Valmanifest från kristdemokraterna - mandatperioden 1994-1998

kd
Kristdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1994
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valmanifest från kristdemokraterna -mandatperioden 1994 - 1998 Nu vill vi kristdemokrater ta nästa steg. Vi ska bygga vidare på redan beslutade reformer från vår första regerings- och riksdagsperiod. Men vill också visa på några andra områden där det behövs viktiga förändringar under kommande mandatperiod. l Sanera svensk ekonomi - med omsorg om de svagaste För att nya jobb ska skapas och välfärden kunna bevaras för nuvarande och kommande generationer måste Sveriges statsskuld sluta växa. KDS har därför preciserat ett program på totalt 25 miljarder kronor som innebär besparingar men också skatteskärpningar. Åtgärderna är utformade så att de minskar klyftorna mellan olika grupper i samhället. Bland annat föreslås insatser för dem som bäst behöver samhällets stöd. 2 Omfördela till äldreomsorg och sjukvård Anvisa tre miljarder kronor till en statlig vårdkommitte som under de närmaste två åren ska fördela bidrag till vården med särskild inriktning på omsorgen om våra äldre. Tillsätt en äldreminister för att bevaka de äldres intressen inom framförallt vård och omsorg. Höj ersättningen till långtidssjuka från 70 procent till 80 procent. 3 Satsa på pensionärer med lägst pension Pensionerna kan troligen inte höjas i samma takt som tidigare på grund av Sveriges ekonomiska situation. Då måste de pensionärer som har det sämst ställt få högre bostadstillägg och pensionstillskott. Det beräknas kosta 500 miljoner kronor per år. 4 Öka rättvisan för barnfamiljer Vårdnadsbidraget på 2 000 kronor i månaden för barn från l år upp till 3 år är ett första viktigt steg för ökad rättvisa och valfrihet. Nu måste denna reform försvaras och vidareutvecklas. 5 Satsa på småföretag - ett säkert sätt att få fler i arbete Fortsätt att förbättra förutsättningarna för småföretagande. Minska byråkratin, underlätta för uppfinnare och öka tillgången på riskvilligt kapital, exempelvis genom riskkapital-avdrag. Utveckla lärlingssystem i samspel mellan skola och företag. 6 Bekämpa ungdomsarbetslösheten - motverka passivisering och modlöshet Bekämpa arbetslösheten genom en ekonomisk politik som ger förutsättningar för nya arbeten. Ge fler ungdomar arbete genom att införa en särskild ungdomsskattsedel. Den skulle ge lägre arbetsgivaravgifter och lägre moms för arbetsuppgifter som utförs av unga företagare upp till 25 års ålder. För de som drabbats av arbetslöshet ska aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser och utbildning erbjudas. Utveckla projekt där folkrörelserna tillsammans med stat och kommun tar krafttag mot den passivisering och modlöshet som lätt blir följden av arbetslöshet. Starta lokala idébanker där arbetslösa själva kan komma med förslag till fortbildning, nya arbeten, nya produkter och nya företag. 7 Grundläggande etik för att återställa rättssamhället En kärleksfull uppfostran i hemmet och hållbara normer i barnomsorg och skola ger en trygg uppväxt för barnen och förebygger kriminalitet. Kvarterspoliser i närområdet skapar trygghet för både unga och gamla. Inrätta en särskild myndighet som samordnar kampen mot den ekonomiska brottsligheten. 8 Skatteväxla för miljön Inled skatteväxlingen för miljön under perioden - högre skatter på miljöförstörande verksamhet ska "växlas" mot lägre skatt på människors arbete. Påbörja kärnkraftsavvecklingen. Minska de farliga avgasutsläppen från trafiken, stimulera användning av alternativa drivmedel. Prioritera järnvägen. Sverige ska arbeta för en internationell vattenkonvention till skydd för dricksvattnet, 9 Rena livsmedel - Öppna odlingslandskap Höj premieringen av ekologiskt jordbruk. Garantera långsiktiga och stabila villkor för svensk jordbruksproduktion. Inför arealersättning också för vallen. 