Till Sveriges folk!

s
Socialdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1940
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
Till Sveriges folk! Val till riksdagens andra kammare stundar. Med hänsyn till spänningen i världen och dess återverkningar även i vårt land, har fråga uppkommit att uppskjuta detta val. Grundlagens bud måste dock följas. De röstberättigade medborgarna kallas därför till valurnorna den 15 september. Valet förrättas under en även ur inrikespolitisk synpunkt osedvanlig situation. Genom samlingsregeringen ha samtliga större partier förenat sina krafter för att bemästra tidens svårigheter. De politiska meningsstriderna ha skjutits åt sidan för en samling kring de stora uppgifterna, att trygga landets frihet och folkets liv. Viljan till enighet och sammanhållning är stark hos vårt folk och man önskar icke att denna försvagas genom tvister. Detta bör emellertid icke leda till att man upphäver en naturlig rörelsefrihet inom enighetens ram. Den nationella samlingen kräver icke att meningsskiftningarna undertryckas eller att medborgarna berövas möjligheten att vid valet gruppera sig på sedvanligt sätt efter dessa skiftningar. Om av läget betingad naturlig återhållsamhet i meningsutbytet iakttages, kan en tävlan mellan partierna icke skada sammanhållningen om det väsentliga. Från dessa utgångspunkter vädjar det socialdemokratiska arbetarepartiet till folket om stöd för sina strävanden. Under de senaste åtta åren har partiet burit huvudparten av ansvaret för landets styrelse. Det har därigenom blivit i tillfälle att göra en betydande insats i en lyckosam utveckling. Verksamma åtgärder från statsmakternas sida bidrogo kraftigt till att relativt snabbt övervinna den svåra ekonomiska krisen i början av 1930-talet. Därefter kunde följa ett framgångsrikt uppbyggnadsarbete, varunder genom omfattande reformer folkets levnadsförhållanden i olika avseenden förbättrades samtidigt som statens finansiella ställning stärktes och det allmänna välståndet växte. Den demokratiska styrelsens effektivitet och förutsättningarna för fortsatt förbättring av förhållandena ökades genom en alltmera utvidgad samverkan. Denna lyckosamma utveckling har hejdats av kriget i Europa. Under det senaste året ha statsmakternas omsorger och ansträngningar måst framförallt ägnas den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget och trygga folkförsörjningen. Påfrestningarna ha varit betydande. Den rysk-finska konflikten och utvidgningen av stridsfältet till andra delar av Norden har skapat för vårt folk prövande situationer. Hindren för handelsutbytet har allvarligt försvårat vår försörjning och skadat vårt näringsliv. Vakthållningen kring vår frihet har krävt stora uppoffringar av såväl personlig som ekonomisk art. Genom sin fasthet och sammanhållning„ som det socialdemokratiska partiet med all kraft bidragit till att skapa ser vidmakthålla, har dock vårt folk kunnat bevara möjligheterna för ett fredligt liv. Vanskligheterna äro icke slut. Vi måste alla vara beredda på fortsatta påfrestningar och uppoffringar. Det socialdemokratiska partiet vill icke möta väljarna med bedrägliga förespeglingar, men det är berett att i fortsättningen som hittills göra sitt bästa för landet och folket. Socialdemokratin vill sätta in all sin kraft för att värna och betrygga vårt lands fred, frihet och oberoende Socialdemokraterna vill ställa det allmännas välfärd framför gruppintressen och enskild vinning samt rättvist fördela ofrånkomliga bördor. Socialdemokratin vill bringa effektiv hjälp åt dem, som drabbas tyngst av lägets svårigheter och sörja för snabba och praktiska ingripanden mot hotande arbetslöshet. Socialdemokratin vill verka för en sådan anpassning inom vårt näringsliv, att det kan fylla sin uppgift att giva folket försörjning. Socialdemokratin vill göra sitt yttersta för att skydda de uppnådda sociala förmånerna och bevara grunden för nya framsteg så snart sådana bli möjliga. Socialdemokratin vill i trohet mot demokratin värna folkstyrelsen och medverka till fortsatt sammanhållning och enighet inom vårt folk. För en politik efter dessa linjer manar för sin del socialdemokratin Sveriges folk att gå till val. Den framhåller vikten av, ett allmänt deltagande i valet. Varje röstberättigad medborgare måste känna det som en förpliktelse att bidraga till att folkviljan får ett fulltonigt uttryck. Likgiltighet för valet kan tolkas som likgiltighet för de höga värden, Sveriges folk har att vårda och värna. En allmän uppmarsch för freden, friheten och demokratin, skall stärka vårt folk inåt och utåt. Därför, varje röstberättigad medborgare, fram till valet den 15 september, vid vilket vårt parti bär sin gamla beteckning. ARBETAREPARTIET Socialdemokratiska Partistyrelsen: P. Albin Hansson. Torsten Nilsson.