Framtiden är här- Valmanifest för en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet

mp
Miljöpartiet Valmanifest - Riksdagsval 2010
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Framtiden är här – valmanifest för en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet miljöpartiet de gröna De val vi gör i dag formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling finns. Det är här och nu som omställningen måste ske. Miljöpartiet går till val på en politik för en grön omställning som skapar nya jobb, en ökad trygghet och ett starkare Sverige. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som kan möta framtidens utmaningar. Miljöpartiet vill se en storsatsning på en grön omställning av hela samhället – en Green New Deal. Vi vill göra det enklare för människor att göra hållbara val i sin vardag. Järnvägar, förnybar energi, spårvagnar, cykelbanor och energismarta städer är framtiden. Vi gröna vill göra de investeringar som behövs. De är inte bara lönsamma – de ger också fler jobb. Vi vill modernisera Sverige. Vi behöver satsningar på utbildning, forskning, företagande och entreprenörskap. Det ska bli enklare för människor att förverkliga sina idéer och våga ta steget från anställning till eget företag. Vi vill lämna köp- och slängsamhället. Det ska vara lönsamt att reparera när något är trasigt. Vi vill sänka momsen på tjänster för att uppmuntra till en miljöanpassad konsumtion och samtidigt skapa nya jobb. Många arbetstillfällen kommer också att skapas genom satsningar på välfärd och offentlig sektor. Vi gröna står konsekvent upp för naturen när den hotas av kortsiktiga intressen. Vårt engagemang drivs av en kärlek till naturen, av en stark solidaritet med människor som lever i dag och med kommande generationer. Vår politik syftar till en solidarisk värld. Därför arbetar vi för fred, mänskliga rättigheter och global nedrustning. Vår politik är frihetlig. Vi vill skapa ett jämställt samhälle där alla människor behandlas lika. För oss är detta en grundläggande frihetsfråga. Samhället blir rikare och mer dynamiskt när vi bejakar olikheter i värderingar och livsstil. Människor ska ges nya livschanser. Trygghetssystemen ska repareras och vara till för alla. Tillsammans med våra samarbetspartier går Miljöpartiet de gröna till val på att bilda en rödgrön regering efter riksdagsvalet 2010. Investera i minskad klimatpåverkan och nya jobb 1. Sverige ska ta sin del av ansvaret Sverige måste ta sin del av det globala ansvaret. Utsläppen av klimatpåverkande gaser ska minska i enlighet med forskarnas rekommendationer. Höjda miljöskatter ska göra det dyrare att använda fossila bränslen. 2. Fördubbla kapaciteten i järnvägsnätet En klimatsmart trafikpolitik i hela landet kräver stora investeringar i järnvägsnätet. Kapaciteten för person- och godstrafiken ska fördubblas. Vi vill bygga höghastighetsbanor och knyta samman de stora svenska städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, med Köpenhamn och Oslo. Vi vill också koppla ihop stambanan med regionala spår så att de regionala anknytningarna förstärks. Det ska vara billigare att åka tåg än att köra bil eller flyga. 3. Bygg ut kollektivtrafiken För att skapa mer klimatsmarta städer vill vi investera i en kraftigt utbyggd kollektivtrafik, såsom spårvagnar, regionala tåg, tunnelbana och buss. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till år 2020. Det finns inget behov av nya motorvägar. De kollektiva transporterna ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning. 4. Nya drivmedel för bilen Många i Sverige är beroende av bilen. De fossila bränslena behöver fasas ut av både miljö- och kostnadsskäl. Därför måste alla ges möjlighet att tanka förnybara bränslen. Det ska vara billigare att köra på förnybara drivmedel än på bensin. Den inhemska produktionen och distributionen av förnybara drivmedel ska gynnas. Det ska vara möjligt att tanka biogas och ladda sin elbil i hela landet. 