krav på den som ska integreras till det svenska samhället. Tillgång till socialförsäkringssystemet och svensk välfärd ska knytas närmre medborgarskapet och arbete. Arbetsplikt ska också bli ett villkor för personer som idag blir försörjda genom det kommunala försörjningsstödet. Sverigedemokraterna vill: • Göra det lättare att anställa och skapa bästa förutsättningar för svensk industri • Avskaffa ineffektiva arbetsmarknads- och integrationsprogram som är skapade för att dölja arbetslöshet • Utbilda efter de behov som finns på arbetsmarknaden • Införa en kravbaserad integrationspolitik • Göra det mer lönsamt att arbeta • Inför arbetsplikt för bidrag Småföretag Småföretag står för en betydande del av de skatteintäkter som bygger välfärden och flest jobb på arbetsmarknaden skapas i mindre företag. Att skapa god grogrund för företagande är avgörande för Sveriges ekonomi och arbetsmarknad. Ett gott klimat att skapa och driva företag är viktigt både för landet och för det lokala samhället. Företag skapar arbetstillfällen, tillväxt och ett levande lokalsamhälle. Men att driva företag är oftast förenat med stora insatser och risker samt en många gånger omänsklig arbetsbörda och stress. Byråkrati, regelbörda, skatter och administrativa kostnader riskerar att ta fokus från kärnverksamheten och ta udden av en entreprenörs drivkraft. Trots mångåriga ambitioner om att minska regelkrångel visar undersökningar att bördan över tid kvarstått på höga nivåer eller ökat. Onödigt stränga villkor i branschstandarder och i upphandlingar gör det ofta svårt för mindre aktörer att slå sig in på marknaden. Risktagande är en naturlig del av företagande, men näringsidkares risk behöver inte nödvändigtvis vara så vidsträckt. Långtgående ansvar vid sjukskrivningar kan vara avgörande för ett litet företags överlevnadsmöjligheter. Ytterligare ett stort orosmoln är att många företag, inte minst inom handeln, vittnar om ökande brottslighet i form av stölder, hot, våld och bedrägerier. Men också den organiserade kriminaliteten slår mot många företagare. Exemplen är många på hela stadsdelar som lämnats av företagare på grund av kriminaliteten. Det är ett strukturellt problem som är förödande för både Sverige och lokalsamhället. För att få fler och växande företag är det viktigt att ta bort onödiga regler där kostnaderna för företagen inte motsvarar nyttan för samhället. Nya regler ska vara kostnadseffektiva och befintliga regler behöver ses över. Det måste löna sig att ta risker för att kunna växa. Vidare behöver kostnader för arbetsgivaravgift och sjuklöner sänkas. Mer måste göras för att stimulera nyföretagande. I ett steg att sänka trösklarna och för att fler personer ska ta steget och förverkliga sin drivkraft vill Sverigedemokraterna ta fram ett starta eget-bidrag för yrkesverksamma. Sverigedemokraterna vill: • Verka för regelförenkling och avlasta småföretagens administrativa börda • Sänka arbetsgivaravgiften och sjuklönekostnaderna för småföretag • Bekämpa brottslighet som drabbar företagare • Skapa förutsättningar för nyföretagande och entreprenörskap • Modernisera 3:12 regelverket för att stimulera entreprenörskap Näringsliv Framtidens välstånd och välfärd byggs genom goda och långsiktiga spelregler för hela näringslivet. Samhället måste erbjuda en pålitlig infrastruktur för industri och företag och långsiktiga spelregler för investeringar som inte störs av politiska hinder och regelkrångel. Sveriges ekonomi och arbetsmarknad är helt beroende av att livskraften i industri och näringsliv. Det finns många tecken på att den svenska konkurrenskraften försvagas relativt andra länder och på en global marknad som är allt mer utsatt för konkurrens från snabbt växande ekonomier runt om i världen. Till följd av den politik som bedrivits har hindren för råvaruutvinning och pålitliga leveranskedjor har blivit allt fler, tillgången till pålitlig och kostnadseffektiv elförsörjning har försämrats och infrastruktur för transporter och resande mellan olika delar av landet hotas. Tillståndsprocesser är ofta långa och oförutsägbara och Sveriges attraktionskraft för investeringar och anställningar minskar på grund av att arbetskraftsutbudet som den bedrivna politiken skapat har fel sammansättning utifrån företagens behov. Sverigedemokraterna vill föra en målmedveten politik för att göra Sverige till ett framstående industriland genom att i politiska beslut ta högre hänsyn till svensk tillväxt och det svenska näringslivet. Symbolpolitiska åtgärder som riskerar att hämma förutsättningarna för industrin ska rivas upp. Istället ska politik bedrivas för att näringslivet bättre ska tillhandahållas den infrastruktur som ofta är avgörande för att välja att etablera eller expandera verksamhet i Sverige. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv väntas elanvändningen i Sverige öka med hela 60 procent till år 2045. Elsystemet är centralt för basindustrins konkurrenskraft. El behövs året runt till rimliga priser. Sverigedemokraterna vill göra en långsiktig satsning på den nya generationens kärnkraft. Tillståndsprocesser för gruvnäring, elnätsutbyggnad och industri behöver effektiviseras och göras snabbare. En förutsättning för att lönsamma investeringar ska kunna göras är en långsiktig politik som tar hänsyn till industrins behov av en förutsägbar process. Strängare miljö- och utsläppskrav i Sverige jämfört med i omvärlden riskerar ofta att slå ut svenska näringar och få globalt kontraproduktiva resultat när det kommer till de mål kraven syftar till att uppnå. Evidens, resultat och svensk konkurrenskraft ska styra genomförandet av klimatmål i högre utsträckning än politikers vilja att gå först och längst. I en värld med globala värdekedjor och internationell konkurrens påverkar skattenivåerna företagens konkurrenskraft. Sänkta eller bättre utformade skatter kommer i många fall att på sikt öka skatteintäkterna eftersom en sådan politik leder till ökad tillväxt. Skattepolitiken måste därför syfta till konkurrenskraftiga skatter som inte avviker för mycket från omvärlden, framförallt de skatter som läggs på företagen. För att näringslivet ska fungera väl krävs också en omläggning av transportinfrastrukturpolitiken vad gäller vägar, järnväg och flyg. Gods måste kunna transporteras och medarbetare måste kunna ta sig till arbetet inom rimlig tid i hela landet. Sverigedemokraterna vill rikta om prestigesatsningar på höghastighetståg till snabbare och mer trängande behov av att rusta upp transportinfrastrukturen inom alla trafikslag. Sverigedemokraterna vill: • Säkra tillgången till pålitlig och billig el genom satsningar på framtidens kärnkraft. • Effektivisera och öka förutsägbarheten i tillståndsprocesserna för gruvnäring, elnätsutbyggnad och industri • Ha skatter på en nivå som inte hämmar svenska företag i den internationella konkurrensen • Prioritera svensk industri och konkurrenskraft • Stoppa symbolpolitik som går ut över möjligheten att bedriva industri och näring • Verka för ett arbetskraftsutbud som bättre svarar mot behoven på arbetsmarknaden Miljö Sverigedemokratisk miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken och strävar efter att hitta de mest miljöeffektiva och kostnadseffektiva metoderna, som samtidigt inte skadar näringar och landsbygd. På liknande sätt är ett aktivt jordbruk förutsättningen för mycket av jordbrukslandskapets biologiska mångfald. Igenväxning är ett hot mot den biologiska mångfalden. Sverigedemokraterna fokuserar på vad som mest effektivt bevarar arter, ibland med nya tekniker. Biologisk mångfald går hand i hand med ett aktivt och produktivt skogsbruk där man genom ny teknik och smarta metoder kan uppnå målen utan kostsam och omfattande utbyggnad av reservaten. Erfarenheten visar att frivillighet under ansvar fungerar bäst för att skapa miljövärden, stöttat med kompetent och hjälpande rådgivning. Stödsystemen inom jordbrukssektorn spelar här en viktig roll. Våra vatten är livsnödvändiga för att möjliggöra liv. Det är därför allvarligt att situationen i våra vatten och framför allt i Östersjön är så dålig. Situationen vad gäller övergödning och gifter i Östersjön är allvarligt. Mer fokus måste i detta sammanhang satsas på internationell samverkan mellan östersjöländerna då Sverige inte ensamt kan bidra till att lösa situationen. Vår havs- och vattenmiljö måste prioriteras tydligare framför ett allt för intensivt fiske och omfattande vindkraftsutbyggnad. Miljöpolitiken måste alltid stämmas av mot nya rön i forskningen och baseras på fakta framför känslor. Olika intressen hamnar ofta i konflikt och politiken måste här våga ta ställning mellan exempelvis cementindustri och naturintressen. Kommunerna måste ges ökat stöd och hjälp i miljöarbetet. Här vill Sverigedemokraterna se ökat fokus i arbetet med att sanera förorenande områden i de fall där förorenaren på grund av exempelvis konkurs inte kan stå för saneringen. Ökad finansiering krävs i arbetet med att återställa de tusentals förorenade områdena i vårt land. Mer måste göras för att förebygga och lösa problemen med invasiva växt- och djurarter. Sverigedemokraterna vill: • Sträva efter miljöeffektivitet och hitta de åtgärder som ger mest miljö per krona • Använda nya tekniker i naturvården • Öka takten i arbetet med att återställa havsmiljön i Östersjön • Ökad prioritet i arbetet med att återställa förorenade områden. • Att anpassad skogsskötsel prioriteras före reservatsavsättning • Att jordbruksmarken brukas och att igenväxning motverkas • Förebygga och minska problem med invasiva växt- och djurarter Klimat Genom att utforma klimatåtgärder mer effektivt och evidensbaserat kan vi få mer effekt för varje satsad krona, bäst klimatpolitik är inte likställt med dyrast sådan. Att behålla och utveckla kärnkraften är utifrån den aspekten en av de viktigaste åtgärderna. Världen står inför ett allvarligt läge vilket understryks av IPCC senaste rapport AR6. Samtidigt som detta skapar oro finns det stora anledningar att känna tillförsikt inför människans innovationsförmåga att hantera och bekämpa klimatförändringarna. Svensk klimatpolitik är idag motsägelsefull och kan inte sägas leva upp till kraven på en kostnadseffektiv klimatpolitik som bidrar till att göra skillnad på global nivå. Klimatet är en global fråga där landsgränserna saknar betydelse. Svensk klimatpolitik har istället kommit att förvandlas till en kostsam plakatpolitik där det är viktigare att spendera mycket skattemedel, införa nya skatter och införa överdimensionerade regelverk än att göra skillnad på riktigt. Samtidigt som det är viktigt att understryka att ett land som Sverige som står för en promille av utsläppen inte kan ha direkt påverkan på klimatet. Detta för också med sig att en politik som kraftigt avviker från EU och övriga världens politik på området kan skada vår konkurrenskraft och bidra till att flytta produktion från Sverige till andra länder vilket kan öka utsläppen på global nivå. Med tanke på att Sveriges utsläpp enbart står för omkring en promille av världens utsläpp är det viktigt att behålla ett globalt perspektiv. Sverige bidrar exempelvis inte till minskade utsläpp genom att höja drivmedelspriserna, höja elpriserna och göra det mer kostsamt för företag att verka i Sverige om Kina samtidigt kan öka sina utsläpp varje år med mer än vad hela Sverige släpper ut. Sveriges klimatpolitik ska vara ambitiös utan att motverka svensk konkurrenskraft. EU:s klimatpolitik blir allt mer omfattande och påverkar i betydande omfattning Sveriges möjligheter till nationella åtgärder. De svenska klimatmålen bör anpassas till den klimatlagstiftning som finns på EU-nivå för att inte kraven på andra länder ska bli lägre som en konsekvens av att vi gör mer än nödvändigt på bekostnad av vår levnadsstandard och konkurrenskraft. Den svenska exporten måste bli ett fokusområde i den svenska klimatstrategin. Med tanke på att svenska företag håller världsklass när det kommer till miljötänk och låg utsläppsnivå i produktionen kan Sverige genom att öka exporten bidra till att minska utsläppen. Sverigedemokraterna vill: • Bedriva en effektiv klimatpolitik med ett tydligt globalt perspektiv • Bidra till minskade utsläpp genom att öka exporten av mat, varor och tjänster • Fokusera mer på forskning och utveckling för att göra fossilfrienergi lönsammare • Satsa på åtgärder som minskar utsläppen mest per satsad krona som t ex internationella klimatinvesteringar Energi Sverige behöver en energipolitik som kan leverera en hållbar och fossilfri elproduktion som är pålitlig under årets alla timmar och som bidrar till att stärka den svenska konkurrenskraften. Vår grundläggande inställning är att energipolitiken ska vara inriktad på att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig och tillförlitlig energiförsörjning, för såväl hushåll som näringsliv. Den politik vi står bakom syftar till att göra det möjligt för Sverige att upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard. Sverige har historiskt haft ett kraftsystem som uteslutande är fossilfritt med en hög leveranssäkerhet. Bakgrunden till detta är att vi tidigt satsade på en storskalig utbyggnad av kärnkraften och vattenkraften, vilket tjänar och har tjänat oss väl. Samtidigt har situationen i Sverige kommit att äventyras allt mer på senare år, då energipolitiken utvecklats i en mer ideologisk än pragmatisk inriktning. Där man uteslutande omvandlat kraftsystemet till att bli väderberoende med en kraftig utbyggnad av vindkraften. Samtidigt som man drivit igenom forcerade nedläggningar av flera kärnkraftsreaktorer, skattepålagor som plågar kraftvärmen och där ett saktfärdigt arbete med att påskynda tillståndsprocesserna med utbyggd överföringskapacitet. Något som gör att människor runt om i landet nu tvingas leva med konsekvenserna av den förda energipolitiken och där elpriserna under det senaste året varit de högsta någonsin. Sverige behöver satsa på planerbar och fossilfri elproduktion. Kärnkraften är här central och politiken måste aktivt verka för att skapa förutsättningar för ny modern och miljövänlig kärnkraft i Sverige. Det finns idag regelverk i behov av förändring som förhindrar nybyggnation och omöjliggör moderna mindre reaktorer i Sverige. Vi måste ta tillvara på den kompetens på kärnkraftsområdet som finns i Sverige när det kommer till ny kärnkraft. Mer resurser måste satsas på att utveckla lösningar för den fjärde