Vi väljer välfärd!

sd
Sverigedemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 2014
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
VI VÄLJER VÄLFÄRD! Sverigedemokratiskt valmanifest - valet 2014 Vi väljer välfärd och vi älskar Sverige. På riktigt. När vi sverigedemokrater säger att vi väljer välfärd så menar vi det. På riktigt. Vi sträcker gärna ut en hjälpande hand till nödställda människor runt om i världen. I synnerhet i så svåra och oroliga tider som dessa. Som svenska politiker och förvaltare av det svenska folkets skattepengar tvekar vi dock aldrig på att vår främsta uppgift är att garantera människorna i Sverige goda levnadsförhållanden, trygghet och välfärd. När andra partier uppgivet konstaterar att det inte finns några resurser till att säkra jobben och laga hålen i den svenska välfärden, så gör vi istället enorma satsningar på just dessa områden. Orsaken till att vi kan göra detta är att vi vågar tänka i nya banor och vågar göra tuffa, men nödvändiga prioriteringar. När vi sverigedemokrater säger att vi älskar Sverige så menar vi det. På riktigt. Vi är medvetna om att vi genom historien har kunnat hämta många värdefulla idéer och kulturella impulser ifrån vår omvärld, inte minst från våra nordiska och europeiska grannar. Vi är tacksamma över detta och tycker att Sverige skall fortsätta att vara ett öppet och nyfiket land och en självklar del av den västerländska familjen. Vi är också medvetna om att Sverige på många sätt är unikt och att vi har en egen särpräglad kultur och historia. Det är vi väldigt stolta över. Vi älskar den svenska naturen med alla dess skiftningar. Vi känner stolthet över våra dynamiska storstäder och stortrivs i våra landsbygdsidyller. Vi känner respekt inför vårt lands långa och spännande historia och inför alla de människoöden som gjort vårt land till vad det är. Vi är stolta över vår kultur, våra traditioner och våra vackra kulturmiljöer. Vi är också stolta över vår demokrati och vår välfärd, över alla fantastiska män och kvinnor från vårt land som utmärkt sig som framstående uppfinnare och entreprenörer, konstnärer och författare, vetenskapsmän, poeter, musiker och idrottare. Vi är tacksamma över vår yttrandefrihet, vår jämställdhet och vårt starka djurskydd. Vi är glada över att Sverige under en lång tid var ett land där man kunde känna sig säker i sitt hem och på gator och torg, ett land där det fanns arbete till alla och där man kunde leva på sin lön och sin pension. Ett land där man respekterade de äldre och där vi tillsammans tog hand om våra svaga och sjuka. Ett land med en stark inre sammanhållning och solidaritet, byggd på en gemensam identitet. Sverige är fortfarande ett fint och fantastiskt land på många sätt. Tyvärr upplever vi dock att de styrande politikerna, genom sin splittringspolitik och sina felaktiga prioriteringar, under de senaste decennierna har gjort Sverige lite mindre fint och lite mindre fantastiskt för varje år. Detta gör oss sorgsna och oroliga och angelägna om en förändring. Därför presenterar vi nu vårt manifest för att göra ett fint land ännu bättre. För att vi älskar Sverige och människorna som bor här. På riktigt. Ett tryggare Sverige Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där alla människor skall kunna känna sig trygga och säkra på alla platser i landet under alla tider på dygnet. Ett Sverige med en stark inre samhörighet och solidaritet där medborgarna känner naturlig tillit till varandra och till de rättsvårdande myndigheterna. Ett Sverige där brottsoffer får stöd och upprättelse. Ett Sverige där straffen står i rimlig proportion till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. Ett Sverige präglat av hänsyn och trygghet. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: Ett förbättrat stöd till brottsoffer, förbättrat vittnesskydd och ett nytt system för utbetalningar av skadestånd, där staten garanterar brottsoffren den ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga till betalning. En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna regelmässigt ger återfallsförbrytare mängdrabatter på brott. Krafttag mot inbrottsvågen genom bland annat skärpta straff för inbrott och hemfridsbrott, utökade resurser och befogenheter för tullen och polisen och förbättrad samordning mellan och inom ansvariga myndigheter. En intensifiering av kampen mot den organiserade brottsligheten genom införandet av en svensk variant