5. Gör din egen el Vi vill göra det lönsamt att producera sin egen el. Allt fler människor vill investera i förnybar energi och bidra till att minska sin egen klimatpåverkan. Detta innebär också att fler ska kunna leverera förnybar el in på elnätet. Vi vill införa ett system med fastpris på förnybar el, samt möjliggöra nettomätning hos småskaliga elproducenter. 6. Investera i förnybar energi och energieffektivisering Vi vill ersätta kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft, biobränslen, vågkraft, solenergi och energieffektivisering. Vi vill investera i ombyggnation som leder till minskad energianvändning. Därmed minskar kostnaderna för energi. Uranbrytning ska förbjudas. 7. Rusta upp miljonprogrammen Vi vill införa ett särskilt investeringsstöd för att bygga nytt och rusta upp nedslitna bostäder och stadsdelscentrum, framförallt i förorterna. Investeringarna ska leda till bättre boendemiljöer och minskad energianvändning. 8. Mer gods på tåg och båt För att öka trafiksäkerheten på våra vägar och minska utsläppen vill vi införa en skatt på tunga lastbilstransporter. Det gör det mer lönsamt att transportera varor på järnväg och med båt i stället för med lastbil. 9. Värna naturen och den biologiska mångfalden Artrika ängs- och hagmarker ska värnas och strandskyddet stärkas. Värdefulla naturskogar ska skyddas. Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren: varg, lo, björn och järv. Spridning av miljögifter måste minska, till exempel genom förbud av flera bromerade flamskyddsmedel och hormonstörande ämnen. Vi vill bevara och återskapa våtmarker och i lag skydda grundvatten som är viktiga för vår vattenförsörjning. 10. Jordbruk med hänsyn till djuren Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minimeras. Djurskyddet ska stärkas och vi vill förbjuda pälsfarmning. Den goda jorden ska skyddas. Vi vill göra det lönsamt att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna näringar som ekoturism och småskalig livsmedelsförädling. Vi vill skydda jorden från genmanipulerade grödor. Nya jobb, entreprenörskap och småföretag 11. Sänkt moms för tjänsteföretagen Vi vill få tjänstesektorn att växa genom att sänka momsen inom en rad branscher. Det blir då billigare att reparera trasiga saker, äta på restaurang, gå till frisören och att laga cykeln. Hållbar konsumtion av tjänster måste stimuleras och vi vill ta ett första steg under mandatperioden. 12. Sänkt skatt för småföretag Vi vill sänka arbetsgivaravgiften för småföretag med tio procentenheter. Vi vill att ensamföretagare får ytterligare sänkning för den första anställda under det första året. 13. Riskkapital för små och medelstora företag Vi vill inrätta en statlig riskkapitalfond för att underlätta för fler små och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Fonden ska finansieras genom vinstutdelningar från de statliga företagen. 14. Ett näringsliv i framkant Många nya entreprenörer har som drivkraft att ta ett större etiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till en hållbar utveckling. Ett sådant förhållningssätt ska främjas. Vi vill öka anslagen för innovationer, produktutveckling och miljöteknikutveckling i små och medelstora företag. De statliga och kommunala bolagen ska bidra till ny miljöteknik, förnybar energi och vara ett föredöme när det gäller att minska sin klimatpåverkan. Socialt och kooperativt företagande ska vara en del av en grön företagarpolitik. Vi arbetar för fler företagsetableringar på landsbygden. Vi vill aktivt verka för att utnyttja och förbättra möjligheterna att ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. 15. Jobb och utbildning till ungdomar Vi vill införa ett traineeprogram i välfärdssektorn. Det behöver också satsas mer på yrkesutbildningar och lärlingsplatser. Fler högskolor ska erbjuda praktik på företag och myndigheter som en del av utbildningsprogrammen. 