Miljöpartiets valmanifest 1998

mp
Miljöpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1998
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Valmanifest antaget av kongressen 980523 Valmanifest 98 Miljöpartiet är ett ungt parti. Vi bär tankar, idéer och värderingar för en ny tidsålder. Vi tänker globalt, handlar lokalt och vill att de ekologiska fotavtryck vi lämnar efter oss inte skall försvåra för kommande generationer att leva ett gott liv. Vi är övertygade om att det går att bygga ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle som är till för människor som vill leva, älska, växa och våga. I ett sådant samhälle finns ett stort utrymme för kreativitet, kultur och utbildning. Barns rätt till trygghet och utveckling ligger till grund för såväl ekonomiska som sociala beslut. Skolan är vår viktigaste kulturinstitution och måste vara en viktig motkraft i en tid då arbetslöshet och social utslagning präglar många barns uppväxt. Skola, omsorg och vård prioriteras medan pengar till EU-byråkrati, militära investeringar och stora vägprojekt dras ner. För att uppnå detta måste vi utveckla människors möjlighet till delaktighet. Samhället måste också bli demokratiskt hållbart. Därför accepterar vi inte att allt mer makt hamnar i EU-byråkratin eller hos det internationella kapitalet. Utifrån detta perspektiv är vi djupt kritiska till den politik som i mångt och mycket förenar de gamla partierna. Det gäller inte minst Socialdemokraterna och Moderaterna. Deras världsbild är förlegad, deras ideologier har falnat och de har mötts i en ny gemensam ideologi: ekonomismen, där livet reduceras till en fråga om att snabbast möjligt förränta pengar. Att rena marknadskrafter styr utvecklingen är oacceptabelt. Marknaden tar inget samhällsansvar och visar ingen social solidaritet. Mot detta ställs det nya: Miljöpartiet de Gröna. Nästa fyra år i riksdagen vill vi ta stegen till ett ekologiskt , socialt och demokratiskt hållbart samhälle utifrån följande tre principer - principer som också skall utgöra ovillkorlig grund för en eventuell regeringsbildning: - Skatter, avgifter, investeringar och subventioner skall utformas så att de gynnar miljön och en hållbar framtid för våra barn och barnbarn. - Ekonomiska och sociala klyftor i samhället skall minska medan jämlikhet, jämställdhet och integration skall öka. - Internationellt skall Sverige arbeta för en mer solidarisk världsordning där marknaden och de multinationella företagen tyglas av spelregler som värnar demokrati, miljö och sociala ambitioner. Vi vill att följande skall vara förverkligat senast år 2002: 1. Arbetstiden sänks till 35 timmar i veckan i ett första steg, övertidsuttaget minimeras. Dela på jobben - lev mer! 2. Rätten till friår genomförs i hela landet. Den som tar ledigt från jobbet upp till ett år, och låter en arbetslös gå in i sitt ställe, får a-kassa under tiden. 3. Mer pengar till skola, omsorg och vård. Mindre pengar till militär, EU-byråkrati och skrytbyggen. 4. Integrationspolitik utgår från att alla vi som bor i Sverige - oavsett var i världen vi är födda - är en del av vårt land. Lagtiftning skärps då det gäller diskriminering. Integrationsplaner upprättas på samma sätt som jämställdhetsplaner. 5. Barnbidraget höjs och beskattas så att de som behöver det mest får mer än idag. 6. Grundtrygghet för alla införs. Samordning sker av bl a sjukförsäkring, A-kassa och föräldraförsäkring - ersättningsnivåerna skall vara högre än idag på låga inkomster, men lägre på den högre delen av inkomsten. Beslut om övergång till grundpension, lika för alla, genomdrivs. 7. Skatteväxling införs; sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt skatt på låga inkomster - betalas genom bl a höjda skatter på miljöskadlig energi, utsläpp och de högsta inkomsterna. 8. Sänkt fastighetsskatt (på sikt tas den bort) - skatt på miljöskadlig energi och reavinst ökar i stället. 9. Rejäl satsning på att behålla och bygga ut kompetensen på naturvårdsverk och länsstyrelsernas miljövårdsenheter. Ökade resurser till miljösanering, miljöpolis och miljöforskning och utveckling av ny miljöteknik. 10. Avverkningsstopp för de sista natur- och urskogarna. 11. Grundlagsskydd av de sista orörda älvarna och de sammanhängande älvsträckorna. 12. Investeringsbidrag och skattebefrielse för vindkraft, solvärme, solceller och biobränsle. Plan för avveckling av fossila bränslen. Avvecklingen av kärnkraften skall påskyndas - främst genom att kärnkraften skall betala sina egna miljö- och försäkringskostnader fullt ut.