Sverigedemokraternas partiprogram 1994

sd
Sverigedemokraterna Partiprogram 1994
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från SD-Arkivets hemsida
Sverigedemokraterna Sverigedemokraternas partiprogram antaget vid årsmötet den 26/27 februari 1994 Bakgrund Sverige och det svenska folket har vuxit fram ur de flockar av urfolk, vilka efter den stora inlandsisens avsmältning så småningom tog den skandinaviska halvön i besittning. De spridda stammarna i vårt land sammansvetsades med tiderna i ett rike, vilket, sedan det så småningom fått sina naturliga gränser, blivit en fast enhet, det nuvarande Sverige. De olika landskapen har ännu i våra dagar behållit en viss kulturell särprägel. Norrlands bedårande fjällvärld, Bohusläns karga stenkuster, Smålands djupa skogar, Skånes vajande vetefält. Allt detta och mycket, mycket mera, det är vårt Sverige. Landet vi ärvt av våra förfäder och lånar av våra barn! Trots att vårt folk länge var fattigt, trots att översåtligt förmynderi, länge under främmande fogdevälde och de ledande klassernas förtryck svårt drabbade vårt folk, kunde ändå en storartad ekonomisk och social utveckling ske fredligt och konstruktivt i Sverige - främst tack vare just den stora nationella samhörigheten och frånvaron av stora främmande folkminoriter. Vi var eniga och kunde enas. Sveriges stora framsteg är svenska folkets verk. Det Sverige som utvecklats på gott och som vi känner stolthet och tacksamhet över, är ett resultat av våra förfäders arbetsinsatser, av deras flit och resonliga samarbetsvilja och naturligtvis av de stora svenskar som trätt fram ur folkdjupet, genierna och snillena, som särskilt uppfinningsrika och idérika, banbrytande genom sin tro på sin sak, sin fyndighet och påhittighet att lösa problem som andra funnit olösliga. Vi ska dock inte förhäva oss i nationell självtillräcklighet, utan ständigt ha i minnet den stora tacksamhet vi står i till vår omvärld, varifrån vi fått många värdefulla lån och hämtat ovärderliga idéer och impulser. Den moderna politiska och sociala utvecklingen började i det 19:e århundradets gryning, då industrialismens genombrott kunde börja skapa ekonomiskt utrymme för framåtskridande. Den framväxande viljan bland vårt folk för en rättvis fördelning av samhällsresurserna fick ett allt starkare genomslag. Vi fick en välfärdsstat som vi kunde vara stolta över. Sverige var en idyll, något av ett mönsterland för andra länder att se upp till. Folkhemmet blev - i stort sett - en realitet. Omvärlden kunde med beundran se på det välmående, arbetsamma och tryggt levande folket i norden. Men politiska missgrepp började göras redan på 60-talet, dessa kom att förvärras med tiden. Flera stora försäkringssystem inrättades under tidiga delen av 60-talet för att säkra det sociala skyddsnätet. Men de systern som så vällovligt skulle trygga välfärden medverkade istället till framväxten av ett system som uppmanade till parasiterande, fiffel och överbyråkrati. Förutsättningarna för välfärd och ekonomisk tillväxt undergrävdes. Internationalismen inom de traditionella politiska ideologierna fick fullt genomslag i tänkandet, inom såväl befolkningspolitiken som den ekonomiska politiken. Hedervärda begrepp som nationen och familjen trampades i smutsen. Vår nationella sammanhållning undergrävdes och folkhemmet började marschen mot ett splittrat, våldssamhälle. Detta under täcknamnet "internationell solidaritet". Sedan slutet av 60-talet har nu ansvaret för vår nation legat i händerna på politiker som inte sett till svenska folkets bästa och dess behov i första hand. De som har styrt Sverige har genom sin politik bidragit till upplösningen av vägledande etiska och moraliska principer. Resultatet har visat sig bl a i hög brottslighet, skilsmässor, splittrade hem, aborter och en låg svensk nativitet. Alltför många människor har dragits in i en onaturlig och osund tillvaro där ensamhet och missbruk av alkohol och droger florerar och där en internationaliserad nöjesindustri har ersatt nationella kulturyttringar. Vår gemensamma nation har under en lång följd av år förts in på en väg där förståelsen för den nationella samhörigheten blivit allt mindre. Vissa politiker har öppet förringat och förhånat betydelsen av vårt nationella arv. Genom en process där "godkända" internationellt orienterade politiker tillsatts på ledande poster i samhället och med extremt likriktade massmedia, TV - och radiomonopol har en slags åsiktsdiktatur kunnat skapas. Systemet har med tiden blivit allt lättare att utnyttja och profitera på. Mygel och korruption har visat sig t ex genom politiska utnämningar, dvs individer har positioner de inte varit kvalificerade för tack vare innehav av "rätt" partimedlemsskap. Bristen på yttrandefrihet har visat sig tydligast i politikernas och massmedias intoleranta hatkampanjer mot alla de partier och organisationer och enskilda individer som vågat ifrågasätta den nuvarande invandrarpolitiken. Dessa kampanjer har gått så långt att yttrandefriheten är i allvarlig fara. Den svenska byråkratin, som ofta är både ineffektiv och kostnadsslukande, har svällt ut och fått oacceptabelt stora proportioner. Slöseriet med våra skattemedel har tillåtits pågå alltför länge. Stora belopp har använts till meningslösa projekt både nationellt och internationellt. Landstingen och invandrarverket är exempel på organisationer som inte behövs, men som skattebetalarna tvingas finansiera. U - hjälpen slukar miljarder. Delar av dessa belopp skulle behövas bättre till de sämst ställda svenskarna, barnfamiljer med låga inkomster, bättre skolor, bättre sjukvård etc. Kriminaliteten har ökat oroväckande, speciellt den grova brottsligheten, vilket är ett tecken på en misslyckad politik och inga verksamma åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med den. Genom moralupplösning, ohämmad invandring och lindriga straff för brottslig verksamhet har Sverige blivit tummelplats för internationella ligor och förbrytare. Knarksyndikat och terrorister har kunnat slå sig ned här och i många fall har skattebetalarna tvingats betala deras uppehälle. Att mördare och andra grova förbrytare har kunnat vara ute i full frihet redan efter ett par år, ibland efter ännu kortare tid, är bevis nog för den släpphänthet som präglat - och fortfarande präglar - kriminalpolitiken. Den familjefientliga politik som har förts har bidragit till många av de problem som samhället har idag. Genom en skattepolitik som undergrävt möjlig-heten för föräldrar att uppfostra sina barn i hemmet har barnen kommit i kläm. Många barn och ungdomar har förlorat fotfästet i tillvaron därför att de inte erhållit den trygghet och de traditionella normer som föräldrar och familjer i generationer givit sina barn. skolorna är klasserna för stora och disciplinen för dålig. Vi människor är en del av miljön. Allt levande omkring oss är ett resultat av en lång utvecklingsprocess. I generation efter generation har vi lärt oss att odla jorden och erhållit kunskaper om vad den kan ge. Att vårda naturen och rädda vår livsmiljö är helt nödvändigt för vår egen och kommande generationers överlevnad. För att kunna andas frisk luft, äta giftfri mat och leva i en ren miljö måste vi ändra på många av de ovanor som den moderna människan lagt sig till med. Utsläpp av giftiga gaser och avfall som skadar miljön måste stoppas. Befolkningsexplosionen och konsumtionssamhället har bidragit till exploatering av jordens