16. Ett öppet och brett kulturliv Ett levande och kreativt kulturliv är en viktig framgångsfaktor för både hälsa, livskvalitet och samhällets utveckling. Vi vill satsa på kultur så att alla, särskilt barn och unga, ges möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter, både som utövare och publik. Kulturskolorna ska stärkas. Kultur är ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion. Höj kvaliteten inom välfärden, investera i utbildning 17. Ingen ska vara försäkringslös Trygga och moderna sjukförsäkringar ska omfatta alla. Vi vill att sjukpenning ska kunna ges så länge personer är sjuka och att den bortre gränsen i sjukförsäkringen slopas. Samhällets ansvar för en effektiv rehabilitering är särskilt viktigt. En allmän arbetslöshetsförsäkring ska omfatta alla. 18. Kortare arbetstid Vi vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan för att ge människor mer tid och ökad livskvalitet. Som ett första steg vill vi införa ett stöd för småbarnsföräldrar att gå ner i arbetstid samt återinföra friåret. Vi vill öppna för en mer flexibel pensionsålder och skapa goda möjligheter att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionen. 19. Mångfald inom skolan Barn har rätt att i skolan få de verktyg som de behöver ha med sig ut i livet. Föräldrar och barn ska ha goda möjligheter att påverka undervisningen och kunna välja en pedagogik som passar barnet. Alla barn ska bli sedda och få tid med vuxna i skola och förskola. Kvaliteten i svensk förskola och grundskola måste därför öka. Vi behöver öka lärartätheten, minska barngrupperna och öka den schemalagda undervisningstiden. Vi vill värna mångfalden av skolor, pedagogik och utbildningsinriktningar. Vi vill stärka elevdemokratin och satsa på elevhälsovården. 20. Låt barn vara barn En lekfull och trygg barndom borde vara alla människors rättighet. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla. Vi vill stärka barnens rättigheter och införliva barnkonventionen i svensk lag. 21. Förebyggande vård Ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt måste genomsyra all vård och omsorg. Vården ska vara jämställd och jämlik och finnas nära medborgarna. Den ska präglas av teamarbete och av bred medicinsk och psykosocial kompetens. Särskilda satsningar behövs för att minska den psykiska ohälsan och förbättra vården av våra äldre. För att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen ska kontroll och tillsyn skärpas. 22. Den goda maten Vi vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skolor, äldreomsorg och på sjukhus. Barn, äldre och sjuka ska få nylagad mat från lokala tillagningskök i skolor, äldreomsorg och sjukhus i stället för uppvärmd mat som körts långa sträckor. Ekologiska råvaror och lokalt producerad mat ska eftersträvas i upphandlingar och därför måste lagen om offentlig upphandling ses över så att det blir tillåtet att främja lokala inköp. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden. 23. En stärkt högskola och höjda studiemedel Utbildningsväsendet är centralt i ett modernt kunskapssamhälle. Kvaliteten i högskolan ska höjas med mer lärartid åt studenterna och större fokus på god pedagogik. Vi vill ge människor nya livschanser och göra det lättare att studera i alla skeden i livet. Därför vill vi höja studiebidraget och förbättra studenters sociala skyddsnät. Samverkan mellan universitet/högskolor och näringslivet ska stärkas. Ett jämställt samhälle ökar friheten 24. Jämställdhet i familj och styrelse Båda föräldrarna har rätt att vara hemma med sina barn och barnet har rätt till båda föräldrarna. Vi vill att föräldraförsäkringen ska delas i tre delar där varje förälder får en del av försäkringen och där de kan välja att disponera den tredje delen som de önskar. Det ökar möjligheten till ett jämställt föräldraskap. Vi vill införa en lag om kvotering till börsbolagens och de offentliga bolagens styrelser. 25. Kvinnofrid är frihet Vi vill ha ökade resurser till kvinnojourernas arbete för kvinnofrid. Rättsväsendets bemötande måste vara kunnigt och respektfullt. Våldtäktslagstiftningen ska skärpas för att garantera den sexuella integriteten. Barn som bevittnat våld i hemmet ska betraktas som brottsoffer. De som döms för misshandel ska tvingas genomgå behandling. Även våld mot män samt våld i samkönade relationer måste uppmärksammas. Mer resurser krävs för att motverka prostitution och människohandel. 