Uttalande inför valet 1973

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1973
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valet den 16 september är av avgörande betydelse för vårt lands framtid. Då bestämmer väljarna vilken politik och samhällssyn som ska prägla utvecklingen i vårt land. Socialdemokratin hävdar att samhället måste bygga på solidaritet och samverkan mellan människor. Endast så kan vi undanröja brister och orättvisor, skapa en trygghet som omfattar alla medborgare. Gemensamt har vi bättre förutsättningar att möta framtidens påfrestningar. Den viktigaste uppgiften är att hävda allas rätt till arbete, och att ge arbetare och tjänstemän större inflytande och en ökad trygghet i arbetslivet. Socialdemokratin godtar inte att de ekonomiska krafternas fria spel ska bestämma över människors arbete, hälsa och trygghet. Sveriges ekonomi är stark. Vi konkurrerar framgångsrikt på exportmarknaderna. Valutareserven är rekordstor. Sverige har Europas lägsta prisstegringar. Efter lågkonjunkturens påfrestningar går vi nu mot bättre tider. Framstegen ska användas till att öka de stora löntagargruppernas levnadsstandard, förbättra folkpensionärernas villkor och fullfölja en solidarisk reformpolitik. Det är en politik i hela nationens intresse. Socialdemokratins politik är klart redovisad i program och i regeringsförslag. Vår politik spänner över samhällslivets alla områden. Viktigast inför valet är - en fast och konsekvent neutralitetspolitik - arbete åt alla - arbetslivets reformering och demokratisering - solidarisk fördelning av de ekonomiska framstegen - fullföljandet av den sociala reformpolitiken - jämställdhet mellan män och kvinnor. I valet står två regeringsalternativ mot varandra. En socialdemokratisk eller en borgerlig regering. Men de borgerliga partierna är splittrade och oeniga. Vi uppfordrar de borgerliga partierna att redovisa ett program och ge väljarna besked om vad en röst på de borgerliga partierna innebär. Socialdemokratin står för en trygg och stabil samhällsutveckling på solidaritetens grund. För att fullfölja en politik med denna inriktning begär vi väljarnas förtroende. Uttalande antaget av partistyrelsen vid valupptakten i Malmö 17-19 augusti 1973