tillgångar. Internationella åtgärder måste vidtas för att stoppa den på sikt katastrofala befolkningsökningen som innebär att jordens resurser sinar allt snabbare och miljön förstörs allt mer. Regnskogarna huggs ner och öknarna breder ut sig. Sverige bör bidra med insatser för att bibehålla den globala ekologiska balansen. Bistånd som skickats ut har inneburit ekonomiskt och politiskt stöd - inte humanitärt - till kommunistiska diktaturer som Vietnamn, Mocambique etc. Sverigedemokraterna anser att eventuella insatser skall vara humanitära och sättas in där de behövs mest, oavsett politisk färg på regimen. Folk och land hör nära samman. Ju längre ett folk lever i sitt land, desto fastare knyts bandet. Ur folkets och landets kynne växer under tidernas lopp de egenskaper som är folkets dyrbaraste arvedel. Det är en ansvarsfull statslednings främsta uppgift att slå vakt och värna om den svenska kulturen och de svenska traditionerna. I dikten "Sverige" har Werner von Heidenstam givit ett rätt och vackert uttryck för den sanna fosterlandskärleken. Sverige, Sverige, Sverige, fosterland! vår längtans bygd, vårt hem på jorden! Nu spela skällorna, där kärar lysts av brand, och dåd blev saga, men med hand vid hand svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden. Fall julesnö och susa djupa mo! Brinn österstjärna genom junikvällen! Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro, du land, där våra barn en gång bo och våra fäder sova under kyrkohällen. Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988 med syfte att ändra på den ansvarslösa politik som alltför länge förts av socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Vi tror att en nationellt inriktad politik är lösningen på många av de problem som Sverige har idag. Inledning Vår nation är ett kollektiv där vi alla har ett ansvar för vårt folks bästa både nu och i framtiden. Vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig utveckling än en mångkulturell heterogen statsbildning. Erfarenheten talar för att gemensamma rötter stärker den nationella samhörigheten och bidrar till stabilitet och rättvisa. Sverigedemokraterna vill slå vakt om alla svenskars lika värde och våra medborgerliga fri- och rättigheter måste klart uttryckas i lagar och förordningar. Det åsiktsförtryck och de inskränkningar i mötes- och yttrandefriheten som drabbat svenska folket under socialdemokratiskt styre måste upphöra. Yttrandefriheten, mötesfrihet och föreningfrihet måste gälla alla svenskar och garanteras i grundlagen. Fol¬kets delaktighet i beslutsfattandet kan ökas genom ett decentraliserat beslutsförfarande. Innan viktiga politiska beslut fattas bör de vara föremål för en allsidig och öppen debatt. Då det gäller större förändringar av den politiska inriktningen bör folkomröstning kunna tillgripas för att utröna om besluten är väl förankrade hos medborgarna. Sådana omröstningar kan ske såväl på riksplanet som kommunalt, de kan vara både rådgivande och beslutande. Ett starkt näringsliv är till godo för oss alla. Genom initiativ och arbete formar vi vårt välstånd. Initiativkraft och företagaranda bör uppmuntras genom stöd och minimal byråkrati. Sverigedemokraterna säger nej till frihandel och menar att viss begränsning av importen bör ske framförallt då det gäller produkter som kan produceras här och ge god kvalitet. Ett minskat utlandsberoende ökar vår självständighet och ger svenska produkter en större chans. Genom utbildning, forskning och utveckling ska vi göra samhället bättre för dem som kommer efter oss. Sverigedemokraterna värnar om en levande landsbygd och ser det som en angeläget att förhindra nedläggningen av jordbruket och utarmning av mindre samhällen då ungdomen söker sig till tätorterna, t ex av arbetsmarknadsskäl. Sverigedemokraterna vill verka för en utveckling av lantbruket och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden. En fördelningspolitik som ger alla medborgare ekonomisk trygghet är ett krav. Ingen svensk ska behöva vara utan arbete, bostad eller näringsriktig kost. Samhällets beredskap för att ta väl hand om sjuka, handikappade eller andra arbetsoföra, måste alltid vara hög. Sverigedemokraterna anser att samhället måste föra en politik som uppmuntrar familjebildning och stöder såväl flergenerationsfamiljerna som barnfamiljerna. Våra uppväxande barn måste få den trygghet och kärlek som bara föräldrar kan ge. Aborter, kriminalitet och moraliskt förfall kan stävjas genom vägledande insatser i hem och skola. Skolan ska skapa hemkänsla och frihet. Närheten till skolan, införandet av små klasser i kombination med klara normgivande regler, är väsentligt för en bra skolmiljö. En utsträckt hand och stöd ska vi ge till folk som lider nöd i andra länder. Sverige bör bidra med materiellt eller ekonomiskt stöd vid naturkatastrofer och hungersnöd eller till flyktingläger. Samtidigt bör Sverige bidra med insatser för att komma tillrätta med befolkningsexplosionen och det globala hotet mot vår miljö. Arbetet för fred och avspänning ute i världen måste fortsätta liksom kampen för att rädda vår miljö. Sverigedemokraterna Sverigedemokraternas program bygger på en rad ställningstaganden med den nationella samhörigheten, friheten och ekologiskt medvetande som grund. Sverigedemokraterna vänder sig till alla svenskar oavsett bakgrund och status i samhället. Medborgarskap Att äga ett svenskt medborgarskap är något att vara stolt över. Svenskarna har alltid varit väl ansedda runt om i världen och har trots ett relativt litet befolkningsantal frambringat en rad framstående vetenskapsmän, konstnärer, författare och idrottsmän. Medborgarskap innebär privilegier men borde också innebära också skyldigheter. Som medborgare har man t ex rösträtt ock kan vara med och avgöra vilka som skall styra landet. För att få förmånen att bli svensk medborgare ska man som icke-nordbo, ha varit bosatt minst 10 år i Sverige och dessutom behärska det svenska språket i tal och skrift på ett fullgott sätt samt besitta vissa kunskaper i svensk historia. Nordiska invandrare skall kunna erhålla svenskt medborgarskap efter tre år och återvändande svenska emigranter efter två år. De flyktingar som erbjudits uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap på falska grunder eller begår en grov förbrytelse skall kunna fråntagas sitt medborgarskap och utvisas ur Sverige. Samhällstruktur Dagens samhällsorganisation är i många avseenden ineffektiv och tungrodd. En genomgripande förvaltningsreform behövs för att de styrande politiska partierna inom vissa avseenden mer effektivt skall kunna få realisera sina politiska visioner. I vissa avseenden behövs också förändringar för att människor inte skall stå så utlämnade till myndigheters godtycke och överförmynderi vilket ibland kan få skrämmande effekter. Endast svenska medborgare skall få rösta i kommunalval, landstingsval och riksdagsval i Sverige. Valdagarna för riksdagsval, landstingsval och kommunalval skall vara skilda åt. För att den opinionbildande politiska verksamheten och de politiska partierna ska kunna arbeta på lika villkor krävs att de medborgerliga fri- och rättigheterna garanteras såväl i grundlagen som i vardagslivet. Inga politiska partier skall diskrimineras eller förhindras att framföra sin mening. Sverigedemokraterna ser varje inskränkning av politisk åsiktsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet som ett hot. Likhet inför lagen skall råda och