av de amerikanska RICO-lagarna som gör det lättare att döma gärningsmän som deltar i maffialiknande verksamhet. Utökade resurser till de brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheterna såsom polisen, åklagarämbetet, tullen och kustbevakningen. Förbud mot att delta i terrorismträning i främmande stater samt mot att delta i utländska stridande förband som bryter mot folkrätten och medvetet dödar civila. Personer med dubbla medborgarskap som bryter mot detta förbud skall kunna få sitt svenska medborgarskap indraget. Stärkt stöd till landets alla brottsofferjourer som gör ett fantastiskt arbete med att stödja och hjälpa de medborgare som har fallit offer för brottslingars illgärningar. Trygghet och värdighet på ålderns höst Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som skall vara världens tryggaste land att åldras i. Ett land där alla äldre skall ha en värdig och meningsfull tillvaro. Ett land där äldres arbetsinsatser värderas och respekteras. Ett land där alla äldre ges den vård och den omsorg man har behov av. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: Ett slopande av pensionärsskatten och en kraftig höjning av garantipensionerna. De dåliga ekonomiska villkor som många äldre idag tvingas leva under är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Vi vill anslå betydande medel för att redan under nästa mandatperiod kunna avskaffa skillnaden i beskattning mellan pension och lön och för att kunna förbättra levnadsvillkoren för de äldre, ofta kvinnor, som idag har lägst pension. En reformering av pensionsbromsen i sin nuvarande form genom att fördela den på samtliga pensionsrätter. Statsfinanserna och pensionssystemets långsiktiga bärighet får inte äventyras, men alla vuxna medborgare bör solidariskt bära bördan i dåliga tider. Inte bara de äldre. En kraftig ökning av investeringsstödet till byggandet av nya trygghetsboenden och särskilda boenden för de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand. En matreform för våra äldre med syftet att ge så många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat samt införandet av en lagstiftning som säkerställer att de äldres mat i likhet med skolbarnens mat skall uppfylla vissa grundkrav gällande näringsinnehåll och kvalitet. Ett utökat stöd och förbättrade möjligheter till avlastning för landets anhörigvårdare som vårdar och sköter om äldre och sjuka i hemmet. Ett avskaffande av patientavgiften för alla äldre över 85 år och ett förstärkt tandvårdsbidrag för alla pensionärer. Samhället bör visa uppskattning mot dem som under många decennier har varit med och byggt upp vårt land och inga äldre skall behöva avstå från tandvård och sjukvård av ekonomiska skäl. Ett stimulansbidrag för ökade sociala aktiviteter för de äldre inom äldreomsorgen samt för utvecklingen av särskilda kategoriboenden för äldre med husdjur. En invandringspolitik som befrämjar sammanhållning och välfärd Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som är öppet mot omvärlden samtidigt som vi slår vakt om vår gemenskap och vår egen unika kultur och identitet. Ett Sverige som genom en klok användning av de begränsade resurserna hjälper så många nödställda människor i världen som möjligt samtidigt som vi inte glömmer bort eller förringar behoven i vårt eget land. Ett Sverige där invandringspolitiken är utformad på ett så ansvarsfullt sätt att invandringen blir en tillgång och inte en belastning för samhället. Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: Ett skifte från det regelmässiga beviljandet av permanenta uppehållstillstånd till temporära samt en kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som vårt samhälle klarar av att hantera och som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland. Ett slopande av den generella arbetskraftsinvandringen till förmån för en så kallad ”blåkorts-modell” som uteslutande riktar sig till kvalificerad arbetskraft med en kompetens som saknas på den svenska arbetsmarknaden. En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till Sverige och inte tvärtom. Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals mest nödlidande flyktingarna i världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet samt ett utökande av andelen kvotflyktingar bland de asylanter som vi beviljar uppehållstillstånd. Minskade samhällskostnader och stärkta incitament för ansvarstagande och integration genom att begränsa nyanlända, icke-skyddsbehövande invandrares tillgång till bidragssystemen under de första åren i landet. En höjning av medborgarskapets värde genom införandet av språk och kunskapstester och genom att utöka den tid som man skall ha varit bosatt i Sverige med klanderfri vandel innan en ansökan om medborgarskap kan göras. Ett införande av obligatoriska hälsokontroller för nyanlända invandrare i syfte att snabbt kunna ge behandling till sjuka personer och att effektivt kunna skydda det svenska samhället från spridningen av allvarliga smittsamma sjukdomar som exempelvis TBC, HIV och Ebola. Ett avskaffande av det lagstadgade tvånget för kommunerna att erbjuda modersmålsundervisning, undantaget de officiella minoritetsspråken. Slopande av all statlig integrationspolitik med undantag för undervisning i svenska, obligatorisk samhällsorientering och validering av utbildningar och arbetslivserfarenhet från hemlandet. Nyanlända invandrare skall få hjälp med att skaffa sig de mest grundläggande verktygen för samhällsanpassning, men i övrigt ha samma samhällsstöd som infödda svenskar. Varken mer eller mindre. Trygga och friska löntagare Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser. Ett Sverige med god tillgång på arbete där svenska löntagares intressen sätts i främsta rummet. Ett Sverige där man kan leva på sin lön och ett Sverige där vardagshjältarna inom offentlig sektor inte tvingas slita ut sig i förtid på grund av stress och underbemanning. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: Minskad underbemanning inom välfärden samt förbättrad privatekonomi och kompetensutveckling för den enskilde arbetstagaren genom införandet av ett stimulansbidrag till kommuner och landsting med syftet att göra det möjligt för alla ofrivilligt deltidsarbetslösa inom offentlig sektor att gå upp till heltid. Ett ökat stöd till företagshälsovården samt införandet av ett statligt stimulansbidrag i syfte att ge all offentliganställd personal med tunga arbetsuppgifter, i synnerhet inom vården och omsorgen, möjlighet till en friskvårdspeng. Ett införande av ett statligt stimulansbidrag för att slopa den första karensdagen för de grupper av offentliganställda som arbetar med vård och omsorg av sjuka människor i situationer där smittorisken är hög. Ett förlängt omvårdnadslyft med syftet att stärka kompetensen och höja kvalitén inom äldreomsorgen och ge personalen en möjlighet att utvecklas och växa i sin yrkesroll. Förbättrade arbetsvillkor och stärkta möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv genom skärpta krav på att längre obetalda håltimmar mitt i arbetsdagen i form av så kallade ”delade turer” skall avskaffas inom offentlig sektor för de arbetstagare som så önskar. Stärkt trygghet för landets arbetstagare genom utökade resurser till Arbetsmiljöverkets inspektioner av potentiellt hälsovådliga arbetsplatser. Ett återinförande av det statliga stödet till fortbildning av fackliga skyddsombud och utbildning mot mobbning och trakasserier på arbetsplatsen. Ett slopande av Lex Laval och ett stärkt försvar av svenska kollektivavtal och svenska löntagares intressen bland annat genom en minskning av tiden som utländsk personal kan vara stationerad i Sverige, krafttag mot den illojala konkurrensen inom åkerinäringen genom bland annat registrering av cabotagetransporter, 3-stegsböter för åkerier och framförallt speditörer som missköter sig samt införande av den så kallade ”vita jobb-modellen” vid offentlig upphandling, innebärande krav på bland annat huvudentreprenörsansvar. Ökat stöd till arbetslösa Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med full sysselsättning. Ett Sverige där löntagare kan känna sig trygga i vetskapen om att de är skyddade av en stark omställningsförsäkring i händelse av arbetslöshet. Ett Sverige med minskade trösklar in till arbetsmarknaden. Ett Sverige där arbetslösa erhåller ett snabbt och effektivt stöd att komma tillbaka i arbete. Ett Sverige där arbetslösa matchas och utbildas efter arbetsmarknadens behov. Ett Sverige där alla behövs och får en möjlighet att bidra efter bästa förmåga. