Sverigedemokraternas partiprogram 1996

sd
Sverigedemokraterna Partiprogram 1996
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från SD-Arkivets hemsida
Sverigedemokraterna Ett nationellt mittenparti med ekologisk grundsyn Sverigedemokraternas partiprogram antaget vid årsmötet den 23-24 mars 1996 Bakgrund Sverige och det svenska folket har vuxit fram ur de flockar av urfolk, vilka efter den stora inlandsisens avsmältning så småningom tog den skandinaviska halvön i besittning. De spridda stammarna i vårt land sammansvetsades med tiden i ett rike, vilket, sedan det fått sina naturliga gränser, blev en fast enhet, det nuvarande Sverige. De olika landskapen har ännu i våra dagar behållit en viss kulturell särprägel. Norrlands bedårande fjällvärld, Bohusläns karga sten-kuster, Smålands djupa skogar, Skånes vajande vetefält, allt detta och mycket, mycket mera, det är värt Sverige. Landet vi ärvt av våra förfäder och lånar av våra barn! Trots att värt folk länge var fattigt, trots att översåtligt förmynderi under främmande fogdevälde svårt drabbade vårt folk, kunde ändå en storartad ekonomisk och social utveckling ske fredligt och konstruktivt i Sverige, främst tack vare just den stora nationella samhörigheten och frånvaron av stora, främmande folkminoriteter. Vi var eniga och kunde enas. Sveriges stora framsteg är det svenska folkets verk. Det Sverige som utvecklats på gott, och som vi känner stolthet och tacksamhet över, är ett resultat av våra förfäders arbetsinsatser, av deras flit och resonliga samarbetsvilja och naturligtvis av de stora svenskar som trätt fram ur folkdjupet, genierna och snillena, som särskilt uppfinnings- och idérika, banbrytande genom sin tro på sin sak, sin fyndighet och påhittighet löst problem som andra funnit olösliga. Vi skall dock inre förhäva oss i nationell självtillräcklighet, utan ständigt ha i minnet den stora tacksamhet vi har till vår omvärld, varifrån vi fått många värdefulla lån och hämtat ovärderliga åker och impulser. Den moderna, politiska och sociala utvecklingen började i 1800-talets gryning, då industrialismens genombrott kunde börja skapa ekonomiskt utrymme för framåtskridande. Den framväxande viljan bland vårt folk till en rättvis fördelning av samhällsresurserna fick ett allt starkare genomslag. Vi skapade en välfärdsstat som vi kunde vara stolta över. Sverige var en idyll, något av ett mönsterland för andra länder att se upp till. Folkhemmet blev — i stort sett — en realitet. Omvärlden kunde med beundran se på det välmående, arbetsamma och tryggt levande folket i Norden. Men politiska missgrepp började göras redan på 1960-talet, och dessa kom an förvärras med tiden. Flera stora försäkringssystern inrättades under förra delen av 60-talet och under senare delen påbörjades den offentliga sektorns våldsamma tillväxt. Men de system som så vällovligt skulle trygga välfärden medverkade istället till framväxten av ett system som uppmanade till parasiterande, fiffel och överbyråkrati. Förutsättningarna för välfärd och ekonomisk tillväxt undergrävdes, Internationalismen inom de traditionella politiska ideologierna fick fullt genomslag i tänkandet, inom såväl befolkningspolitiken som den ekonomiska politiken. Hedervärda begrepp som nationen, familjen och individen trampades i smutsen. Vår nationella sammanhållning undergrävdes och folkhemmet började marschen mot ett splittrat våldssamhälle. Detta under täcknamnet "internationell solidaritet". Sedan slutet av 60-talet har ansvaret för vår nation legat i händerna på politiker som inte sett till svenska folkets bästa och dess behov i första hand. De som styrt Sverige har genom sin politik bidragit till upplösningen av vägledande etiska och moraliska principer. Resultatet har visat sig bl.a. i hög brottslighet, skilsmässor, splittrade hem, aborter och en låg svensk nativitet. Alltför många människor har i sin ensamhet dragits in i en onaturlig och osund tillvaro där missbruk av alkohol och droger florerar, och där en internationaliserad nöjesindustri har ersatt nationella kulturyttringar. Vår gemensamma nation har under en lång följd av år förts in på en väg där förståelsen för den nationella samhörigheten blivit allt mindre, Vissa politiker har öppet hånar och förringat betydelsen av vårt nationella arv. Genom en process där "godkända" internationellt orienterade politiker tillsatts på ledande poster i samhället och med extremt likriktade massmedia, TV- och radiomonopol har ett slags åsiktsdiktatur kunnat skapas. Systemet har med tiden blivit allt lättare att utnyttja och parasitera på. Mygel och korruption har visat sig t.ex. genom politiska utnämningar, d.v.s. individer har nått positioner de inte varit kvalificerade för tack vare innehav av "rätt" partimedlemskap. Bristen på yttrandefrihet har visat sig tydligast i politikernas och massmedias intoleranta hatkampanjer mot alla de partier, organisationer och enskilda individer som vågat ifrågasätta den nuvarande invandringspolitiken. Dessa kampanjer har gått så långt att yttrandefriheten är i allvarlig fara. Den svenska byråkratin, som ofta är både ineffektiv och kostnadsslukande, har svällt ut och fått oacceptabelt stora proportioner. Slöseriet med våra skattemedel har tillåtits pågå alltför länge. Stora belopp har använts till meningslösa projekt både nationellt och internationellt. Landstingen och invandrarverket är exempel på organisationer som inte behövs, men som skattebetalarna tvingas finansiera. U-hjälpen slukar miljarder. Delar av dessa belopp skulle behövas bättre till de sämst ställda svenskarna, barnfamiljer med låga inkomster, bättre skolor, bättre sjukvård etc. Kriminaliteten har ökat oroväckande, speciellt den grova brottsligheten, vilket är ett tecken på en misslyckad politik, och inga verksamma åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med den. Genom moralupplösning, ohämmad invandring och lindriga straff för brottslig verksamhet har Sverige blivit en tummelplats för internationella ligor och förbrytare. Knarksyndikat och terrorister har kunnat slå sig ned här, och i många fall har skattebetalarna tvingats betala deras uppehälle. Art mördare och andra grova förbrytare har kunnat vara ute i full frihet redan efter ett par år, ibland efter ännu kortare tid, är bevis nog för den släpphänthet som präglat - och fortfarande präglar - kriminalpolitiken. Den familjefientliga politik som förts har bidragit till många av de problem som samhället har idag. Genom en skattepolitik, som undergrävt möjligheten för föräldrar att uppfostra sina barn i hemmet, har barnen kommit i kläm. Många barn och ungdomar har förlorat fotfästet i tillvaron, därför att de inte erhållit den trygghet och de traditionella normer som föräldrar och familjer i generationer givit sina barn. I skolorna är klasserna för stora och disciplinen för dålig. Vi människor är en del av miljön. Allt levande omkring oss är ett resultat av en lång utvecklingsprocess. I generation efter generation har vi lärt oss att odla jorden och erhållit kunskaper om vad den kan ge. Att vårda naturen och vara rädda om vår livsmiljö är helt nödvändigt för vår egen och kommande generationers överlevnad. För art kunna andas frisk luft, äta giftfri mat och leva i en ren miljö måste vi ändra på många av de ovanor som den moderna människan lagt sig till med. Utsläpp av giftiga gaser och avfall som skadar miljön måste radikalt minskas. Befolkningsexplosionen och konsumtionssamhället har bidragit till överexploatering av jordens tillgångar. Internationella åtgärder måste vidtagas för art stoppa den på sikt katastrofala befolkningsökningen som innebär att jordens resurser sinar allt snabbare och miljön förstörs allt mer. Regnskogarna huggs ner och öknarna breder ut sig. Sverige bör bidra med insatser för att bibehålla den globala ekologiska balansen. Bistånd som skickats ut har inneburit ekonomiskt och politiskt stöd - inte humanitärt - till kommunistiska diktaturer som Vietnam, Moçambique och Kuba. Vi sverigedemokrater anser att eventuella insatser skall vara humanitära och sättas in där de behövs mest, oavsett politisk färg på regimen. Folk och land hör nära samman. Ju längre ett folk lever i sitt land, desto fastare knyts bandet. Ur folkets och landets kynne växer med tiden de egenskaper som är folkets dyrbaraste arvedel fram. Det är en ansvarsfull statslednings främsta uppgift att slå vakt och värna om sitt eget folks kultur och inhemska traditioner. I dikten "Sverige" har Verner von Heidenstam givit ett rätt och vackert uttryck för den sanna fosterlandskärleken. Sverige Sverige, Sverige, Sverige, fosterland! vår längtans bygd, vårt hem på jorden! Nu spela skällorna, där kärar lysts av brand, och dåd blev saga, men med hand vid hand svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden. Fall, julesnö, och susa, djupa mo! Brinn, österstjärna, genom junikvällen! Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro, du land, där våra barn en gång få bo och våra fäder sova under kyrkohällen. Inledning Vår nation är ett kollektiv, där vi alla har ett ansvar för vårt folks bästa både nu och i framtiden. Vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig utveckling än en mångkulturell heterogen statsbildning. Erfarenheten talar för att gemensamma rötter stärker den nationella samhörigheten och bidrar till stabilitet och rättvisa. Sverigedemokraterna vill slå vakt om alla svenskars lika värde, och våra medborgerliga fri- och rättigheter måste klart uttryckas i lagar och förordningar. Det åsiktsförtryck och de inskränkningar i yttrande- och mötesfriheten som drabbat delar av svenska folket under senare tid måste upphöra. Yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet måste gälla alla svenska medborgare och garanteras i grundlagen. Folkets delaktighet i beslutsfattandet kan ökas genom ett decentraliserat beslutsförfarande. Innan viktiga politiska beslut fattas bör de vara föremål för en allsidig och öppen debatt. Då det gäller större förändringar av den politiska inriktningen skall folkomröstningar kunna tillgripas för att utröna vilka beslut som väl kan förankras hos medborgarna. Sådana omröstningar kan ske såväl på riksplanet som kommunalt, de kan vara både rådgivande och beslutande. Ett starkt näringsliv är till gagn för oss alla. Genom initiativ och arbete formar vi vårt välstånd. Initiativkraft och företagaranda bör uppmuntras genom stöd och minimal byråkrati. Sverigedemokraterna säger nej till absolut frihandel och menar att en viss begränsning av importen skall ske, framförallt då det gäller produkter som traditionellt producerats lokalt av säkerhets-, hållbarhets- och transportskäl. Genom utbildning, forskning och utveckling skall vi göra samhället bättre för dem som kommer efter oss. Sverigedemokraterna värnar om en levande landsbygd och ser det som en angelägenhet att förhindra nedläggning av jordbruk och utarmning av mindre samhällen då ungdomen söker sig till tätorterna, t.ex. av arbetsmarknadsskäl. En fördelningspolitik som ger alla medborgare ekonomisk trygghet är ett absolut krav. Ingen svensk skall behöva vara utan arbete, bostad eller näringsriktig kost. Samhällets beredskap för att ta väl hand om sjuka, handikappade och arbetsoföra måste alltid vara hög. Sverigedemokraterna anser att samhället måste föra en politik som uppmuntrar familjebildning och stödjer såväl flergenerationsfamiljerna som barnfamiljerna. Våra uppväxande barn måste få den trygghet och kärlek som bara föräldrar kan ge. Aborter, kriminalitet och moraliskt förfall kan stävjas genom vägledande insatser i hem och skola. Skolan skall skapa hemkänsla och frihet. Närheten till skolan och införandet av små klasser i kombination med klara, normgivande regler är väsentligt för en bra skolmiljö. En utsträckt hand och stöd skall vi ge till folk som lider nöd i andra länder. Sverige skall bidra med materiellt eller ekonomiskt stöd vid naturkatastrofer, hungersnöd och till flyktingläger. Samtidigt skall Sverige bidra med insatser för att komma tillrätta med befolkningsexplosionen och det globala hotet mot vår miljö. Arbetet för fred och avspänning ute i världen måste fortsätta, liksom kampen för att rädda vår miljö. Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna bildades den 6:e februari 1988 med syfte att ändra på den ansvarslösa politik som alltför länge förts av socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Sverigedemokraterna är ett nationellt mittenparti. Vårt program bygger på en rad ställningstaganden med nationell samhörighet, frihet och ett ekologiskt medvetande som grund. Sverigedemokraterna hyllar nationalismen därför att den så eftertryckligt hävdar det egna folkets värde och intressen. Samtidigt tar vi avstånd från chauvinism som kan leda till att andra nationers vitala intressen hotas. Många av vår nations problem bottnar i att allmänintresset ofta har fått stå tillbaka för starka och välorganiserade särintressen. Sverigedemokraterna vill på olika sätt stärka och göra sig till tolk för allmänintresset. Vi anser att allmänintresset måste vara vägledande vid de flesta politiska besluten. En annan orsak till att allmänintresset försvagats är det ensidiga rättighetstänkandet. Det är svårt an tänka sig någon rättighet i samhället som inte måste korreleras med en skyldighet. Sverigedemokraterna anser därför att sambandet mellan rättigheter och skyldigheter måste tydliggöras, t.ex. genom att arbetsplikt införs för hushåll som erhåller socialbidrag. Sverigedemokraterna avvisar med förakt marxismen, en materialistisk och internationalistisk ideologi med avskaffandet av äganderätt, nation och familj på programmet. De förbrytare som praktiserat ideologin har förorsakat mänskligheten ofattbart lidande. I vårt land har marxistiskt tänkande genomsyrat samhällsdebatten i mer än sextio års tid vilket resulterat i skadliga sociala experiment och en snedvriden verklighetsuppfattning. Som ledande nationalistisk organisation ser Sverigedemokraterna det som en viktig målsättning att bekämpa och utmönstra alla tendenser till marxism i det svenska samhället. Sverigedemokraterna avvisar med samma förakt nazismen, vars huvudmotiv är führerprincipen, rasöverlägsenheten och anfallskriget, och som kan ses som en spegelbild av och reaktion på marxismen. Sverigedemokraterna vill skapa en anda av fosterlandskärlek och folkgemenskap, och ett samhälle där idealism, ansvarstagande och samarbete uppmuntras. Sverigedemokraterna vänder sig därför till alla svenskar oavsett bakgrund och status i samhället. Medborgarskap Att inneha svenskt medborgarskap är något art vara stolt över. Svenskarna har alltid varit väl ansedda runt om i världen och har trots en relativt liten befolkning frambringat en rad framstående vetenskapsmän, konstnärer, författare och idrottsmän. Medborgarskap innebär privilegier men också skyldigheter. Som medborgare har man t.ex. rösträtt, mötesfrihet, yttrandefrihet och föreningsfrihet. När man fritt, slutet och rättvist kan vara med och avgöra vilka som skall styra landet, är man också pliktig att följa de lagar de styrande stiftar. För att få förmånen att bli svensk medborgare skall man som icke-nordbo ha varit bosatt minst 10 år i Sverige och dessutom behärska det svenska språket i tal och skrift på ett fullgott sätt samt besitta vissa kunskaper i svensk historia. Nordiska invandrare skall kunna erhålla svenskt medborgarskap efter tre år och återvändande svenska emigranter efter två år. Medborgarskap som måste dras in på grund av repatrieringsprogrammet (se rubriken Befolkningspolitik) upphävs enligt humana rutiner. Medborgarskap som erhållits på falska grunder liksom de invandrares, som begått grova brott, upphävs omedelbart. Den västerländska kulturkretsen Sverige tillhör den västerländska kulturkretsen. Genom Europa går det en osynlig gräns som åtskiljer vår kulturkrets från den bysantinska kulturkretsen. Konflikten i det forna Jugoslavien har på ett tydligt sätt åskådliggjort denna gräns. Trots ett nästan gemensamt språk har serber och kroater olika religion och använder olika alfabet och har under hundratals år tillhört olika statsbildningar. Detta har medfört att kroaterna har hamnat i den västerländska kulturkretsen tillsammans med italienare, slovener, ungrare, slovaker, tjecker, polacker, litauer, letter, ester, finnar m.fl., samtidigt som serberna har hamnat i den bysantinska kulturkretsen tillsammans med greker, albaner, bulgarer, rumäner, ukrainare, vitryssar och ryssar. Trots västerlandets splittring i katolicism och protestantism är det mycket som förenar oss på det kulturella planet. Vi har också i mångt och mycket en gemensam historia med en lugn konfliktfri migration mellan länderna. En utpräglat västerländsk företeelse är upplysningstänkandet med idéerna oro mänskliga fri- och rättigheter, vilket inte har någon motsvarighet i den övriga världen. Vi ser redan idag många konflikter på det internationella planet som har sin grund i skilda synsätt i dessa frågor. På det nationella planet har vi också kunnat notera ett växande antal konflikter som har sin grund i att vi tillåtit migranter från främmande kulturkretsar att slå sig ned i vårt land. Denna utveckling måste stoppas. Det är helt enkelt fråga om Sveriges och den övriga västvärldens överlevnad. Lyckosam kulturvård och frambringande av högtstående samhällen inom andra kulturkretsar är en källa till glädje och står inte på något sätt i disharmoni med Sverigedemokraternas målsättningar. Samhällsstruktur Dagens samhällsorganisation är i många avseenden ineffektiv och tungrodd. En genomgripande