Garantibevis till Dig som väljare inför valet 2006

kd
Kristdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 2006
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
GARANTI-BEVIS till Dig som väljare inför valet 2006 Vår vision för Sverige Kristdemokraternas vision är ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Ett samhälle där ingen hålls kvar i sjukvårdens köer och där de äldre inte lämnas efter inom äldreomsorgen. Ett samhälle där varken unga eller seniorer hålls tillbaka från arbetsmarknaden, och där inga entreprenörer hålls tillbaka av krångliga regler och för höga skatter. Vi tror på ett samhälle där barnen inte lämnas efter eller hålls tillbaka inom skola och barnsomsorg, eller i för stora barngrupper. Där funktionshindrade och andra med speciella förutsättningar inte tvingas stå utanför samhällsgemenskapen. Vår vision är ett Sverige där frågor om miljö och fattigdom tas på allvar, där var och en får utvecklas utifrån sin förmåga, och där vi tar vara på varandra. Det är mycket som är bra i Sverige – men det finns också stora brister. Trots att vi befinner oss på toppen av en högkonjunktur står drygt en miljon människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är oacceptabelt att så många människor i vårt land inte får uppleva den värdefulla arbetsgemenskapen. Och vad händer den dag konjunkturen vänder nedåt? Socialdemokraterna blundar för dessa problem och framtida utmaningar. De saknar en politik för att få fler i arbete. Det finns också en sida av Sverige som inte stämmer med bilden av vårt land som ett välfärdssamhälle. Det är det glömda Sverige. Det finns äldre människor som lider i ensamhet och inte får den vård och omsorg de behöver. Familjer splittras och rotlösheten växer bland barn och ungdomar. Skolan misslyckas med att ge alla barn kunskap och vägledning. Våldsbrottsligheten ökar och blir grövre. Girighet och ohederlighet breder ut sig. För att förverkliga vår vision om ett samhälle där ingen hålls tillbaka, och ingen lämnas efter krävs ett nytt ledarskap. Inför valet den 17 september utfärdar Kristdemokraterna ett garantibevis. Vi ställer upp till val till riksdag, landsting/region och kommun för mandatperioden 2006-2010. Oavsett i vilket val Du väljer att ge oss Ditt förtroende ska Du veta vad kristdemokraterna står för. Vi tror på öppenhet och därför beskriver vi här den politik som Kristdemokrater kommer att driva. Vi vill ha en dialog med Dig som väljare. Har Du frågor eller synpunkter på hur kristdemokratiska företrädare agerar? Tycker Du inte att vi gjort tillräckligt? Vi vill ta hand om din ”reklamation” på bästa sätt. Hör av Dig till vår ”kundtjänst”: reklamationer@kristdemokraterna.se eller telefon 08-723 25 00 så lovar vi att ge Dig ett svar. Bara genom aktiva medborgare får vi en levande demokrati. Stockholm juli 2006 Göran Hägglund partiledare Garantibevis Vi kristdemokrater går till val 2006 med ambitionen att förnya Sverige. I kommuner, landsting och i riksdag. Medlet för att nå detta mål är att bilda regering med övriga icke-socialistiska riksdagspartier. Kristdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centerpartiet har därför bildat Allians för Sverige. I de flesta kommuner och landsting finns ett liknande samarbete. Svensk politik behöver vitaliseras – för demokratins skull och för att människor och familjer ska få mer att säga till om. Det är dags att minska makten för dem som styrt och ställt under lång tid- och ge mer makt till dig. Vi tror på ett samhälle med både trygghet och valfrihet. Vi vill uppmuntra till arbete och företagsamhet i hela landet. Vi vill att Sverige ska föra en aktiv utrikespolitik och ta sitt ansvar för miljön och den globala rättvisan. Vi vill skapa en välfärd värd namnet, där våra barn får en trygg uppväxt och våra gamla en värdig vård, där sjukvården finns då vi behöver den, där skolan ger barnen kunskap och normer, och där brottslighet bekämpas effektivt. Kvinnor och män, liksom gamla och nya svenskar, ska ha samma möjligheter. Vi har idéerna för framtiden. Med Allians för Sverige erbjuds du ett tydligt alternativ. Vänsterkartellen bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har sedan länge vänt människor ryggen. Vi vet inget om hur de tänker förvalta makten – om de får den i valet. Du som väljare har därför två val att göra. Dels vilket regeringsalternativ du vill stödja, dels vilken tyngdpunkt som ska råda inom ditt regeringsalternativ. Kristdemokraterna utfärdar en garanti till dig som väljare som tydligt visar vilka frågor vi prioriterar högst. Du får här klara besked om vad en röst på kristdemokraterna innebär, och vilka frågor vi garanterat kommer att driva på alla nivåer där du ger oss förtroende att företräda dig. På