generationens kärnkraft. Teknik och kunnande som vi sedan kan bidra till att sprida i övriga världen. Avgörande om vi ska kunna minska utsläppen i världen är tillgång på planerbar och fossilfri energi. Sverigedemokraterna vill: • Sänka skatten på elenergi permanent för att underlätta elektrifieringen • Sätta upp mål för fossilfrihet och att ett mål för leveranssäkerhet införs • Skapa förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige och en färdplan för byggandet av SMR-reaktorer • Upprätta en svensk forskningsreaktor kring fjärde generationens kärnkraft • Värna det kommunala vetot vid etablering av vindkraft • Stärka konkurrenskraften för fjärr- och kraftvärmen Landsbygd De flesta svenskar bor inte i en storstad, därför måste politiken utformas efter villkor som är förenliga med livssituationen för människor i hela landet. Sveriges natur och landsbygd är en del av vår folksjäl och politiken måste skapa förutsättningar för att den brukas men bevaras. Landsbygden finns i första hand till för de människor som bor och verkar här och inte för att storstadsborna ska ha någonstans att vistas på semestern eller som en tillflyktsort för människor som tröttnat på den urbana kulturen. Utmaningarna är idag många där stelbenta regler för byggande och företagsutveckling ligger som en blöt filt. Detta blir extra problematiskt i mindre orter där den offentliga servicen är sämre och samverkan med grannar, föreningsliv och privat näringsliv är viktigare än i en storstad. Genom att ge mer frihet till människor, frihet att bruka sin mark, frihet att utveckla sina affärsverksamheter – frihet för människor att nå sin fulla potential kan vi släppa lös den potential som finns i vårt land. Svenska företag, från norr till söder, sysslar med allt från rymdindustri till biodling. Det är av vikt att beslutsfattare skapar möjligheter för näringsliv och företagande i hela landet, för hela spektrat av verksamhetsområden, för små samt medelstora och stora företag. Myndigheterna får inte bli företagens fiender som sätter käppar i hjulen utan måste få en mer stödjande funktion. Sverigedemokraterna ser potential för att utlokalisera fler myndighetsjobb till mindre orter men det främsta verktyget för tillväxt och jobb på landsbygd är enklare regler och möjligheter för landsbygden att växa. Värdet på mineraler i marken, på skogar och potentialen för rekreation och turism är enorm på landsbygden. Regeringens strategi under två mandatperioder har strävat efter att stänga ner. Gruvor får inte startas, fiskodlingar flyttas till våra grannländer och skog tas ut ur produktion mot markägarnas vilja. Sverige behöver en politik som tar till vara värdet ute i landsbygden och som gör det enklare att i kombination med en väl avvägd miljöhänsyn att skapa fler verksamheter, jobb och ökad tillväxt. Bensin- och dieselpriserna rusar i höjden och reseavdraget har stegvis urholkats genom att milersättningen varit fryst i två decennier. Mobilitet är grundläggande för att människor ska kunna leva och verka i mindre orter där avstånden till jobb och offentlig service är längre. Den fastighetsskatt som tas ut från industri- och elproduktionsanläggningar vill vi ska stanna på regional nivå. Bensin- och dieselpriset vid pump måste minska där särskilt dieseln idag påverkas av en radikal svensk biodrivmedelspolitik som till stor del handlar om att importera ohållbara biodrivmedel från utlandet. Med sänkta skatter på drivmedel, höjd milersättning och en mer hållbar biodrivmedelspolitik kan vi möjliggöra betydande sänkningar av priset för drivmedel vid pump. De generella sänkningarna av hastighetsbegränsningarna är särskilt problematiska på landsbygden. Inrikesflyget är även centralt för att människor i hela landet ska kunna driva företag och ha nära kontakt med sina vänner och släktingar. Värdet av Bromma flygplats och andra regionala flygplatser kan i detta perspektiv inte betonas tillräckligt. Det finns ett långsiktigt värde i att behålla Bromma flygplats. Sverigedemokraterna vill: • Bedriva en politik för hela Sverige • Förbättra underhållet av vägar och järnväg • Bevara inrikesflyget och Bromma flygplats • Sänka skatten på drivmedel • Underlätta för industri och näringsliv i hela landet • Regionalisera fastighetsskatten från industri- och elproduktionsanläggningar Bilen Under 1900-talets andra hälft betraktades bilen som en frihetsrevolution som skulle komma alla till del. Efter att bördor och skatter lagts på bilism och drivmedel i en aggressiv och storstadsfokuserad symbolpolitik har bilen istället blivit en klassfråga. Sverige är ett stort och avlångt land, där en stor del av befolkningen bor utanför storstäderna. Många har stora behov av att kunna transportera sig, och förutsättningar skiljer sig stort över landet och utifrån livsvillkor. För många är bilen dock det enda alternativet som står till buds för att livspusslet ska gå ihop. Bilen är för de allra flesta ingen lyx. Den är nödvändig för exempelvis en barnfamilj som behöver kombinera hämtning och lämning av barn med att ta sig till jobbet, för dem som bor på landsbygd där kollektivtrafiken har få eller inga avgångar. För många är bilen ett arbetsfordon. I takt med att otryggheten vuxit i städer och många drar sig för att åka kollektivt eller promenera under vissa tider på dygnet, är bilen dessutom ofta det färdsätt som upplevs som tryggast. Bilen är än idag en frihet som är värd att behålla. Det är rimligt att bensin och diesel beskattas, men i dag överstiger miljöskatterna vida kostnaden för utsläppen. Bilen har blivit en kassako för staten. Trots det höga och fortsatt stigande priset är vissa partier inte nöjda, utan vill fortsätta med prisökningarna för att tvinga människor att parkera bilen permanent. Däremot har de inga lösningar att presentera vad gäller alternativa färdsätt. Sverigedemokraterna vill göra det lättare och billigare att ta sig fram med bilen. Kraven på inblandning av ineffektiva biodrivmedel som höjer priset vid pump och vars miljöeffekter är osäkra behöver minska. Elektrifiering är framtiden för bilismen, men elektrifiering kräver å sin sida god tillgång på pålitlig, billig och miljövänlig el genom kärnkraft. En omställning av fordonsflottan behöver både av ekonomiska och ekologiska skäl få ta tid, och ske utifrån marknadens villkor. Inte alla har möjlighet att idag köpa en elbil. Utifrån en livscykelanalys vore det inte heller nödvändigtvis av godo att ställa av stora delar av fordonsflottan. De största förlorarna på den bilfientliga politiken är de med lägst inkomster. De flesta har inte råd att köpa en ny bil, men tvingas samtidigt betala för skattesubventioner för dem som har råd att köpa dyra elbilar och även betala för stora bidrag till kollektivtrafiken via skattsedeln. Sverigedemokraterna anser att samtliga transportslag, inklusive bil och flyg, är viktiga för att samhället ska fungera. Att ensidigt beskatta vissa trafikslag extremt hårt slår mot dem som saknar alternativ till bilen. Särskilt alla som bor på landsbygden. Samtidigt bedriver Trafikverket ett intensivt arbete med att kraftigt sänka hastigheterna på många vägar, vilket ytterligare försvårar möjligheterna till arbetspendling då restiderna blir för långa. Sverigedemokraterna vill rusta upp vägarna så att det ska gå att ta sig fram i hela landet säkert och snabbt. Sverigedemokraterna vill: • Sänka bensin- och dieselpriset genom sänkt bränsleskatt och minskad reduktionsplikt. • Förbättra förutsättningarna för bilpendling, framförallt på landsbygden • Stärka reseavdraget för de som är beroende av bilen till jobbet • Rusta upp vägnätet • Stoppa Trafikverkets sänkningar av hastigheterna på vägarna • Minska användningen av miljöskadliga och dyra biodrivmedel från utlandet • Främja svensk biobränsleproduktion Arbetsmarknadens villkor Svenska löntagares trygghet och ställning ska värnas på arbetsmarknaden Den svenska modellen har lagt grunden för framsteg och rättigheter i arbetet och samtidigt erbjudit den flexibilitet som lagt grunden för att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kunnat ta ansvar för Sveriges bästa. Den svenska partsmodellen har varit gynnsam för Sveriges arbetsmarknad och tillväxt. En hög grad av stabilitet på arbetsmarknaden lägger en bra grund för både löntagarnas ställning och ett produktivt och välfungerande näringsliv. Stabilitet förutsätter en god balans mellan arbetsmarknadens parter. Den skapas av en väl avvägd kompromiss mellan å ena sidan löntagarnas intresse av trygghet, god arbetsmiljö och goda försörjningsmöjligheter och å andra sidan arbetsgivarnas intresse av flexibilitet, lojala medarbetare och tillväxt. Både fackförbunden som arbetsgivarorganisationerna fyller en viktig samhällsfunktion. Men den svenska modellen hotas för närvarande av förslag från EU om gemensamma regler för lönebildning, arbetslöshetsersättning och det sociala skyddsnätet. Sverigedemokraterna anser att garantier för den svenska modellens fortlevnad är en förutsättning för att inte det svenska förhållandet till EU ska behöva omprövas. Svenska löntagares ställning ska aldrig offras som eftergift till EU. Ingen ska behöva avlida eller skadas allvarligt på jobbet. Varje svensk arbetsplats ska ha ett fullgott arbetsmiljöarbete som skapar trygghet för medarbetarna. Sverigedemokraterna vill avpolitisera arbetsmiljöarbetet genom att avveckla politiskt styrda fackförbunds företrädesrätt att utse skyddsombud. Makten att utse lokala skyddsombud ska i första hand ligga hos medarbetarna på berörd arbetsplats. Alla löntagare, oavsett avtal eller facklig tillhörighet, ska inkluderas i arbetsmiljöarbetet. Alla kan någon gång under livet råka ut för arbetslöshet. Det offentliga bör som en del av arbetsmarknadspolitiken tillgodose behovet av vidareutbildning och omställning för den som behöver byta yrke under livets gång. Tyvärr har arbetsmarknadspolitiken som bedrivs inom ramen för Arbetsförmedlingen och kommunerna i allt högre grad kommit att bli en integrationsverksamhet med mycket svagt utfall i förhållande till kostnaderna. Sverigedemokraterna vill anpassa arbetsmarknadsåtgärderna så att de på ett effektivt sätt ska leda till riktiga jobb. Utbildningsinsatser ska utökas på alla nivåer och genom att införa lärlingsanställningar där deltagarna kombinerar praktik, arbete och studier. Arbetskraftsutbudet är i Sverige dåligt anpassad efter vilka behov som finns på arbetsmarknaden. Medan arbetslösa i stor utsträckning består av invandrade grupper med låga kvalifikationer och för små drivkrafter eller möjligheter att gå från bidrag till jobb, begränsas många verksamheter av bristande kompetensförsörjning. Den bedrivna politiken har lett till arbetskraftsinvandring även för mindre kvalificerade arbeten, som borde kunnat tillgodoses av svenskar eller personer som redan finns i Sverige. Sverigedemokraterna vill: • Försvara den svenska modellen • Införa lärlingsanställningar • Stoppa användandet av offentliga medel till låtsasjobb • Öka tryggheten och säkerheten i arbetslivet • Avpolitisera arbetsmiljöarbetet • Öka kraven på icke integrerade att göra sig anställningsbara • Stoppa arbetskraftsinvandring till yrken som kan tillgodoses av inhemsk arbetskraft A-kassan Löntagare som drabbas av arbetslöshet ska ha en god ersättning och inte behöva oroa sig för sin försörjning. Trygghet vid arbetslöshet ska vara lika självklart som trygghet vid sjukdom. Ersättningen ska betalas ut i tid och öka under de första 100 dagarna. Problemen med arbetslöshetsförsäkringen är flera. Ersättningsnivån är så låg att den ofta orsakar omedelbara konsekvenser och svårigheter för den som drabbas av tillfällig arbetslöshet och dessa blir inte sällan akuta p.g.a. långa handläggningstider. Dessutom innebär kravet om långvarigt medlemskap i en a-kassa en tröskel för många när kriser på samhällsnivå gör att många anställningar försvinner bortom den enskildes kontroll. Sverigedemokraterna vill att arbetslöshetsförsäkringen blir en del av statens välfärdsåtagande. En allmän, obligatorisk och statligt finansierad och administrerad a-kassa ska införas. Det skulle innebära att fler fick tillgång till den försäkring som redan idag till största delen är finansierad av skattemedel. Kravet på medlemskap i en a-kassa ska avskaffas så att rätten till ersättning ska istället utgå från arbetad tid. Sverigedemokraterna vill höja ersättningen under den första tiden där någon behöver a-kassa vid tillfällig arbetslöshet. De flesta råkar någon gång under arbetslivet ut för situationer då hon eller han behöver söka ett nytt jobb. Bäst förutsättningar för att snabbt komma tillbaka på arbetsmarknaden skapas inte genom de stora distraktioner som en raserad privatekonomi orsakar. Efter de första hundra dagarna bör en nedtrappning av nivån göras – det ska alltid löna sig att arbeta. Arbetslöshetsförsäkringen ska administrativt hanteras av Försäkringskassan som har en tillräcklig organisation för att möta kraftigt ökade behov. Försäkringskassan skulle också på ett bättre sätt kunna säkerställa att tillämpningen av regelverket sker på ett korrekt och jämlikt vis. Sverigedemokraterna vill: • Öka den ekonomiska tryggheten för löntagare • Förstatliga a-kassan • Avskaffa kravet på medlemskap i en a-kassa • Höja ersättningen de första 100 dagarna Offentligt slöseri Offentliga medel ska användas effektivt till verksamhet som tydligt skapar värde för medborgarna. Skattebetalarnas pengar ska aldrig användas till slöseri. Sverige har ett av världens högsta skattetryck och har varit en förebild för att skapa en välfärdsmodell. Men samtidigt som landets kommuner successivt höjt skatten för löntagare, har Sveriges välfärd blivit allt mindre tillgänglig. Skolresultaten har sjunkit, köerna till sjukvården har vuxit, polisen kommer allt mer sällan till den som utsatts för vardagsbrott och offentlig service har monterats ned på landsbygd och i stora delar av landet. Istället för att gå till välfärden slösas mycket av skattebetalarnas pengar bort. Utvecklingen har tyvärr på många sätt varit den motsatta. I takt med att resurserna till det offentliga ökar, ökar även det offentliga slöseriet. Den offentliga sektorn har dels problem med upphandlingar, ekonomistyrning och uppföljning, dels med bristande ledarskap och felaktiga prioriteringar som sammantaget leder till kostnader i multimiljardklass. Det rör sig om omfattande fusk inom välfärdssystemen, en