Folkpartiets valmanifest 1958

fp
Folkpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1958
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Valmanifest Riksdagens andra kammare är upplöst. Landet står inför en onödig och uppslitande valstrid. Regeringen kunde inte lägga fram ett hållbart förslag i pensionsfrågan. Riksdagen fällde regeringsförslaget. Folkpartiets strävanden att nå en samförståndslösning avvisades. Pensionsfrågan måste lösas Folkpartiet slår vakt om folkpensionen och har framgångsrikt arbetat för pensionärernas andel i standardhöjningen och för ett bättre skydd inom folkpensionens ram åt efterlevande och invalider. Till den trygghet vi alla har rätt att få känna, lägger denna kraftigt förbättrade folkpension en god grund. Folkpartiet föreslår därutöver en tilläggspension som säkras i lag. Förslaget ger rätt till pension, men frihet, för den enskilde eller gruppen, att välja det system som passar bäst samt att helt eller delvis träda ut. Socialdemokraterna skriver ut växlar på framtiden, som blir värdelösa om de arbetande generationerna inte vill inlösa dem. Genom sparande i fonder oberoende av staten, tryggas med Folkpartiets förslag de resurser nästa generation behöver. Pensionen blir i Folkpartiets förslag pensionstagarens oantastliga egendom. Folkpartiet vänder sig med skärpa mot de överdrivna pensionslöften som regeringen ställer ut för övergångstiden. Välsituerade medborgare med ordnad pension får enligt regeringens förslag väldiga subventioner. En hållbar pensionsreform måste från början byggas på sunda ekonomiska principer. Detta lovade man - så gick det: Socialdemokraterna lovade att förhindra prisstegringar. Tvärtemot löftena fortgår en ständig inflation. Socialdemokraterna har haft den fulla sysselsättningen främst på sitt program. Men vid första yttre påfrestning uppstår nu en oroande arbetslöshet. Socialdemokraterna lovade att skaffa bostäder åt alla. Men de bostadslösas antal är fortfarande mycket stort. Man ställde i utsikt en skola, där envar fritt skulle få välja sin utbildning. Men regeringen misslyckades att skaffa fram lärare och lokaler. Nya punktskatter har blivit nödvändiga. Fortsatt skattehöjning hänger som ett hot över våra huvuden, om den socialdemokratiska politiken fortsätter. Den planhushållande socialdemokratin har varken kunnat planera eller hushålla. Här krävs ett nytt grepp på de ekonomiska och politiska frågorna. Folkpartiet vill samla Sveriges folk till samverkan. Sysselsättningen måste tryggas En sparfientlig politik och en alltför hård företagsbeskattning äventyrar den fulla sysselsättningen och hotar förbättring av vår levnadsstandard. Folkpartiet vill ta bort den extra företagsbeskattningen och skapa bättre förutsättningar för näringslivet. Härigenom främjas produktionen och därmed allas gemensamma intressen. Skattepolitiken måste utformas så att enskilda medborgare stimuleras att spara. En ökad insats inom FN är önskvärd och betyder förbättrad avsättning för svenskt jordbruk och svensk industri. Staten måste begränsa sina utgifter Den ständiga ökningen av statens utgifter kräver en ny inställning till statens utgiftspolitik. Folkpartiet har sedan mer än ett år begärt en besparingskommission för granskning av statsutgifterna, men regeringen vägrade ända tills några dagar före riksdagsupplösningen. Den angelägna planeringen för skattesänkningar har därigenom försenats. Se över de sociala utgifterna! Folkpartiet har begärt en översyn av socialpolitiken. Utgifterna för sociala ändamål är mycket stora och pengarna bör användas där de bäst behövs. Missbruk av sociala förmåner måste energiskt bekämpas, men samhället får inte svika dem som verkligen behöver hjälp. Folkpartiet begär upprustning av mentalsjukvården, bättre vårdmöjligheter för kroniskt sjuka samt ökat stöd åt ensamma mödrar. Aktivt arbete för förbättrad nykterhetsvård. Ungdomen har rätt till utbildning och bostäder En ny ungdomsarbetslöshet måste förhindras. Det måste finnas en plats för alla i det moderna samhället. De stora ungdomskullar som nu växer upp utgör en ovärderlig tillgång. Deras fostran till självständiga och ansvarskännande människor är en av samhällets viktigaste uppgifter. Ingen borde få dömas till mångårig väntan i bostadsköerna. Bostadsbyggandet måste få en sådan omfattning att bostadskrisen avvecklas. Det närmaste målet, som regeringen länge vägrat godtaga, är 65 000 nya bostäder per år. Snabbare amorteringar av de statliga lånen behövs för ökad nyproduktion. Om man stimulerar de unga till sparande för insats i egen bostad förkortas väntetiden. Positiv landsbygdspolitik Folkpartiet finner det självklart att statsmakterna skall fylla sina förpliktelser mot jordbruksnäringen enligt ingångna avtal. Regeringen har utan hänsyn till dessa förpliktelser suttit med armarna i kors under mjölk- och smörkrisen. En positiv landsbygdspolitik, vartill folkpartiet tagit initiativ i riksdagen, är förutsättningen för en sund och levande landsbygd. Vårt land behöver en ny politik Folkpartiet önskar en ny politik i samförstånd mellan de demokratiska partierna. Den kan varken vara socialistisk eller konservativ, den måste vara en politik åt mitten. Där möter den ansvarskännande liberalism som folkpartiet företräder. Folkpartiet vill lösa pensionsfrågan - främja enskilt näringsliv - trygga sysselsättningen - begränsa statsutgifterna - försvara penningvärdet - bevara den alliansfria utrikespolitiken - upprätthålla rättsskydd och trosfrihet - vårda och vidareutveckla det rika kulturarv, som vilar på kristen och humanistisk grund. Vill Du främja en sådan politik? Rösta då med FOLKPARTIET