det sättet får du möjlighet att utkräva ansvar om vi som parti inte lever upp till våra löften. Garantin ger dig trygghet – du vet vad kristdemokraterna kommer att arbeta och ta strid för vid förhandlingsbordet. Vid nästa val kan Du utvärdera och reklamera – det vill säga byta parti – om du inte är nöjd. Vi ska göra vårt yttersta för att leva upp till ditt förtroende. Vi kommer sannolikt inte få egen majoritet utan kommer därför tvingas kompromissa, men vi är övertygade om att vi kan komma långt med goda argument, starkt engagemang och kunskap. Får vi förtroende att ingå i en majoritet som leder din kommun, ditt landsting eller vårt land, ökar självklart möjligheterna att få gehör för vår politik. Ju större förtroende, desto större är möjligheterna! Vi garanterar att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att under kommande mandatperiod 2006-2010 förnya Sverige på följande områden: Valfrihet ger trygga familjer Föräldrarna är viktiga för sina barn och trygga familjer är en styrka för samhället. Barn och familjer är olika. En stressad vardag för att klara familj och arbete måste därför mötas med valfrihet och mångfald. • Familjepolitiken ska präglas av valfrihet, rättvisa mellan olika barnomsorgsformer och ge förutsättningar för mer tid för barnen. • Vårdnadsbidrag ska införas som gör det ekonomiskt möjligt att korta arbetstiden eller att vara hemma med barnen längre tid än nuvarande föräldraförsäkring medger. • Föräldraförsäkringen ska inte kvoteras. • Äktenskapet, som är den stabilaste samlevnadsformen, ska bevaras i nuvarande form. • Ett tak för barngruppernas storlek ska finnas i förskolan. Det ska också finnas förskolor med olika huvudmän. • Familjecentraler, med flexibelt och lättillgängligt stöd till föräldrar, ska finnas i varje kommun. Respekt och värdighet för äldre och vårdbehövande Många människor känner idag en oro inför det egna åldrandet och kvaliteten inom vård och omsorg. Vi vill slå vakt om en trygg, medmänsklig och gemensamt finansierad omsorg. Bemötandet inom äldreomsorgen måste förbättras och fler ska vara nöjda med äldreomsorgens insatser. • Äldre människor ska ha rätt att stanna längre i arbetslivet. Det ska vara ekonomiskt lönsamt att arbeta – även när man är pensionär. • Garantipensionen ska höjas rejält och skatten sänkas för alla pensionärer. • Boendegaranti med rätt till anpassat boende införs för alla över 85 år. • En värdighetsgaranti införs, vilken tydliggör och följer upp vad som utlovas inom äldreomsorgen. • Eget val ska finnas inom hemtjänsten. • Anhöriga ska ha lagstadgad rätt till stöd och avlösning. • En patienträttighetslag införs med bland annat rätt till fast läkarkontakt för alla. • Vårdgivare ska ha skyldighet att upplysa patient om var i landet det är kortast kö och erbjuda vård där. • Alternativa utförare inom sjukvården ska släppas fram bland annat genom att stopplagen avskaffas. • En rejäl satsning på psykiatrin genomförs. Fler jobb och bättre företagsklimat På toppen av högkonjunkturen står över en miljon människor utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Medan allt fler stressar för att hinna med ställs allt fler utanför arbetsgemenskapen. Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta och utveckla ett företag. Hindrande trösklar måste bort. Det är dags att minska krånglet för företag och företagande. • Skatten på arbete sänks, främst för låg- och medelinkomsttagare, så att det lönar sig bättre att arbeta och utbilda sig. • Företag, främst de mindre, måste ges bättre villkor så att de kan växa och nyanställa. • För att skapa en arbetsmarknad där alla ryms måste arbetsgivarens skyldighet att medfinansiera sjukförsäkringen avskaffas, liksom den andra sjuklöneveckan. • Tillgången till riskkapital ska öka, inte minst i det tidiga skedet av företagande. Förmögenhetsskatten avskaffas och riskkapitalavdrag införs. • Regelkrånglet för mindre företag ska minskas med 25 procent. • De gröna näringarna – jord- och skogsbruk samt trädgårdsnäringen - ska få bättre villkor, bland annat genom att möjligheterna till säsongsanställning återinförs. • AMS måste förändras och fler aktörer tillåtas förmedla jobb. • Ungdomsarbetslösheten ska bekämpas med kraft, bland annat genom ett utvecklat lärlingssystem. • De anställdas möjlighet till kompetensutveckling ska främjas genom införande av individuella kompetenskonton. • Kristdemokraterna värnar om den svenska modellen, där relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare i första hand löses genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. • Arbetsrätten bör ses över för att underlätta för små företag och öka möjligheterna för ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden. Den danska flexicurity-modellen