förvaltningsreform behövs för att de styrande politiska partierna i vissa avseenden mer effektivt skall kunna realisera sina visioner. I vissa avseenden behövs också förändringar, för att människor inte skall stå utlämnade till myndigheters godtycke och överförmynderi, vilket ibland kan få skrämmande effekter. Endast svenska medborgare skall få rösta i kommunalval, landstingsval och riksdagsval i Sverige. Valdagarna för riksdagsval, landstingsval och kommunalval skall vara skilda åt. Statsskicket skall även framgent vara monarki. Kungahuset bevarar en kulturtradition och har en symbolisk-diplomatisk funktion. Historiska personer skall bedömas efter sin tid, så ock kungligheter. Stränga härskare för sekler sedan talar inte emot en modern monarki. Religionsfrihet är en självklarhet, det är inte majoritetens uppgift att pådyvla enskilda en trosuppfattning. Sverigedemokraterna vill bevara Svenska Kyrkan statlig, men medborgarna skall inte "födas in i kyrkan"; det bör vara föräldrarnas eller individens eget ansvar att besluta om inträde genom dopet. Vår tusenåriga kristna historia och alla våra gamla vackra kyrkor motiverar att staten behåller sin gamla relation till Svenska Kyrkan. Inga moskéer får existera på svensk mark. Internationella erfarenheter visar att moskéer kan vara en jordmån för terrorism och religiös inblandning i det politiska livet. Muslimer har annars rätt till ett sakralt liv, individuellt och gemensamt. För att de opinionsbildande organisationerna liksom de politiska partierna skall kunna arbeta på lika villkor krävs att medborgerliga fri- och rättigheter garanteras såväl i grundlagen som i vardagslivet. Inga politiska partier skall diskrimineras eller förhindras att framföra sin mening. Sverigedemokraterna ser varje inskränkning av politisk åsiktsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet som ett hot mot demokratin. Likhet inför lagen skall råda, och staten skall garantera varje medborgares okränkbarhet och lika värde. Varje medborgare har också ett eget ansvar för samhällsutvecklingen. Den enskildes delaktighet i beslutsprocessen är väsentlig för ett rättvist samhälle. Kommunalt självstyre Det kommunala självstyret är mycket viktigt för att förhindra toppstyrning och för att öka känsligheten vid beslut där särskilda lokala behov och intressen föreligger. Subsidiaritetsprincipen handlar om att beslut skall ras med en så folknära förankring som möjligt. Den bör prägla planeraridet. Det är viktigt att människor känner att de förtroendevalda verkligen representerar de folkliga viljorna. Det kommunala självstyret måste försvaras, breddas och fördjupas. En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är egen ekonomisk bärkraft, alltså utan behov av hemställan om riktade statsbidrag i förhandlingar med regeringen. Kommunalskattesatsen skall fastställas av Riksdagen lika för hela landet. Efter det att parametrar som kommunernas ytor, klimatzoner och andelarna barn och åldringar vägts in, skall omfördelning ske av rättviseskäl, så att alla kommuner relativt sina omständigheter får samma skattekraft. Faran med en negativ spiral för fattiga kommuner, där hög skattesats ger låg attraktionskraft på företag och välbeställda hushåll varefter ännu högre skattesats krävs för bibehållande av rimlig service, kan sålunda reduceras. Orättvisorna i socialtjänstlagen måste bort; alla har samma rätt till livets nödtorft. Samhällsplanering Sverigedemokraterna anser att ett decentraliserat samhälle kommer människan och miljön bättre tillgodo än en centraliserat samhälle. Det är viktigt an beslutsprocessen ligger så nära folket som möjligt och är anpassad efter olika regioners särskilda behov och förutsättningar. Generella ekonomiska subventioner för företagsamhet är inte kostnadseffektiva när det gäller att stödja avfolkningsbygder. Det är bättre att satsa på hela verksamheter som höjer den lokala efterfrågan. Risken är annars stor att oseriösa företag bildas enkom för att söka olika startbidrag. Våra största städer har i stort sett expanderat tillräckligt; ytterligare expansion kan skapa allvarliga problem av den typ som ses i flermiljonstäder i andra länder: osund klassåtskillnad och individuell litenhet. En rimlig befolkningsökning, frammanad genom åtgärder för en höjd svensk nativitet, kan bli önskvärd i syfte att upp rätthålla en stark infrastruktur i hela landet. Naven i ett "hela Sverige skall leva-projekt" är satsningarna på att stärka regioncentra i skogslänen. Målsättningen är att alla medborgare skall kunna erhålla meningsfullt arbete på hemorten. Utbildningsväsendet måste planeras så att stor hänsyn tas till arbetsmarknadens förhållanden. Det gäller att erhålla balans vid fördelning av arbetskraft och undvika arbetskraftsbrist inom vissa yrkeskategorier. Planeringen av samhället måste vara så långsiktig att även kommande generationer tillförsäkras en god uppväxtmiljö. Sverigedemokraterna vill ge medborgarna småskalighet i boendet och närhet till arbete, skolor, sjukvård och annan samhällsservice oavsett var man bor i landet. Landstingen bör avvecklas successivt, då de generellt sett varit ineffektiva, resursslukande och överbyråkratiserade. Landstingens verksamheter hamnar då under primärkommunalt ansvar. Ekonomi Den ekonomiska politikens syfte måste vara att skapa goda ekonomiska och sociala livsbetingelser för medborgarna. Därför eftersträvas ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten får dock inte ske på bekostnad av folkhälsa, miljö eller minskat nationellt oberoende. Maktkoncentration och eftersatt konkurrens inom det privata näringslivet måste motarbetas. Den ekonomiska makten måste främst läggas bland svenskarna; all form av överdrivet utlandsberoende måste motverkas. Sverigedemokraterna vill sprida den ekonomiska makten till fler människor. Detta kan uppnås genom en förnuftig skattepolitik, som uppmuntrar småföretagsamhet, genom decentralisering av näringslivet samt genom ökat delägande och inflytande i storföretagen. Det är viktigt att samhället verkar för både effektivitet och rättvisa. Inga grupper i samhället skall behöva leva under existensminimum; normerna för detta bör dessutom höjas. Samtidigt måste varje form av skatteslöseri och byråkrati motverkas. Många av de stora problem vi svenskar upplevt har haft sin grund i en överdriven och ansvarlös internationalisering och spekulativ tillväxt inom ekonomin. Riksbankens egenmakt bör göras tydligare och dess möjligheter att begränsa inflationen större. Kraftig inflation undergräver samhällsekonomin genom att flytta fokuseringen från produktion till spekulation. Bank- och försäkringsväsende Banker och försäkringsbolag har en viktig funktion. Utan dessa institutioner hade den industriella utvecklingen fördröjts dramatiskt. Däremot föreligger inte samma motiv för privat ägo som det gör för näringslivet, där fritänkande och konkurrens ofta är avgörande. Sverigedemokraterna vill att banker och försäkringsbolag inköps av staten och införlivas i Riksbanken och Riksförsäkringsverket som därmed blir enväldiga på sina respektive områden. En sådan reform ökar rättvisan i samhället genom att berörd ränteprofit blir allmän egendom. Styrmedlen för svenska regeringar art dämpa konjunkturextremerna ökar dessutom. Reformen är inte genomförbar innan statens finanser sanerats, på grund av den likvida insats som erfordras. Inköpen skall göras till marknadsvärde och inte ekonomiskt förfördela säljarna. Näringspolitik Sverigedemokraterna vill bevara den blandekonomiska struktur varpå dagens samhälle vilar. Vi vänder oss emot såväl en alltför stark privat maktkoncentration som ett socialistiskt planhushållningsystem. Marknadsekonomiska principer skall vara vägledande för den näringspolitiska utvecklingen. Då kan samhället bäst tillvarata den enskildes initiativkraft och flit. Resursslöseriet måste motarbetas och återanvändning uppmuntras. Protektionism skadar tillväxten och stör den världshandel som är viktig för en globalt blomstrande industri. Att slopa alla tullar och införselbegränsningar är dock att gå för långt. Rikets säkerhet kräver en nöjaktig självförsörjningsmöjlighet, och en del varor bör produceras i landet av säkerhets-, hållbarhets- och transportskäl, t.ex. krigsmateriel, vissa livsmedel och kläder. Företagsamhet En stor del av det privata ägandet är i dag koncentrerat till ett fåtal stora ägarintressen. Sverigedemokraterna vill få större spridning av ägandet genom att utveckla och stödja småföretagsamheten. Särskilda, enkla regler skall utformas för att underlätta för små företag att verka i samhället. Regler för anställning och friställning måste vara anpassade till det lilla företagets överlevnadsförmåga. De stora företagens makt bör spridas genom ökat delägande bland de anställda. Offentlig