Grönt valmanifest 2002 - för en långsiktigt hållbar utveckling

mp
Miljöpartiet Valmanifest - Riksdagsval 2002
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Valkongress 2002 Grönt valmanifest 2002 - för en långsiktigt hållbar utveckling Miljöpartiet de Grönas politik vilar på fyra solidariteter: Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, Solidaritet med kommande generationer, Solidaritet med världens folk, Solidaritet med människor i vårt eget land Vi är nytänkare och ifrågasätter den rådande samhällstrukturen. Vi utmanar därför många starka krafter, som utnyttjar människa och miljö för kortsiktig ekonomisk vinning. Dagens samhällsutveckling är en återvändsgränd. Både vi människor och vår germensamrna livsmiljö slits ner. Samhällsstressen drabbar såväl ekosystem som oss själva och våra barn. Vår politik erbjuder en väg bort från stress, ohälsa, överkonsumtion och miljöförstöring. Vårt mål är ett samhälle i balans med naturen, där allas resurser och möjligheter tas tillvara. Miljöpartiet är en del av en växande internationell grön rörelse. Vi har våra rötter i de folkrörelser som enar sig i miljöfrågor, hälsofrågor, djurrätt, antidiskriminering, global solidaritet och fred. Livskvalitén i centrum! Vi tror på framtiden och möjligheterna till förändring. Ett riksdagsval måste få gälla mer än plånboksfrågor. Någon måste stå för den långsiktiga livskvalitén, och ta ansvar också för dem som inte har en röst på Marknaden. Vi värnar om djur och natur, kommande generationer och människorna i Sverige och världen. Vi företräder ett grönt framtidsorienterat tänkande för hela det politiska fältet. Den gröna politiken överskrider vänster-högerskalan. Den kombinerar drömmen om stor frihet för individen med långtgående solidaritet i resursfördehungen. Denna kombination är en del av den gröna rörelsens särprägel. De kommande åren vill vi arbeta för: En omställning som utgår från barnens behov och rätt till tid för omsorg och kärlek. En omställning som utgår från våra barn och barnbarns rätt till en hållbar framtid och livsmiljö. En omställning som stärker människors rätt att bättre råda över sin tid En omställning som utgår från alla människors rätt att delta i ett demokratiskt samhällsbygge 38 punkter för en grönare framtid 1. Förläng föräldrapenningen - fler pappamånader Barn och föräldrar behöver mer tid för varandra. Vi vill förlänga föräldraförsäkringen till 18 månader och införa fler papparnånader. 2. Minska barngruppernas storlek i förskolan Vi kräver färre barn i barngrupperna. Barnens livsmiljö ska prioriteras. 3. Kvalitetskrav på skolorna och likvärdiga ekonomiska villkor Mindre klasser, fler vuxna i skolan och ökad elevmakt. Skolverket ska ha resurser för att genomföra kontinuerlig kvalitetskontroll i alla skolor, både kommunala och fristående. 4. Lättare att studera Studerande med barn har stora svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Därför vill vi återinföra ett barntillägg. Som ett steg mot studielön och för att minska den sociala snedrekryteringen till högskolan vill vi fortsätta öka bidragsdelen av studiemedlen. 5. Inför friår i hela landet Friår är en möjlighet att göra något nytt och annorlunda med livet. En chans att ta ledigt ett år med ersättning från A-kassan om någon arbetslös går in och vikarierar under tiden. 6. Sänkt arbetstid till 35-timmarsvecka Vi vill skapa mer tid för annat än lönearbete. Därför vill vi ändra lagstiftningen så att 35 timmar i veckan blir normalarbetstid senast 2006. 7. Åtgärder nyot dislairninerande löneslållnader Lönenivån i kvinnodominerade yrken ska höjas. Årliga jämställdhetsbokslut ska göras och orsaker till könsmässiga löneskillnader analyseras. Lönediskrimineringsärendena ska flyttas från arbetsdomstolen till allmän domstol. 8. Motverka ohälsan i arbetslivet Idag spenderar staten mer på sjukskrivningar och förtidspensioneringar än på hälso- och sjukvård! Vi kräver ett humanare arbetsliv med stärkt inflytande för de anställda. Mer resurser och rätt struktur för försäkringskassa, rehabilitering, utbildning och arbetsträning. 9. Mer pengar till vården Ökad satsning på förebyggande vård och alternativmedicin. Barn och ungdomspsykiatrin måste få ökade resurser. 10. Högkostnadsskydd för alla inom tandvården Tändernas status ska inte vara ett klassmärke. Vi kräver samma typ av högkostnadsskydd som finns inom sjukvården också inom tandvården. 11. Kortare väntetider och bättre behandling av flyktingaroch asylsökande Sverige lever idag inte upp till en anständig och humanitär behandling av flyktingar, utan ska ha en mer generös flyktingpolitik.Vi kräver en bättre efterlevnad av Genevekonventionen om de mänskliga rättigheterna.Uppehållstillstånd skall ges automatiskt om väntetiden överstiger 1 år. Bättre behandling av flyktingar och asylsökande skall uppnås. 12. Förbättra villkoren för småföretagande Vi vill bland annat utöka kvittningsrätten mellan olika inkomstkällor. Dagens regler och avgifter gynnar storföretagen på bekostnad av småföretagen. 13. Grönt gynnsamt näringsklimat Vi vill stimulera framväxten av moderna företag genom att minska byråkrati och krångel. Arbetsgivaravgifterna ska sänkas. 