26. Lika rättigheter för alla Lagstiftningen mot diskriminering ska skärpas. Vi vill främja lika rättigheter hos företag och myndigheter. De lokala antidiskrimineringsbyråerna ska stärkas. Vi vill fortsätta arbeta för HB T-personers rättigheter. Arbetet mot hatbrott ska intensifieras. Alla människor ska ha möjlighet till full delaktighet. Vi vill att otillgänglighet, i lag, ska klassas som diskriminering av personer med funktionsnedsättning. 27. Lära med modersmål Ett av de mest effektiva sätten att förbättra studieresultaten när barn har ett annat modersmål än svenska är att satsa mer på modersmålsundervisning. Vi vill utvidga rätten till modersmålsundervisning till att gälla hela grundskoletiden. Vi vill också ha en utökad ämnesundervisning på modersmålet. 28. Utbildning och arbete för nyanlända Nyanlända ska snabbare kunna lära sig svenska, validera eller komplettera sin utbildning och få jobb. Vi vill att studierna i svenska ska kombineras med praktik. Vi vill höja kvaliteten i svenska som andraspråk. Vi vill att universitet och högskolor ska erbjuda kurser i svenska för dem med akademisk utbildning som kommer till Sverige. 29. Värna rätten till ett privatliv Runt om i samhället begränsas människors rätt till privatliv. Vi vill skärpa reglerna vid tillstånd för kameraövervakning så att särskild hänsyn tas till individens integritet. Staten ska inte ha möjlighet att registrera alla internetanvändares trafik i Sverige. Vi vill avskaffa FRA -lagen. 30. Ett fritt internet och en balanserad upphovsrätt Vi vill värna rättssäkerheten och integriteten på nätet genom att ändra IPRED-lagen. Vi vill modernisera upphovsrätten och avkriminalisera fildelning för privat bruk. Nätneutraliteten är en viktig princip som ska värnas. En rättvis och hållbar värld är möjlig 31. En aktiv global klimatpolitik De globala utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska. Vi vill verka globalt för att avveckla alla subventioner till kol, olja och kärnkraft. Vi vill införa miljöavgifter för fossila bränslen inom internationell flyg- och sjöfart för att betala klimatinsatser i fattiga länder. Det internationella stödet till klimatåtgärder i utvecklingsländer måste öka. 32. Bekämpa fattigdomen Vi vill arbeta för en rättvis handel som bättre tar till vara de fattiga ländernas behov. Sveriges nivå på biståndet ska vara minst en procent av BNI. Sverige ska arbeta mot att fattiga länder hamnar i skuldfällor och för att illegitima skulder ska skrivas av. Fattigdomsbekämpning ska vara centralt i utrikes-, handels- och biståndspolitiken. 33. Avveckla vapenexporten Vi vill avveckla vapenexporten. Ett första steg är att skärpa reglerna för svensk vapenexport. Det är oacceptabelt att svenska vapen exporteras till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi säger nej till att investera flera miljarder i en ny, uppgraderad version av Jas-planen. Sverige ska stanna utanför Nato. Ansträngningarna för att skapa fred i världen måste öka. Vi vill dessutom förbjuda att minor och klusterbomber tillverkas i Sverige. 34. Stoppa rovfisket i våra hav Alla subventioner som bidrar till utfiskningen måste tas bort. Torsken och andra fiskarter i våra hav ska fredas från fiske om populationerna ligger under säkra nivåer. Krafttag krävs mot det illegala fisket. Vi ska också se över Sveriges handelspolitik så att rovfisket i andra hav i världen minskar. 35. Respekt för mänskliga rättigheter i flyktingpolitiken Vi vill skapa fler lagliga vägar för migration till EU. En mer human flyktingpolitik behövs. Det har länge funnits brister i den svenska migrationsprocessen, därför vill vi genomföra en amnesti för papperslösa. Barnets bästa ska sättas främst i all bedömning av flyktingärenden. Papperslösa ska ha rätt till vård och skola. 36. Nej till EMU Vi vill att Sverige ska behålla sin egen valuta och inte gå med i EMU. EU måste bli mer demokratiskt och mindre centraliserat. EU ska inte ha ett gemensamt försvar. miljöpartiet de gröna Bli medlem i Miljöpartiet via sms (50 kr + trafikavgift) Skicka: mpmedl + personnummer till 72456 eller läs mer på mp.se/blimedlem