företagsamhet skall motiveras främst av säkerhetspolitiska skäl, omsorgshänsyn eller storskalefördelar. Även om ledarskap och utveckling underlättas vid privat drift, bör alltså dogmatisk privatiseringshysteri undvikas. För att minska risken att Sverige skall komma att styras av utländska intressen, skall ansträngningar göras i syfte att behålla nyckelindustrier i svensk ägo. Skattepolitik Skatt skall tas ut för att kunna delfinansiera transfereringar och offentlig verksamhet. Vårt skattesystem måste vara utformat så att det uppmuntrar arbete och företagande samt ger vår egen befolkning en ekonomisk grundtrygghet livet ut. Skatt skall tas ut efter bärkraft för att på så sätt bidra till en rättvis fördelning av de ekonomiska resurserna. Skatten bör skärpas på lyxvaror, vissa överflödsvaror och på sådant som skapar ett osunt livsmönster, är onyttigt eller skadligt för människan eller miljön. Baslivsmedel skall däremot vara obeskattade. Slöseriet med våra skattemedel måste motverkas. Stora besparingar kan göras genom nedbantning av onödig byråkrati, t.ex. nedläggning av Invandrarverket och landstingen. Skattelagstiftningen måste utformas så att familjebildning uppmuntras även för medborgare med låga inkomster. Skattemedlen skall alltid användas till svenska behov i första hand. Att det totala skattetrycket är väl avvägt borgar för att största delen av näringslivets avkastning återinvesteras inom landet. Utströmning av finanser förhindras också av att den nationella andan tilltar, då fler kapitalägare tar fosterländskt ansvar. Arbetsmarknad Varje medborgares arbetsinsats är oerhört betydelsefull för vår nations ekonomiska och sociala utveckling. Därför är målsättningen att alla medborgare skall kunna erhålla meningsfullt arbete på hemorten. Sverigedemokraterna vill införa ett lärlingssystem för att skapa rättvisare löner. Lönen ökar då i takt med erfarenhet och ålder. Lönebildningen är en lika viktig som svårbemästrad funktion. Höga lönelyft ger inflation och på sikt dålig reell BNP-utveckling. En riksmedlarmyndighet bör inrättas med uppgiften att bedöma det årliga löneutrymmet och på basis av detta justera ett rikslöneindex. Riksmedlarmyndigheten skall ha rätt att delta i alla kollektivlöneförhandlingar och med rikslöneindex som grund verka för sunda löneavtal. Alla enskilda löneavtal skall relateras till rikslöneindex, så att också dessa löners utveckling blir offentligt jämförbara. Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken är förberedd för akuta åtgärder om så behövs för att motverka arbetslöshet, men det krävs en långsiktigt ansvarsfull ekonomisk politik för att trygga sysselsättningen. Genom god planering skall Sverige klara sina sysselsättningsproblem med inhemsk arbetskraft. En arbetslös skall inom viss tid vara skyldig att acceptera det arbete som erbjuds av arbetsförmedlingen. Personer med handikapp eller sociala problem bör erhålla särskild hjälp för att kunna placeras på arbetsmarknaden. Arbetsmiljön betyder mycket för den arbetandes psykiska och fysiska hälsa. Därför måste arbetsmiljöfrågorna ges särskild uppmärksamhet. Genom lagstiftning skall kraven på en god arbetsmiljö tillgodoses. Alla arbetande skall automatiskt erhålla en statlig arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringen skall vara 100% av förlorad arbetsinkomst upp till ett fastställt maxbelopp, men den skall endast utbetalas under en period efter en period av egentligt arbete. Detta förutsätter anmälan till arbetsförmedlingen. Socialbidragen görs om till ett system med sociallön. Sociallön medför arbetsplikt. Möjligheterna skall finnas att parallellt med sociallönen driva mindre rörelse eller vara deltidsanställd så att sociallönen reduceras med hälften av den egentliga lönen. Boende Varje medborgare skall tillförsäkras rätten till en basstandard i boendet. Bostadsrättsorganisationer och egna hem uppvisar låga driftskostnader och är för många de bästa boendeformerna. I Sverige finns stora kommunala bostadsbolag. Någon snabb utförsäljning av dessa är inte lämplig eftersom de boende sällan är husvis ense om en omvandling av boendeform. På sikt bör de kommunala bostadsbolagen minska sina lägenhetsinnehav men behålla så mycket att bostadsanvisning till dem som har det svårt går smidigt. Bostadssparande måste uppmuntras. Förmånliga statliga lån skall kunna beviljas till renovering eller köp av bostad. Alla former av spekulation med bostäder måste motverkas genom lagstiftning. Både den inre och yttre boendemiljön har stor betydelse för trivsel och socialt liv. Vid planering av bostadsområden bör eventuella köande människor få delta i utformningen. På så sätt kan vi motverka uppförandet av nya trista bostadsområden, som det redan finns alldeles för många av. Bostadsområden skall planeras för de boendes bästa. Stor hänsyn till den naturliga miljön skall tas. Mindre bostadsområden med småhus eller låga flerfamiljshus måste eftersträvas. Områden skall planeras så att närhet till arbete, offentlig service och rekreation kan uppnås. Bostadsområdena bör vara trafiksanerade, barn- och handikappvänliga. För att bostadsbyggandet skall anses vara ekologiskt anpassat krävs att inomhusmiljöerna saneras från ohälsosamma ämnen och att källsortering av sopor planeras vid byggnation, renovering och rivning. Familj Familjen är och förblir den grundläggande beståndsdel kring vilken vårt samhälle är uppbyggt. Medborgare som växer upp under trygga familjeförhållanden får därigenom naturliga förutsättningar att bli goda samhällsmedborgare. Endast ett familjevänligt samhälle har förutsättningar att erbjuda sina medborgare trygghet och en god uppväxtmiljö. Därför vill Sverigedemokraterna skapa en familjevänligare atmosfär i hela samhället. Vid all samhällsplanering måste hänsyn tas till barnens bästa. Hotet från trafiken är t.ex. en fråga som berör många och kräver impopulära men nödvändiga åtgärder för en förbättrad och säkrare livsmiljö. Det gäller också att försöka undvika splittring av flergenerationsfamiljerna, vilket sker när uppväxande ungdomar i glesbygden tvingas flytta till tätorterna, t.ex. av arbetsmarknadsskäl. Familjegemenskapen och en god hemmiljö för våra barn inverkar positivt på hela vårt samhälle och stärker folkhemsandan. Familjepolitiken måste utformas så att den uppmuntrar till familjebildning och främjar flerbarnsfamiljer. Sverigedemokraterna vill införa en föräldrapenning som ger föräldrarna en god möjlighet att välja att vara hemma och ta hand om sina egna barn fram till skolstarten. Föräldrapenningen skall utgå till den hemmavarande föräldern eller till finansiering av alternativ tillsyn. Föräldrakooperativ, kommunala eller privata daghem är några av de alternativ föräldrar kan välja som barntillsynsformer. Föräldrapenningen skall vara behovsprövad och pensionsgrundande i dagens pensionssystem. Även barnbidragen skall vara behovsprövade. Sverigedemokraterna motsätter sig lagstiftning om pappaledighet, då det är att inkräkta på föräldrarnas rätt att utöva föräldraskap. Särskilt olämpliga föräldrar skall kunna fråntas vårdnadsrätten enligt gällande sociallagstiftning. Det är dock viktigt art denna lagstiftning tillämpas med yttersta restriktivitet så att inga övergrepp på individens integritet sker. Straffen för kvinnomisshandel skall skärpas och jourer för misshandlade sättas upp i statlig regi. I förskolan skall barnens leklust och fantasi tillvaratas på bästa sätt. Kulturimpulser av vilka osunda levnadsideal och allmän destruktivitet följer skall i möjligaste mån fjärmas från barnen. Barnens naturliga aktivitetsbehov bör istället användas till något positivt. Barnen bör få lära sig mer om Sveriges historia och om vårt lands natur. De måste få känna stolthet över att vara svenskar. Sexuellt avvikande En människa väljer inre sin sexuella läggning. Trakasserier mot sexuellt avvikande är kriminella handlingar och bör bestraffas. Utlopp för sexuellt avvikande lust må äga rum under förutsättning att ingen blir lidande. Förhärligandet av den homosexuella livsstilen inom t.ex. massmedia skapar osunda referensramar för unga människor som håller på att bygga upp sin vuxna identitet. Registrerat partnerskap för homosexuella skall inte tillåtas. De särskilda arvsregler som gäller de på heterosexuell och monogam grund bildade familjerna skall endast avse dessa, d.v.s. inte gälla andra samlevnadsformer som homosexuella par, polygami m.fl. Homosexuella par och polygami familjer skall inte få adoptera barn. Ungdom Svensk ungdom — Sveriges framtid. Det är ungdomen som en dag skall ta över landet. Det har medfört oerhört många negativa konsekvenser för vårt folk att våra styrande politiker idag uppvisar en fullständig ovilja och passivitet när det gäller att aktivera ungdomen och förse den med sunda