staten skall garantera varje medborgares okränkbarhet och lika värde. Varje medborgare har också ett eget ansvar för samhällsutvecklingen. Den enskildes delaktighet i beslutsprocessen är väsentlig för ett rättvist samhälle. Det krävs också en särskild vaksamhet för att uppmärksamma hoten mot våra nationella intressen, yttreandefriheten och miljön. Kommunalt självstyre Det kommunala självstyret är av mycket viktigt för att förhindra toppstyrning och för att ta beslut som är okänsliga för små regioners särskilda behov. Subsidiaritetsprincipen handlar om att beslut skall tas med en så folknära förankring som möjligt. Den bör prägla planeraridet. Det är viktigt att människor verkligen känner sina förtroendevalda som sina representanter och vet vad de går för. Det kommunala självstyret måste försvaras, breddas och fördjupas. En förutsättning för ett väl fungerande kommunalt självstyre är egen ekonomisk bärkraft, alltså utan hemställan om statsbidrag i förhandlingar med regeringen som medför inskränkningar i det kommunala självstyret. Statsbidrag skall kunna utgå till de kommuner, vilkas samlade skatteintäkter inte uppnår ett av staten fastställt belopp i proportion till antalet skattepliktiga. Kommuner med hög andel av befolkningen i resurskrävande åldrar och/eller med lågt skatteunderlag tillförsäkras då de resurser deras invånare behöver - men utan slöseri eller regional snedfördelning. Samhällsplanering Sverigedemokraterna anser att ett decentraliserat samhälle kommer människan och miljön bättre tillgodo än ett centraliserat samhälle. Det är viktigt att beslutsprocessen ligger så nära folket som möjligt och är anpassat efter olika regioners särskilda behov och förutsättningar. Vid all utveckling och planering av samhället måste storstädernas tillväxt motverkas och landsbygdens avbefolkning hejdas. Det är väsentligt att genom stödåtgärder bidra till att skapa sysselsättning i regioner där utflyttning eller avfolkning riskeras. Det måste vara en rättighet att få arbeta på hemorten. Samhället bör propagera för livet på landsbygden för att skapa ett kulturellt alternativ till den kommersiella storstadskulturen. Utbildningsväsendet måste planeras så att stor hänsyn tas till arbetsmarknadens förhållanden. Det gäller att erhålla balans vid fördelning av arbetskraft och undvika arbetskraftsbrist inom vissa yrkeskategorier. Planeringen av samhället måste vara så långsiktig att även kommande generationer tillförsäkras en god uppväxtmiljö. Sverigedemokraterna vill ge medborgarna småskalighet i boendet och närhet till arbete, skolor, sjukvård och annan samhällsservice oavsett var man bor i landet. Landstingen bör avvecklas succesivt då de generellt sett varit ineffektiva, resursslukande och överbyråkratiserade. Ekonomi Den ekonomiska politikens syfte måste vara an skapa goda ekonomiska och sociala livsbetingelser för medborgarna. Därför eftersträvas ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten får inte ske på bekostnad av försämrad hälsa, miljö eller minskat nationellt oberoende. Maktkoncentration och regional centralisering måste motarbetas. Den ekonomiska makten måste främst läggas has svenska folket, all form av överdrivet utlandsberoende måste motverkas. Sverigedemokraterna vill sprida den ekonomiska makten till fler människor. Detta kan uppnås genom en förnuftig skattepolitik som uppmuntrar småföretagsamhet och genom decentralisering av näringslivet samt genom ökat delägande och inflytande i storföretagen. Det är viktigt att samhället verkar för både effektivitet och rättvisa. Inga grupper i samhället skall behöva leva under existensminimum. Normerna för denna bör dessutom höjas. Samtidigt måste varje form av skatteslöseri och byråkrati motverkas. Många av de stora problem Sverige upplevt har haft sin grund i överdriven och ansvarlös internationalisering och spekulativ tillväxt inom ekonomin. Kronans relativa växelkurs måste alltid ha en så stark verklighetsförankring i landets produktivitetsutveckling som möjligt. Näringspolitik Sverigedemokraterna vill bevara den blandekonomiska struktur varpå dagens samhälle vilar. Vi vänder oss emot en alltför stark privat maktkoncentration såväl som ett socialistiskt planhushållningsystem. Marknadsekonomiska principer skall vara vägledande för den näringspolitiska utvecklingen. Då kan samhället bäst tillvarata den enskildes initiativkraft och flit. Våra naturtillgångar och vår egen arbetskraft måste utgöra basen för landets ekonomi. Resursslöseriet måste motarbetas och återanvändning uppmuntras. Sverigedemokraterna vill verka för att minska beroendet av importprodukter för att skydda och utveckla våra egna näringar. Att köpa varor och tjänster inom landet i första hand gynnar den egna sysselsättningen och industriella utvecklingen. Genom ökad självförsörjning kan våra basnäringar, t ex livsmedelsindustrin och textilindustrin utvecklas. Därmed minskar vårt utlandsberoende. En näringspolitik som uppmuntrar decentralisering ökar även den lokala självförsörjningsgraden och bidrar till att hålla landsbygden levande. Import från andra länder bör ske främst från de nordiska länderna, Baltikum eller andra länder i Europa. Olika påverkare och opinionsbildare talar gärna om Sveriges samhörighet med avlägsna folk i tredje världen, när det är uppenbart att det är i Norden och Europa vi har våra rötter. Sverige bör ekonomiskt närma sig Europa utan att binda upp sig till avtal som inverkar negativt på vårt nationella oberoende. Sverigedemokraterna anser att Sverige inte skall ansluta sig till den europeiska unionen (EU) i dess nuvarande form, då det innebär uppgivandet av väsentliga nationella värden samt minskar vår självständighet. Företagsamhet Det privata ägandet är i dag koncentrerat till ett fåtal stora ägarintressen. Sverigedemokraterna vill få större spridning av ägandet genom att utveckla och stödja småföretagsamheten. Särskilda, enkla, regler skall utformas för att underlätta för små företag att verka i samhället. Regler för anställda och friställning måste vara anpassade till det lilla företagets överlevnadsförmåga. Det byråkratiska regelsystemet skall förenklas till ett absolut minimum. De stora företagens makt bör spridas genom ökat delägande bland de anställda. Statlig företagsamhet skall motiveras främst av nationella, regionala eller säkerhetspolitiska skäl. Kompletterande privata initiativ bör kunna prövas om det förbättrar servicen eller ekonomin i de statliga företagen. För att minska risken att bli styrda av utländska intressen bör utländska medborgares ägande av kommersiellt inriktad verksamhet i Sverige hållas inom begränsade ramar. Vi måste ha en industri som producerar efter folkets behov, och inte medför ett ekologiskt resursslöseri. Skattepolitik Skatt skall tas ut för att kunna balansera inkomster mot utgifter och finansiera den offentliga verksamheten. Vårt skattesystem måste vara utformat så att det uppmuntrar arbete och företagande samt ger vår egen befolkning en ekonomisk grundtrygghet livet ut. Skatt skall tas ut efter bärkraft för att på så sätt bidra till en rättvis fördelning av de ekonomiska resurserna. Utöver skatt på konsumtionsvaror bör skatten på lyxvaror, vissa överflödsvaror och sådant som skapar ett osunt livsmönster, är onyttigt eller skadligt för människan eller miljön, skärpas. Baslivsmedel däremot skall vara obeskattade. Slöseriet med våra skattemedel måste motverkas. Stora besparingar kan göras