extrem biståndsbudget som göder korruption, onödiga kostnader för administration och byråkrati, anställning av personal på myndigheter som driver aktivistisk symbolpolitik – som i sin tur medför ökade kostnader i andra myndigheter och hos företagen – dyra konsulter, utköp av personal och många andra märkliga satsningar. Antalet myndigheter blir ständigt fler och politiska prestigeprojekt, som höghastighetståg och EU-fonder, prioriteras före medborgarnyttan. Subventioner av anställningar, elcyklar och lyxbilar sker precis som mångmiljardsatsningar i integrationsprojekt helt utan evidensbaserade resultat. Sverigedemokraterna vill satsa på en stark välfärd och samhällsservice i hela landet. För att det ska vara möjligt behöver det offentliga finansieras gemensamt och solidariskt. Men det offentliga behöver samtidigt hushålla med skattepengarna på ett klokt sätt så att de går till rätt ändamål och att de räcker till allt vi vill finansiera. Politiker har ett ansvar gentemot medborgarna att deras hårt förvärvade pengar används effektivt och inte slösas bort. Sverigedemokraterna vill koncentrera de offentliga utgifterna till välfärdens hjärta och begära tydlig medborgarnytta för alla satsningar. Sverigedemokraterna vill stärka möjligheter för ansvarsutkrävande när hanteringen av de offentliga resurserna brister. Sverigedemokraterna vill också slå samman myndigheter och renodla offentliga verksamheter där det är möjligt. Både fusk och sådana system som tenderar att locka till fusk och korruption ska motverkas. Sverigedemokraterna vill: • Skala bort onödiga utgifter i det offentliga • Skärpa straffen för fusk inom välfärdssystemen • Begära tydliga resultat för varje offentlig satsning • Stoppa slöseriet inom myndigheterna och slå samman myndigheter • Återinför tjänstemannaansvaret • Satsa på välfärden istället för politiska prestigeprojekt Jakt Jakten har en lång tradition i Sverige. Jakt är ett stort fritidsintresse som har bred folklig förankring och jägare sköter i regel sitt uppdrag väl. Sverigedemokraterna är mycket kritiska till implementeringen av EU:s vapendirektiv. De långa handläggningstiderna kring vapenlicenshantering är orimliga. Magasinsreglering och förbud mot bly i ammunition är exempel på åtgärder som görs för att försvåra legalt vapenägande. Samtidigt har politiska åtgärder som borde riktats mot illegala vapen och gängbrottslighet istället riktats mot legalt vapeninnehav, svenska jägare och sportskyttar. Ett ökande problem är dessutom att jägare och lantbrukare utsätts för brott av individer och organisationer som ställer sig över lagen. Det handlar om mordhot, anlagda bränder, materiell förstörelse och utsläppta djur. Sverigedemokraterna tror på förvaltarskapstanken. Det finns behov av att långsiktigt förvalta bestånden av vilt för att uppnå en god balans mellan människor och djur – liksom mellan olika djurarter. Svensk jakt och viltvård ska utgå från kunskap och erfarenhet. Det finns stora problem med skador på skogar, jordbruk och villaträdgårdar till följd av bete, fejning och bökning. Det ökande antalet djur förorsakar dessutom fler viltolyckor. Särskilt problematiskt är stammen av vildsvin som har växt kraftigt under de senaste decennierna. Det behövs incitament för att öka jakten, bland annat genom att underlätta för jägarna att sälja vildsvinskött direkt till restauranger och andra kunder. För att Sveriges jägare ska kunna sköta sina uppdrag behöver de ett tydligt och långsiktigt mandat. Det var ett misstag att ta ifrån jägarorganisationerna delar av viltvårdsuppdraget. Det ska gå tillbaka till de organisationer som ansvarar för jakt och inte delas med dem som motarbetar jakt i alla dess former. Möjligheten att äga jaktvapen och att ägna sig åt jakt ska värnas. Straffen bör höjas för de personer och grupper som trakasserar jägare och stör jakten. Sverigedemokraterna vill minska EU:s inflytande över svensk jakt och viltvård. EU:s landsbygds- och miljöpolitik är i många fall inte anpassad efter svenska förhållanden och tar för liten hänsyn till den som äger och brukar skog eller jagar. Ett större lokalt inflytande bör råda över rovdjurspolitiken. De stora rovdjuren måste förvaltas på ett ansvarsfullt sätt och det sammantagna rovdjurstrycket måste hållas på rimliga nivåer i alla delar av landet. Sverigedemokraterna vill: • Stoppa hetsjakten på jägare och legala vapeninnehavare • Ge tillbaka viltvårdsuppdraget till jägarorganisationerna • Underlätta jakt i områden med mycket vilt • Förenkla försäljningen av vildsvinskött • Minska EU:s inflytande över svensk jaktpolitiken Jord- och skogsbruk Det svenska jord- och skogsbruket ska värnas och bidra till svensk konkurrenskraft, goda miljöstandarder, öppna landskap och svensk självförsörjning och export. Ett framgångsrikt jord- och skogsbruk är en förutsättning för att hela Sverige ska leva och utgör en viktig del iden svenska ekonomin. EU:s jordbrukspolitik påverkar svenskt jordbruk mycket, begränsar ofta vad som är möjligt och orsakar en stor administrativ börda och omfattande regleringar som tynger lantbrukare och gör det svårt för småskaliga lantbruk att upprätthålla lönsamhet. Svenskt skogsbruk är satt under press idag, såväl från regeringen som från EU och olika miljöorganisationer. Skogen inom EU ska skötas av medlemsländerna själva, men EU-kommissionen inskränker allt mer denna rätt. Samtidigt arbetar även nuvarande regering med att begränsa äganderätten i skogsfrågor. Svenska särkrav för miljöskydd och djurvälfärd gör dessutom ofta inhemsk produktion dyrare än konkurrenternas utan att svenska lantbrukare kompenseras. Ökad lönsamhet i svenskt lantbruk ger förutsättningar för utveckling och långsiktighet inom areella näringar. Det möjliggör produktivitetsökning och innebär att stort ansvarstagande för miljö- och klimat inte äts upp av minskade globala marknadsandelar för svensk produktion. Sverigedemokraterna vill sänka skatter och avgifter samt höja den nationella finansieringen inom stödsystemet till jordbruket. Sverigedemokraterna vill också ersätta djurhållare som håller en högre standard för djurhållning än vad som gäller i EU generellt och ge ersättning för anpassad skötsel av känslig natur snarare än för reservatsbildning. Sverigedemokraterna vill därtill skapa förutsättningar för innovation och teknikutveckling och öka åtgärderna mot de problem som lantbrukare drabbas av, som t.ex. stora vildsvinsstammar och livsmedelsbedrägerier. Det är också viktigt att svenska bönder har goda arbetsvillkor. Många djurhållare kan aldrig ta semester eller vidareutbilda sig. Sverigedemokraterna verka för ett stöd till avbytartjänst för att minska minskar sociala risker och öka lantbrukets status och utveckling. Sverigedemokraterna vill göra det enklare att bedriva jord- och skogsbruk. EU-reglerna måste bli färre och mer flexibla utifrån varje medlemsstats unika landskap, tradition och standarder. Reglerna inom skog och jord måste även ses över för fungerande avvägningar och äganderätten bör stärkas. Rättssäkerheten behöver stärkas för den som bedriver näring inom jord- och skogsbruk och myndigheternas arbete behöver i högre grad anpassas för att verka i intressegemenskap med markägare. Avsättning av skog till reservat ska ske på frivillighetens grund och med god ersättning. Omställningen till ett mer fossilfritt samhälle främjas av ett aktivt skogsbruk. Vi behöver utveckla nya hållbara produkter ur råvara från skogen, exempelvis bränslen, byggmaterial, textilier och olika slags plaster. Sverigedemokraterna vill: • Öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft och Sveriges självförsörjning av livsmedel • Sänka skatten på diesel för jord- och skogsbruket och den allmänna löneavgiften • Öka den nationella finansieringen i jordbruket, för miljönytta och produktivitetsökning • Förenkla regelverken och förbättra rättssäkerheten • Värna skogsägarnas rätt att bruka sina skogar • Stärka äganderätten • Värna Sveriges självbestämmande över skogen gentemot EU • Utveckla nya hållbara produkter ur råvara från skogen Djurskydd Sverigedemokraterna vill ha ett stärkt djurskydd där större hänsyn tas till djurens naturliga beteende. Djur ska behandlas med respekt och djurplågeri stoppas. Djurens rättsliga ställning ska stärkas och lagbrott ska få större konsekvenser. Sverigedemokraterna vill skapa en särskild djurskyddspolis. Många djur far illa i människans vård. Det gäller allt från katter som plågas till döds till grisar som bedövas på ett obehagligt sätt inför slakt. Det förekommer också att djur på gårdar och slakterier vanvårdas eller misshandlas på sätt som inte är lagligt eller etiskt försvarbart. En del av det kött vi äter kommer från djur som har slaktats utan bedövning i form av religiöst motiverad halal- eller kosherslakt. Att slaktas utan bedövning skapar stort lidande, stress och ångest hos djuren. I Sverige är sådan slakt förbjuden, men det är fritt att importera köttvaror från andra länder, inklusive EU-länder, där sådan slakt är vanlig. Ett växande problem är smugglingen av hundvalpar, som ofta kommer från så kallade valpfabriker i andra europeiska länder, och som under vidriga förhållanden transporteras till Sverige för att säljas till intet ont anande köpare. Sverigedemokraterna vill förbjuda import av kött och andra produkter från djur som slaktats utan bedövning, som tvångsmatats eller som på andra sätt behandlats på sätt som strider mot Sveriges regler för djurhållning. Förbud av export och import av levande djur för slakt bör också införas för att minska plågsamma transporter och säkerställa att dålig djurhållning inte blir en konkurrensfördel. Sverigedemokraterna vill satsa större resurser på forskning om mer skonsamma bedövningsmetoder av grisar samt utökade resurser för kontroller på gårdar och slakterier. Satsningar bör också göras för att främja forskning kring alternativa metoder för att i mindre utsträckning använda djurförsök vid framtagningen av mediciner och kosmetika. Tull och veterinärer ska ges fler verktyg för att komma tillrätta med problemet med valpsmuggling. Veterinärer ska åläggas att anmäla misstanke om smugglade hundar och den som vill sälja en hundvalp ska identifieras för att underlätta lagföring av dem som bedriver smuggling. Sverigedemokraterna vill också skapa en särskild djurskyddspolis med specialkompetens i hanterandet av brott mot djur. Det är även angeläget att underlätta för djurhållare att kunna ha sina djur utomhus. Sverigedemokraterna vill ge svenska mjölkbönder en särskild ersättning för den merkostnad det innebär att låta mjölkkor beta utomhus om somrarna. Sverigedemokraternas ambition är att svensk standard vad gäller djurhållning ska bli standard för hela EU. Sverigedemokraterna vill: • Stärka djurs rättsliga skydd och status • Införa en nationell djurskyddspolis • Utveckla metoder för att ersätta djurförsök med andra testmetoder • Arbeta för ett förbud mot import av produkter från djur som har tvångsmatats eller slaktats utan bedövning • Förbjuda export/import av levande djur för slakt • Öka möjligheten för tamboskap att gå ute Bostäder Alla ska ha tillgång till en bostad med god standard och kunna leva i en säker, trygg och trivsam miljö. Det ska vara enklare att kunna flytta eller byta bostad vid behov. Valfriheten mellan olika boendeformer ska öka. Vi ska ta större hänsyn till olika förutsättningar för bostadsbyggande runt om i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet bosatta i Sverige ökat med mer än 1,5 miljoner. Bostadsbyggandet har under samma tid inte haft i närheten av den takt som skulle ha behövts för att möta befolkningsutvecklingen. Parallellt har antalet utsatta områden ökat lavinartat och utvecklingen i städer har gått från gentrifiering till ghettofiering. Resultatet av de samlade faktorerna har under 2000-talet blivit kraftigt ökade bostadspriser, undanträngningseffekter på hyresmarknaden, utbredd trångboddhet och ökad hemlöshet. Många grupper, däribland svenska ungdomar, har idag svårt att skaffa bostad. För unga innebär det att hela vuxenlivet blir fördröjt. För andra har utvecklingen inneburit att man blivit fast i ett bostadsområde som snabbt förvandlats till det värre och där man känner sig otrygg utanför sin egen port. Sverigedemokraterna vill underlätta bostadsbyggande genom att förenkla och snabba på beslutsprocesser och se över de omfattande regelverk och krav som styr bostadsbyggande. Åtgärder behöver också vidtas för att bromsa de skenande boendekostnaderna så att fler har råd till ett hem. Sverigedemokraterna vill stoppa planerna på återinförd fastighetsskatt, sänka elpriserna och möjliggöra fler finansieringsformer för unga och förstagångsköpare av bostäder. Nybyggnation kan underlättas genom att se över byggnormer och öka konkurrensen på byggmarknaden. Men när nya bostadsområden etableras är det viktigt att misstag som gjordes under miljonprogrammet inte upprepas. Sverigedemokraterna vill verka för trivsamma och trygga områden med klassisk arkitektur. Estetik och gestaltning är viktiga faktorer för hur en miljö upplevs och för tryggheten. Det är attraktivt att få bo och att få bygga nära vatten, därför är ett rimligt strandskydd som i högre grad tillåter byggande, en viktig landsbygdsfråga. Landsbygdskommunerna tvingas idag konkurrera med storstadsområdena om att kunna behålla boenden, attrahera företag och kvalificerad arbetskraft. Möjligheten till boende eller fritidshus till rimligt pris i attraktiva lägen skulle kunna vara en viktig konkurrensfördel och därmed hjälpa landsbygden att utvecklas. För att det ska bli verklighet behöver strandskyddsreglerna mildras. En översyn ska också göras kring möjligheterna till byggande i riksintresseområden. Finansiering av bostäder på landsbygden bör underlättas. Det är inte ovanligt att värdet på en nyproducerad fastighet på landsbygden understiger byggkostnaden. Problem med hemlöshet har förvärrats under lång tid. Dels på grund av den allmänna bostadsbristen, men också för att behoven av sociala insatser i samhället har ökat. Situationen för hemlösa har ytterligare försvårats av att inresta EU-migranter tagit i anspråk stora delar av det stöd som ges till hemlösa av kommuner och ideella organisationer. Att bekämpa hemlöshet är en prioriterad social fråga för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna vill: • Öka bostadsbyggandet • Anpassa och förenkla regler