ideal. Det innebär ett ofattbart resursslöseri att utlämna ungdomen åt påverkan från olika destruktiva ungdomskulturer och till att exploateras av kommersiella krafter. Sverigedemokraterna vill uppmuntra organisationer som aktiverar ungdom till frisksportande etc. En skärpt lagstiftning måste införas som motverkar barnmisshandel, incest, mobbning och barnpornografi. Den som döms för grov barnmisshandel eller incest skall kunna fråntas umgängesrätten till barnet. Skola och utbildning Skolan skall ge eleverna en kvalitativt god utbildning som dels skall förbereda eleverna för en tillvaro i samhället och arbetslivet, dels utgöra en kunskapsbas för vidare studier. Skolan skall ansvara för tryggheten och ordningen inom skolområdet. För att förhindra mobbning bör rastvakter finnas på varje skola. Samarbetet mellan hem och skola måste förstärkas. Skolans storlek måste begränsas till trivselnivå och klassernas storlek bör vara 15 till 20 elever och aldrig över 25. Grundskolan bör planeras så att avståndet mellan hem och skola blir kort. Sverigedemokraterna vill att förskolan knyts till grundskolan som därigenom blir tioårig. Första året syftar till att pedagogiskt förbereda eleverna för den vidare skolutbildningen. Rättvisa och kursrelaterade betyg skall finnas från fjärde årskursen i alla ämnen, även ordning och uppförande. Syftet med betygen skall vara att rättvist mäta kunskap och arbetsinsats. Samhället skall ansvara för att skolan ger alla elever normer och disciplin. Etik och moral skall finnas på skolschemat, så att eleverna lär sig att samarbeta, visa hänsyn, kamratanda och ärlighet. Eftersom barn är för omogna och okritiska för att själva kunna välja vilken grundskola de skall gå i, vill Sverigedemokraterna att Skolverket noggrant övervakar att den gällande läroplanens intentioner efterlevs även i s.k. friskolor. Skolan måste lära ut respekt för andra människors åsikter och uppfattningar. Vidare måste utbildningen stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande. Ensidig politisk propaganda skall ej få utövas. Undervisningen i svenska språket och undervisningen om vår historia måste förbättras samtidigt som eleverna i större utsträckning måste tränas i att läsa, skriva och tala ett vårdat språk. Ett ökat miljömedvetande redan i skolan stärker ansvaret för vår miljö. Eleverna bör — om möjligt — få ökat ansvar för sin skolmiljö. Att hjälpa till med praktiska sysslor redan i skolan ökar ansvaret för den egna arbetsmiljön. Det skall vara självklart för varje högstadieelev att prova på praktiskt yrkesarbete. I åttonde och nionde årskursen måste det bli möjligt att välja bort eller välja till vissa ämnen enligt elevens önskemål. Systemet med centralprov måste bli helt genomfört då betygen skall visa elevens kunskaper och inte mäta dennes kunskaper i förhållande till övriga klassen eller lärarnas personliga omdöme om eleven ifråga. Hemspråksundervisningen skall inte drivas med skattepengar utan får utövas genom invandrarnas egen försorg. Linjesystemet på högskolor och universitet hör brytas upp. Fler enstaka kurser ger den studerande ökad möjlighet att forma sin egen utbildningslinje. Den högre utbildningen bör vara anpassad så att den kan svara mot arbetsmarknadens behov. Kultur Kulturen formar och påverkar folket och har därigenom en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Det är av stor vikt att det finns medvetenhet och tanke bakom den statliga kulturpolitiken: ett mål mot vilket man vill sträva. Dagens s.k. kulturpolitik som bedrivs av samtliga etablerade partier medverkar till att skapa rotlösa, identitetslösa och olyckliga människor. Frånvaron av ett filosofiskt sammanhang ger näring åt auktoritära subkulturer som driver in sprängkilar i vår gemenskap. Tvärtemot detta vill Sverigedemokraterna blåsa liv i den svenska folksjälen. Sverigedemokraterna vill slå vakt om den svenska kulturens ställning och främja dess utveckling. Svenskarna har ett rikt kulturarv som inte får gå förlorat för framtida generationer. Detta kulturarv är idag allvarligt hotat av dålig kulturundervisning i skolorna, den ökande icke-västerländska invandringen samt den kommersiella, USA-influerade "skräpkulturen". Därför måste den svenska grundskolan i undervisningen ge eleverna ökade kunskaper om de lokala kulturyttringarna i hembygden, det svenska och nordiska kulturarvet. Landets olika hembygdsföreningar måste ges ökat stöd. Svensk folkdans och folkmusik skall understödjas och i statlig regi föras ut till folket i olika sammanhang. Kulturbidrag skall utbetalas selektivt med rimliga krav på en moralisk kulturell inriktning. Sverigedemokraterna vill att gamla svenska och fornnordiska ord som försvunnit lyfts fram i skolorna i en utsträckning som kan smältas. I det syftet bör gamla dialekter studeras, t.ex. "älvdalskan", som kvarhållit uråldriga ord. Offentliga platser i samhället skall förses med statyer och målningar som beskriver vår historia och vårt kulturarv. Värdefulla kulturföremål och nationella konstskatter skall bevaras inom landet. Sveriges nationaldag skall upphöjas till allmän helgdag, och firandet bör prioritera de historiska insatser som möjliggjort att vi svenskar fortlevt som ett självständigt folk. Kulturella skillnader beroende av rastillhörighet är försvinnande små och påverkar inte Sverigedemokraternas analysgrunder. Mycket i vår folkkultur är färgat av impulser från andra folkkulturer, precis som vår utskänkt impulser med genomslag i andra. Att en sådan växelverkan inte raderat ut de enskilda folkkulturerna och dess särprägel, beror på att varje sann folkkultur har en djup i sina rötter, i sin unika historia och i sin vördnad för förfädernas värv. Miljö Miljöfrågorna har i det moderna samhället kommit att betyda allt mer för oss alla. Industrisamhällets framväxt och det ökande befolkningstrycket har bidragit till hänsynslös exploatering av jordens tillgångar. Under de senaste årtiondena har vi fått uppleva hur sårbar vår miljö är. Oljeutsläpp, försurning, kärnkraftsolyckor, luftföroreningar och förgiftade vattendrag är resultatet av ovarsam hantering av miljöskadliga ämnen. Miljöpolitiska beslut tillhör de mest betydelsefulla eftersom de påverkar hela vår livsmiljö både nu och i framtiden. Det är därför oerhört viktigt att miljöpolitiken präglas av långsiktighet. Sverigedemokraternas miljöpolitiska strävansmål är att åstadkomma ett samhälle där all verksamhet som skadar vår miljö och vår hälsa upphör. Ett miljömedvetande måste grundläggas redan i skolan. Det krävs politiskt mod för att komma tillrätta med miljöproblemen, eftersom mäktiga ekonomiska eller politiska intressen kan motverka viktiga miljövårdsinsatser. Vi måste hushålla med naturens tillgångar och förhindra utplundring eller skövling av vår natur. Stränga regler skall gälla för hantering av gifter och avfall. Gränsvärdena för utsläpp av giftiga gaser eller andra miljöfarliga utsläpp måste sättas mycket lågt och varje överträdelse måste beivras. All miljöskadlig verksamhet skall beläggas med särskilda avgifter. Samhället måste omedelbart förbjuda användning av ämnen som förstör stratosfärens ozonskikt. En kraftigt minskad användning av miljöfarliga engångsprodukter måste framtvingas, och kretsloppstänkandet sättas som norm. Samhället måste utarbeta en helhetsplan för att stoppa försurningen av vår miljö. Miljövänliga alternativ måste forskas fram. Att ohämmat med genteknik accelerera artutvecklingen bland växter och djur är etiskt oförsvarbart och innebär att en stor spridningsrisk föreligger till den fria naturen. Enbart i slutna anläggningar kan genteknik tillåtas i forskningssyfte och för medicinproduktion samt i trängande fall som genterapi på sjuka människor. Alla miljöproblem kan inte lösas av oss svenskar. Miljövården är av globalt intresse och Sverigedemokraterna vill därför stärka det internationella samarbetet på detta område. Sverige bör också bistå ideella miljöorganisationer. Trafik Vid trafikplaneringen skall miljövänliga och billiga transportmedel med kapacitet att klara påfrestningarna även under rusningstrafik eftersträvas. I glesbygden skall så många som möjligt ha tillgång till kollektivtrafik. Miljövänliga alternativ som tåg och spårvagnar skall prioriteras. Inlandsbanan skall återuppbyggas. Kollektivtrafiknäten skall endast undantagsvis lämnas ut till marknadskrafterna. Det är viktigt att taxor tas ut rättvist för olika turer oavsett folktäthet, även om det innebär subventionering. Expropiering av mark för väg- och järnvägsbyggen innebär många personliga tragedier, varför planering av nya sträckningar måste göras framsynt och sättas in i en helhet, så att sträckningarna inte blir inaktuella och måste göras om inom överskådlig tid. Energi Energipolitiken skall syfta till att trygga vår