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En förbättrad trygghet vid arbetslöshet genom att göra A-kassan obligatorisk och avgiftsfri, höja taket, förbättra villkoren vid deltidsarbetslöshet och genom att slopa kravet på att man i händelse av arbetslöshet, redan från dag ett, skall tvingas lämna hembygden och nära och kära för att ta jobb på annan ort. I syfte att skapa incitament för att omställningen inte skall bli längre än nödvändigt anser vi att ersättningen bör vara som högst under de första tre månaderna för att sedan successivt trappas ned. Ett stärkande av insatserna för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden i form av höjt lönebidrag, stimulansåtgärder för framväxten av fler sociala företag, förbättrad information och förbättrad arbetsplatsanpassning. En förstärkt satsning på lärlingsjobb som en ny anställningsform, helt befriad från arbetsgivaravgift och med en lägre ingångslön jämfört med en reguljär anställning. Ett förbättrat stöd till omställning och kompetensförstärkning genom en utökning av antalet platser inom Komvux och yrkeshögskolan. Ett förbättrat företagsklimat för nya jobb Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med full sysselsättning. Ett Sverige där nya, riktiga jobb växer fram, framförallt i landets små- och medelstora företag. Ett Sverige där landets entreprenörer får det erkännande och det stöd de förtjänar. Ett Sverige där det lönar sig att arbeta, skapa sysselsättning och att ta risker för en bättre framtid. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: Helt slopad allmän löneavgift för småföretag med upp till 9 anställda. En förbättrad situation och minskad sårbarhet för de små och medelstora företagen genom ett minskat sjuklöneansvar för alla företag och ett helt slopat sjuklöneansvar för de mindre företagen. Förbättrade möjligheter för företagen att behålla nyckelkompetens och minskade trösklar in på arbetsmarknaden för bland annat ungdomar och utlandsfödda genom en utökning av antalet undantag från turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Förstärkt och utvidgat Starta eget-bidrag. Utökad satsning på snabba, flexibla och marknadsanpassade infrastruktursatsningar. En god, rättvis och lättillgänglig sjukvård Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där alla medborgare erbjuds den bästa möjliga sjukvården inom rimlig tid oavsett hemort eller storlek på plånboken. Ett Sverige där sjukvårdspersonalen får den uppskattning de förtjänar i form av rimliga löner och en god arbetsmiljö. Ett Sverige där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i vården garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum. Ett Sverige där den laglydiga bofasta befolkningen inte diskrimineras inom vården i förhållande till utländska medborgare som vistas illegalt i landet. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En kraftig resursökning med syfte att öka tillgängligheten, höja kvalitén och förbättra personalens arbetsvillkor genom att snabbt skapa fler vårdplatser och fler händer inom vården. En förstärkt satsning på värdig och likvärdig vård i livets slutskede med särskilt fokus på obotligt sjuka barn. En ny och medicinskt grundad vårdgaranti efter norsk modell, där de sjukaste och mest svårbehandlade patienterna prioriteras på ett tydligare sätt. Ett avskaffande av den i praktiken kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare. En trygg, svensk och kunskapsinriktad skola Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som åter skall bli en av världens ledande kunskapsnationer. Ett Sverige där kunskapsförmedling står i centrum inom utbildningsväsendet. Ett Sverige där skoleleverna också får lära sig kritiskt tänkande, respekt för demokratin och för vårt lands kultur och historia. Ett Sverige där skolan präglas av trygghet, ordning och reda. Ett Sverige där varje elev behandlas som en unik individ och får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: Ett återförstatligande av den svenska skolan i syfte att ge alla barn i landet rätt till en likvärdig och högkvalitativ utbildning oavsett var de bor. En förbättrad arbetsmiljö i skolan genom införandet av ett statligt stimulansbidrag till kommunerna med syfte att rusta upp och renovera förfallna och hälsovådliga skollokaler samt genom stimulansbidrag för förbättrad matkvalitet och förstärkta insatser mot mobbning. En satsning på fler vuxna i skolan. För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling, vill vi satsa på fler vuxna i skolan i form av bland annat fler skolsköterskor, kuratorer och en utveckling av klassmorfar/mormor-verksamheten. En förstärkt satsning på kunskaper i svenska språket samt ökad kunskap, förståelse och respekt för det svenska kulturarvet. En