Kristdemokraternas valmanifest 1988

kd
Kristdemokraterna Valmanifest - Riksdagsval 1988
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
KRISTDEMOKRATERNAS VALMANIFEST Vi kristdemokrater vill försvara varje människas absoluta värde och personliga värdighet och avvisar alla försök att låta människovärdet bero på individens ursprung, livsduglighet eller arbetsförmåga. På alla politikens fält måste människovärdet utgöra grund och norm. Sunda normer för ett mänskligare samhälle Varje samhälle behöver en grundläggande uppsättning värderingar, ett etiskt minimum, som bas för sin verksamhet. Det behövs för att bygga upp ett rättssystem, som är logiskt och konsekvent. Men framför allt är grundläggande värderingar förutsättningen för att ett gott samhälle ska kunna skapas. I den kristna etiken finns den bas som behövs för att bygga ett mjukt, hänsynsfullt och tryggt samhälle. Omtanke om medmänniskan, respekt för det absoluta människovärdet och förvaltande av miljön blir vägledande principer i det samhällsbygget. En gemensam etisk grund är den bästa utgångspunkten för individens frihet. Avsaknad av levnadsregler skapar däremot ett behov hos samhället av detaljstyrning av den enskilda människan. Detta hotar mångfalden och den enskildes frihet. Ett samhälle utan gemensamma grundvärderingar blir därför hårt och omänskligt. Respekten för människovärdet måste etableras och försvaras i samhällsarbetet. Det kräver: 1 lagskydd för hela människolivet inom medicin och forskning. 2 kamp mot det öppna våldet, mot droger och videovåld. 3 en skola och förskola som förmedlar värdeförankrade normer för livet. 4 en författningsdomstol som bl a skall ge rätt att föra talan mot offentliga beslut som kränker de medborgerliga fri- och rättigheterna och som kan hantera övriga brott mot grundlagen. 5 att statusen för de rättsvårdande myndigheterna, som t ex polisen, höjs. Människovärde i vården Svensk sjukvård står inför en enorm utmaning. Samtidigt som köerna är långa flyr personalen p g a oacceptabla arbetsförhållanden. Stora delar av vårdsektorn riskerar att kollapsa om inte behov och resurser anpassas bättre till varandra. Målsättningen för KdS sjukvårdspolitik är att tillförsäkra alla en människovärdig vård och omsorg allt ifrån tillblivelsen till livets slut. Vården av sjuka och handikappade, omsorgen om de äldre visar om vi har respekt för människans värde och värdighet. För att upprätthålla denna respekt krävs: 1 en "haverikommission" för hela vård-Sverige. 2 4 miljarder kr av löntagarfondpengarna till vården. 3 frihet för äldre att själva välja hur de vill bo och hur de vill ha vård och omsorg ordnad. 4 att varje vårdtagare skall få upplysningar om sina rättigheter som patient. 5 helgtjänstgöring för vårdpersonal högst var tredje helg. Miljö för människovärdet Det allvarligaste hotet mot mänskligheten vid sidan av kärnvapenhotet är den tilltagande miljöförstöringen. En av mänsklighetens viktigaste uppgifter och största utmaningar är därför att återställa balansen i naturen. Tillgång till frisk luft, rent vatten, hälsosamma livsmedel och oförstörd natur är en självklar del av de mänskliga rättigheterna. Människans framtid fordrar att miljön formas med omtanke om morgondagens generation. Det kräver: 1 övergång till biologisk-ekologisk odling genom planmässig minskning av kemikalieanvändningen i jordbruket. Reduktion av kväveutsläpp från kommuala reningsverk. 2 friskt dricksvatten. Införande av gränsvärden för kemikalier i dricksvattnet och ökad satsning på grundvattentäkter. 3 giftfri och momsfri mat. Bort med onödiga livsmedelstillsatser! 4 ökad satsning för attraktiv kollektivtrafik som kan konkurrera med bilismen. 5 att miljöförstörande industri tvingas att använda bästa möjliga reningsteknik. Miljöbrott måste jämställas med vårdslöshet i trafik. All icke tillåten förorening av miljön kriminaliseras. Familjen formar framtiden! En av samhällets viktigaste uppgifter är att genom politiska beslut och medveten opinionsbildning ge familjerna bästa möjliga förutsättningar för att kunna fungera. Utgångspunkten för den kristdemokratiska familjepolitiken är att skapa valfrihet och trygghet för den enskilda familjen och största möjliga rättvisa mellan olika familjer. Familjen är samhällets bästa solidaritetsskola. Där formas framtidens syn på människovärdet. Familjerna ska ha stöd för att kunna ge barnen en trygg uppväxt. Det kräver: 1 vårdlön med ATP till småbarnsföräldrar. 2 sänkt skatt för barnfamiljer genom rätt att tudela inkomsten vid deklarationen. 3 offentlig barnombudsman med uppgift att bevaka barnens intresse i samhället. 4 att familjestabiliteten värdesätts i lagstiftningen. Vill du veta mer om den kristdemokratiska politiken? Ring 08-24 38 25 och be att få KdS partiprogram. Du kan också beställa något av KdS handlingsprogram eller riksdagsmotioner inom något ämne som du är intresserad av. Vill du hellre skriva är adressen: KdS Box 451 101 26 Stockholm KdS Kristdemokratiska Samhällspartiet