energiförsörjning. Sverigedemokraterna vill satsa på en snabb övergång till miljövänliga alternativ. Det är viktigt att vi lär oss att hushålla bättre och därmed minska energiförbrukningen. Avfallsproblemen motiverar att kärnkraften bör avvecklas i den takt som reaktorernas naturliga drifttid medger. Femton års valhänt hantering sedan folkomröstningen har försatt nationen i en situation där vårt beroende av kärnkraften är för stort. Oljeanvändningen bör minskas då den dels i stor utsträckning gör oss importberoende av instabila regioner, dels av miljöskäl, men även för att världens oljetillgångar på sikt riskerar att sina. Forsknings- och utvecklingsarbetet för att få fram miljövänliga energialternativ skall ges högsta prioritet. I sina rikliga skogstillgångar har Sverige en stor, inhemsk energiråvarukälla som starkt motiverar vidareutveckling av metanolframställning. Även etanol och rapsolja bör användas. Detta motiveras även ur nationellt självhushällningsperspektiv och blir en bra försörjningskälla för våra lantbrukare. De orörda norrlandsälvarna skall inte byggas ur. I stort sett är vattenkraften färdigutbyggd, men på vissa platser kan små och mellanstora kraftverk byggas. Alternativa miljövänliga energikällor skall subventioneras för eget användande av hushållen. Jordbruk, skog och fiske Det svenska jordbruket skall utvecklas så väl att landets försörjning av livsmedel kan klaras utan import vid en internationell kris. För att stimulera den inhemska produktionen av livsmedel, frukt och grönsaker bör tullavgifter, importrestriktioner eller andra åtgärder övervägas. Sverigedemokraterna vill ha en levande landsbygd där jorden brukas i enlighet med naturen. Rationell och effektiv småskalighet inom lantbruket hör eftersträvas. Den odlingsbara marken bör bevaras; att hålla gammal bruten mark öppen är att hylla våra förfäders ansträngningar och minne. Förvärvstillstånd för skogs- och jordbruksfastigheter hör återinföras. Giftfrihet måste eftersträvas inom livsmedelsproduktionen och jordbruket som helhet. Gödslingen av åkrarna bör tillföra inte bara de mineraler som grödorna primärt behöver, utan också dem som vi behöver i vår mat. Skogsbruket, som under lång tid varit vårt lands viktigaste exportnäring, måste bedrivas med långsiktighet, både vad gäller den ekonomiska och den biologiska sidan. Genetisk utarmning och alltför stora öppna avverkningsytor måste undvikas. Införandet av för den naturliga floran och växtmiljöerna främmande trädarter måste stoppas. De svenska skogsböndernas kunskaper som t.ex. blädningstekniken bör vävas in även i det mer storskaliga skogsbruket för att garantera stark återväxt. Den samiska befolkningens urgamla rätt till betesmarker för sina renar måste bevaras. Det svenska fisket har alltid betytt mycket för vår livsmedelsförsörjning. Därför måste denna viktiga näring bevaras och skyddas från miljöförstöring och gifter. Utfiskning i världshaven är en marknadsekonomisk avart som Sverige hör motarbeta genom bi- och multilaterala överenskommelser. Djurskydd Respekten för varje levande varelse måste värnas. Plågsamma djurförsök i annat syfte än att rädda människoliv, t.ex. som vid utveckling av nya mediciner, skall förbjudas. Djur som utsätts för plågsamma djurförsök, skall behandlas så att deras lidande blir det minsta möjliga. Okänslig djurhållning i samband med stordrift i jordbruket måste motverkas. Människor som vanvårdar och plågar sina djur skall dels fråntas sina djur och dels beläggas med ett särskilt djurförbud som förbjuder dem att någonsin skaffa sig djur igen. Import av produkter som framställts med metoder där djurplågeri förekommer skall förbjudas, detta gäller även kosher- och halalslaktat kött. Djurhållningen i djurparker och andra verksamheter där djur förekommer måste ses över. Befolkningspolitik Sverigedemokraternas viktigaste politiska målsättning är att återskapa ett svenskt Sverige. De senaste årtiondenas invandringspolitik har vållat Sverige stora sociala och ekonomiska problem. Lagstiftningen har hela tiden skärpts från myndigheternas sida för an diskriminera svenskarna. Massmedia har förhindrat en saklig diskussion och bedrivit hetskampanjer mot människor som fört fram nationella värderingar. Sverigedemokraterna anser att Sverige i sin homogena befolkningssammansättning har haft en ovärderlig tillgång. Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring av människor som har sitt ursprung utanför den västerländska kulturkretsen. Med ursprung inom den västerländska kulturkretsen menas att förfäderna alla var medborgare i stater inom den västerländska kulturkretsen år 1950, eller att de var emigranter med tydlig västerländsk härstamning. Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de etniska främlingar som invandrat till vårt land efter 1970 skall kunna återvända till sina respektive hemländer. Betalning för återresan och en schablonersättning för sex månaders uppehälle i hemlandet skall utgå till dem som repatrieras. Äktenskap med svensk medborgare medför inget undantag från repatriering. Barn tillsammans med svensk medborgare som tillkommit efter erhållande av permanent uppehållstillstånd upphäver däremot repatrieringskravet, under förutsättning att föräldrarna sammanbor. Invandringen från den västerländska kulturkretsen skall vara reglerad, med undantag av de nordiska länderna varifrån invandringen skall vara helt fri. Statens Invandrarverk skall läggas ned och en bantad verksamhet läggas över på Utlänningsnämnden. En tillfällig repatrieringsmyndighet skall inrättas för att lösa den återvandringspolitiska uppgiften allt eftersom det politiska tillståndet i återvandrarnas hemländer möjliggör detta. Någon hänsyn till utgivna medborgarskap kommer inte att tas utan förslag till en grundlagsändring och en ny medborgarskapslag kommer att läggas. Sedan repatrieringsprogrammet är verkställt kommer det att finnas kvar människor i landet som inte har sitt ursprung i den västerländska kulturkretsen, emedan de invandrat t.o.m. år 1970 eller adopterats. Sverigedemokraterna vill att svenskarna skall leva i fredlig samvaro med dessa såväl som med svenska internationalister. Människor bör leva där de har en chans att skapa sig en nationell identitet. Flyktingar skall därför hjälpas i sitt eget land eller, när så inte är möjligt, i kulturellt, geografiskt och etniskt närstående länder. Det är mänskligt att söka sina rötter och att identifiera sig med sina förfäder. Vår bedömning är att Sverige kan behålla sin självständighet och svenskarna sin känsla av ett genuint svenskt ursprung med en fortsatt lugn migration inom den västerländska kulturkretsen. En fördel med etnisk homogenitet är att den disciplinerar och skapar empati på ett liknande sätt som sunda familjer gör. Idag kämpar vi nationella mot internationalisterna och deras unionsprojekt. Vi kan lyckas med detta, vi är stärkta av "minnen från fornstora dar", men ett medborgarkollektiv av imorgon, där majoriteten saknar känslan av ett genuint svenskt ursprung är dömt att ge upp, kanske utan sorg. Kvar skulle en trogen urbefolkningsspillra bli utan andra möjligheter än att förhandla om ett reservat. Att fosterlandsvänner bildar familj i första hand med svenska partners och annars med partners från den västerländska kulturkretsen i övrigt är inget rasistiskt uttryck. Rasism alstrar de som skapar mångkulturella nationer med inbyggda identitetsproblem och med ständig risk för eskalerande etniska konflikter. Tillfälliga uppehållstillstånd kan ges till främmande forskare och hotade ledande demokratiska oppositionella. I Sverige finns förutom svenskarna två urfolk, samerna och finnarna. Dessa skall beredas möjligheten att bevara och levandehålla sitt kulturarv. Abort och adoption Som ett seriöst nationellt parti — med det svenska folkets bästa för ögonen — reagerar Sverigedemokraterna självklart mycket negativt på landets höga aborttal. Vi är övertygade om att detta beror på dagens samhälle och det liv som den moderna människan lever. Med vår socialpolitik vill vi verka för ett sundare samhälle, där det inte, som i dag, är viktigast att konsumera så mycket som möjligt, vare sig det gäller varor, tjänster eller medmänniskor. Sexualiteten är något mycket fint som framtidens ungdomar måste lära sig att handskas ansvarsfullt med. Sverigedemokraterna vill verka för att abortfrågan avgörs i en beslutande folkomröstning. Samtidigt som möjligheten till adoption av barn med ursprung utanför den västerländska kulturkretsen skall upphöra, skall nationell adoption ge icke önskade barn en chans till en sund uppväxt. Barn och ungdomar som redan kommit till Sverige genom icke västerländsk adoption skall få särskilt stöd i skolorna om de utsätts för mobbning. Nativitetsutvecklingen måste i varje land samstämmas