genom nedbantning av onödig byråkrati, t ex slopande av presstöd och nedläggning av invandrarverket. Det är viktigt med en balanserad ekonomisk politik så att de, i och för sig, svårförenliga målsättningarna: låg inflation, låg arbetslöshet och balans i statsbudgeten kan uppnås. Skattelagstiftningen måste utformas så att familjebildning gynnas liksom barnfamiljer med låga inkomster. Hemarbete med barn skall uppmuntras genom skattelagstiftningens utformning. Denna målsättning kan man och bör man också eftersträva genom pris och taxeringsreglering. Barnfamiljer med inkomster understigande en viss nivå skall erhålla skattelättnader i proportion till antalet barn. Skattemedlen skall alltid användas till svenska behov i första hand. Skattesystemets tillväxt skall inte tillåta, att råvaru- och energiförbrukningen ökar år efter år, eller att den har tillväxt i för svenskarna , dåliga vanor, som inte främjar sann livskvalitet. Arbetsmarknaden Varje medborgares arbetsinsats är oerhört betydelsefull för vår nations ekonomiska och sociala utveckling. Därför är målsättningen att alla medborgare skall kunna erhålla meningsfullt arbete på hemorten. Sverigedemokraterna vill införa ett lärlingssystem för att skapa ett rättvisare lönesystem. Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken kännetecknas av, såväl akuta åtgärder om så behövs för att motverka arbetslöshet, men även av en långsiktigt anvarsfull ekonomisk politik för att trygga sysselsättningen. Lönen ökar då i takt med erfarenhet och ålder. Genom god planering skall Sverige klara sina sysselsättningsproblem med inhemsk arbetskraft. En omfördelning till fördel för produktivt arbete bör eftersträvas på bekostnad av improduktivt arbete, t ex en begränsning av onödiga beredskapsarbeten. Utländsk arbetskraft från kulturellt närstående länder kan ges tillfälligt arbetstillstånd. En arbetslös skall inom viss tid vara skyldig att acceptera arbete som erbjuds av arbetsförmedlingen. Arbete i hemmet måste ges högre status för att våra barn skall få bästa möjliga uppväxtmiljö. Personer med handikapp eller sociala problem bör erhålla särskild hjälp för att kunna placeras på arbetsmarknaden. Arbetsmiljön betyder mycket för den arbetandes psykiska och fysiska hälsa. Därför måste arbetsmiljöfrågorna ges särskild uppmärksamhet. Genom lagstiftning skall kraven på. en god arbetsmiljö tillgodoses. Alla arbetande skall automatiskt erhålla en statlig inkomstförsäkring som ersätter förlorad inkomst vid oförskylld arbetslöshet eller sjukdom. Detta förutsätter anmälan till arbetsförmedlingen. Det är dock viktigt att man vidtar åtgärder som förhindrar parasitism och utnyttjande av bidragssystemet. Vid sjukdom skall läkarintyg erfordras för att man skall kunna erhålla inkomstförsäkring. Boendet Varje medborgare skall tillförsäkras rätten att erhålla god standard i boendet till rimliga kostnader och möjlighet att äga sina bostad. Den som äger sin bostad tar i regel själv personligt ansvar för sin egendom. Underhållet blir bättre och kostnaderna lägre. Kommunala bostadföretag bör sälja sina bostäder till de boende. Om innehavaren av en hyresrätt avlider skall inneboende familjemedlemmar automatiskt erhålla besittningsrätt eller anvisas ny bostad. Bostadssparande måste uppmuntras. Förmånliga statliga lån skall kunna lämnas till renovering eller köp av bostad. Alla former av spekulation med bostäder måste motverkas genom lagstiftning. Både den inre och yttre boendemiljön har stor betydelse för vår trivsel och vårt sociala liv. Vid planering av bostadsområden bör de boende få delta i utformningen. På så sätt kan vi motverka uppförandet av nya trista bostadsområden, som det redan finns alldeles för många av. Bostadsområden skall planeras för de boendes bästa. Stor hänsyn till den naturliga miljön skall tas. Mindre bostadsområden med småhus eller låga flerfamiljshus måste eftersträvas. Områden skall planeras så att närhet till arbete, offentlig service och rekreation kan uppnås. Bostadsområdena bör vara bilfria, barn- och handikappvänliga. Familjen Familjen är och förblir den grundläggande beståndsdel kring vilken vårt samhälle är uppbyggt. Medborgare som växer upp under trygga familjeförutsättningar får därigenom naturliga förutsättningar att bli en god samhällsmedborgare. Endast ett familjevänligt samhället har förutsättningar att erbjuda dess medborgare trygghet och en god uppväxtmiljö. Därför vill Sverigedemokraterna skapa en familjevänligare atmosfär i hela samhället. Vid all samhällsplanering måste hänsyn tas till barnens bästa. Hotet från trafiken är exempel på en fråga som berör många och kräver impopulära men nödvändiga åtgärder för en förbättrad och säkrare livsmiljö. Det gäller också att försöka undvika splittring av flergenerationsfamiljerna, vilket sker när uppväxande ungdomar i glesbygden tvingas flytta till tätorterna, t ex av arbetsmarknadsskäl. Familjegemenskapen och en god hemmiljö för våra barn inverkar positivt på hela vårt samhälle och stärker folkhemsandan. Barnen är vår framtid och de ska vara välkomna till lycka och glädje för föräldrarna och inte som nu -en ekonomisk belastning för vilken man måste ordna förvaring! Familjepolitiken måste utformas så att den uppmuntrar till familjebildning och främjar flerbarnsfamiljer. Sverigedemokraterna vill införa en föräldrarpeng som ger föräldrarna en god möjlighet att välja att vara i hemmet och fostra sina barn under deras tre första levnadsår, detta hemarbete skall vara ATP-grundande. Därefter skall ett visst understöd kunna utgå till hemarbetande förälder fram till skolstarten. Barnbidragen skall bli behovsprövade, dels av fördelningspolitiska motiv och dels för att det skulle innebära en effektivisering av familjepolitiken. Viss form av privatisering av daghemmen kan förekomma men under varsamhet så att sociala klyftor inte uppstår som en följd därav. Däremot kan det fungera som viss avlastning för de kommunala daghemmen. Sverigedemokraternas målsättning är dock att barnen skall kunna tillbringa mer tid med sina familjer. Sverigedemokraterna motsätter sig lagstiftning om pappaledighet då det är att inkräkta på föräldrarnas rätt att utöva föräldraskap. Särskilt olämpliga föräldrar skall kunna fråntas vårdnadsrätt enligt gällande sociallagstiftning. Det är dock viktigt att denna lagstiftning tillämpas med yttersta restriktivitet så att inga övergrepp och inskränkningarna på individens personliga integritet sker. Straffen för kvinnomisshandel skall skärpas och jourer för misshandlade sättas upp i statlig regi. Sverigedemokraterna vill verka för ekonomiska förutsättningarna för en höjd nativitet. Det gäller att skapa ekonomiska möjligheter för arbete i hemmet. I förskolan skall barnens leklust och fantasi tillvaratas på bästa sätt. Kulturimpulser från vilka osunda levnadsideal och allmän destruktivitet följer skall i görligaste mån fjärmas från barnen. Barnens naturliga aktivitetsbehov bör istället användas till något positivt. Barnen bör också få lära sig mer om vår historia, naturen och att känna stolthet över att vara svensk. Ungdomen Svensk ungdom-Sveriges framtid. Det är ungdomen som en dag skall ta över landet. Det har medfört oerhört många negativa konsekvenser för vårt folk att våra styrande politiker idag uppvisar en fullständig ovilja och passivitet när det gäller att aktivera ungdomen och förse den med sunda ideal. Det innebär ett ofattbart resursslöseri att utelämna