och processer för planering och byggnation • Förbättra möjligheterna för unga att skaffa sin första bostad • Minska migrationens påfrestning på bostadsmarknaden genom återvandring • Reformera strandskyddet • Stoppa planerna på återinförande av fastighetsskatten Infrastruktur Människor ska kunna leva i hela landet och ta sig till sina arbeten snabbt och säkert. Företag ska ha goda villkor för sin verksamhet och kunna transportera varor på väg och järnväg. Politiken måste förhålla sig till människors faktiska villkor och inte bygga på utopier som enbart är anpassade för människor som bor i större städer. Klyftan mellan stad och land har vuxit när nödvändig infrastruktur för både transporter och samhällsservice satts efter. Sveriges infrastruktur präglas av en tydlig skillnad mellan stad och land. Vägarna på landsbygden är i många fall i dåligt skick på grund av bristande underhåll. Järnvägen är eftersatt och på sina håll får tågen köra mycket långsamt på grund av krokig sträckning och svaga banvallar. Det drabbar både näringsliv och människor som bor utanför storstäderna. Sänkta hastighetsgränser på många av landets vägar skapar problem för människors vardag. Arbetspendlingen tar längre tid och företagen får svårare att konkurrera. Många av landets regionala flygplatser har drabbats av minskat flygande och flera är nedläggningshotade. Regeringens flygfientliga politik hotar landets sammanhållning och konkurrenskraft. I ljuset av de stora behoven i befintlig infrastruktur är det enligt Sverigedemokraterna fel att lägga flera hundra miljarder kronor på att bygga nya banor för höghastighetståg mellan storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa medel bör istället riktas för att underhålla och förbättra det väg- och järnvägsnät vi redan har, med snabbare resultat som kommer fler medborgare till gagn. Subventioner av dyra elbilar som främst används av människor i större städer som dessutom har goda inkomster får i praktiken betalas av de som saknar förutsättningar att själva ta del av förmånerna. Samtidigt höjs skatten på bensin och diesel, vilket främst drabbar människor på landsbygden och personer med sämre ekonomi. Utfallet av politiken är en kombination av såväl dålig landsbygdspolitik som dålig fördelningspolitik. Sverigedemokraterna är negativa till ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieselbilar och anser att infrastrukturpolitiken i högre grad bör utgå från vanliga människors behov och vardag Hamnar och sjöfarten är en viktig del i Sveriges import och export. För att logistiken ska ske snabbt och effektivt behövs bra vägar och järnvägar till och från hamnarna. Vi behöver även stärka den svenska sjöfarten för att säkra arbets- och utbildningstillfällen men inte minst för att sjöfarten är en del av totalförsvaret. När elektrifieringen av fordonsflottan tar fart så behövs en strategi för att laddstationer ska finnas tillgängliga i hela landet. För att elektrifieringen av transportsektorn ska fungera behövs en stabil och ökad elförsörjning. Det behöver också bli enklare och gå snabbare att öppna gruvor för de mineraler som behövs för exempelvis tillverkning av batterier. Alla regionala flygplatser behöver få status som beredskapsflygplatser, så att den service dessa flygplatser tillhandahåller samhället i stort får en säkrad framtid. Tillsammans med våra nordiska grannar vill vi satsa på framtidens elflyg. Infrastruktur är dock mer än transportsystemen. Sverigedemokraterna ser med oro på hur landsbygden halkar efter i bredbandsutbyggnaden, men även mobiltäckningen och postutdelningen är sämre i glesbygden. Sverigedemokraterna vill satsa på utbyggnaden av bredband samt säkerställa att alla har tillgång till telefoni och fungerande posttjänster, inklusive möjligheten att få sin myndighetspost digitalt. Sverigedemokraterna vill: • Rusta upp väg- och järnvägsnätet i hela landet • Stoppa planerna på dyr höghastighetsjärnväg mellan storstäderna • Sänka skatten på bensin och diesel • Stärka svensk sjöfart • Bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar • Bevara de regionala flygplatserna och att göra dem till beredskapsflygplatser • Satsa på utbyggnad av bredband och telefoni i hela landet Barnomsorg Inom barnomsorgen läggs vid sidan av familjen grunden för våra barns framtid. De normer och värderingar som är gällande i omsorgen och hur verksamheten är upplagd utgör en stor del av barnens utgångspunkter för hur de tar sig vidare i livet. Det är därför viktigt att barnens vistelse i omsorgen innebär att samhället ger dem bästa tänkbara omsorg, trygghet och stimulans för deras utveckling och lärande. Svensk barnomsorg dras med kraftiga problem såsom för stora barngrupper, utbränd personal, brister i svenska språket och allt mer åtstramade ekonomiska möjligheter. Genuspedagogik som den ser ut idag ska inte användas eftersom den i hög grad är inriktad på utsuddande av könstillhörighetsskillnader. Alla barn ska ha rätt att få vara som de är. Svensk barnomsorg har tidigare setts som ett föredöme i stora delar av världen, en position vi ämnar återta. Alla barn ska ha rätt till en trygg och utvecklande miljö på förskolan och föräldrarna ska känna sig trygga att barnen mår bra. Alla barn ska också ges möjlighet att bli en del av det svenska samhället och verksamheten ska därför bedrivas på svenska språket. Förskolan ska utöver svenska språket ge barnen del av svensk kultur och svenska värderingar där jämställdhet är centralt och ska därför vara helt fri från värderingsstyrd slöja. Det är centralt att personalen har erforderliga pedagogiska kunskaper, kan agera professionellt och har möjlighet till fortbildning. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren ska innebära att förskolepersonal trivs i och på sitt arbete. Det ska vara möjligt att stanna hemma då man är sjuk istället för att jobba. Det är även av stor vikt att lokaler och utemiljöer är utformade för rätt antal barn. Den fria leken ska dominera verksamheten inom förskolan. Där tränar barnen social kompetens, samarbete, kreativitet och initiativförmåga. Att förskolebarnen utvecklar sin språkliga förmåga är grundläggande för en lyckad övergång till förskoleklassen. Andra viktiga skolförberedande inslag är att lära sig att lyssna, lära sig empati och att respektera människor och djur. Förskolan ska vara fri från politiska ställningstaganden och indoktrinering och ska verka för att barnen lär sig vikten av demokrati, eget tänkande och att få bilda sig sin egen uppfattning. Sverigedemokraterna värnar valfriheten för varje familj. Ett alternativ till förskolor är pedagogisk omsorg. Alla barn är inte redo att vid exempelvis ett års ålder möta omvärlden i en större barngrupp med begränsad uppmärksamhet. Därför är pedagogisk omsorg ett viktigt alternativ. Nationella riktlinjer behöver inrättas som tar fasta på jämförbara krav på hur den pedagogiska omsorgen ska bedrivas och på att verksamheten ska erbjudas likvärdiga möjligheter. Sverigedemokraterna vill: • Prioritera svenska språket inom barnomsorgen • Slopa karensavdraget för förskolepersonal • Förbättra personalens arbetsmiljö och barnens vistelsemiljö • Upprätta en maxgräns för antalet barn per vuxen • Öka kraven för fristående förskolor samt utöka Skolinspektionens befogenheter och kontroller • Skapa bättre förutsättningar för den pedagogiska verksamheten Skola och utbildning Skolan ska göras till en trygg plats för elever och personal, som skapar normer för sammanhållning mellan människor och som fokuserar på kunskap och bildning. Målet ska vara att ge alla som växer upp i Sverige har samma förutsättningar att bli goda och självständiga samhällsmedborgare. Få sektorer har drabbats så hårt av en misslyckad integrationspolitik och en allt för hög invandring som skolan. Resultaten har sjunkit och det är allt för vanligt att skolmiljön präglas av otrygghet, oordning och undermålig pedagogik. Våld mellan elever och mot personal har på många platser runt om i Sverige blivit ett arbetsmiljöproblem. Lärare tvingas ofta kompensera för bristande integration och frånvarande föräldrar och socialtjänst. Svenska elever har under en flerårsperiod tappat stort i olika internationella kunskapsmätningar och i en allt mer konkurrensutsatt tid oroas många av hur det kan komma att drabba framtida generationer. En pedagogik som präglas av flum, normkritik och elevansvar får svårast följder för de som istället behöver lära sig om normer och tillhandahållas tydlig struktur och kunskap i skolan, som de inte får från annat håll. Friskolor med fundamentalistiska idégrunder bidrar till radikalisering och segregation. Sverigedemokraterna vill återupprätta en kunskapsfokuserad skola. Skolan ska i högre grad ge utrymme för beprövad pedagogik och få en tydligare normskapande roll i samhället. En arbetsmiljö som ger utrymme för studiero, arbetsglädje och individuell hjälp till elever ska prioriteras. Nolltolerans ska råda mot hot och våld i skolan och möjligheten att ingripa med skarpa åtgärder mot elever som skapar en dålig arbetsmiljö för andra ska ses över. Läroplaner ska kompletteras med tydligare kunskapsmål. Läraryrket ska stärkas med ändamålsenliga pedagogiska verktyg, avlastning och bättre villkor. Det fria skolvalet ska värnas för att ge valfrihet åt föräldrar och elever. Med målet att motverka segregation och extremistisk påverkan av skolelever vill vi att åtgärder ska vidtas för denna typ av skolor ska förbjudas exempelvis islamistiska. Vi anser vidare att skolan ska vara en fredad zon där minderåriga inte ska behöva bära påtvingad religiös beslöjning. Vi anser därför att slöja inte ska tillåtas i skolan. Inte alla vill eller kan studera vidare, men det är viktigt att alla får en grund för att kunna stå på egna ben och inkluderas i arbetslivet och samhället. Tvååriga praktiska gymnasieutbildningar ska införas för att ge snabbare vägar in på arbetsmarknaden. Den högre utbildningen ska i högre grad anpassas efter behoven på en framtida arbetsmarknad. Den politiska styrningen av högre utbildning ska minska och akademins självständighet öka. Sverigedemokraterna vill: • Återupprätta en kunskapsfokuserad skola genom beprövad pedagogik och fokus på traditionellt lärande med lika villkor på alla skolor • Förbättra arbetsmiljön genom att införa nolltolerans mot våld och otrygghet i skolan • Ge lärare ökade befogenheter och bättre ställning i sin yrkesroll • Införa ett förbud mot segregerande extremistiska friskolor • Förbjuda religiös beslöjning av barn i skolan • Stoppa bussning av elever och andra integrationsexperiment • Ge alla grunden till ett yrke som efterfrågas på arbetsmarknaden • Slå vakt om den högre akademins självständighet Ungdomsfrågor Sveriges ungdom förtjänar ett bättre och tryggare land än det som övriga partier låtit dem ärva. Det är dags för förändring och framtidstro. Unga människor ska kunna må bra och vara trygga både i skolan och ute i samhället. Ungdomen ska präglas av hoppfullhet och livsglädje. En god utbildning, idrott och föreningsliv skapar förutsättningar för att kunna förverkliga sina drömmar. Under alldeles för lång tid har Sveriges unga utsatts för politiskt motiverade experiment. Verklighetsfrånvända genusteorier har fått stor spridning och används från förskolan och framåt för att indoktrinera våra barn i ett gigantiskt postmodernt projekt. Den kunskapsorienterade utbildningen har fått stå tillbaka när fakta relativiseras. Att säga sanningen och påtala fakta har blivit kontroversiellt. Människans biologiska kön ifrågasätts och barns naturliga utveckling och intressen har problematiserats. Både flickor och pojkar drabbas, men särskilt pojkar påverkas negativt när förvriden feminism har blivit rättesnöret. Särskilt allvarlig är användning av hormonbehandling för att ändra barns naturliga pubertet och kirurgiska ingrepp för att ”byta kön”. Vi vet ännu inte fullt ut de långsiktiga effekterna av dessa experiment, men den psykiska ohälsan har ökat oroväckande mycket. Därtill har det mångkulturella experimentet drabbat unga mer än andra. Knivattacker och drogförsäljning sker på skolgårdarna. Varannan ung kvinna oroar sig ofta för att bli våldtagen eller för att utsättas för sexualbrott. Ungdomsrånen har ökat med 250 procent sedan 2013. Förnedringsrån har blivit ett nytt inslag i livet för våra barn och ungdomar. Massinvandringen har även resulterat i att unga svenskar får se sitt första jobb och sin första hyresrätt gå till migranter. Detta på grund av att staten subventionerar invandrares anställningar och låter nyanlända få förtur i bostadskön. Sverigedemokraterna har utgjort en motpol mot andra partiers experiment på våra barn och unga. Vi tror på vetenskap och inser att förvirrande genusteorier får förödande konsekvenser när de omsätts i praktiken. De som växer upp skulle bli mycket bättre förberedda för vuxenlivet om skolan istället hade kännetecknats av ordning och reda samt hade fokuserat på att förmedla kunskap. Psykisk ohälsa utgör den viktigaste hälsofrågan för unga och här krävs ett brett handlingsprogram. Det omfattar bland annat förbättrad kunskap hos skolpersonal för att uppmärksamma varningstecken, stärkt kuratorvård och riktade insatser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det viktigaste är att sätta stopp för genusexperimenten och flumskolan. Dessutom behöver diskrimineringen av inrikes födda upphöra genom att vi ej ger förtur till nyanlända vad gäller jobb och bostäder. Det är också viktigt att skapa bättre förutsättningar för ungdomarna att hitta utlopp för sina intressen och stimulera till ett aktivt föreningsliv. Till exempel behöver den motorburna ungdomen känna att deras intresse och engagemang uppskattas. Vi vill höga hastighetsgränsen för A-traktorer istället för att låta polisen jaga musikspelade tonåringar på cruising. Det stora datorintresse som återfinns bland många unga kan också utgöra en stor tillgång i vårt allt mer digitaliserade samhälle. Det är dags att inse att E-sport är en sport på riktigt. Sverigedemokraterna vill: • Avsluta de politiska experimenten på Sveriges barn och unga • Stärka insatserna för att förbättra ungas psykiska hälsa • Återupprätta en kunskapsorienterad skola med ordning och reda • Krafttag mot den brottslighet som drabbar unga • Stoppa den positiva särbehandlingen av nyanlända vad gäller jobb och lägenheter • Höja hastighetsgränsen på A-traktorer till 45 km/h • Värna yttrandefriheten på nätet Pensioner Det ska löna sig att ha arbetat. Den som har haft ett långt yrkesliv ska kunna leva ett gott liv på sin pension. Samhället har ett ansvar i att alla svenska medborgare ska kunna åldras med värdighet. Äldrefattigdomen ska avskaffas. Under lång tid har pensionssystemet varit både eftersatt och underfinansierat. Många av dagens pensionärer är missnöjda och blivande pensionärer är oroliga. Oron har till med spridit sig till de yngre generationerna som inte vet vad de kan förvänta sig den dagen de har blivit för gamla för att arbeta. Sverige har flest fattigpensionärer i Norden. Många som arbetat och betalat skatt under sina liv nu behöver jobba extra, panta burkar eller tvingas leva på låg ekonomisk standard. Trots detta är det få partier som vill stärka pensionerna. I stället har de politiska partierna plockat bort frågan från dagordningen och dolt den i en dysfunktionell grupp som endast har lyckats med att försämra pensionssystemet och tvinga folk att jobba i allt högre ålder snarare än att höja pensionerna. Parallellt ökar kostnaden för att finansiera pensionen för personer som invandrat till Sverige och som i liten eller ingen utsträckning har arbetat och betalat skatt. På sikt riskerar det att leda till kraftiga skattehöjningar och ett urholkat förtroende för pensionssystemet. Det kan även konstateras att inkomstgapet mellan män och kvinnor blir som allra störst när de blir pensionärer. Problematiken kan knappat lasta pensionssystemet som inte gör skillnad på män och kvinnor utan skillnaden bygger på varje individs livsinkomst och således de yrkesverksamma åren, vilket slår hårt på de som valt att ta ansvar hemma under småbarnsåren, men även för de som drabbats av långvarig sjukdom. Pensionssystemet är därav i behov av en rekonstruktion för att skapa mer jämställda förutsättningar. Sverigedemokraterna vill stärka hela pensionssystemet och öka pensionsavsättningarna. Det ska synas på pensionen att man har arbetat ett helt liv. Samtidigt behövs ett ökat stöd till de mest utsatta, som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte har kunnat arbeta i full utsträckning. Det måste även blir lättare att spara privat, för att människor i så låg utsträckning som möjligt ska vara beroende av dysfunktionella pensionsgruppers beslut. De som är utslitna som ett resultat av ett långt och krävande yrkesliv ska inte tvingas att stanna på arbetsmarknaden mot sin vilja. Medan de som känner sig kapabla och vill fortsätta sitt yrkesverksamma liv ska erbjudas incitament att stanna kvar på arbetsmarknaden. Det behövs vidare tydligare incitament för dem som har kommit till Sverige att arbeta för att sen få ta del av det svenska pensionssystemet. Därför behöver undantagen inom garantipensionen för de som nyligen kommit till Sverige ses över samt äldreförsörjningsstödet för att skapa lika förutsättningar till pension för dem som bor i Sverige. Sverigedemokraterna vill: • Höja pensionerna • Öka det ekonomiska stödet till de mest utsatta äldre • Underlätta privat pensionssparande • Verka för mer jämställda förutsättningar till bra pension • Se över undantagsregler och äldreförsörjningsstödet Äldrefrågor Samhällsförändringarna har i kombination med en obefintlig äldrepolitik från de styrande regeringspartierna resulterat i en allt annat än trygg, värdig och omhändertagande tillvaro för pensionärer. Sverige måste ställa om och skapa ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet Den ekonomiska utvecklingen pekar på att en del har det bra, men utvecklingen för de som har det sämre går tyvärr fortsatt utför. För många är tillvaron så dålig att man tvingas samla burkar och en del lever på absoluta existensminimum. Allt fler äldre tvingas leva sina sista år i hemlöshet och det är inte värdigt ett välfärdssamhälle som Sverige. Den psykiska ohälsan har på grund av isolering och ensamhet också blivit allt mer utbredd bland landets pensionärer. En skral pension innebär begränsande möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv med resor och möten som sätter guldkant på vardagen. Om flytt till äldreboende blir aktuellt möts man inte helt ofta av stressad och utmattad personal, som i vissa fall inte ens kan språket. För att höja livskvalitén för både dagens och morgondagens pensionärer vill Sverigedemokraterna göra flera satsningar vid sidan av kännbara pensionshöjningar. Vi vill se äldreombudsmän ute i kommunerna, som aktivt ska arbeta tillsammans med kommunens pensionärer och organisationer för att uppmuntra till sociala aktiviteter och hälsofrämjande insatser. Det måste genomföras en förändring av hur man ser på individualismen och de sociala nätverkens betydelse. Synen på familjens starka roll och gemenskap i sammanhanget ska inte förringas. Äldresamtal skulle exempelvis ge både samhället och närstående möjlighet att upptäcka begynnande eller pågående sjukdomstillstånd i tid. En ny äldreomsorgslag måste stärka lagstödet för goda levnadsvillkor då den nuvarande benämningen med skäliga levnadsvillkor inte duger. Allt fler äldre råkar ut för stölder, rån och överfall i sina egna hem. För att säkerställa äldre människors trygghet bör staten möjliggöra för kommuner att snarast installera någon form av nyckelfria lås. Digitala nycklar medför en enkel hantering för personalen, hög säkerhet och ökad trygghet för brukaren då vanliga låsnycklar ej kan komma i oönskad cirkulation. Vi vill också satsa på biståndsbedömt trygghetsboende för de som upplever en otrygghet i sin vardag och där den sociala isoleringen blivit påfrestande. All forskning pekar på att akuten är det absolut sämsta stället för äldre multisjuka att vistas på – de behöver lugn och ro och få vård snabbt. Därför måste det akuta omhändertagandet av äldre personer förändras och förbättras. Ett särskilt snabbspår på akuten skulle ge de äldre patienterna rätt specialistvård snabbare, samtidigt som trycket på akutmottagningen skulle minska. Dagens pensionärer har byggt Sverige och bidragit till att skapa ett fantastiskt land för oss att leva i. Samhället har därför en skyldighet att sörja för pensionärerna. Därför har samhället en skyldighet att inte heller kompromissa när det kommer till ekonomisk trygghet, omhändertagande och rätten till en värdig livskvalité. Sverigedemokraterna vill: • Satsa på nyckelfri hemtjänst och digitalisering för ökad trygghet. • Satsa på att höja kunskapsnivån och prioriteringen gällande psykisk ohälsa bland äldre • Tillse en renodlad äldreminister. • Inrätta snabbspår för äldre patienter för att minska belastningen på akuten. • Införa språkkrav för personal inom hemtjänsten och äldreomsorgen. • Satsa på biståndsbedömt trygghetsboende • Se krav på äldreombudsmän i varje kommun Familj Familjen är den grundläggande gemenskapen i samhället där barnens välmående och trygghet byggs upp och där föräldraskap och familjetid är ovärderlig. Familjer ska vara fria att fatta egna beslut om sin vardag där barn ska ha tillgång till båda sina föräldrar och förhållandena vara goda. Utmaningarna för småbarnsfamiljer kan vara många. Att kombinera ett yrkesliv med familjeliv och få livspusslet att gå ihop kan ibland vara svårt. Många familjer i synnerhet ensamstående föräldrar har det också tufft ekonomisk. I familjer som på olika sätt har det svårt är det barnen som hamnar i kläm och kan fara illa därför måste också barnens bästa stå i fokus i familjepolitiken. Den ekonomiska familjepolitiken behöver ändra kurs från tvingande reformer som begränsar handlingsutrymme och välmående, till en mer familjefrämjande attityd där fokus ligger på att organisera arbetslivet kring familjens och barnens behov snarare än efter politikernas egna önskemål. Föräldraförsäkringen ska vara flexibel och familjevänlig och reserverade månader ska bort. Vi vill underlätta för föräldrar som är småföretagare och föräldradagar ska kunna överlåtas till närstående. Vi vill att samtliga gravida ska garanteras 10 dagars graviditetspenning utöver nuvarande behovsprövade graviditetspenning. Vi vill även utöka de tio pappadagarna som idag kan tas ut efter förlossningen. Utöver det behöver flerbarnstillägget omvandlas till ett flerbarnsavdrag som återges i en form av skattereduktion för arbetande föräldrar. Detta i syfte att förhindra bidragsberoende och istället uppmuntra till arbete. Glädjen i att bilda familj är stor och innebär ett vuxenansvar. Att barns behov av båda sina föräldrar tillgodoses, oavsett vilken familjekonstellation vuxna personer väljer är grundläggande. Gemensam vårdnad ska ses som norm. Barns intressen och barnets bästa är dock centralt för oss och praxis bör alltid utgå ifrån att barn har rätt till sina föräldrar och inte tvärt om. Barn hamnar inte sällan i kläm när vuxna brister och det saknas idag ett tillräckligt stöd till barnet. Vi vill i ett tidigt skede erbjuda familjemedling. Det kan röra sig om tvister vid vårdnad, i rättsprocessen eller barnfridsbrott vid våld i nära relationer. Socialtjänstens verksamhet behöver stärkas och förebyggande insatser är viktiga för att tidigt fånga upp unga på glid. Det finns ett stort behov av att processen kring placerade barn uppgraderas och kvalitetssäkras. Det behövs också kunskapshöjande åtgärder för alla som arbetar med barn och unga och familjerättsliga frågor. Utredningar rörande barn ska vara kvalitetssäkrade och rättssäkra. Barn och unga som blir omhändertagna ska kunna lita på samhällets vård och nå en bättre tillvaro. Sverigedemokraterna vill: • Skapa en flexibel och familjevänlig föräldraförsäkring • Införa en generös graviditetspenning och fler pappadagar • Omvandla flerbarnstillägget till ett skattereducerande flerbarnsavdrag för arbetande föräldrar • Att gemensam vårdnad utgör norm • Skapa tidiga insatser i form av familjemedling för familjer i tvist • Att barnets bästa alltid ska beaktas • Att socialtjänstens förebyggande insatser ska öka för att tidigt fånga upp ungdomar på glid • Öka kvalité och rättssäkerhet i utredningar om barn Sjukförsäkring Välfärdssamhället ska erbjuda medborgare ett skyddsnät som innebär att den som är sjuk får bästa förutsättningar till rehabilitering. Sjukförsäkringen ska utformas på ett rättssäkert sätt med villkor som säkerställer att den som behöver lägga sitt egna fokus på att återhämta sig från sjukdom inte samtidigt tvingas till en personlig och privatekonomisk kris. Det finns ett stort och utbrett missnöje med hur sjukförsäkringen fungerar idag. Svårt sjuka har utförsäkrats och hänvisats till arbete, människor har sett sina sjukdagar försvinna i väntan på vård och en del fastnar i utanförskap trots önskan att arbeta eller studera. I somliga fall har avslag lett till att människor valt att avsluta sina liv. Det är även en mycket oroande utveckling att sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa ökar, och blivit vanligaste sjukskrivningsorsaken där den största andelen är kvinnor. Samtidigt påvisar Riksrevisionen allvarliga brister i rehabiliteringskedjan kopplat till psykisk ohälsa. Även inom arbetsskadeförsäkringen finns stora brister och ett stort missnöje av personer som inte får kompensation för arbetsskador och arbetssjukdomar. Problemet har varit ett regelverk som har varit alltför stelbent och inte anpassat efter dagens förutsättningar, samtidigt som utredningsarbetet i många fall varit mycket bristfälligt. Detta tillsammans med en styrning från regeringen som fokuserat på att spara på kostnader genom få ner antalet med sjukpenning har lett ohållbara utförsäkringar. Dessutom finns samverkanssvårigheter mellan myndigheter som gör att människor hamnar i kläm mellan lika system och bedömningar, vilket fått konsekvensen att människor också förlorat sin sjukpenningsgrundande inkomst. Även inom sjuk och aktivitetsersättningen har bristerna varit stora och avslagen både vad gäller nybeviljande och förnyad period har ökat kraftigt vilket gått ut även över människor med permanenta funktionsnedsättningar. Långa handläggningstider på försäkringskassan har också drabbat många hårt särskilt för dem som berörts av att regeringen gjorde om vårdbidrag och handikappersättning till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning och därmed hamnat mellan två system. Samtidigt har välfärdssystemet långsamt dränerats av fusk och organiserad brottslighet som går ut över dem som verkligen behöver samhällets stöd. Sverigedemokraterna ser behovet av omfattande reformer för att skapa ett sjukförsäkringssystem som upplevs både tryggt och rättssäkert. Den som drabbas av sjukdom ska kunna lägga sitt fokus på återhämtning istället för att hamna i ekonomisk kris och tampas mot myndigheter. Regelverket måste därför bli mer flexibelt och anpassas efter individens behov och möjligheter både inom sjukpenning samt sjuk och aktivitetsersättningen. Större fokus och mer resurser måste också läggas på förebyggande arbete samt tidiga rehabiliteringsinsatser. Sverigedemokraterna vill också verka för ett mer samordnat system mellan berörda myndigheter för att enskilda inte ska komma i kläm. Kvalitén i utredningsarbetet som ligger till grund för beslut behöver stärkas. Arbetsskadeförsäkringens regelverk behöver moderniseras och förbättras utifrån dagens verklighet, för att de som drabbas av arbetsskador och arbetssjukdomar ska få rättmätig kompensation. Likaså måste regelverket inom sjukförsäkringen bättre anpassas både vad gäller kunskap och beslutsstöd när det kommer till psykisk ohälsa och komplexa diagnoser. Sverigedemokraterna vill också verka för kortare handläggningstider, mer rättssäkra beslut och kvalitetssäkring i utredningsarbetet. Det behövs också verktyg för att ta krafttag mot välfärdsbrottsligheten inom socialförsäkringen. Sverigedemokraterna vill: • Verka för en trygg och rättssäker sjukförsäkring • Verka för stärkt kvalitet på utredningar och förkortade handläggningstider • Öka flexibiliteten och individanpassningen i beslutsfattandet • Bättre anpassa sjuk och arbetsskadeförsäkring för dem med psykisk ohälsa • Se ökat fokus och mer resurser på förebyggande arbete samt rehabilitering • Förbättra skyddet för den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) • Stoppa välfärdsbrottsligheten inom socialförsäkringen Funktionsrätt Alla medborgare ska ha rätt till ett gott liv och en fullgod levnadsstandard, även om man är född med eller råkar ut för något som gjort att man har fysiska eller