med de ekonomiska och sociala förutsättningarna, om befolkningen skall kunna åtnjuta en dräglig tillvaro. Sverige måste internationellt verka för en politik som eftersträvar att anpassa nativiteten till försörjningsresurserna. Endast därigenom kan man råda bot på dagens befolkningspolitiska kaos. Försvar och säkerhet Sveriges frihet, nationella oberoende och neutralitet utgör hörnstenar i vår säkerhetspolitiska grundsyn. Detta kräver ett försvar med en kraftfullt avskräckande effekt på en eventuell angripare. Hela Sverige skall kunna försvaras. Sverige skall bevara den alliansfrihet som ger oss möjlighet att vara neutrala i krigstid. Då Nordens strategiska betydelse är stor, bör förhandlingar inledas med de övriga nordiska länderna om ett säkerhetspolitiskt samarbete. Försvaret skall vara baserat på allmän värnplikt, där varje vapenför svensk deltar. De som av etiska, religiösa eller andra skäl inte vill använda vapen kan erhålla vapenfria uppgifter inom totalförsvaret. Kvinnor bör i möjligaste utsträckning ges träning och färdighet inom totalförsvaret men också ges frivilliga krigsbefattningar. Sverigedemokraterna accepterar inte totalvägrare. Vill man åtnjuta ett lands frihet, skall man också bidra till dess försvar. Försvarsviljan och motivationen att värna vårt fädernesland skall vara så höga att de genomsyrar hela försvarsorganisationen även i fredstid. En hög moral, god disciplin och stark försvarsvilja erhålles genom en värnpliktsutbildning med hög undervisningskvalitet. En hög beredskap är nödvändig för att värna vårt territorium mot gränskränkningar. Försvars- och säkerhetspolitiken skall även syfta till att förhindra invandring av spioner, terrorister och sådana som kan undergräva eller skada vårt samhälle inifrån. Den materiella och tekniska kvaliteten måste vara hög. Styrkan i svenskt försvar har under efterkrigsperioden kännetecknats av en hög teknisk kvalitet. Det är viktigt att det så förblir. Ett modernt, tekniskt avancerat, svenskt jaktflygplan måste i kombination med våra egna effektiva luftvärnsrobotar utgöra stommen i vårt luftförsvar. Ett effektivt försvar kräver att vi har verkningsfulla materiella resurser till värt förfogande. Försvarsindustrin måste ges möjlighet att utveckla produkter som även kan exporteras till stabila nationer med vilka vi har goda kontakter. Försvaret skall ges de ekonomiska resurser som behövs för att vi skall kunna fullgöra våra säkerhetspolitiska ambitioner. Hög effektivitet och undvikande av all form av resursslöseri skall känneteckna försvarsmakten. Känsliga poster och högre befälsbefattningar skall inre kunna innehas av personer som av olika skäl kan anses utgöra eller bli en säkerhetspolitisk risk. Frivilliga försvarsorganisationers verksamhet ökar försvarsviljan och skall därför stödjas. Om det enskilda ansvaret ökar för t.ex. persedlar och ammunition kan stora belopp sparas. Så länge som Sverige kvarstår i EU bör Sveriges representanter i europaunionens beslutande organ verka för att EU:s medlemsländer dels upphör med kärnvapenprov och dels verkar för global ömsesidig kärnvapenskrotning. Sjukvård Ett samhälle som vill ha friska och sunda medborgare måste ha en god förebyggande hälsovård. Redan i skolan måste vi informera om sådant som kan ge upphov till sjukdomar i framtiden och försöka skapa sunda vanor. Vi måste få giftfri mat, en drogfri miljö och lära oss hantera stress och jäkt redan från början. Gymnastik och hälsoinformation i skolan skall vänja medborgarna vid sund motion, näringsriktig kost och andra förebyggande hälsoåtgärder. Genom bättre samhällsplanering och närsamhällen kan också psykisk ohälsa motverkas. Ett sunt folkhem har ansvaret att skapa goda levnadsförhållanden och en bra vård för de medborgare som har fysiska eller psykiska handikapp. Vården av förståndshandikappade måste vara individuellt behovsrelaterad och sträva efter en anpassning till samhället så långt det är möjligt. Det är också viktigt att se över lagstiftningen för att komma till rätta med dålig arbetsmiljö. Det skall vara en rättighet för alla medborgare att erhålla sjukvård med god service och bästa möjliga vårdinsats. Landstingen skall avvecklas successivt och deras verksamheter inordnas under primärkommunalt ansvar. Privata vårdformer hör komplettera den offentliga sjukvården med ökad konkurrens och utbudsvariation som vinst Små läkarcentraler i bostadsområden och hembesökande läkare bör bli ett vanligare inslag i samhällsbilden. Mindre, decentraliserade sjukvårdsenheter bör bidra till en mänskligare vårdmiljö. Dessutom kan servicen förbättras och byråkratin minskas. Samhället bör genom en anhörigpenning stödja dem som vill vårda sjuka anhöriga i hemmet. Inom mentalvården skall de slutna avdelningarna verkligen bli slutna. Patienter, som har begått grova våldsbrott eller utgör fara för allmänheten skall inte släppas ut på permission eller frigång. Utflyttningen av sjuka mentalpatienter till en ensam och osäker tillvaro ute i samhället bör omedelbart avbrytas. Samhället måste med kraft bekämpa spridningen av smittsamma och farliga sjukdomar som t.ex. AIDS. Staten bör utöva kontroll och insyn över läkemedelsproduktionen. Naturliga preparat som inte går att patentera, och därmed inte är höggradigt lönsamma, får inte negligeras, För att komma till rätta med missbruket av alkohol och droger bör, förutom förebyggande insatser i hem och skola, vården förläggas i lantlig miljö långt från storstaden. Sverigedemokraternas målsättning är också en höjd status för alla vårdyrken samt att ge vården en mer mänsklig framtoning. Pensionärer De äldre har med sina insatser varit med om att skapa det samhälle som vi nu lever i. De har med hopp om en ljusare framtid lagt ned flit och kraft i yrkeslivet och omsorg och kärlek i familjen för att förbättra tillvaron för sina fränder i folkhemmet. De bar kämpat för ett bättre Sverige och nått ganska långt. Pensionsåldern bör inträda vid 60 års ålder. Ett sämre hälsotillstånd och handikapp skall kunna ge förtidspension. Äldre människor hör erbjudas möjlighet att avsluta sitt arbetsliv med att dela med sig av sina kunskaper till yngre arbetskraft genom ett speciellt lärlingssystem. För att särskilt bevaka pensionärernas intressen och situation förespråkar Sverigedemokraterna art en pensionärsminister med eget departement tillsätts. Sverigedemokraterna menar att det är angeläget att skapa grund för större ekonomisk rättvisa. Det måste vara fel att vissa pensionärer skall tvingas leva på — eller under — existensminimum medan andra erhåller mycket höga pensioner. Statens åtagande bör vara en lika folkpension för alla på en högre nivå än dagens. ATP-systemet kan avvecklas successivt genom att inga nya avgifter tillförs. Varje familj bör ha viljan att ta hand om sina äldre och hjälpa dem tillrätta i tillvaron. Sverigedemokraterna vill införa en anhörigpenning som utbetalas till den som tar hand om en äldre släkting eller vän som annars skulle behövt bo på institution. Anhörigpenningen skall möjliggöra att den vårdande kan gå ned till 75% i sin ordinarie tjänst, vilket också skall vara en rättighet. Hemtjänsten måste också förstärkas så att alla handikappade och äldre som vill kan få bo hemma. De som inte kan bo hemma måste ges bästa möjliga omsorg. Rättstrygghet Den 1 januari 1965 ersattes 1864 års strafflag av 1962 års brottsbalk. Detta blev inledningen till de senaste trettio årens flum och dalt inom rättsväsende och kriminalvård, ett förfall vars konsekvenser varit mycket negativa för medborgarnas rättstrygghet. Sverigedemokraterna kräver därför att en modifierad version av den gamla strafflagen återinförs som ett provisorium tills en ny utarbetats. I riktlinjerna till den nya strafflagen skall samhällets och enskilda personers skyddsbehov prioriteras. Brottsoffren skall få sina utdömda skadestånd av staten, staten driver i sin tur in skadeståndet från respektive brottsling. Vidare bör möjligheterna att premiera gott uppförande respektive bestraffa dåligt uppförande på anstalterna utökas. Straffrabatter i form av "2/3 frigivning" bör endast komma ifråga vid mycket gott uppförande eller när utvisning ur riket skall verkställas. När en person dömts för flera brott skall strafftiderna adderas, varefter den dömde börjar med att avtjäna det kortaste straffet först. Detta för att samhället lättare skall stå emot massmediala kampanjer om förtida frigivning. När den provisoriska strafflagen trätt i kraft öppnas möjligheten att döma till straffarbete. Sådan arbetskraft kan med fördel användas till att underhålla och bygga ut infrastrukturen i landet, t.ex. Inlandsbanan. När en människa trots hjälp och bistånd från samhällets sida ständigt återfaller i brott av allvarlig karaktär är det dags för samhället att agera kraftfullt. En