ungdomen åt påverkan från olika destruktiva ungdomskulturer och exploatering av kommersiella krafter. Sverigedemokraterna vill uppmuntra ungdomsorganisationer som aktiverar dem till frisksportande etc. En skärpt lagstiftning måste införas som motverkar barnmisshandel, incest, mobbing och barnpornografi. Föräldrar som döms för grov barnmisshandel eller incest skall kunna fråntas umgängesrätten till sitt barn för all framtid. Skola och utbildning Skolan skall ge eleverna en kvalitativt god utbildning som skall dels förbereda eleverna på en tillvaron samhället och arbetslivet, dels utgöra en kunskapsbas för vidare studier. Skolan skall ansvara för tryggheten och ordningen inom skolområdet. För att förhindra mobbing, bör rastvakter finnas på varje skola. Samarbetet mellan hem och skola måste förstärkas. Skolans storlek måste begränsas till trivselnivå och klassernas storlek bör vara mellan 15-20 elever. Grundskolan bör planeras till bostadsområden och mindre byar så att avståndet mellan hem och skola blir kort. Rättvisa och kursrelaterade betyg skall finnas från fjärde årskursen i alla ämnen, även ordning och uppförande. Syftet med betygen skall vara att rättvist mäta kunskap och arbetsinsats. Samhället skall ansvara för att skolan ger alla elever normer och disciplin. Etik och moral bör finnas på skolschemat, så att eleverna lär sig att samarbeta, visa hänsyn, kamratanda och ärlighet. Skolan måste lära ut respekt för andra människors åsikter och uppfattningar. Vidare måste utbildningen stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande. Ensidig politisk propaganda skall ej få utövas. Undervisningen i svenska språket och undervisningen om vår historia måste förbättras samtidigt som eleverna i större utsträckning måste tränas i att läsa, skriva och tala. Ett ökat miljömedvetande redan i skolan stärker ansvaret för vår miljö. Eleverna bör-om möjligt- få ökat ansvar för sin skolmiljö. Att hjälpa till med praktiska sysslor redan i skolan ökar ansvaret för den egna arbetsmiljön. Det skall vara självklart för varje högstadieelev att prova på praktiskt yrkesarbete. Högstadiet måste ge varje elev möjlighet att välja inriktning efter egna önskemål. I åttonde och nionde årskursen måste det bli möjligt att välja bort eller välja till vissa ämnen enligt elevens önskemål. Linjesystemet på högskolor och universitet bör brytas upp med fler enstaka kurser och ökad möjlighet att forma en egen utbildningslinje. Den högre utbildningen bör vara anpassad så att den kan svara mot arbetsmarknadens behov. Systemet med centralprov måste bli helt genomfört då betygen skall visa elevens kunskaper och inte mäta dennes kunskaper i förhållande till övriga klassen eller lärarnas personliga omdöme om eleven ifråga. Hemspråksundervisningen skall bort. Kultur Kulturen formar och påverkar folket och har därigenom en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Det är av hög vikt att det finns medvetenhet och tanke bakom den statliga kulturpolitiken; ett mål mot vilket man vill sträva. Dagens sk kulturpolitik som bedrivs av samtliga etablerade partier medverkar till att skapa rotlösa, identitetslösa och olyckliga människor. Tvärtemot detta vill Sverigedemokraterna blåsa liv i den svenska folksjälen. Sverigedemokraterna vill slå vakt om den svenska kulturens ställning och främja dess utveckling. Svenskarna har ett rikt kulturarv som inte får gå förlorat för framtida generationer. Detta kulturarv är idag allvarligt hotat av dålig kulturundervisning i skolorna, den ökande utomeuropeiska invandringen samt den kommersiella, USA-inspirerade "skräpkulturen". Därför måste den svenska grundskolan i undervisningen ge eleverna ökade kunskaper om de lokala kulturyttringarna i hembygden, det svenska och nordiska kulturarvet. Landets olika hembygdsföreningar måste ges ökat stöd. Svensk folkdans och folkmusik skall understödjas och i statlig regi föras ut till svenska folket i olika sammanhang. Musik och konst skall för att kunna uppbära statligt stöd ha en inriktning och anda som kan verka till att befrämja kreativitet och fosterlandskärlek. Kulturbidrag skall utbetalas selektivt med rimliga krav på en moralisk kulturell inriktning. Offentliga platser i samhällets skall förses med statyer och målningar som beskriver vår historia och vårt kulturarv. Värdefulla kulturföremål och nationella konstskatter skall bevaras inom landet och får ej säljas på export. Miljön Miljöfrågorna har i det moderna samhället kommit att betyda allt mer för oss alla. Industrisamhällets framväxt och det ökade befolkningstrycket har bidragit till exploatering av jordens tillgångar. Under de senaste årtiondena har vi fått uppleva hur sårbar vår miljö är. Oljeutsläpp. försurning. kärnkraftsolyckor, luftföroreningar och förgiftade vattendrag är resultatet av olyckor eller ovarsam hantering av miljöskadliga ämnen. Miljöpolitiska beslut tillhör de mest betydelsefulla eftersom de kan påverka hela vår livsmiljö både nu och i framtiden. Det är därför viktigt att miljöpolitiken präglas av långsiktighet. Sverigedemokraternas miljöpolitiska mål är att åstadkomma ett samhälle där all verksamhet som skadar vår miljö och vår hälsa upphör. Ett miljömedvetande måste grundläggas redan i skolan. Det krävs politiskt mod för att komma tillrätta med miljöproblemen eftersom mäktiga ekonomiska eller politiska intressen kan motverka viktiga miljövårdsinsatser. Vi måste hushålla med naturens tillgångar och förhindra utplundring eller skövling av vår natur. Stränga regler skall gälla för hantering av gifter och avfall. Gränsvärdena för utsläpp av giftiga gaser eller andra miljöfarliga utsläpp måste sättas mycket lågt och varje överträdelse måste beivras. All miljöskadlig verksamhet skall beläggas med särskilda avgifter: Samhället måste omedelbart avvecklas och förbjuda gaser som förstör stratosfärens ozonskikt. En kraftigt minskad användning av miljöfarliga engångsprodukter måste eftersträvas. Samhället måste utarbeta en helhetsplan för att stoppa försurningen av vår miljö. Miljövänliga alternativ mått forskas fram. Alla miljöproblem kan inte lösas av oss svenskar. Miljövården är av globalt intresse och Sverigedemokraterna vill därför stärka det internationella samarbetet på detta område. Sverige bör också kunna bistå ideella organisationer, t ex till stöd för bevarandet av världens regnskogar. Trafik Vid trafikplaneringen skall miljövärdiga och billiga transportmedel med kapacitet att klara påfrestningarna även under rusningstrafik eftersträvas. Sd motsätter sig en överdriven utbyggnad av motortrafiklederna under förutsättning att kollektivtransportnätet kan byggas upp som ett realistiskt alternativ. I glesbygden skall så många som möjligt ha tillträde till kollektivtrafik, då främst busslinje system. Miljövänliga alternativ som tåg och spårvagnar skall prioriteras. In landsbanan skall återuppbyggas. Kollektivtrafiknäten skall endast undantagsvis lämnas ut till marknadskrafterna. Det är viktigt att taxor tas ut rättvis över nätet även om det rent nationalekonomiskt innebär lönsamhet. Energi Energipolitiken skall syfta till att trygga vår energiförsörjning. Vi måste minska användandet av fossila bränslen som vid förbränning förorenar miljön. SD vill satsa på en snabb övergång till miljövänliga alternativ. Det är viktigt att vi lär oss hushålla bättre och därmed minska energiförbrukningen. Avfallsproblemen motiverar att kärnkraften bör avvecklas i den takt som