99 förslag för ett bättre Sverige

sd
Sverigedemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 2010
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
99 förslag för ett bättre Sverige Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010 - 2014 Den 19 september är det val. Allt pekar på att det kommer att bli ett historiskt val som för all framtid kommer att förändra den politiska kartan i Sverige. Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti, fritt från stelbent blockpolitik och fritt från ideologiska skygglappar. Sverigedemokraterna är ett parti som i alla lägen sätter svenska intressen i första rummet. I Sveriges riksdag kommer Sverigedemokraterna arbeta för: Fler jobb och trygga löntagare I vårt Sverige kan svenska löntagare känna sig trygga med att deras intressen står i främsta rummet. I vårt Sverige finns inga trösklar för den som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. I vårt Sverige har vi en positiv syn på tillväxt och entreprenörskap. • Ett bibehållet ROT-avdrag samt ett vidareutvecklat RUT-avdrag genom en större avdragsmöjlighet för barnfamiljer och äldre. • Ett införande av ytterligare två undantag från turordningsreglerna för samtliga företag, oavsett storlek. • En skärpning av reglerna för arbetskraftsinvandring. • Ett slopande av instegsjobben och övrig diskriminering på arbetsmarknaden. • Ett införande av en statlig riskkapitalfond för att stödja mindre svenska företag och innovatörer. • Ett ökat stöd till nyföretagande genom en förlängning av starta eget-bidraget till 12 månader. • Ett införande av en ny anställningsform för lärlingar. • Ett slopande av arbetsgivaravgiften för lärlingsanställda under 26 år. • Ett införande av en permanent rabatt på företagens arbetsgivargift för de tio första anställda. • Ett bibehållande av jobbskatteavdragen. • Ett utökat stöd till Almi företagspartner och Tillväxtsverkets entreprenörsprogram. • Ett utökat stöd till forskning och utveckling inom Sveriges småföretag. • Ett riktat utbildningsstöd för bristyrken inom vård- och tekniksektorn. En trygg och värdig ålderdom I vårt Sverige får den äldre generationen njuta frukterna av den välfärd som de varit med om att bygga upp. I vårt Sverige har landets pensionärer värdiga pensioner som skapar ekonomisk trygghet på äldre dar. I vårt Sverige kan man åldras under trygga och värdiga former och känna sig säker på att få den vård och omsorg som man har behov av. Vårt Sverige är världens tryggaste land att åldras i. • Ett avskaffande av pensionärsskatten under mandatperioden. • En kraftig ökning av antalet trygghetsboenden. • En bred satsning på förbättrad matkvalitet inom äldreomsorgen. • Ett utökat stöd till anhörigvårdarna. • Ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre. • En ökad satsning på att förbättra livskvaliteten och den sociala stimulansen för brukare inom äldreomsorgen. Krafttag mot brottsligheten I vårt Sverige känner medborgarna en kulturell samhörighet och därigenom en naturlig tillit till andra medborgare, rättsväsende och lagstiftare. I vårt Sverige står det straff en brottsgärning medför i rimlig proportion till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. I vårt Sverige har brottsligheten starkt pressats tillbaka. Vårt Sverige är ett land som är präglat av hänsyn och trygghet. • En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott. • Ett införande av verkliga livstidsstraff, utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning, för de värsta brottslingarna. • Ett införande av obligatorisk utvisning för alla utländska medborgare som begår grövre brott. • Ett omedelbart avskaffande av mängdrabatten på brott. • En statlig ersättningsgaranti för brottsoffer. • Ett offentligt register över dömda pedofiler och flerfaldigt dömda våldtäktsmän. • Ett stärkt vittnesskydd. • En snabbare domstolsbehandling genom förstärka resurser till domstolar och åklagarmyndigheten. • En kraftig höjning av anslagen till polisen. • Ett kraftfullt åtgärdsprogram mot våldtäkter och annat sexuellt våld. • Ett införande av möjligheten för polisen att använda brottsprovokation i jakten på nätpedofiler. • En sänkning av straffmyndighetsåldern till 12 år. • En skärpt lagstiftning i kampen mot den organiserade brottsligheten. • Ett slopande av den nuvarande