satsning på höjd kvalitet i den högre utbildningen genom fler lärarledda utbildningstillfällen samt starkare ekonomiska incitament för universitet och högskolor att erbjuda utbildningar som är anpassade efter arbetsmarknadens behov. En kraftig höjning av forskningsanslagen med syftet att stärka Sveriges roll som kunskapsnation. Vår ambition är att Sverige i framtiden skall ligga i framkant i världen inom områden såsom kärnfysik, nanoteknik, informationsteknik, mineralogi, geovetenskap och skogsteknik. En utökning av antalet platser på läkarlinjen i syfte att komma tillrätta med läkarbristen, öka den framtida tillgängligheten i vården och minska landstingens kostnader för så kallade stafettläkare. Sverige är värt att försvara! Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med ett starkt och flexibelt försvar. Ett Sverige där hela vårt rike skall kunna försvaras. Ett Sverige med en försvarsmakt som väcker förtroende och respekt i vår omvärld. Ett Sverige med en bibehållen inhemsk försvarsindustri där vi kan känna trygghet och stolthet över ett välutrustat, modernt och effektivt försvar. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En betydande upprustning av försvaret med det långsiktiga målet att hela landet skall kunna försvaras i händelse av ett angrepp. Ett återinförande av värnplikten i begränsad form. Värnplikten bidrar till att stärka landets totala försvarsvilja och försvarskapacitet och har därtill en positiv inverkan på den personliga utvecklingen och den sociala gemenskapen. En omprioritering av försvarsmaktens resurser från väpnade insatser i andra världsdelar till ett försvar av Sveriges gränser. Ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete på alla områden med målet att upprätta en nordisk försvarsallians, men ett fortsatt nej till svenskt medlemskap i Nato. En politik för starka, självständiga familjer och trygga barn Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det finns en kärleksfull familj för varje barn. Ett Sverige där föräldrar och barn erbjuds den ekonomiska och sociala trygghet som krävs för att leva ett gott och värdigt liv. Ett Sverige där barn och familjer får samhällets stöd under svåra perioder, men samtidigt garanteras frihet att själva forma sin vardag. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En höjd och avreglerad föräldrapenning. Sverigedemokraterna vill höja nivån på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som skall vara hemma med barnet. Vår övertygelse är att landets föräldrar är bättre lämpade än politiker när det gäller att avgöra vad som är bäst för de egna barnen. Ett införande av ett statligt stimulansbidrag och en lagstadgad reglering kring hur långa väntetiderna maximalt får vara med syftet att öka tillgängligheten och göra familjerådgivningen kostnadsfri i samtliga kommuner. Ökad valfrihet inom barnomsorgen och en höjning av vårdnadsbidraget till en nivå som står i rimlig proportion till kommunens kostnader för en dagisplats. En ökning av det statliga stimulansbidraget med syfte att ge alla ensamstående föräldrar som arbetar på obekväma tider tillgång till ett nattöppet dagis för sina barn. En realistisk och hållbar miljö- och energipolitik Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där vi värnar vår egen fantastiska och unika naturmiljö och tar vår del av ansvaret för de globala miljöproblemen samtidigt som vi också väger in andra viktiga värden när vi fattar beslut och inser att Sverige inte ensamt kan lösa världens miljöproblem. Ett Sverige där miljöpolitiken tar sin utgångspunkt i kärleken och omtanken om den egna hembygden. Ett Sverige fritt från oljeberoendet med en stabil elförsörjning och rimliga energipriser till gagn för både företagen, välfärden och medborgarnas privatekonomi. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En förstärkt satsning på att komma tillrätta med miljöproblemen i Östersjön. En utökad satsning på energieffektivisering och energiforskning. Ett förstärkt stöd till de fattigaste U-ländernas arbete med att minska sina utsläpp av miljöfarliga ämnen och växthusgaser. Ökade insatser för att slå vakt om den biologiska mångfalden och värna hotade naturmiljöer, djur- och växtarter i vårt land. Ett nej till en fortsatt storskalig utbyggnad av kraftigt subventionerad och ineffektiv vindkraft som har en negativ inverkan på natur och kulturmiljöer. En bred energiöverenskommelse innehållande forskning och förnyad satsning på kärnkraft, slopad effektskatt och fortsatta steg mot att göra vårt land oberoende av olja. En jämställdhetspolitik för verklighetens folk Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det är en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. Ett Sverige där ingen diskrimineras på grund av sitt kön, sin etniska bakgrund, sin ålder, sin sexuella läggning eller sin funktionsnedsättning. Ett Sverige där det finns utrymme för den som vill bryta mot traditionella könsmönster och där vi samtidigt inte skam- och skuldbelägger den som vill leva i enlighet med ett sådant mönster. Ett Sverige där staten inte försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och livsval utan istället försöker stötta medborgarna i de val de gjort och i den situation där de befinner sig. Ett Sverige där både män och kvinnor känner sig fria, trygga och respekterade. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En förbättring av arbetsvillkoren inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. En skärpning av straffen och ökade insatser mot könsstympning, tvångsgifte samt sexuellt och hedersrelaterat våld. En förstärkt graviditetspeng med målet att ingen kvinna skall tvingas utföra tunga och hälsovådliga arbetsuppgifter under den senare delen av sin graviditet. Ett stopp för alla former av kvotering och så kallad positiv särbehandling på basis av kön och etnisk bakgrund. Ett återinförande av årliga lönekartläggningar i syfte att motverka lönediskriminering. En ökning av anslagen till forskning och behandling av könsspecifika sjukdomar som till exempel endometrios. En indragning av det skattefinansierade stödet till de former av genuspedagogik som strävar efter att förändra alla barn och ungdomars beteende och könsidentitet snarare än att bara hjälpa och öka förståelsen för de individer som vill och behöver bryta mot traditionella könsmönster. Ett ökat stöd till landets kvinnojourer, inrättande av särskilda jourer för hedersvåldets offer samt tillsättandet av en utredning kring behovet av särskilda jourer även för andra grupper såsom HBT-personer och män. En indragning av allt skattefinansierat stöd till alla politiska och religiösa organisationer som förespråkar eller legitimerar våld eller negativ särbehandling av individer baserat på deras könstillhörighet. En översyn av föräldrabalken i syfte att göra lagstiftningen rörande vårdnaden av barn mer könsneutral och mindre diskriminerande mot män. Ett brett, svenskt och tillgängligt kulturliv Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där samhället präglas av en historiskt rotad, gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna. Ett Sverige där det svenska kulturarvet respekteras och levandehålls. Ett Sverige där kreativitet uppmuntras och där en positiv, kvalitativ och folkligt förankrad kultur tillgängliggörs för alla grupper i samhället. Ett Sverige med ett starkt civilsamhälle och en livskraftig och framgångsrik idrottsrörelse. Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: Ett kraftigt utökat stöd till de organisationer, föreningar, myndigheter och verksamheter som ägnar sig åt att bevara, synliggöra, levandegöra och tillgängliggöra det svenska kulturarvet samt ett stärkande av kulturarvets roll i regional utveckling, samhällsbyggnad och stadsplanering. Utökade satsningar på att göra både samtidskulturen och kulturarvet mer tillgängligt för barn, äldre, sjuka och funktionsnedsatta genom att bland annat utöka Skapande skola till att även omfatta förskolan, utökat stöd till kulturverksamhet på landets äldreboenden och sjukhus samt satsning på nya tekniska hjälpmedel och undanröjande av fysiska hinder som försvårar funktionsnedsattas tillgänglighet till kulturlivet. Införandet av ett särskilt ROT-avdrag för upprustning och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ett utökat stöd till det kristna kulturarvet genom bland annat ett höjt stöd till bevarandet av kulturhistoriskt betydelsefulla kyrkobyggnader och inrättandet av ett nationellt kyrkohistoriskt museum. Ett stärkt stöd till idrottsrörelsen genom att ge Riksidrottsförbundet årlig kompensation för pris- och löneuppräkning. Ett stärkt stöd till bevarandet och levandegörandet av det samiska kulturarvet genom höjda anslag till sametingets kulturbudget och stärkt stöd till den samiska modersmålsundervisningen. En levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med en levande och dynamisk landsbygd med god samhällsservice och goda kommunikationer över hela landet. Ett Sverige som i hög grad är självförsörjande på livsmedel. Ett Sverige där rovdjursstammen hålls på en livskraftig, men hanterbar nivå. Ett Sverige där alla medborgare oavsett börd och etnicitet har samma grundläggande rätt till land och vatten i alla delar av Sverige. Ett Sverige där vi värnar om djuren och där vi bevarar och stärker det svenska djurskyddet. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: Ett landsbygdslyft med syfte att kraftigt öka sysselsättningen på landsbygden genom betydande satsningar på besöksnäringen, jordbruket, skogsbruket, vattenbruket och gruvnäringen. En djurvälfärdsersättning till svenska bönder i kombination med ett förbud av import av utländska produkter som framställts genom att utsätta djur för svårt, onödigt lidande. Detta i syfte att slå vakt om det svenska djurskyddet och stärka svenska bönders konkurrenskraft. En höjning av straffen för djurplågeri och införandet av en djurskyddsbalk där all lagtext rörande djur samlas. Detta i syfte att göra lagstiftningen mer överskådlig och att tydliggöra samt stärka djurens rättigheter. Nej till höjd fordonsskatt och ja till höjd milersättning i syfte att göra det något mindre kostsamt att leva på landsbygden och göra det mer lönsamt för människor på landsbygden att arbetspendla till annan ort. En översyn av lagstiftningen syftandes till att ge alla medborgare, oavsett börd, samma grundläggande rätt till land och vatten, även i renbetesområdena. Inrättande av en särskild Landsbygdsfond inriktad mot ökad sysselsättning i landsbygden, finansierad genom en höjning av mineralersättningen. Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som är en självständig, fri och demokratisk nationalstat. Ett Sverige som handlar om samarbete med andra länder för att lösa gränsöverskridande problem och som tillsammans med andra nationer bygger vidare på vårt gemensamma nordiska och europeiska kulturarv. Ett Sverige där svenska folket har makten att själva, i fria svenska val, forma sin gemensamma framtid. Ett Sverige med en självständig penningpolitik och en egen valuta, fri från överstatlig styrning, där den svenska riksdagen är högsta beslutande organ. Som ett första steg mot ett bättre Europa och ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En ny folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet med målet att Sverige snarast möjligt skall lämna den överstatliga unionen och återgå till ett mellanstatligt europeiskt samarbete. Ett nej till Turkiskt medlemskap i EU. Så länge Sverige kvarstår som medlem i EU bör vi verka för att Turkiets förhandlingar om medlemskap i unionen stoppas i syfte att inte förvärra de ekonomiska, kulturella, demokratiska och sociala problemen inom unionen. Minskad EU-avgift. Så länge Sverige kvarstår som medlem i EU bör vi både verka för en minskning av unionens budget såväl som av den svenska EU-avgiften. Ett återupprättande av gränsskyddet. Så länge Sverige kvarstår som medlem i EU bör vi verka för ett återupprättande av gränsskyddet i syfte att motverka människohandel, terrorism, smuggling av vapen, droger med mera. Ett fortsatt svenskt nej till medlemskap i den Ekonomiska och monetära unionen, EMU. En politik för en stark, demokratisk och självständig svensk röst i världen Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som talar med en stark och självständig röst i utrikespolitiken. Ett Sverige som värnar om goda relationer till världens nationer, men som inte räds att sätta ned foten när våra intressen hotas eller när mänskliga rättigheter, folkrätten, suveränitetsprincipen och andra viktiga värden kränks. Ett Sverige som är medvetet om sin plats i den nordiska, europeiska, västerländska, kristna och mänskliga gemenskapen. Ett Sverige som sträcker ut en hjälpande hand till länder och människor i nöd, men som samtidigt inte glömmer ansvaret mot den egna befolkningen eller förringar de stora behov som finns på hemmaplan. Som ett första steg mot en bättre värld och ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En effektiv och medmänsklig biståndspolitik. Genom slopandet av ineffektivt bistånd, genom att sluta använda biståndsmedel för att finansiera mottagandet av invandrare i Sverige, genom att öka det humanitära biståndet och sätta fokus på de mest skriande behoven såsom vatten, mat och sanitet, flyktinghjälp