reaktorernas naturliga drifttid medger. Detta skall dock endast ske under förutsättning att realistiska, energivänliga och ekonomiskt hållbara alternativ succesivt kan ersätta kärnkraften som energikälla. Oljeanvändningen bör minskas då den dels i hög utsträckning gör oss importberoende ifrån instabila regioner, dels av miljöskäl men även för att världens oljetillgångar på sikt riskerar att sina. Som ersättning bör i första hand miljövänliga alternativ användas. Forsknings- och utvecklingsarbetet för att få fram miljövänliga energialternativ skall ges högsta prioritet. I sina rikliga skogstillgångar har Sverige en stor, inhemsk energiråvarukälla som starkt motiverar vidareutveckling av metanol. Även etanol och rapsolja bör användas. Detta motiveras vidare även ur nationellt självhushållningsperspektiv och blir en bra försörjningskälla för våra lantbrukare. Jordbruk, skog och fiske Det svenska jordbruket skall utvecklas så väl att landets försörjning av livsmedel klaras utan import. En hög grad av självförsörjning gör oss fria från beroende av utländska varor. För att stimulera den inhemska produktionen av livsmedel, frukt och grönsaker bör tullavgifter, importrestriktioner eller andra åtgärder övervägas. Sverigedemokraterna vill ha en levande landsbygd där jorden brukas i enlighet med naturen. Rationell och effektiv småskalighet inom lantbruket bör eftersträvas. Den odlingsbara marken bör bevaras och användas främst för livsmedelsproduktion. Bebyggelsen på bördig mark bör undvikas. Giftfrihet måste eftersträvas inom livsmedelproduktionen och jordbruket som helhet. Skogsbruket måste bedrivas med långsiktighet och med hänsyn till flora och fauna. Skogen måste skyddas från gifter och skövling. Den samiska befolkningens urgamla rätt till betesmarker för sina renar måste bevaras. Det svenska fisket har alltid betytt mycket för vår livsmedelsförsörjning. Därför måste denna viktiga näring bevaras och skyddas från miljöförstöring och gifter. Djurskydd Respekten för varje levande varelse måste värnas. Plågsamma djurförsök skall förbjudas och forskningen inriktas på alternativa forskningsformer. Okänslig djurhållning i samband med stordrift i jordbruket måste motverkas. Människor som misshandlar och plågar sina djur skall dels kunna tas ifrån sina djur och dels beläggas med ett särskilt djurförbud som förbjuder denne att någonsin skaffa sig ett djur igen. Straffen för djurplågeri måste skärpas. Import av produkter som framställts där djurplågeri förekommit skall förbjudas. Djurhållningen i samband med djurparker och andra verksamheter där djur används måste ses över. Befolkningspolitiken Sverigedemokraternas viktigaste politiska målsättning är att återskapa ett svenskt Sverige. De senaste årtiondenas invandrarpolitik har vållat Sverige stora sociala och ekonomiska problem. Lagstiftningen har hela tiden skärpts från myndigheternas sida för att diskriminera Sveriges folk. Massmedia har hela tiden förhindrat en saklig diskussion och bedrivit hetskampanjer mot människor som fört fram nationella värderingar. Detta måste stoppas! Sverigedemokraterna anser att Sverige i sin homogena befolkningssammansättning har haft en ovärdelig tillgång. Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring av människor från etniskt avlägsna kulturer. Stora resurser måste avsättas för att skapa förutsättningar för att de som kommit till vårt land efter 1970 ska kunna återvända till sina respektive länder inom en snar framtid. Någon hänsyn till utgivna medborgarskap kommer inte att tas utan förslag till en grundlagsförändring och en ny medborgarskapslag kommer läggas. Invandrarverket skall omedelbart läggas ned och polismakten ges ökade resurser för att handha invandrarärenden. Frågan om ansvarsfördelningen för den politik som förts de senaste decennierna måste utredas. Människor bör leva där de har en chans att skapa sig en nationell identitet. Därför bör vi huvudsakligen ta emot flyktingar och invandrare av nordeuropeisk härkomst då nordeuropeérna är de som bäst etniskt och kulturellt kan smälta in i det svenska samhället. Sverigedemokraterna vill skärpa lagstiftningen när det gäller aborter. Samhället måste också öka sin information till medborgarna om innebörden av en abort. Samhället måste tydligt markera att män och kvinnor måste ta ansvar för sina handlingar. Sverigedemokraterna förordar en moralisk upprustning och menar att en graviditet skall vara resultatet av ett fast förhållande mellan en man och en kvinna. Ett barn skall vara välkommet och inte aborteras bara för att det ännu inte är fullt utvecklat. Aborternas antal i Sverige har under decennier legat skandalöst högt, nästan i nivå med massinvandringen, och det är huvudsakligen svenska kvinnor som gör abort. Här krävs information och upplysning i kombination med en ny familjepolitik för att komma till rätta med problemet. Sverigedemokraterna anser att aborter i den här omfattningen inte bör accepteras av en civiliserat samhälle. Självfallet finns det situationer där abort är en nödvändig åtgärd. Graviditet som en följd av våldtäkt och medicinska skäl är exempel på förståeliga motiv för en abort. Möjligheten att adoptera svenska barn ska öka, samtidigt som möjligheten att adoptera utomnordiska barn starkt begränsas. Det är nödvändigt att Sverige internationellt verkar för att nativitetsutvecklingen ligger i nivå med olika delar av världens ekonomiska och sociala förutsättningar för att erbjuda sin befolkning en dräglig tillvaro. Det är nämligen ur den problematiken som dagens befolkningspolitiska kaos skapats. Försvar och säkerhet Sveriges frihet, nationella oberoende och neutralitet utgör dc hörnstenar, vars säkerhetspolitiska grundsyn kräver ett försvar med en kraftfullt avskräckande effekt på en eventuell angripare. En nationalistisk försvarsmoral måste baseras på allmän värnplikt, där även vissa former av vapenfri tjänst bör beaktas ur totalförsvarssynpunkt. Hela Sverige skall kunna försvaras. Sverige skall bevara den alliansfrihet som ger oss möjlighet att vara neutrala i krigstid. En alliansfri politik förutsätter emellertid ett så starkt försvar att det undanröjer fiendens vilja att anfalla. Då nordens strategiska betydelse kan komma att öka bör förhandlingar inledas med de övriga nordiska länderna om en gemensam säkerhetspolitik. Försvaret skall vara baserat på allmän värnplikt där varje vapenför svensk deltar. De som av etiska, religösa eller andra skäl inte vill använda vapen kan erhålla vapenfria uppgifter inom totalförsvaret. Kvinnor bör i möjligaste utsträckning ges träning och färdighet inom totalförsvaret men också ges frivilliga krigsbefattningar. Sverigedemokraterna acceptera inte totalvägrare. Vill man åtnjuta ett lands frihet, skall man också bidra till dess försvar. Försvarsviljan och motivationen att värna om vårt fädernesland skall vara så hög att det genomsyrar hela försvarsorganisationen även i fredstid. En hög moral, god disciplin och stark försvarsvilja erhålles genom en värnpliktsutbildning med hög undervisningskvalitet. En hög beredskap är nödvändig för att värna om vårt territorium mot gränskränkningar. Försvars- och säkerhetspolitiken skall även syfta till förhindra invandring av spioner, terrorister och sådana som kan undergräva eller skada vårt samhälle inifrån. Den materiella och tekniska kvaliteten måste vara hög. Styrkan i svenskt försvar har under efterkrigsperioden kännetecknats av en hög teknisk kvalité. Det är viktigt att det så förblir. Ett modernt, tekniskt avancerat svenskt jaktflygplan måste utgöra stommen i vårt luftförsvar. Detta i kombination med en effektivt luftförsvar med vårt eget robotsystem. Att vi företrädesvis bör hålla oss till svensktproducerade vapensystem har flera motiv: 1) Vikten av att vara nationellt oberoende är avgörande för våra förutsättningar att vara neutrala. 