Folkpartiets valmanifest 1948

fp
Folkpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1948
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
Folkpartiets valmanifest 1948. Sveriges folk går den 19 september till ett politiskt val av utomordentlig betydelse för vårt lands framtid. Den inrepolitiska utvecklingen liksom det världspolitiska lägets allvar ställer oss inför svåra problem. Varje väljare har att med sin röst avgöra hur Sveriges öden i framtiden bör länkas. Skarpa motsättningar råda mellan öst och väst och vidmakthålla ett tillstånd av internationell oro. Ingen vågar ännu lita på fred och säkerhet ute i världen. Värnet av vårt lands frihet, fred och folkstyre måste alltjämt vara vår främsta omsorg. Därför kräves en fredsbevarande utrikespolitik inom FN:s ram samt en modernisering av vårt försvar inom ramen av våra ekonomiska möjligheter och med beaktande av krigets erfarenheter. Nära samverkan med skandinaviska broderfolk bör vara vår strävan. Sverige bör även energiskt deltaga i arbetet på Europas ekonomiska återuppbyggnad tillsammans med västerns demokratiska nationer. Vårt folks samhörighet med de nordiska folkens och det demokratiska Västerlandets kultur bör framhävas. Förutsättningar saknas dock för svenskt deltagande i ett militärt allianssystem. En intensiv kamp måste med upplysningens medel föras mot kommunismen och andra nedbrytande våldsläror. Det svenska rättssamhället skall alltfort vila på humanitet och respekt för andliga och etiska värden. Samhällsarbetet måste präglas av en strävan att förverkliga den kristna kärlekstanken, befrämja den enskildas personlighetsutveckling och skapa gynnsamma betingelser för ett sunt familjeliv. Regleringar och kommissionsvälde inskränka allvarligt den medborgerlig n friheten och trivseln. Ett sådant tillstånd är en fara för laglydnaden och samhällsmoralen. Det håller tillbaka framåtskridandet och stänger vägen för initiativ och skapande insatser. Därför vill folkpartiet befrämja en utveckling som möjliggör statskontrollens tillbakaträngande och åter bereder ökat rum för den enskildes frihet, ansvar och pliktuppfyllelse. Den ekonomiska standardhöjningen i vårt land, vilken möjliggjort de sociala framstegen och befrämjat det kulturella arbetet, är i huvudsak ett resultat av vårt fria näringslivs expansionskraft och effektivitet. Därmed har även följt en förstärkning och fördjupning av medborgarfriheten. I de länder, där socialismen genomförts, har däremot medborgarfriheten gått förlorad och fattigdomen är utbredd. För den skull bekämpar folkpartiet med all kraft den socialisering och statsmonopolisering, som står på de socialdemokratiska och kommunistiska partiernas program. En fortsatt ökning av de produktiva krafterna är en förutsättning för att den stigande linjen skall kunna upprätthållas i vår välfärdspolitik. Detta kan åstadkommas endast under det fria näringslivets hägn. Folkpartiet vill föra en politik, som tryggar den enskildes rätt, befrämjar den ekonomiska utvecklingen och skapar trygghet för den standard höjning, som därur kan utvinnas för alla medborgare. Särskilt aktuella uppgifter i dagens läge äro: Snarast möjliga avveckling av krisregleringar, ransoneringar och av krisläget betingade extraskatter. En skattepolitik, som rättvist fördelar bördorna samt befrämjar sparande och företagsamhet och därmed leder till spridning av välståndet och ökning av antalet ägare. Försvar av penningvärdet och därmed trygghet för att inkomster och besparingar behålla sitt värde. Samhällelig övervakning av enskilda monopol för att trygga fri konkurrens och skydda konsumenternas rätt. Ökade hänsyn till de mindre företagen i den av staten bedrivna näringspolitiken. Trygghet för jordbruket och en för dess utövare med andra grupper likvärdig standard. Försiktighet ifråga om den statliga rationaliseringspolitiken. En ekonomisk demokratisering, som vill åt de anställda ge en känsla av medarbetarskap och lämnar tillbörligt utrymme för den mänskliga faktorn i produktionen. Sträng sparsamhet med allmänna medel inom den civila och militära förvaltningen samt förenkling av förvaltningsapparaten. Fortsatt socialt reformarbete i takt med våra resursers tillväxt och så utformat att de enskilda människornas ansvar och insatser ej undanskjutas. Befrämjandet av en utveckling, som leder till rättvisare värdesättning av kvinnornas arbete. Utbyggnad av undervisningsväsendet så att både teoretiska och praktiska utbildningsmöjligheter bli tillgängliga för alla, oavsett ekonomisk standard och bostadsort. Behovet av mindre skolklasser bör beaktas jämsides med andra reformkrav. Den vetenskapliga forskningen bör uppmuntras. Ungdomens fysiska fostran måste uppmärksammas och idrottsrörelsen och andra ideella organisationer erhålla samhällets stöd. Den socialdemokratiska regeringen söker undgå ansvaret för de senaste årens många och svåra missgrepp. Den vägrar att upplysa folket om innebörden och konsekvenserna av den socialistiska politik, som socialdemokratin enligt sitt principprogram verkar för. Utvecklingen har till fullo visat farorna av ett klassbetonat enpartivälde. Vårt land kan ej styras väl så länge socialdemokratin ensam bestämmer, än mindre; om kommunisterna bli utslagsgivande. En tillbakagång för dessa båda partier och en verklig framgång för folkpartiet skulle ge medborgarna skydd mot socialiseringsexperiment och kommunistinflytande, garanti för fortsatt demokratisk framstegspolitik i samarbete och samförstånd mellan olika folkgrupper. För den samhörighet inom vårt folk, som yttre faror kräver, och för ett allsidigt på förtroende grundat reformarbete är det angeläget att alla folkgrupper känna sig gemensamt ansvariga för landets väl. Folkpartiet vill rasera klassgränserna, främja alla medborgares likställighet och därigenom avlägsna själva grunden för det olyckliga klasstänkandet. Åsikt, icke yrkestillhörighet, bör vara avgörande för varje medborgares politiska ställningstagande. Folkpartiet eftersträvar en framstegspolitik i samverkan mellan olika folkgrupper samt hänsyn och rättvisa åt alla. Vi rikta därför till alla medborgare denna vädjan: Gör höstens val till en framgång för folkpartiet och trygga så en utveckling som är i hela folkets intresse. Välj folkpartiet den 19 september!