IPRED-lagstiftningen. En ansvarsfull invandringspolitik I vårt Sverige är frihet och öppenhet självklarheter. I vårt Sverige värnas det svenska kulturarvet, ett folkhem byggt på en gemensam värdegrund och svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna villkor. I vårt Sverige hjälper vi människor i nöd, men den svenska välfärden och landets välbefinnande kommer i första hand. I vårt Sverige förs en ansvarsfull invandringspolitik. • En begränsning av asyl- och anhöriginvandringen till en nivå som den i våra grannländer Danmark och Finland. • Ett återinförande av assimileringspolitiken. Invandrare skall anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom. • Ett ökat stöd till världens miljontals nödlidande flyktingar genom flerdubblade anslag till FN:s flyktingorgan UNHCR. • Ett ökat stöd till kvinnor som lever under religiöst och hedersrelaterat förtryck i Sverige. • Ett stopp för islamiseringen av det svenska samhället. • Ett förbud mot bärandet av heltäckande slöjor på allmän plats. • En skärpning av kraven för medborgarskap och uppehållstillstånd. En värdig vård för alla I vårt Sverige erbjuds medborgarna den bästa möjliga sjukvården inom rimlig tid oavsett hemort eller plånbok. God kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i vården garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum. • En stärkt rättssäkerhet inom sjukförsäkringssystemet. • En höjning av taket för sjukpenningen. • Ett utökat antal platser på läkarlinjen och satsning på avancerade specialistsjuksköterskor. • Ett införande av kännbara påföljder för de landsting som bryter mot vårdgarantin. • En utökad satsning på värdig vård i livets slutskede. • Ett avskaffande av den kostnadsfria sjuk- och tandvården för illegala invandrare. • Ett införande av obligatoriska hälsokontroller för nyanlända invandrare. • En utökad tandvårdscheck för unga vuxna. • En satsning på förbättrad matkvalitet inom vården. En trygg och kunskapsinriktad skola I vårt Sverige genomsyras skolan av demokrati och respekt för andras åsikter, kritiskt och konstruktivt tänkande stimuleras och uppmuntras. I vårt Sverige kännetecknas skolan av trygghet och studiero, kunskapsförmedling samt ordning och reda. I vårt Sverige betonas tidigare generationers samlade kunskap och erfarenhet, den kristna etikens och den västerländska humanismens centrala betydelse för vårt samhälle. I vårt Sverige förmedlas en djupgående förståelse och acceptans för vårt svenska kulturarv – från en generation till en annan. I vårt Sverige bygger skolan på en uttalad svensk värdegrund. • Ett återförstatligande av den svenska skolan. • En satsning på fler vuxna i skolan med särskilt fokus på elevhälsan. • Ett utökat stöd till statlig forskning för att stärka och bredda grundforskningen. • Ett utökat antal platser inom vuxenutbildningen. • Ett införande av svenska som enda tillåtna samtalsspråk i skolan, med undantag för språklektionerna. • Ett avskaffande av den skattefinansierade modersmålsundervisningen. • Ett stimulansbidrag för förbättrade läromedel i skolan. • En förbättrad kvalitet på skolmaten. • Ett utökande av resurserna för arbetet mot mobbning. • En utökad satsning på förbättrad studie- och yrkesvägledning. • En utökad satsning på förbättrade kunskaper i svenska språket. Ett starkt och modernt svenskt försvar I vårt Sverige har vi ett starkt och flexibelt försvar. I vårt Sverige skall hela landet kunna försvaras. I vårt Sverige har vi ett försvar som väcker förtroende i vår omvärld. I vårt Sverige ligger den militära och säkerhetspolitiska tyngdpunkten på den egna nationen och vårt närområde. I vårt Sverige kan vi känna oss stolta över en välutrustad, modern och effektiv försvarsmakt. • Ett upprustat försvar och en återinförd värnplikt. • En avveckling av den militära insatsen i Afghanistan. • Ett stärkt nordiskt försvars- och säkerhetssamarbete. Starka och självständiga familjer I vårt Sverige finns inga oönskade barn, där finns en kärleksfull familj för alla. I vårt Sverige erbjuds föräldrar och barn en genuin trygghet och friheten att själva forma sin vardag. • En fri föräldraförsäkring utan tvångsregleringar. • En höjning av nivån på föräldrapenningen till 90% av inkomsten. • Ett införande av kostnadsfri familjerådgivning i samtliga kommuner. • Ett fördubblat