2) Sysselsättningen. 3) Bevarandet och utvecklandet av inhemsk kompetens med de återverkningar det kan ha även för andra samhällsområden än försvaret. Detta motiverar svensktproducerade vapensystem även om det medföljer relativt höga startkostnader. Ett effektivt försvar kräver att vi har verkningsfulla materiella resurser till vårt förfogande. Försvarsindustrin måste ges möjlighet att utveckla produkter som även kan exporteras till stabila nationer med vilka vi har goda kontakter. Försvaret skall ges de ekonomiska resurser som behövs för an kunna fullgöra våra säkerhetspolitiska ambitioner. Som i alla andra områden av samhället skall hög effektivitet och undvikande av all form av resursslöseri känneteckna försvarsorganisationen. Känsliga poster och högre befälsbefattningar skall inte kunna innehas av personer som av olika skäl kan anses utgöra eller bli en säkerhetspolitisk risk. Frivilliga försvarsorganisationers verksamhet ökar försvarsviljan och skall därför stödjas. Om det enskilda ansvaret ökar för t ex persedlar och ammunition kan stora belopp sparas. Sjukvården Ett samhälle som vill ha friska och sunda medborgare måste ha en god förebyggande hälsovård. Redan i skolan måste vi informera om sådant som kan ge upphov till sjukdomar i framtiden och försöka skapa sunda vanor. Vi måste få en giftfri mat, en drogfri miljö och lära oss undvika stress och jäkt redan från början. Gymnastik och hälsoinformation i skolan skall vänja medborgarna vid sund motion, näringsriktig kost och andra förebyggande hälsoåtgärder. Genom bättre samhällsplanering och närsamhällen kan också psykisk ohälsa motverkas. Ett sunt folkhem har ansvaret att skapa goda levnadsföhållanden och en bra vård för de medborgare som har fysiska eller psykiska handikapp. De förståndshandikappades situation måste ses över då krav, rättigheter och skyldigheter inte står i relation till varandra. Vården av förståndshandikappade måste vara individuellt behovsrelaterad och sträva efter en anpassning till samhället så långt det är möjligt. Det är också viktigt att se över lagstiftningen för att komma till rätta med dålig arbetsmiljö. Medborgarna bör även få rätt till viss friskvård på betald arbetstid. Det skall vara en rättighet för alla medborgare att få erhålla sjukvård med god service och bästa möjliga vårdinsats. Om den offentliga sjukvården inte kan ge tillräckligt god service så bör privata vårdformer och initiativ användas som komplement. Små läkarcentraler i bostadsområden och hembesökande läkare bör bli ett vanligare inslag i samhällsbilden. Mindre, decentraliserade sjukvårdsenheter bör bidra till en mänskligare vårdmiljö. Dessutom kan servicen förbättras och byråkratin minskas. Samhället måste ge särskilt stöd till dem som vill vårda sjuka anhöriga i hemmet. Inom mentalvården skall de slutna avdelningarna verkligen bli slutna. Patienter, som har begått grova våldsbrott eller utgör fara för allmänheten, skall inte släppas ut på permission eller frigång. Utflyttningen av sjuka mentalpatienter till en ensam och osäker tillvaro ute i samhället bör omedelbart avbrytas. Samhället måste med kraft bekämpa spridningen av smittsamma och farliga sjukdomar t ex AIDS. Staten bör utöva kontroll och insyn över läkemedelsproduktion och tillse att den inte blir kommersialiserad. För att komma till rätta med missbruket av alkohol och droger bör, förutom förebyggande insatser i hem och skola, vården förläggas i lantlig miljö långt från storstaden. Sverigedemokraternas målsättning är också en höjd status för alla vårdyrken samt att ge vården en mer mänsklig framtoning. Pensionärerna De äldre har med sina insatser varit med om att skapa det samhälle som vi lever i nu. De har med hopp om en ljusare framtid lagt ned flit och kraft i yrkeslivet och omsorg och kärlek i familjen för att förbättra tillvaron för sina fränder i folkhemmet. De har kämpat för ett bättre Sverige och natt ganska långt. Pensionsåldern bör ligga fast vid 60 års ålder. Däremot bör äldre människor erbjudas möjlighet att avsluta sitt arbetsliv med an dela med sig av sina kunskaper till yngre arbetskraft genom ett speciellt lärlingssystem. För att särskilt bevaka pensionärernas intressen och situation förespråkar Sverigedemokraterna att en pensionärsminister med eget departement inrättas. Ett sämre hälsotillstånd och handikapp skall kunna ge förtidspension. Sverigedemokraterna menar att det är angeläget att skapa grund för större ekonomisk rättvisa. Det måste vara fel att vissa pensionärer skall tvingas leva på - eller under - existensminimum medan andra erhåller mycket höga pensioner. En jämnare fördelning måste eftersträvas. Varje familj bör ha viljan att ta hand om sina äldre på alla sätt och hjälpa dem tillrätta i tillvaron. De äldre utgör en resurs för familjen och de unga generationerna kan lära sig mycket av deras erfarenheter. Hemtjänsten måste också förstärkas så an alla handikappade äldre som vill kan få bo hemma. De äldre som inte kan bo hemma måste ges bästa möjliga vård. Rättstrygghet Den 1 januari 1965 ersattes 1864 års strafflag av 1962 års brottsbalk. Detta blev inledningen till de senaste trettio årens flum och dalt inom rättsväsende och kriminalvård. Ett förfall vars konsekvenser varit mycket negativa för medborgarnas rättstrygghet. Sverigedemokraterna kräver därför att en modifierad version av den gamla strafflagen återinförs som ett provisorium tills en ny utarbetats. I riktlinjerna till den nya strafflagen skall samhällets och enskilda personers skyddbehov sättas i centrum. Möjligheterna för brottsoffer att få sina utdömda skadestånd från brottslingarna istället för från skattebetalarna måste utökas. Vidare bör möjligheterna att premiera gott uppförande respektive bestraffa dåligt uppförande på anstalterna utökas. Straffrabatter i form av sk 2/3 frigivning bör endast komma ifråga vid mycket gott uppförande eller när utvisning ur riket skall verkställas. När en person dömts för flera brott skall strafftiderna adderas varefter den dömde börjar med att avtjäna det kortaste straffet först. Detta för att samhället lättare skall stå emot massmediala kampanjer om förtida frigivning. När den provisoriska strafflagen trätt i kraft öppnas möjligheten att döma till straffarbete. Sådan arbetskraft kan med fördel användas till att underhålla och bygga ut infrastrukturen i landet t ex inlandsbanan. När en människa trots hjälp och bistånd från samhällets sida ständigt återfaller i bron av allvarlig karaktär är det dags för samhället att agera kraftfullt. En gräns måste sättas upp där det allmänna säger hit men inte längre. En person som fått tre chanser att återanpassa sig till ett laglydigt liv men ändå återfaller i grov brottslighet bör spärras in för resten av livet. Särskilt grova brott skall i vissa fall kunna leda till dödsstraff. Detta straff skall dock utdömas restriktivt och med mycket höga krav på bevisning. Exempel på brott som bör kunna leda till dödstraff är: överlagt mord, mord på barn och åldringar, högförräderi. Förebyggande kriminalpolitiska