10 Trygghetssystem med fördelningspolitisk profil Lägg om trygghetssystemen till en kombination av hög basnivå (cirka 6 000 kronor per månad) och inkomsttrygghet med begränsat inkomsttak (cirka 14 600 kronor per månad). Därutöver avtrappad ersättning med utrymme för egna försäkringslösningar. Tillsätt en parlamentarisk beredning med uppgift att föreslå ett stabilt och rättvist trygghetssystem. 11 Lika villkor inom bostadssektorn Utforma statens beskattning, subventioner och bidrag till bostadssektorn likvärdigt för hyresgäster, bostadsrättsinnehavare och villaägare. Låt bostadsrättsinnehavare göra avdrag för sin andel av föreningens underskott. 12 Effektivt u-landsbistånd -flyktingmottagning med kontrakt Fortsätt att effektivisera u-landsbiståndet och återställ snarast biståndet till l procent av BNI. Låt biståndet främja demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och marknadsekonomi i solidaritet med de fattigaste och mest utsatta. Satsa mer på kvinnor och barn! Utveckla miljöbiståndet till Baltikum och andra länder i öst. Låt enskilda och organisationer få skriva kontrakt med invandrarverket om att själva garantera flyktingars uppehälle och integrering. 13 Skydda människans okränkbara värde Den nya lag som berör genmanipulation av växter och djur måste följas av en Förbättrad medicinsk-etisk lagstiftning som utgår från varje människas okränkbara värde och värdighet Lagen ska hävda människans rätt att födas med omanipulerad arvsmassa. Intensifiera de abortförebyggande insatserna. 14 Stöd barn till missbrukare Ge extra stöd åt de cirka 150 000 barn som växer upp i missbrukarfamiljer. Skärp statens, landstingens och kommunernas ansvar för det förebyggande arbetet som minskar risken att barn och ungdomar fastnar i alkohol- och narkotikaberoende. Inspirera folkrörelserna att skapa fler drogfria miljöer för unga. 15 Stärk skolans etiska förankring - försvara föräldrarätten Ge ett reellt innehåll åt de värden som skolan enligt den nya läroplanen ska förmedla "i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism". På så sätt får eleverna hjälp att finna en egen inre kompass med normer för livet. Var och en som önskar gå i friskola ska tillförsäkras den rätten. Plånboken far inte styra skolvalet. 16 Förbjud innehav av barnpornografi Innehav av barnpornografi ska kriminaliseras. 17 Jämställdhet - på arbetsmarknaden och i hemmet Lika lön for lika arbete borde vara en självklarhet. Klarar inte arbetsmarknadens parter denna uppgift, kan ytterligare lagstiftning bli nödvändig. Att man och kvinna ska dela ansvaret för barnens uppfostran och arbetet i hemmet är något som tydligt ska finnas med i skolundervisning och föräldrautbildning. 18 Skapa veckoslutsöppna kulturoaser i varje kommun Kulturen ska vara tillgänglig när barn, ungdomar och vuxna kan ta del av den. Konkurrera ut skräpkulturen genom att skapa inspirerande och avkopplande kulturoaser med biblioteket i centrum. Böcker ska man kunna låna utan avgift. 19 Aktiv europapolitik Svenska folket ska genom folkomröstning bestämma om Sverige ska bli medlem av den europeiska gemenskapen. Folkomröstningens utslag ska följas av riksdagen vare sig resultatet blir ett ja eller ett nej. Under alla omständigheter innebär europasamarbetet att vi kristdemokrater främst kommer att arbeta för freden och miljön, bekämpa arbetslösheten, ta upp striden mot narkotikan och alkoholmissbruket. Att inlemma de forna kommunistiska öststatsländerna i ett fast alleuropeiskt samarbete inom EU:s ram är nödvändigt för att vi ska få en fortsatt fredlig utveckling i vår del av världen. Det är EU:s stora uppgift.