vårdnadsbidrag. • En utökning av resurserna för att förbättra kvaliteten inom barnomsorgen. • En satsning på fler nattöppna förskolor till stöd för föräldrar med obekväma arbetstider. • En höjning av underhållsstödet och bostadsbidraget för ensamstående föräldrar. • En höjning av barntillägget för studerande med barn. En ansvarsfull och hållbar miljö och energipolitik I vårt Sverige läggs betoningen på en ekologisk grundsyn där begrepp som ansvar, hållbarhet och förvaltartanken är lika självklara som centrala. I vårt Sverige tar vi övergripande miljöproblem på allvar samtidigt som vi även väger in andra viktiga värden när vi fattar beslut och inser att Sverige inte ensamt kan lösa världens miljöproblem. • En utökad satsning på bevarandet av den biologiska mångfalden. • En kraftigt utökad satsning på förbättrad havsmiljö i Östersjön. • En förnyad och utvecklad kärnkraft. • En utökad satsning på biobränsle. • En utökad satsning på resurseffektiva miljöförbättrande åtgärder i utvecklingsländerna. Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet I vårt Sverige får Sverige lov att vara just Sverige, och dess invånare får lov att vara just svenskar. I vårt Sverige har svenska folket makten att själva, i svenska val, forma sin gemensamma framtid. I vårt Sverige är den svenska riksdagen högsta beslutande organ. Vårt Sverige är en självständig, fri och demokratisk nationalstat som i samarbete med andra länder arbetar för ett bättre Europa och en bättre värld. • En omförhandling av det svenska EU-medlemskapet. • Ett nej till Turkiet i EU. • Ett fortsatt nej till EMU. • Ett återupprättat gränsskydd genom en omförhandling av Schengenavtalet och ökade resurser till tull och kustbevakning. Jämställdhet och ökad trygghet för landets kvinnor I vårt Sverige är det en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. I vårt Sverige finns det ingen plats för kvinnofientliga religioner och ideologier. I vårt Sverige skall både män och kvinnor kunna känna sig trygga, respekterade och rättvist behandlade. • En kvinnofridsmiljard för ökad trygghet och aktiva insatser mot kvinnovåldet. • Ett ökat anslag till forskning och behandling av kvinnosjukdomar. • Ett slopande av det skattefinansierade stödet till genuspedagogik. • En absolut nolltolerans mot kvinnofientliga attityder och tillmälen i skolan och annan offentlig verksamhet. • Ett utökat stöd till landets kvinnojourer. En folkligt förankrad svensk kultur I vårt Sverige präglas samhället av en gemensam svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna. I vårt Sverige respekteras och levandehålls det svenska kulturarvet. I vårt Sverige används skattemedel i första hand till att befrämja kulturyttringar vars syfte är att glädja, försköna och skapa gemenskap. • Ett utökat stöd till sådan verksamhet som bevarar och levandegör det svenska kulturarvet. • Ett upprättande en svensk kulturell kanon. • Ett avvecklande av skattefinansierat stöd till kulturyttringar vars primära syfte är att chockera, uppröra och provocera. • En riktad satsning på kulturarvsturism. En levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle I vårt Sverige har vi en levande och aktiv landsbygd över hela landet. I vårt Sverige beskyddas och vårdas det öppna landskapet med åker och hage som är en del av svenskarnas identitet som folk. I vårt Sverige värnar vi om djuren och det svenska djurskyddet, med djupa historiska anor, har ytterligare förstärkts. • Ett importförbud mot produkter som framställts genom att utsätta djur för onödigt lidande. • Ett utökat stöd till länsstyrelsens djurskyddskontroller. • Ett införande av en särskild djurskyddspolis. • Ett fortsatt förbud mot ritualslakt av obedövade djur. • Ett permanentande av dispenserna från pumplagen. • En sänkning av bensinskatten. • Ett begränsande av rovdjursstammen till en nivå som inte hotar landsbygdsbefolkningens trygghet och livskvalitet. • En stärkt demokrati i fjällvärlden. Alla svenska medborgare oavsett härkomst skall ha samma rätt till mark och vatten, även i renbetesområdena. • Ett införande av möjligheten till gårdsförsäljning av vin. • Ett värnande om den svenska sommarhagen. Sverige måste få ett undantag från EU:s nuvarande regler för gårdsstöd. Stockholm, den 2 september 2010 Jimmie Åkesson Partiordförande Sverigedemokraterna