insatser ska sättas in i hem, skola och ungdomsverksamheten, t ex inom idrottsrörelsen. Upplysning som motverkar missbruk av alkohol och droger skall ges i förbyggande syfte med sikte på ett sunt och friskt folkhem. Respekten för rättsstaten ökar om såväl familjens som samhällets och dess organisationers, t ex skolans, moraliska och etiska värdeuppfattning sammanfaller med varandra. Samhället måste fungera som en familj där de erfarna och vuxna har ansvar för att ge ungdomen vägledning, normer och regler. Särskilda resurser skall sättas in i kampen mot narkotikan. Kontrollen vid våra gränser skall förbättras. Sverigedemokraterna vill att samhället ger tullen och polisen de resurser och befogenheter som de önskar för att komma tillrätta med brottsligheten. Samhället skall garantera att mötes- och demonstrationsfriheten fungerar. Den svenska yttrandefriheten hotas om notdemonstranter skall tillåtas störa eller stoppa lagliga demonstrationer. Rättsprocessen måste påskyndas så att dom i ett brottsmål kan avges omgående. Ambitionen från samhällets sida måste vara att ge alla som begått brott en rejäl chans att återanpassa sig. Detta står på intet sätt i motsättning till den skärpning av kriminalvårdspolitiken som skisserats ovan. Vi Sverigedemokrater vill ersätta de senaste årtiondenas groteska flum och dalt med en rättvis och konsekvent linje där alla får en ärlig chans men där det också sätts upp klara gränser för vad samhället kan acceptera. Förebyggande kriminalpolitiska åtgärder måste vara en prioriterad verksamhet även i tider av offentliga besparingar. Utvisning skall vara den normala påföljden när en invandrare avtjänat ett fängelsestraff för grovt brott. Massmedia I det moderna samhället har massmedierna blivit allt fler och deras opinionsbildande betydelse har blivit allt större. Alla medborgare, från riksdagsmannen till den ej politiskt intresserade vardagsmänniskan, tar intryck av den information och de nyheter som massmedia förmedlar. Därför är det av oerhört stor betydelse att våra massmedier speglar det som sker i vårt samhälle och förmår belysa angelägen samhällsdebatt. För att olika meningsinriktingar skall kunna komma till uttryck måste det råda pressfrihet. Såväl enskilda som grupper och organisationer skall kunna uttrycka sina åsikter muntligt eller skriftligt utan ingrepp eller censur. TV- och radiomonopolet har inte fungerat bra utan i stället ofta givit medborgarna vinklad och felaktig information utan att detta har fått bemötas. Lagstiftning måste sättas in för att förhindra osunda ägarkoncentrationer inom media då detta undergräver yttrandefriheten, Svenska folket skall inte behöva utsättas för politisk hjärntvätt eller ensidig propaganda. Det måste finnas utrymme för alternativa åsikter. Enskilda medborgare och organisationer måste få bättre skydd mot förtal och kränkande reportage. Massmedier med rikstäckning såsom TV och radio har ett särskilt ansvar och måste bli skyldiga att på framträdande plats publicera genmälen från förtalad part. Riksradion bör utökas till sex-åtta kanaler, varav minst fyra bör bli folkrörelseägda., och finansieras genom att sälja reklamtid. Televisionen bör utökas till tre-fyra kanaler, samt ytterligare en gemensam nordisk kanal. Licensavgiften för TV bör avvecklas genom övergång till reklamfinansiering. För att gynna det svenska näringslivet skall svenska företag prioriteras vid köp av reklamtid. Genom sanering av ekonomin kan utbudet av inhemskt producerade program ersätta det utländska kommersiella utbudet. Alla former av skattefinansierade presstöd måste avskaffas. Fackföreningar Sverige har en lång tradition av facklig verksamhet. Fackföreningar fyller en mycket viktig funktion i samhället. Förutom att man tillvaratar medlemmarnas ekonomiska intressen så kan man även förebygga arbetsskador och olyckor i allt högra grad. Sverigedemokraterna anser att politiseringen av fackföre¬ningar bör motverkas så att de blir partipolitiskt oberoende. Avtalsrörelser har under många perioder haft ogynnsamma effekter på samhällsekonomin då den lett till lönepåslag som inte haft förankring i den ekonomska verkligheten. Detta har lett till inflation och förlust av marknadsandelar för Sveriges exportindustri. Här behövs en starkare statsmakt som även kan motverka det sektorstänkande som lett till att ingen tagit ansvar för samhällsekonomins utveckling. Det är då av yttersta vikt att den ekonomiska politiken i övrigt präglas av rättvisa och nationell solidaritet så att denna politik kan kännas motiverad för medborgarna. Internationellt stöd Sverige skall inte binda upp sig till internationella projekt utan ha en klar målsättning, t ex effektiva familjeplaneringsprograrn för att minska befolkningsexplosionen som på lång sikt hotar både miljön och människan själv. Sverige skall kunna ge en hjälpande hand till folk i misär och offer för naturkatastrofer, svält, krig eller förtryck. Sådan hjälp skall vara rent humanitär och lämnas utan politisk eller ekonomisk baktanke oavsett rådande politiskt system. Utöver detta skall Sverige kunna hjälpa fattiga nationer att bygga upp ett effektivt lantbruk för att på lång sikt bli självförsörjande på livsmedel. Medverkan och utövande av internationella påtryckningar måste kunna utökas så att krig och förtryck på ett tidigt stadium kan hejdas. Sverige och Europa Sverige har många naturliga kulturella och politiska band med Europa. Det är viktigt att vi kan delta i samarbetsprojekt och utvecklingsarbeten som kan gagna förutsättningarna för handel, miljö och brottsbekämpning. Den europeiska unionen innebär en långt gången integrationsprocess som i många avseenden innebär att dess medlemsländer tappar mycket av sin förmåga att bedriva en självständig politik med nationell omsorg som grund. Sverigedemokraterna anser att Sverige inte skall vara anslutet till EU då det allvarligt skulle inkräkta på vårt nationella oberoende och den frihet vi haft i hundratals år. Sverige och världen Vår nordiska hemvist gör att vi skall värna särskilt mycket om ett gott förhållande till de andra nordiska länderna. Det nordiska samarbetet bör utvidgas och intensifieras i största möjliga utsträckning. Vi skall också verka för gemensamma nordiska aktioner i viktiga utrikespolitiska frågor, som också kan omfatta handel, ekonomi och kultur. Då det gäller Europa är det viktigt att Europa kulturellt återvinner sin självaktning gentemot USA och Ryssland. Det kulturella Europa, som i förlängningen omfattar både Väst- och Östeuropa, kan realisera en tredje väg, en förnyelsens väg baserad på det europeiska kulturarvet som ett fruktbärande alternativ till den amerikanska kommersialismen och överdriven, ansvarslös internationalism. Sveriges utrikespolitik skall främja en fredlig utveckling i världen och öka förståelsen mellan olika folk. Som en fri nation skall vi respektera varje nations suveränitet och självbestämmande. Vår respekt för andra folk får dock inte leda till undfallenhet eller likgiltighet inför förtryckta folks strävan efter frihet och demokrati. Vi bör istället kunna stödja sådana yttringar om det kan leda till förbättringar för folket flertal. Sverige måste vara beredd att vidta åtgärder, t ex sanktioner i någon form, mot nationer som uppträder ansvarslöst i den internationella gemenskapen. Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna, Box 60015, 104 01 Stockholm, Tel. 08-641 20 11, telefax 08-643 92 60.