kognitiva begränsningar eller variationer. Medborgare som på grund av omständigheter bortom egen kontroll möter andra utmaningar i vardagen ska inte begränsas i sin tillgång till samhälls- eller arbetslivet. Under flera år har funktionsnedsatta blivit ansatta från dubbla håll. För det första har politiken på grund av andra prioriteringar dragit åt svångremmen när det gäller kostnadsutvecklingen för socialförsäkringen. För det andra har systemet angripits av organiserat och storskaligt fusk. Bedrägerier har lett till att omfattande medel som varit ägnade åt behövande istället gått till klaner och organiserad brottslighet. Samtidigt så beviljas färre personer assistansersättning av försäkringskassan och cirka 85 procent får avslag på sin förstagångsansökan, detta trots att LSS är en rättighetslag. Det har skadat förtroendet för socialförsäkringen och seriösa utförare, vilket riskerar att leda till ytterligare försämringar för en redan ansatt grupp. Det delade huvudmannaskapet mellan kommun och stat har lett till att bedömningarna har uppfattats som väldigt rättsosäkra och de olika utfallen har lett till oro och osäkerhet hos de sökande men också till misstro mot hela systemet. Ersättningsnivåerna för LSS har successivt urholkats och täcker idag inte kostnadsökningen. En långsiktig beräkningsmodell av schablonbeloppet för assistansersättningen bör tas fram för att uppräkningen av ersättningen bättre ska spegla löne- och kostnadsutvecklingen. Sverigedemokraterna har starkt motsatt sig sparkraven inom LSS. Regelverket för LSS behöver ändras och förtydligas för att stoppa de kraftiga inskränkningar som pågått de senaste åren. Det är viktigt att i ett första steg upprätthålla LSS ursprungliga intentioner, före prejudicerande domar och regeringens krav på kostnadsbesparingar. Sverigedemokraterna vill att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet och inte värderas eller ställas mot varandra. Den som är i behov av stöd ska också få det. Det finns idag stora problem med kompetens hos personal inom LSS-verksamheter runt om i landet. Stödet som en person berättigad av LSS-lagen kan behöva ser väldigt olika ut. Det krävs därför kompetens kring olika diagnoser och sjukdomar för att tillgodose de behov som faktiskt finns. LSS är eftersatt och behöver på många punkter förbättras och därför behövs ett nationellt LSS-lyft snarast komma till stånd. Sverigedemokraterna vill stärka möjligheten för personer med nedsatt arbetsförmåga att delta i arbetslivet och i sysselsättning utifrån individuella förutsättningar. Sverigedemokraterna vill också satsa på en habiliteringsersättning på lika villkor som innebär att även personer som deltar i daglig verksamhet via socialtjänstlagen ska omfattas. Funktionsnedsattas och funktionsvarierades möjligheter till deltagande på arbetsmarknaden måste stärkas. Sverigedemokraterna vill: • Att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet • Ta fram en ny beräkningsmodell av schablonbeloppet för assistansersättningen • Att habiliteringsersättningen även omfattar personer på daglig verksamhet via socialtjänstlagen, och att en nationell lägsta ersättningsnivå fastställs. • Ha statligt helhetsansvar för personlig assistans • Se ett nationellt LSS-lyft • Bekämpa fusk och bedrägerier inom LSS Sjukvård Svensk sjukvård ska alltid ha en mycket hög medicinsk kvalitet med väl utbyggd tillgänglighet över hela Sverige. Medborgarna ska kunna förvänta sig en pålitlig och trygg omsorg för livets alla skeenden, både i akuta fall såväl som vid rutinbesök. Sjukvården utgör en av de mest centrala och grundläggande delar av välfärdssamhället. Men trots stora insatser från personal och avancerad specialistvård, har sjukvården omfattande och tilltagande problem. Redan innan pandemin hade vårdköerna vuxit sig så långa att cancerpatienter dog i väntan på vård. Bristerna leder till att patienter ofta får vård i ett senare och ofta förvärrat sjukdomsstadium än vad som hade varit möjligt med en mer tillgänglig vård. Kostnaderna räknas i mänskligt lidande och stress för den enskilde och anhöriga, men också för samhället i ekonomiska termer. Ett ökande problem för akutvården är patienter med skador av skjut- och knivvåld, vilka ofta utlöser en kedja av resurskrävande insatser, ibland på bekostnad av planerad vård. En ytterligare konsekvens av den nya samhällsbilden är oroligheter på akutmottagningar och ökade inslag av hot och våld mot vårdpersonal. Den pågående pandemin har ytterligare accentuerat de strukturella bristerna i sjukvårdens organisation. Samordningen mellan olika regioner brister och tillgången till vård varierar över landet. Huvudproblemet handlar i betydande utsträckning om att styrningen via 21 olika regioner skapar otydlighet, målkonflikter, successivt ökande administration och brister i kompetensförsörjningen. Sverigedemokraterna anser att medborgare i ett högskatteland har rätt att förvänta sig en god och tillgänglig sjukvård, även utanför storstäderna. För att åstadkomma det krävs en ny sammanhållen sjukvård i Sverige. Satsningar på primärvården med större patientkontakt och samordning av en patientansvarig läkare kan avlasta akut- och specialistvården genom snabbare vård. En riktig vårdgaranti bör införas som en rättighetslagstiftning för medborgarna. Det ska inrättas ett vårdgarantikansli för vårdköer under Socialstyrelsens regi. Vårdgarantikansliet bör också ta fram underlag och upprätta samverkansavtal med olika vårdgivare, offentliga och privata, svenska och utländska, för att kunna öka vårdkapaciteten inom såväl behandling som operation och rehabilitering. Administrativa uppgifter bör i ökad utsträckning avlastas från vårdgivande personal. Sverigedemokraterna vill också se över hur staten i större utsträckning kan ta över huvudansvaret för sjukvården, med utgångspunkt i framgångsrika exempel i Norge och Danmark. En viktig uppgift är att säkerställa att det finns akut- och förlossningsvård över hela landet, även i glest befolkade regioner samt att införa ett gemensamt nationellt patientjournalsystem. Sverigedemokraterna vill också i grunden öka antalet vårdplatser för att klara det växande behovet av sjukhusvård. Utöver att återskapa en sjukvård i världsklass vill Sverigedemokraterna utöka ambitionerna i välfärdens hjärta. Ambitionen ska vara att det offentliga ska ta samma ansvar för medborgarnas mun- och tandhälsa, som för annan hälsa. Sverigedemokraterna vill: • Avskaffa vårdköerna och införa en riktig vårdgaranti • Se över sjukvårdens organisation • Satsa på primärvården • Öka antalet vårdplatser • Öka tryggheten för vårdpersonal och på akutmottagningar • Att alla medborgare ska erbjudas tandvård på samma villkor som annan vård • Införa ett nationellt patientjournalsystem Psykisk ohälsa Arbetet med att stärka den psykiska hälsan måste prioriteras. Sverige behöver en samlad och långsiktig plan för att hantera den växande psykiska ohälsan. Enskilda och kortsiktiga satsningar kommer aldrig att kunna lösa de omfattande utmaningar som vi ser, vi behöver en tydlig målsättning och en helt ny statlig styrning för att uppnå verkliga resultat. Den psykiska ohälsan har ökat så kraftigt att den nu är vår tids största folkhälsoutmaning i Sverige. Trots att cirka 1 500 personer tar sitt liv i Sverige varje år, runt 150 000 personer har självmordstankar och suicid utgör ca en tredjedel av alla dödsfall bland unga får det tyvärr litet utrymme i den offentliga debatten. Ungas psykiska ohälsa är en särskilt oroväckande trend. Ett tuffare samhällsklimat, en osäker arbetsmarknad och utbredd bostadsbrist skulle i kombination med ökad konkurrens och högre press i det sociala livet kunna vara bidragande faktorer till utvecklingen. Psykisk ohälsa är också den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Resurser inom psykiatrin har samtidigt under flera år varit bristfälliga och många får inte tillgång till den vård de skulle behöva. Idag skrivs exempelvis patienter, som har gjort ett självmordsförsök, ut snabbt, utan några seriösa behandlingsåtgärder. Sverigedemokraterna menar därför att det krävs kraftfulla åtgärder för att stärka den psykiska hälsan hos vår befolkning. Som ett första steg i att vända den negativa utvecklingen bör en nationell strategi inrättas som utgår ifrån en tydlig nationell målsättning för förbättrad psykisk hälsa. Det behöver skapas nya strukturer för ett förbättrat samarbete mellan departement, myndigheter och andra relevanta aktörer. Sverigedemokraterna förespråkar därför en tydlig nationell pådrivande styrning där Folkhälsomyndighetens roll förstärks och förtydligas. Forskningen är avgörande för den fortsatta kunskapsutvecklingen inom området psykisk hälsa samt för att hitta orsakerna till den växande psykiska ohälsan i samhället. Därför bör ett nationellt forskningsprogram inom området psykisk hälsa inrättas. Idag hanteras också psykisk ohälsa ofta reaktivt snarare än proaktivt. Därför behövs en översyn om hur hälso- och sjukvården kan omstruktureras för att tidigare fånga upp patienter som drabbas. Effektiva behandlingsåtgärder, i form av exempelvis samtalsterapi, bör i högre grad erbjudas för att den psykiska hälsan hos patienten inte ska riskera att försämras. Sverigedemokraterna vill ta krafttag för att motverka förekomsten av självmord. En nationell samordnare med ett samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet behöver tillsättas där konkreta delmål tas fram för det fortsatta arbetet med den antagna nollvisionen för suicid. Uppföljning av patienter med suicidalt beteende bör också vara en självklar del av vårdprocessen. För att möta den psykiska ohälsan hos unga krävs ett flertal åtgärder som kan möta och förebygga framtida psykiska besvär i ett tidigt skede. Sverigedemokraterna vill stärka elevhälsan då vi anser att skolan är en viktig arena för förebyggande insatser. All skolpersonal med elevkontakt ska genom utbildningsinsatser ha en grundläggande förståelse för psykisk ohälsa för att kunna koppla in elevhälsan i ett tidigt skede. Sverigedemokraternas uppfattning är att behandlingsresurser inte enbart ska begränsas till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Långa köer till BUP kan motverkas om behandlingskompetens i högsta utsträckning kan finnas tillgänglig på plats i våra skolor. Socialtjänsten behöver också verktyg att tidigare gå in med skarpa åtgärder när det kommer till unga som far illa. Sverigedemokraterna vill: • Ta fram en nationell strategi för det fortsatta arbetet med psykisk hälsa • Inrätta ett nationellt forskningsprogram inom området psykisk hälsa • Stärka resurserna till psykiatrin • Tidigt upptäcka och behandla psykisk ohälsa • Tillsätta en nationell samordnare med ansvar för suicidprevention • Verka för standardiserad uppföljning av självmordsnära • Kraftigt förstärka elevhälsan Kultur Kulturella normer fungerar som ett kit för att hålla samman ett samhälle. Politiken bör utformas för att den svenska kulturen ska nå hela Sverige. Kultur är mer än konst. Socialt överförda levnadsmönster, gemensamma referensramar, språk och uttryck, idétradition och normer som förenar människor är infrastrukturen för förståelse och kommunikation mellan människor. Det skapar i sin tur allt det som innefattas i definitionen av ett samhälle. Kulturen liksom språk och dialekter utvecklas organiskt, över tid, mellan generationer och över geografi. Det är i kulturens mångsidighet individen finner sin unika identitet och inre trygghet. Men det är samtidigt i det kulturella släktskapet människor finner tillhörighet och sammanhang. Det är därför lätt att se bildningen av parallellsamhällen komma, när kulturell samhörighet saknas. Mångkulturen har splittrat och polariserat Sverige. Stora befolkningsgrupper med en kulturell identitet som står i kontrast till den svenska saknar idag tillhörighet till det svenska samhället. Andra kulturella normer än den svenska dominerar många bostadsorter. Bristen på gemensamma värden har skapat motsättningar och lett till att grundläggande respekt mellan och för människor som förr togs för givet har bytts mot ett allt råare och tillitslöst klimat. Sverigedemokraterna vill verka för att återskapa sammanhållning och tillhörighet mellan de som finner sin nationstillhörighet i den svenska. Istället för att bryta ned normer och relativisera olika värderingar som återfinns över världen, vill Sverigedemokraterna bygga upp kulturell gemenskap kring svenska normer. Sverigedemokraterna vill värna, vårda och visa svensk kultur. Svensk kultur är både konsten, musiken och maten men även de sociala koderna, värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, högtider, traditioner, seder och bruk för att hålla ihop. Sammanhållningen och tilliten i samhället ska återupprättas, med en gemensam stolthet och respekt för det kulturella arvet, sociala koder, svensk demokrati och det sekulariserade samhället som har sina rötter i en kristen idégrund. Erkännandet av den svenska kulturen avgör vilka krav som ställs på invandrare att integreras, vilka normer som sprids av skola och offentliga institutioner samt hur allmänna medel fördelas till civilsamhälle och institutioner. Samtidigt ska oberoende kulturinstitutioners frihet från politiska pekpinnar värnas. Sverigedemokraterna vill förhindra pekpinnar från EU som hotar att bestämma vilket innehåll som får tillhandahållas genom digitala tjänster och hur material får spridas på Internet. Föråldrade regler om upphovsrätt behöver också anpassas efter hur människor konsumerar och skapar innehåll i det digitala samhället. Sverigedemokraterna vill: • Skapa sammanhållning kring den svenska kulturen och den nationella identiteten • Ställa krav på invandrare att lära och respektera svenska normer • Stoppa bidrag till extremistiska idéorganisationer inom civilsamhället • Minska det offentligas ekonomiska kontroll över samtidskulturen och mediesfären • Fördela offentliga kulturmedel och utforma offentliga miljöer med ett större medborgarinflytande Idrott Alla ska ha möjlighet till fysisk aktivitet och idrott. Att stimulera idrotten är ett billigt sätt att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället och bidrar till sammanhållning mellan dess invånare. Ofta är förutsättningarna för idrotten beroende av politiska beslut och prioriteringar. Omfattande anläggningsbrist leder till brist på träningstider och glesbelagda anläggningar leder