gräns måste sättas upp där samhället. säger: "Hit men inte längre!" En person som fått tre chanser att återanpassa sig till ett laglydigt liv men ändå återfaller i grov brottslighet bör spärras in för resten av livet. Särskilt grova brott skall i vissa fall kunna leda till dödsstraff. Detta straff skall dock utdömas restriktivt och med mycket höga krav på bevisning. Exempel på brott som bör kunna leda till dödstraff är: oprovocerade mord, seriemord och högförräderi. Förebyggande kriminalpolitiska insatser skall sättas in i hem, skola och ungdomsverksamhet, t.ex. inom idrottsrörelsen. Upplysning som motverkar missbruk av alkohol och droger skall ges i förbyggande syfte med sikte på ett sunt och friskt folkhem. Respekten för rättsstaten ökar om familjens moraliska och etiska värdeuppfattning sammanfaller med samhällets. Samhället måste fungera som en familj där de erfarna och vuxna har ansvar för att ge ungdomen vägledning, normer och regler. Särskilda resurser skall sättas in i kampen mot narkotikan. Distribution skall straffas med tanke på handlingens konsekvenser för de beroende, och missbruk skall leda till tvångsvård. Sverigedemokraterna vill att samhället ger tullen och polisen de resurser och befogenheter som de önskar för att komma tillrätta med brottsligheten. Kontrollen vid våra gränser är ett effektivt instrument för att motarbeta internationell kriminalitet, den skall skärpas kraftigt. Samhället skall garantera att mötes- och demonstrationsfriheten fungerar. Den svenska yttrandefriheten hotas om motdemonstranter skall tillåtas störa eller stoppa lagliga demonstrationer. Rättsprocessen måste påskyndas så att dom i ett brottsmål kan avges omgående. Ambitionen från samhällets sida måste vara att ge alla som begått brott en rejäl chans att återanpassa sig. Detta står på intet sätt i motsättning till den skärpning av kriminalvårdspolitiken som skisserats ovan. Vi sverigedemokrater vill ersätta de senaste årtiondenas groteska flum och dalt med en rättvis och konsekvent linje där alla får en ärlig chans, men där det också sätts upp klara gränser för vad samhället kan acceptera. Förebyggande kriminalpolitiska åtgärder måste vara en prioriterad verksamhet även i tider av offentliga besparingar. Utvisning skall vara den normala påföljden när en invandrare avtjänat ett fängelsestraff för grovt brott. Den som gömmer invandrare, som enligt domslut skall utvisas, bör dömas till fängelse och i vissa fall också till böter motsvarande de kostnader som uppstått. En HIV-positiv människa som medveten om sin sjukdom ändå har oskyddad sex med en osmittad människa skall dömas för dråp- alternativt mordförsök beroende på uppsåtet. Det hänsynslösa utnyttjandet av gatuprostituerade kommer att upphöra genom tvångsvården av de narkotikaberoende kvinnorna. Porr- och sexklubbar skall inte tilllåtas. Massmedia I det moderna samhället har massmedierna blivit allt fler och deras opinionsbildande betydelse har blivit allt större. Alla medborgare, från riksdagsmannen till den ej politiskt intresserade vardagsmänniskan, tar intryck av den information och de nyheter som massmedia förmedlar. Därför är det av oerhört stor betydelse att massmedia speglar det som sker i vårt samhälle och förmår att belysa den angelägna samhällsdebatten objektivt. För att olika meningsriktingar skall kunna komma till uttryck måste det råda pressfrihet. Såväl enskilda som grupper och organisationer skall kunna uttrycka sina åsikter muntligt eller skriftligt utan ingrepp eller censur. Lagstiftning måste sättas in för att förhindra osunda ägarkoncentrationer inom media, då detta undergräver yttrandefriheten. Svenska folket skall inte behöva utsättas för politisk hjärntvätt eller ensidig propaganda. Det måste finnas utrymme för alternativa åsikter. Enskilda medborgare och organisationer måste få bättre skydd mot förtal och kränkande reportage. Massmedier med rikstäckning såsom TV och radio har ett särskilt ansvar och måste bli skyldiga att på framträdande plats publicera genmälen från förtalad part. Licensavgiften bör vara kvar för de statliga TV- och radiokanalerna för att garantera utbudet av inhemska kvalitetsprogram, främja svensk kultur och skapa arbete åt svenska kulturarbetare. För att gynna det svenska näringslivet skall svenska Företag prioriteras vid köp av reklamtid. Genom sanering av ekonomin kan utbudet av inhemskt producerade program ersätta det utländska kommersiella utbudet i betydande utsträckning. Ett visst presstöd kan vara nödvändigt för att säkerställa allsidighet i åsiktsbildningen. Stora tidningar och massmediakoncerner skall överhuvudtaget inte erhålla presstöd. Fackföreningar Sverige har en lång tradition av facklig verksamhet. Fackföreningar fyller en mycket viktig funktion i samhället. Förutom att man tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen så kan man även förebygga yrkesskador och arbetsplatsolyckor. Sverigedemokraterna anser arr politiseringen av fackföreningar bör motverkas så att de blir partipolitiskt oberoende. Avtalsrörelser har under många perioder haft ogynnsamma effekter på samhällsekonomin då de lett till lönepåslag som inte haft förankring i den ekonomiska verkligheten. Detta har lett till inflation, sänkta reallöner och förlust av marknadsandelar för Sveriges exportindustri. Här behövs en starkare statsmakt som även kan motverka det sektorstänkande som lett till att ingen tagit ansvar för samhällsekonomins utveckling, Det är då av yttersta vikt att den ekonomiska politiken i övrigt präglas av rättvisa och nationell solidaritet, så att denna politik kan kännas motiverad för medborgarna. En riksmedlarmyndighet skall inrättas. (Se rubriken Arbetsmarknad). Internationellt stöd Sverige skall inte binda upp sig till internationella projekt utan klara målsättningar, men gärna medverka t.ex. till effektiva familjeplaneringsprogram för att minska befolkningstillväxten, som på lång sikt hotar både miljön och människan själv. Sverige skall kunna ge en hjälpande hand till folk i misär och offer för naturkatastrofer, svält, krig eller förtryck. Sådan hjälp skall vara rent humanitär och lämnas utan politisk eller ekonomisk baktanke oavsett rådande politiskt system. Utöver detta skall Sverige kunna hjälpa fattiga nationer att bygga upp en effektivt lantbruk för att de på lång sikt skall bli självförsörjande med livsmedel. Medverkan och utövande av internationella påtryckningar måste kunna utökas, så art krig och förtryck kan hejdas på ett tidigt stadium. Högtstående kulturer ger den största u-hjälpen genom att vara eftersträvansvärda exempel och utsändare av goda impulser. Internationell solidaritet, i ordets äkta mening, inkluderar därför också ansvarstagandet för det egna landets stabilitet och ekonomiska funktion. Sverige bör stödja varje folk som kräver självständighet och en egen nation, om en rimlig chans till en livskraftig statsbildning existerar. EU Den europeiska unionen innebär en långt gången integrationsprocess som i många avseenden innebär att dess medlemsländer successivt tappar alltmer av sin förmåga att bedriva en självständig politik. Existensen av ett arbetande EU-parlament och en arbetande EU-kommission skapar automatiskt en glidning mot en enhetsstat, federal eller inte, bl.a. genom skapandet av unionsvida politiska partier och ett överstatligt elitistiskt ledarskikt. Sverigedemokraterna anser att Sverige inte skall vara anslutet till EU, då detta allvarligt inkräktar på vårt nationella oberoende och den frihet vi haft i hundratals är. Sverige och världen Vår nordiska hemvist gör att vi skall värna särskilt mycket om ett gott förhållande till de andra nordiska kinderna. Det nordiska samarbetet bör utvidgas och intensifieras i största möjliga utsträckning. Vi skall också verka för gemensamma nordiska aktioner i viktiga utrikespolitiska frågor. Sveriges utrikespolitik skall främja en fredlig utveckling i världen och öka förståelsen mellan olika folk. Som en fri nation skall vi respektera varje nations suveränitet och självbestämmande. Vår respekt för suveräna folk får dock inte leda till likgiltighet inför förtryckta folks strävan efter frihet och demokrati. Vi bör istället kunna stödja sådana yttringar, om det kan leda till förbättringar. Sverige bör inte vara medlem i FN, eftersom alla organ med parlamentsliknande struktur tenderar an våldföra sig på medlemsländernas självbestämmande. Istället bör Sverige, på mellanstatlig basis, verka för fred, global ekologisk balans och harmoniserad teknisk standard. Sverige måste vara berett att vidta åtgärder, t.ex, sanktioner i någon form, mot nationer som uppträder ansvarslöst i den internationella gemenskapen. Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna, Box 200 85, 104 60 Stockholm, Tel. 08-641 20 11, Fax 08-643 92 60.