i närområdena och omallokering av biståndsmedlen från korrupta myndigheter direkt till civilsamhället och de nödlidande befolkningarna, tror vi oss kunna frigöra medel till svensk välfärd samtidigt som vi gör minst lika stor nytta för världens fattiga och flyktingar som vi hittills har gjort. Vår långsiktiga målsättning är att det svenska biståndet skall sänkas till den av FN rekommenderande nivån på 0,7 % av BNI. Det nuvarande läget i världen är dock så alarmerande och behovet av humanitära insatser så skriande att vi under de närmaste åren är beredda att tillfälligt överskrida vårt eget budgetmål i syfte att öka Sveriges insatser för att mildra det mänskliga lidandet som uppstått som ett resultat av konflikterna i Syrien och Irak. En högre grad av direktstyrning av det svenska bidraget till FN-systemet med syftet att stärka barnperspektivet, öka stödet till flyktinghjälp i närområdet och till förföljda kristna, kvinnor och HBT-personer i världen samt att mer effektivt bekämpa miljöförstöring i de fattigaste utvecklingsländerna. Ett starkare stöd till kristna som förföljs på grund av sin tro i olika delar av världen samt ett tydligare motarbetande av islamism och andra totalitära ideologier som bidrar till att destabilisera världen. Ett fördjupat nordiskt samarbete inom alla samhällsområden. En politik för stärkt stöd till särskilt utsatta grupper Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med en stark inre solidaritet. Ett Sverige där de svaga och utsatta, genom kraften i gemenskapen, skall kunna räkna med de starkares stöd. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En återställning av högkostnadsskyddet till den nivå som rådde innan den borgerliga regeringen försämrade det. Ingen svensk medborgare skall behöva avstå från nödvändiga mediciner på grund av dålig ekonomi. Utökad ersättning till de vanvårdade barnen. Betydligt fler av de barn som vanvårdades under den tid de befann sig i samhällets vård bör få rätt till ersättning. Höjt underhållsstöd. Ensamstående föräldrar, varav den absoluta merparten är kvinnor, tillhör ofta de mest ekonomiskt utsatta i vårt samhälle. I syfte att underlätta deras livssituation bör underhållsstödet höjas. Förstärkt sorgepeng. Att förlora ett barn är något av det värsta en människa kan drabbas av. Sverigedemokraterna vill utöka den tid som sörjande föräldrar har rätt att vara hemma från arbetet efter förlusten av ett barn. Extra lärarstöd till barn med särskilda behov. Inget barn skall lämnas efter i den svenska skolan. Barn med diagnoser och särskilda behov måste ges bättre möjligheter till särskilt lärarstöd. Infrastruktur för fler hem, bättre tillväxt och ett sammanhållet Sverige Sverigedemokraterna arbetar för ett sammanhållet Sverige med en stark tillväxt i både glesbygdsområden och i storstäderna. Ett Sverige med säkra vägar hem och ett hem åt alla unga. Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar: En satsning på nordlig infrastruktur. För att bidra till förverkligandet av principen om att hela Sverige skall leva och främja tillväxten i Norrland, inte minst inom gruv- och skogsnäringen, så vill Sverigedemokraterna se en omfattande satsning på Malmbanan, Inlandsbanan och Norrbottniabanan. Ett nej till chockhöjda trängselskatter i Stockholm. Då Stockholm är navet i den svenska ekonomin betraktar vi åtgärdandet av dagens tillväxthämmande brister i tunnelbanesystemet som ett riksintresse och anser att statens medfinansiering av detta projekt bör öka så att vanliga Stockholmarna slipper chockhöjda trängselskatter. Ett tidigareläggande av utbyggnaden av E20, som förbinder rikets två största städer, till fyrfilig motorväg. I synnerhet i Västra Götalandsregionen är stora delar av vägen idag inte motorväg. Dessa avsnitt är oacceptabelt olycksbelastade. En regelförenkling för fler bostäder åt landets ungdomar. Alltför många ungdomar hämmas idag på sin väg mot utbildning och arbete på grund av bristen på bostäder. Bortsett från att en mer ansvarsfull invandringspolitik skulle bidra till att minska trycket på bostadsmarknaden, så vill vi också snabbt skapa nya boendemöjligheter genom att förenkla byggnormerna för studentbostäder, göra det skattefritt att hyra ut en del av sin bostad och att hyra ut i andrahand. Vi hoppas också att vår satsning på fler trygghetsboenden och särskilda boenden för äldre skall skapa positiva flyttkedjor och öka rörligheten på bostadsmarknaden.