14. Hem åt hemlösa Att människor tvingas leva som hemlösa är oacceptabelt i ett civiliserat land som Sverige. Det räcker inte med att satsa på billiga lägenheter. Riktade resurser krävs till bland annat social rehabilitering, utbildning och vård. 15. Fler och bättre bostäder Det ska gå att bygga både billigt och ekologiskt. Inför bostadsgaranti för studenter. 16. Inför glesbygdsavdrag För att bibehålla service och livskvalitet i hela Sverige vill vi bland annat genom införandet av ett glesbygdsavdrag förbättra möjligheten för människor att bosätta sig och bo kvar i glesbygden. 17. Bättre villkor för djuren! Vi kräver att den nybildade djurskyddsmyndigheten ges befogenheter och resurser för att skapa bättre etik och regler för djurhållningen. Vi vill också förbjuda pälsfarmning, motarbeta långväga djurtransporter och minimera antalet djurförsök. 18. Upprusta läns- och grusvägarna i landsbygd. Vi vill prioritera en upprustning av de små vägarna för att garantera farbarhet året runt oavsett var man bor i Sverige. 19. Satsa på tåg och järnvägar Ett modernt och hållbart transportsystem kräver att en stor del av gods- och persontransporterna förs över till järnväg. Priserna för person- och godsbefordran måste sänkas. Detta är en nyckelfråga om vi ska kunna minska utsläppen av koldioxid och motverka växthuseffekten. 20. Inför miljörelaterade vägavgifter i storstäderna Köerna och miljöproblemen i våra större städer kan inte lösas med nya trafikleder. Trängselavgifter ger mindre trängsel och mer resurser för att bygga ut kollektivtrafiken. 21. Öka användningen miljöbättre drivmedel Vi kräver att regler och skatter ska gynna miljöbättre drivmedel, speciellt förnyelsebara. 22. Skärp kemikalielagstiftningen Vi kräver en snabb avveckling av bromerade flamskyddsmedel som finns i bland annat datorskärmar, minskad spridning av tungmetaller, och ett förbud mot AZO-färgämnen i livsmedel. 23. Lägre moms på ekologiskt odlad mat Det som är miljömässigt riktigt och förenligt med en långsiktigt hållbar utveckling ska vara billigt för konsumenten. 24. Bra mat Alla ska kunna garanteras tillgång till livsmedel av hög kvalitet, fria från tillförda giftsubstanser. Både Sveriges och EU:s jordbrukspolitik måste främja mat som är ekologisk, GMO-fri och närproducerad. 25. Rädda livet i haven Rovfisket måste upphöra Torsken är så gott som slut i både Östersjön och Västerhavet. Fisket måste stoppas till dess att beståndet återhämtat sig. Begränsa trålfisket. 26. Grön skatteväxling Sänk skatten på arbete - både inkomstskatter och arbetsgivaravgifter - och höj skatten på energi, råvaror och miljöförstörande utsläpp, även för flyg och fartyg. 27. Avveckla kärnkraften och ställ om energisystemet Vi vill avveckla kämkraften med ekonomiska styrmedel och förbättra vilkoren för den förnybara energin, bland annat genom att ställa krav på energibolagen att sälja mer förnyelsebar energi. Barsebäck ska stängas omgående. 28. Minska de militära utgifterna kraftigt och avveckla vapenexporten Det militära försvaret är inte anpassat till dagens hotbild. Vi tar avstånd från våld som ett sätt att lösa konflikter. Vi vill påbörja övergången från ett militärt till civilt försvar. Vi kräver också ett omedelbart stopp för all vapenexport. 29. En mer rättvis världsekonomi För att motverka den orättvisa världsordningen och den globala, kortsiktiga kapitalismen kräver vi att Sverige är pådrivande för att Världshandelsorganisationernas avtal underställs FN-konventioner om mänskliga rättigheter och miljöskydd, samt införandet av en internationell skatt på valutatransaktioner (en sk T obinskatt) 30. Avskriv tredje världens skulder och höj biståndet Sverige måste agera kraftfullt både här hemnia och internationellt för höjt bistånd och skuldavskrivning. I ett första steg ska Sverige höja biståndet till 1 % av BNI. 31. Stärk arbetet mot diskriminering och rasism Vi vill slå ihop de olika diskrimineringslagarna till en gemensam lag om mänskliga rättigheter. Vi vill införa ett nationellt anti-rasistiskt centrum och stödja lokala integrationscentra. 32. Kön, makt och genus Främja arbetet med att bryta det traditionella könsmaktsmönstret. Könsdiskriminering även utanför arbetslivet och i högre utbildning ska förbjudas. 33. Sänkt rösträttsålder Vi vill sänka rösträttsåldern och valbarhetsåldern till 16 år. 34. Lokala beslutande folkomröstningar Fler folkomröstningar ökar medborgarnas möjligheter att påverka och stärker demokratin. 35. Mer makt till kommunerna Vi vill att det kommunala självstyret inte beskärs mera. Vi vill verka för mer resurser till kommuner, så att de kan ta ansvar för skolan och omsorgen. 36. Stoppa grundlagsändringen om EU! Vi säger nej till den föreslagna grundlagsändring som innebär att regeringen får lämna över makt till EU utan föregående beslut i Sveriges Riksdag. 37. Nej till EMU-anslutning Ja till kronan! Nej till euron! EMU är ett riskprojekt. Demokratin, välfärden och jobben klarar vi bättre om vi står fria från EMU. 38. Sverige ut ur EU! Värna om demokratin och alliansfriheten. Satsa på internationellt samarbete istället för superstatsprojekt. Valet står inte mellan höger och vänster. Det finns en annan väg. den gröna och långsiktigt hållbara Den går varken åt höger eller vänster, utan framåt, bortom det kortsiktiga, vanemässiga och grå Det är Du som avgör.