kan tjäna som förebild. • En god infrastruktur är en nödvändighet i vårt vidsträckta land. Skatten på drivmedel ska sänkas inte minst för att möjliggöra boende på landsbygden. En skola som ger barnen kunskap och värderingar för livet Skolan ska ge varje elev hållbara kunskaper och värderingar. Skollagen måste ge lärare och skolledare de verktyg de behöver för att kunna skapa en trygg miljö där kunskapen står i centrum. • Skolans värdegrund, som hämtat sin inspiration från kristen tradition och västerländsk humanism, ska genomsyra arbetet i varenda skola. • En färdighetsgaranti införs som säkrar att alla barn kan läsa, räkna och skriva när de lämnar grundskolan. • Fristående skolor ska ges likvärdiga villkor som de kommunala. • Kunskapskontroller ska genomföras tidigt för att stöd ska kunna sättas in. Betyg ska ges från och med årskurs 6. Ordning och uppförande ska skrivas in i betyget. • Kamratskap och engagemang ska uppmuntras. Varje elev måste bli sedd och behandlad utifrån sina förutsättningar. Nolltolerans ska råda mot mobbning och kränkande språk. • Ett ansvarskontrakt mellan eleven, föräldrarna och läraren som tydliggör vars och ens uppdrag och ansvar, ska införas. • Välutbildade lärare krävs för att undervisningen ska ge alla elever tillräckliga kunskaper. • Eleven ska ha rätt att träffa en skolsköterska/kurator samma dag som hon eller han behöver det. Elevvårdspersonal ska finnas i tillräcklig omfattning. Främja hederlighet och stärk den ideella sektorn Ett varmt och omtänksamt samhälle förutsätter idealitet och att dygder som personligt ansvar, solidaritet och empati främjas. Detaljstyrningen av den ideella sektorn – föreningsliv, hjälporganisationer, kyrkor och samfund ska upphöra. • Avdragsrätt ska införas för gåvor till ideella organisationer. • En civilkuragelag införs, vilken gör var och en skyldig att efter sin förmåga bistå en medmänniska i nöd. • Statusen för medborgarskap ska höjas, bland annat genom en ceremoni när medborgarskap erhålls. Alla som blir myndiga och som beviljas svenskt medborgarskap ska få en medborgarbok, som beskriver våra rättigheter, skyldigheter och vårt ansvar. • En värdekommission tillsätts, som syftar till att stimulera till ett fördjupat samtal kring etik, människosyn, hederlighet, personligt ansvar och jämställdhet. • För att öka tryggheten ska fler polistjänster inrättas. • En hederlighetsdelegation inrättas för kontinuerlig granskning av lagar, skatte- och bidragsregler utifrån hur de främjar eller motverkar ett hederligt beteende. • Vänskap(s)korruptionen stoppas bland annat genom att utnämningspolitiken förändras. Bo tryggt genom ökad makt över boendet Att äga sin bostad ökar människors makt över sitt liv. Rätten till ägande måste tillgodoses, samtidigt som samhället behöver garantera en solidarisk bostadspolitik där även den som inte är köpstark har rätt till ett gott och tryggt boende. • Den orättfärdiga fastighetsskatten ska avskaffas. En låg kommunal avgift införs. • Schablonbeskattningen av bostadsrätter slopas. • Kommunerna får ökad möjlighet att besluta om strandskyddet, vilket gör att fler bostäder kan byggas på lämpliga platser. • Boende i våra storstäders förorter ges möjlighet att köpa loss sina lägenheter. • En lånegaranti införs för att de med små ekonomiska möjligheter ska kunna köpa en egen bostad. • Ett bosparande införs för att underlätta för unga att köpa sig en bostad. • För att minska byggkostnader måste plan- och byggprocessen förenklas. Ansvar för miljön och våra medmänniskor i andra länder Utsläpp av ämnen som skadar luft, mark, vatten och oss människor måste minska. De klimatförändringar som hotar vår och kommande generationers livsbetingelser måste kraftfullt motverkas. Att rädda Östersjön och stoppa giftalgerna måste ha hög prioritet kommande år. Internationell samverkan är nödvändig. Sverige måste också tydligare agera för frihandel, öppnare gränser och fattigdomsbekämpning. • Energisparandet ska öka inom alla sektorer. Alla kommuner ska energieffektivisera sin verksamhet med 20 procent. • Disk- och tvättmedel som innehåller fosfater ska förbjudas för att minska utsläppen i bland annat Östersjön. • Vid all offentlig upphandling av fordon ska miljöfordon vara regel. • Sverige måste bli bättre på att använda förnybara energikällor. Genom att skapa en stark marknad på hemmaplan för ny miljövänlig teknik kan vi skapa förutsättningar för ökad export. • Sverige måste vara aktivt och ha en sammanhållen politik för att främja mänskliga rättigheter och motverka fattigdom. • Enprocentsnivån i biståndet ska upprätthållas. • Svenskens stora engagemang för medmänniskor uppmuntras genom att avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer och biståndsändamål införs.