till långa sträckor till och från träningen för barn och unga. Skatter och reglers utformning är avgörande för vilka förutsättningar det finns för livskraftiga elitidrotter och proffsligor som skapar engagemang hos hundratusentals. Idrotten har till följd av pandemin mött svåra utmaningar till följd av restriktioner och minskade publikintäkter. Stillasittandet har samtidigt under en längre tid ökat i alla åldrar de senaste åren med följden att folkhälsan riskerar att påverkas negativt. Sverigedemokraterna vill främja svensk idrott på alla nivåer. Idrott förenar människor över generationer och bidrar till både livsglädje och god folkhälsa. De svenska idrottsförbunden tillhör de folkrörelser som samlar flest människor och störst engagemang. Det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och god psykisk och fysisk hälsa. Idrott bör vara en integrerad del av alla skolors verksamhet och komma alla elever till del på samma villkor, oavsett kön eller kulturell bakgrund. Idrottsundervisningen bör öka i skolan och fritidsbaserad barn- och ungdomsidrott bör stimuleras. Samhället bör i större utsträckning tillgodose behovet av idrottsanläggningar, främja föreningslivet och underlätta elitklubbar att bedriva verksamhet på en nivå som mäter sig i internationell konkurrens. Tillståndsprocesser och regelverk bör präglas av samverkan mellan myndigheter, idrottsklubbar och supporterrörelse utifrån en konstruktiv anda. Stora idrottsevenemang tenderar att få människor att sluta upp kring gemensamma värden och bidrar till sammanhållning. Det är av nationellt intresse att sändningar från sådana evenemang kan tillgängliggöras för hela befolkningen. Sverigedemokraterna vill: • Öka idrottandet i hela befolkningen • Att public service ska sända stora idrottsevenemang • Ge idrottsrörelserna förutsättningar till fortsatt livskraft • Värna den svenska proffsidrotten och supporterrörelsen • Ge alla tillgång till idrott oavsett kön, ålder eller kulturell bakgrund • Förbättra e-sportens ställning HBT+ Sverige har varit ett föregångsland när det gäller alla människors rätt till sexuell integritet och frihet. Sverigedemokraterna vill bevara den progressiva synen på sexuallivet och den sekulariserade synen på privatlivet i försvar mot reaktionära krafter som tar allt större plats i samhället. Sverige tillhör de länder i världen med den mest utbredda respekten för människors olika sexualitet, läggning och livsval. Jämfört med många delar av världen har Sverige kommit långt när det gäller ett samhälle där det allmänna inte lägger sig i privatlivet och där möjligheterna till familje- och privatliv inte är olika beroende av sexuell läggning. Men på många platser och sammanhang har normerna för hur det i praktiken är tillåtet att leva sitt liv rullats tillbaka. En omfattande invandring från kulturer med en reaktionär och religiöst strikt syn på privatlivet och könsroller har gjort att hatbrotten ökat och att många begränsas i möjligheten att offentligt vara öppen med vem man är. Hedersförtryck och kulturella normer gör att rätten att leva som den man är eller att välja partner begränsas för många unga. Sverigedemokraterna vill slå vakt om de framsteg som gjorts för allas lika rättigheter. Ingen ska begränsas eller diskrimineras, i det privata eller i det offentliga, på grund av hur man lever sitt liv. Särskilt fokus behöver läggas i utsatta områden och sammanhang där det svenska samhället är svagt för att förbättra HBT+ -personers ställning. HBT+ -personer är en lika heterogen grupp som svenskar i allmänhet. Förväntningarna på HBT+ -personer att stämma in i en identitetsteoretisk diskurs gör att många inte känner igen sig. På samma sätt som samhället inte ska förhindra någon att leva som den önskar, bör inte HBT-personers identitet i den offentliga debatten begränsas till sexualitet. Barn och unga ska inte heller av offentliga institutioner ledas till att problematisera kring sexualitet och identitet -det viktigaste måste vara att alla barn växer upp med en positiv självbild. Samhällets hantering av barn med könsdysfori och dess långsiktiga konsekvenser ska utredas. Psykisk ohälsa har blivit ett omfattande samhällsproblem som drabbar HBT+ -personer i högre grad än genomsnittet. Sverigedemokraterna vill rikta särskilda insatser för att förebygga, motverka och behandla psykisk ohälsa och självmordstankar. Sverigedemokraterna vill: • Att alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett sexualitet, läggning eller identitet • Stärka rättsväsendets insatser mot våld, hot och hedersförtryck som begränsar livet för HBT+ -personer • Slå vakt om alla människors rätt att välja partner, rätten till privatliv och arbeta mot reaktionära krafter • Stärka åtgärderna mot psykisk ohälsa Demokrati Synen på rättsstaten, medborgerliga fri- och rättigheter och den fria åsiktsbildningen särskiljer den västerländska demokratimodellen från många delar av världen och har varit grundläggande för en kultur och ett samhälle i särklass. Att försvara och stärka den liberala demokratimodellen är grundläggande i en konservativ politik. Trots hundraårig demokrati och en av världens äldsta tryckfriheter, behöver demokratins funktionssätt ständigt rannsakas. Precis som att urålderliga träd kan vara ståtliga men förrädiskt ihåliga under barken, är risken att demokratin successivt urholkas om den tas för givet och debatten abstraheras. Sveriges demokrati är gammal, men i jämförelse med många västerländska länder har rättsstatliga principer om maktdelning och medborgarperspektiv väsentligt stått tillbaka till förmån för ett maktperspektiv som byggts för en traditionellt socialdemokratisk elit. Domare i svenska domstolar utses direkt av regeringen och en svag konstitutionell normprövning har bidragit till en begränsad maktdelning i förhållande till hur andra liberala demokratier byggs. En politiserad utnämningsmakt tillsammans med en i hög grad informell myndighetsstyrningsmodell försvårar demokratiskt ansvarsutkrävande. En fri debatt och åsiktsbildning som präglas av transparens och mångfald av perspektiv i såväl traditionella som nya medier, hämmas av strukturer och politik. Allvarlig kritik har riktats mot att politisk styrning och ideologiskt präglade värdegrunder i hög grad präglar forskning och akademi. Inom civilsamhället är både fackförbund och andra organisationer med viktiga samhällsuppdrag i hög grad partipolitiskt knutna på ett sätt som riskerar att snedvrida de demokratiska förutsättningarna. En mycket stor invandring från länder där det råder en annan syn på yttrandefrihet, sekularisering och fri- och rättigheter innebär också påfrestningar för den svenska demokratin. Det svenska individualistiska förhållandet mellan stat och medborgare, med både rättigheter och skyldigheter för den enskilde, är inte alltid självklar för dem som invandrat från samhällen präglade av starka klanstrukturer. Att klaner, organiserad brottslighet och islamister infiltrerar samhällsorgan är ett växande hot mot den demokratiska modellen. Sverigedemokraterna vill stärka de rättsstatliga principerna i den svenska förvaltningsmodellen genom ökade inslag av maktdelning och ett stärkt oberoende av domstolsväsendet. Tjänstemannaansvar ska införas och åtgärder ska genomföras för att öka transparensen och möjligheten att utkräva politiskt ansvarsutkrävande. Mediernas oberoende ska öka genom minskad politisk styrning från statsmakten och åtgärder för en ökad mångfald. Varje journalists, konstutövares och medborgares rätt att uttrycka sig fritt utan att utsättas för hot eller repressalier ska värnas och stärkas. Lagrådets ställning bör stärkas genom att utreda möjligheten att fordra kvalificerad majoritet i riksdagen vid antaganden av lagförslag om vilka Lagrådet riktat kritik. Det svenska valsystemet bör stärkas för att garantera att allmänna val kan genomföras på ett tillförlitligt sätt. Möjligheterna att stärka inslag av direktdemokrati ska utgöra ett komplement till den representativa demokratin. Sverigedemokraterna vill utöka användandet av folkinitiativ. För att öka den demokratiska legitimiteten bör beslut så långt det går föras närmre medborgarna. Inte minst gäller det sådan makt som successivt tagits i anspråk av EU, på bekostnad av det nationella självbestämmandet. Sverigedemokraterna vill: • Stärka domstolarnas oberoende • Förstärka grundlagens rättighetsskydd vad gäller yttrandefrihet, äganderätt och frihet från religion • Införa tjänstemannaansvar • Öka möjligheten till normprövning i grundlagen • Bekämpa islamism • Stärka det nationella självbestämmandet • Motverka klanernas makt, både inom det offentliga och inom civilsamhället Yttrandefrihet på nätet Internet och digitala plattformar har vuxit till den viktigaste kanalen för det demokratiska samtalet och åsiktsbildningen. Det är viktigt att slå vakt om den fria debatten och skapa lika villkor för alla yttringar som är tillåtna i ett demokratiskt samhälle. Samhällsdebatten sker i det moderna samhället i allt större utsträckning på digitala sociala plattformar och forum. Men trots att de digitala tjänsterna tagit över mycket av det samtal som för länge sedan skedde i tryckta skrifter, är skyddet för yttrande- och åsiktsfriheten mycket svagt på Internet. Ett antal globalt verksamma plattformar har stor kontroll över vilka yttranden som ska höras, vilken information som ska synas och vilka budskap som premieras av algoritmer. Transparensen är svag och enskildas ställning i förhållande till plattformarna är svag och i praktiken är den enskilde rättslös och kan stängas av eller blockeras utan förvarning, lagstadgad grund eller möjlighet till överklagande. Att enskilda aktörer, ofta med bas i utlandet, ges sådant inflytande över vilken information som når fram är ur ett demokratiskt perspektiv en stor sårbarhet. Yttrande-, åsikts- och informationsfriheterna är tre av demokratins grundpelare. Utan dessa blir fria val en chimär. Sverigedemokraterna vill stärka användarnas rätt i förhållande till de globala sociala plattformarna för att säkerställa ett fritt åsikts- och informationsutbyte för alla medborgare. Transparensen kring hur algoritmer påverkar spridningseffekten utifrån innehåll ska öka och ska inte kunna vara avhängigt subjektiva värderiktningar. Utgångspunkten ska vara att endast innehåll som passerar vad som är tillåtet enligt yttrandefriheten enligt svensk lag ska få censureras av plattformarna och att godtycklig avstängning eller begränsning av användarkonton ska förbjudas. Möjligheten att rättsligt pröva begränsningar som riktats mot en användare i Sverige ska kunna prövas rättsligt. Sverigedemokraterna vill: • Stärka yttrandefriheten på Internet • Öka användarnas ställning i förhållande till sociala plattformar • Minska möjligheten för staten eller privata storbolag att påverka informationsflöden utifrån politiska intressen • Stärka möjligheten till fri och värdeoberoende åsiktsbildning Utrikes ”Sveriges utrikespolitik ska utformas för att värna Sveriges intressen och renommé. Vårt land ska vara en röst för fred, frihet och goda relationer mellan världens folk och stater. Sverige ska tydligt markera mot kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter och av suveräna staters territorium. Bilden av Sverige i världen har under den gångna mandatperioden försämrats delvis på grund av inkonsekvens och misslyckanden i utrikespolitiken. Det vill vi ändra på.” Bilden av Sverige i världen har under gångna mandatperioder förvandlats till det sämre, delvis på grund av inkonsekvens och misslyckanden i utrikespolitiken. Sverige ska bli en tydligare röst för demokrati, yttrandefrihet och grundläggande mänskliga fri och rättigheter i världspolitiken. Auktoritära och teokratiska tendenser i eller i närheten av Europa är redan idag reella hot mot det svenska samhället. Ett allt mer aggressivt islamistiskt inflytande i mellanöstern och Afrika innebär att risken för terrorism ökar i Sverige och att mänskliga rättigheter och respekten för kvinnor trycks tillbaka i världen. Sverige bör göra större åtskillnad i sin hållning till demokratiska värden och upphöra med finansiellt eller politiskt stöd till länder eller rörelser som varken bidrar till svenskarnas intressen eller har en genuin sekulär rättsstatlig strävan eller respekt för mänskliga fri- och rättigheter för alla oberoende av kön, religion eller sexuell läggning. Sverigedemokraterna vill att inriktningen av utrikespolitiken i högre utsträckning än idag ska värna svenskarnas intressen på det globala planet. En grundläggande utmaning i ett allt mer instabilt närområde är att prioritera frågor som kan få stor påverkan för det svenska samhället. Det handlar om internationell samverkan för att mildra migrationsströmmar till Europa och att underlätta utvisningar och återvandring till länder dit återvändande av olika orsaker fungerar dåligt idag. Men det handlar också om att förbättra möjligheten till global handel och svensk export, som är grundläggande för svenskt välstånd. Sverige bör verka för tydliga sanktioner mot Turkiet, Belarus, Ryssland och andra länder med en negativ utveckling. Relationen till Israel, som den enda demokratin i sin region, bör återupprättas och vårdas. En tydlig Arktispolitik ska tas fram som hindrar ryska och kinesiska framflyttningar och bejakar svenska ekonomiska intressen. Urfolkens ställning och kulturella värden ska värnas i den utrikespolitiska inriktningen. Sverigedemokraterna vill: • Bekämpa internationell terrorism och islamism • Värna svenska intressen i internationella sammanhang • Rusta Sverige inför en ny säkerhetspolitisk situation i vårt närområde • Stoppa migrationsrörelser till Europa och Sverige • Använda diplomatiska påtryckningar och incitament för att underlätta återvändande • Vara en tydlig röst för den västerländska demokratimodellen och mänskliga fri- och rättigheter • Förbättra Sveriges ställning på den internationella marknaden och i handel • Bejaka och stärka det svenska folkstyrets oberoende Norden och vårt närområde Våra nordiska länder bildar en familj med djupa relationer och gemensamma värderingar. Norden vilar på djupa historiska rötter och många gemensamma kulturmarkörer. Norden är i storleksordningen världens elfte största ekonomi. Vi är viktiga handelspartners till varandra, men också gränsöverskridande arbetsmarknadsregioner och ideellt idéutbyte. Sverigedemokraterna betraktar Sverige som, i fallande ordning, en del av en nordisk, europeisk, västerländsk och global gemenskap. I linje med det vill vi särskilt arbeta för att stärka den nordiska gemenskapen och bredda och fördjupa det nordiska samarbetet. Med viktiga byggstenar som den skandinaviska språkförståelsen och gemensamma värderingar kring välfärdsstaten och sociala skyddsnät så vilar ett utvecklat nordiskt samarbete på en stabil och trygg grund, men det finns utrymme för högre ambitioner. För att försöka motverka att de nordiska länderna, på ett okoordinerat och från varandra isolerat sätt fattar spretiga beslut vid kriser och pandemier, vilka riskerar slå sönder den nordiska integrationen och gemenskapen, förespråkar Sverigedemokraterna ett antal initiativ som skulle innebära att varje lands suveränitet upprätthålls samtidigt som nordisk samordning sker. Genom en nordisk krisberedskapskommitté under varje statsminister skulle koordinerade myndighetsdirektiv gå ut och operativt verka för samordning vid stora påfrestningar och samhällskriser. Det försämrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde kräver ökad nordisk samordning och beredskap. Det är vår mening att försvars- och säkerhetssamarbetet behöver fördjupas ytterligare och att gemensamma insatser krävs för att stävja gränsöverskridande organiserad brottslighet och terrorism. Nordisk samsyn i fråga om migrationsströmmarna till norra Europa vore också att eftersträva, återigen för att den interna mobiliteten inom vår region ska kunna upprätthållas. Sverigedemokraterna menar att vi behöver upphöra med att se de nordiska länderna som en samling småstater i Europas periferi. Norden är i själva verket en ekonomisk gigant med internationella mått mätt. Studier har under de gångna åren visat att om gränserna internt i Norden kunnat slipas ned, så hade värdet av den inomnordiska handeln ökat med hundratals miljarder. Vikten av en integrerad arbetsmarknad och samordnade myndigheter är alltså betydande. För att vi ska få till stånd ett än mer integrerat Norden utan trösklar och hinder krävs samtidigt ökad samsyn om implementering av EU-direktiv och ökad utrikespolitisk samordning avseende Nordens och EU:s yttre gränser. Nordisk sammanhållning får inte förpassas till historien, därför krävs också både gemensam forskning och teknikutveckling samt insatser för nordisk språkförståelse och kulturutbyte. Nordens sak är vår och Nordens väl vår plikt. Sverigedemokraterna vill: • Inrätta en nordisk krisberedskapskommitté för samordnad hantering av kriser • Fördjupa det nordiska försvars- och säkerhetssamarbetet • Verka för gemensam nordisk gränsbevakning av Nordens yttre gräns • Stärk den nordiska språk- och kulturgemenskapen • Ökad mobilitet inom Norden – för människor och myndigheter • Verka för nordisk koordinering vid införande av EU-direktiv • Nordiska insatser för vår miljö – utan ineffektiva klimatkostnader Europa Sverige är en del av Europa och delar ett stort historiskt och kulturellt arv samt betydande ekonomiska och säkerhetspolitiska intressen med europeiska länder. Att gemensamt tillvarata ömsesidiga utbyten och intressen är viktigt, samtidigt som det är helt nödvändigt att stärka det nationella självbestämmandet. Migrationskrisen blottade svagheter i EU-samarbetet. Migrationstrycket kommer att öka och Sverige kan inte med gällande konventioner och EU-regler avgöra storleken på mottagandet. EU-kommissionens nya migrationspakt skulle minska vårt självbestämmande än mer, och om förslaget att fördela nya migranter baserat på deras anknytning går igenom kommer vårt land åter få ta en oproportionellt hög andel migranter. Sverigedemokraterna vill se ett EU som likt Danmark motverkar pull-faktorer och möjliggör att stora delar av asylprocessen flyttas utanför EU. Samarbetet i EU behöver i närtid fokuseras på att stärka gränsskyddet och arbetet mot gränsöverskridande brottslighet och islamism samt för mer effektivt återvändande av människor. För att förverkliga Sverigedemokraternas migrationspolitiska nettominus-vision måste Sverige förhandla fram liknande undantag från deltagande i delar av EU-samarbetet som Danmark har. Överföringen av makt från nationella demokratier till EU har accelererat under pandemin. Fler och fler politiska frågor avgörs i Bryssel vilket ökat anspråken på större svenska inbetalningar och krediter. Sveriges inflytande i EU har länge varit för svagt och de demokratiska påverkansmöjligheterna och insynen för medborgarna är mycket bristfällig. Vi ser mycket negativt på flera planerade initiativ som ökar EU:s grepp över den ekonomiska politiken samt på förslag på införandet av nya EU-skatter och avskaffad vetorätt inom utrikespolitiken. Svensk kontroll över vår arbetsmarknadsmodell och välfärdspolitik måste säkras för framtida generationer. Även kronans ställning måste säkras genom ett svenskt juridiskt undantag från deltagande i valutasamarbetet. Sverigedemokraterna anser att fri handel mellan europeiska länder är av stort värde för vår ekonomi men det finns inget behov av en mer integrerad politisk union för att åtnjuta frihandelns fördelar. Det är hög tid för en europapolitik som sätter Sverige och svenska intressen främst. Sverigedemokraterna vill stärka den svenska förhandlingspositionen i EU genom ett folkomröstningsinstrument som ger svenska folket möjlighet att göra sin röst hörd innan förslag på maktförskjutning till Bryssel godkänns av Riksdagen. Sverigedemokraterna vill: • Återupprätta mellanstatligheten och stärka väljarnas påverkansmöjligheter • Stoppa maktöverföringar och EU-skatter • Försvara yttrandefriheten mot EU-censur och politiska påverkansoperationer • Kraftigt minska Sveriges EU-avgift • Stärka Sveriges förhandlingsposition i EU genom ett folkomröstningsinstrument som ger svenska folket möjlighet att ta ställning till avgörande vägval i EU • Säkra kronans ställning genom ett svenskt undantag från deltagande i EU:s valutaunion • Värna svenska intressen i frihandelsavtal • Stärka EU:s yttre gräns • Förstärka det europeiska samarbetet mot islamistiska organisationer, hybridhot och terrorism Bistånd Sverige ska vara ett land som efter förmåga hjälper de mest fattiga och utsatta i världen. Därför vill Sverigedemokraterna se ett effektivt bistånd som går till de mest hjälpbehövande och som inte göder korruption eller terrorism. Biståndet ska som alla andra budgetposter värderas utifrån den effekt det får och inte hur mycket pengar som läggs på området. Sverige betalar mer i bistånd än något annat land. Mer av svenskarnas skattepengar går varje år till internationellt bistånd än till svenskt polis-, åklagar- och domstolsväsende tillsammans. Uppföljningen, insynen och resultat av biståndspolitikens inriktning, om att betala ut så mycket medel som möjligt, är svag, men exemplen är många på hur svenska biståndspengar bidragit till korruption och mutor och bidragit till att finansiera antidemokratiska rörelser och islamism. Det största mottagarlandet för svenskt bistånd har varit Afghanistan. Sverigedemokraterna vill att biståndet fokuseras kring direkta insatser för att tillgodose grundläggande behov och insatser vid katastrofer och krig och i övrigt för att förbättra utsatta barn och ansatta kvinnors livssituation i fattiga eller förtryckta delar av världen. Men biståndsanslag måste bättre kunna följas ända till slutmottagaren och fördelas utifrån konkreta resultat utifrån i förväg fastställda mål. Överlag måste det internationella biståndet kraftigt minska och insatserna effektiviseras. Bistånd ska också fördelas utifrån en ömsesidighet i förhållande till Sveriges intressen. Bilateralt bistånd ska som regel villkoras med att mottagarlandet medverkar till en återvändandeverksamhet för personer som ska utvisas från Sverige. Intresset av att skapa förutsättningar för personer att återvända till sitt hemland efter att en konflikt eller katastrof upphört ska också tas i beaktande i det internationella biståndet. Delar av biståndsanslaget ska kunna användas direkt i återvandringsprogram för att stimulera personer i Sverige att återvandra till sina hemländer med bästa förutsättningar om de inte skapat samhörighet med det svenska samhället. Sverigedemokraterna vill: • Effektivisera och utvärdera det svenska biståndet • Fokusera biståndet till humanitärt katastrofbistånd • Minska svenskt bistånd till förmån för svensk välfärd och trygghet • Som regel villkora bilateralt bistånd med avtal om mottagandesamverkan • Stoppa allt bistånd till islamistiska organisationer eller regimer • Genom biståndsmedel stimulera frivillig återvandring Krisberedskap Det svenska samhällets beredskap för att hantera stora olyckor, kriser eller krig behöver stärkas. Stora samhällspåverkande kriser och katastrofer kommer sällan med förvarning men förmågan att möta dem kräver både planer och förberedelser. Det moderna samhället är sårbart för störningar. Störningar i elektroniska system, betaltjänster eller elnät kan uppstå på grund av naturfenomen, angrepp eller fel och skulle kunna få oöverskådliga följder relativt snabbt. Det senaste decenniet har visat att internationella konflikter kan uppstå snabbare än vad som går att möta och hotet om storskaliga terrorangrepp ligger latent. Svåra naturkatastrofer och bränder kan inträffa även i Sverige och globala resmönster gör att allvarlig smitta snabbt kan få mycket värre följder än vad som hittills förevarit. Den globala ekonomin, där leveranskedjor är beroende av internationell handel och import, gör oss utsatta även för kriser som kan inträffa långt från Sverige. Sverigedemokraterna vill stärka samhällets beredskap för alla typer av kriser som kan uppstå. Den operativa krisledningsförmågan behöver stärkas på Regeringskansliet och vid landets myndigheter, regioner och kommuner. Särskild lagstiftning bör tas fram för hur en krisorganisation effektivt ska kunna samordna samhällets insatser vid en kris och hur undantagsåtgärder snabbt ska kunna sättas in av det allmänna. Samhällets sårbarhet behöver bättre utvärderas, inkluderat hur ett allt mer elektrifierat och digitalt samhälle påverkar utsattheten vid en kris eller störning. Sverigedemokraterna vill också återupprätta beredskapslager för att täcka kritiska behov som kan uppstå utifrån olika scenarier. De bör vara dimensionerade för att täcka hela den svenska befolkningens potentiella behov över sådan tidsutdräkt som är plausibel i en svår kris. Sveriges självförsörjning av energi, livsmedel och medicinskt material behöver öka och snabbt kunna skalas upp vid långvariga störningar. Anslagen till de myndigheter som har övergripande ansvar för civilförsvar, krisledning och beredskap bör öka och stödet till civilorganisationer med samhällsuppdrag ska stärkas. Medborgarna behöver också bättre kunskap om hur de ska agera vid olika typer av kriser, vilken beredskap som förväntas av hushållen och hur enskilda kan bidra till samhällets förmåga att möta det oväntade. Sverigedemokraterna vill: • Ta fram en särskild krislagstiftning • Försvara kontanternas ställning som betalmedel i Sverige • Förbättra den centrala krisledningsförmågan • Öka den svenska självförsörjningsgraden av kritiska produkter och varor • Återupprätta allmänna beredskapslager • Analysera och planera för olika typer av stora kriser • Minska beroendet av energiimport Försvar Ett trovärdigt totalförsvar är en garant för Sveriges nationella suveränitet och frihet. Målet är en krigsavhållande försvarsförmåga med kapacitet att möta främmande aggressioner, men som också kan bistå samhället i kris eller oro. Sedan slutet av 90 – talet har socialistiska och borgerliga regeringar monterat ned försvaret och successivt sänkt både anslag och ambitionsnivå. Den förändrade inriktningen från totalförsvar till insatsförsvar under 2000-talets början har inneburit stora kostnader i kapitalförstöring, kompetenstapp och omställningskostnader. Det har dessutom inneburit att möjligheterna att möta en angripare och försvara Sverige kraftigt reducerats. Återupprättandet av svensk försvarsförmåga går betydligt långsammare än vad den gick att avveckla. Sverigedemokraterna vill återupprätta totalförsvaret och att Sverige ska ha förmåga att möta potentiella angripare. Säkerhetsläget i omvärlden och närområdet har snabbt förvärrats under det gångna decenniet och långsiktig målmedvetenhet krävs för att säkerställa ett trovärdigt, modernt och uthålligt försvar som både är krigsavhållande och kan verka över tid. Sverigedemokraterna vill säkerställa långsiktig finansiering av försvaret om minst två procent av BNP inom en tioårsperiod. Personalförsörjningen inom försvaret behöver säkerställas genom en blandning av yrkessoldater och värnpliktiga. Sverigedemokraterna vill också stärka Hemvärnet och frivilligorganisationer som utgör viktiga komponenter för försvarsviljan och civilsamhällets uthållighet. Svenska säkerhetspolitiska vägval har historiskt lett till en unik fredsperiod för landet, detta arv bör även i framtiden tas tillvara. Tätare försvarssamarbete med Finland hade inneburit strategiska och operativa fördelar i den intressegemenskap som förenar länderna. Svensk försvarsindustri ska också stärkas genom att fortsatt satsa på inhemsk försvarsteknologi och att tydligare värdera det strategiska intresset av svenska leverantörer vid inköp av försvarsmateriel. Försvaret ska vara rustat för krig. Men försvaret behöver också anpassas för att i högre grad kunna användas för att stödja och biträda i det polisiära uppdraget i fredstid i en situation där den inhemska säkerhetssituationen kräver mer resurser än vad polisen disponerar. Utöver högteknologisk materiel är personalen den viktigaste komponenten i Försvarsmakten. Sverigedemokraterna vill satsa på att behålla personal och rekrytera tillbaka de som slutat genom konkurrenskraftiga villkor för specialist- och yrkesofficerare. Stödet och tacksamheten till veteraner som tjänstgjort för Sverige bör också komma tydligare i uttryck. Sverigedemokraterna vill: • Garantera den långsiktiga finansieringen av ett starkt försvar • Återupprätta ett totalförsvar som är rustat för krig • Stärka Hemvärnets ställning • Öka kapaciteten och behörigheten för försvaret att bistå polisen i insatser, bevakning och ordningsuppdrag • Satsa på uppgradering, nyanskaffning och vidmakthållande av materiel • Stärka veteranernas ställning • Verka för ett försvarsförbund med Finland