Svenska Medborgare!

fp
Folkpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1936
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
Svenska Medborgare! Vårt folk går den 20 september till val i ett tidsläge, mer skickelsedigert än på mycket länge. Vi leva just nu i skuggan av den djupgående kris, som skakar den mellanfolkliga samlevnaden och hotar hela vår västerländska civilisation. De förhoppningar, vårt folk i likhet med andra fredsvänliga stater närt om förståelse och fred mellan nationerna, synas för avsevärd tid framåt grusade. Våldet triumferar ännu över rätten, och en värld i krig och upprustning kan ej annat än ingiva bekymmer för framtiden. Under trycket av denna känsla måste även vårt folk bättre sörja för bevarandet av sin frihet som nation. Folkpartiet har i detta hänseende vid innevarande års riksdag medverkat till genomförandet av en försvarsreform, som efter måttet av våra resurser kan ge ökad trygghet för vårt land. Denna åtgärd motiverar emellertid ingalunda en riskfylld isoleringspolitik. Tvärtom framstår det som en angelägen uppgift för Sveriges folk att i samarbete med övriga nationer, främst våra nordiska brödrafolk, outtröttligt arbeta på skapandet av en stark internationell rättsordning, möjliggörande en framtida allmän nedrustning och ökad förståelse mellan folken. Folkpartiet vill sörja för fast vakthållning kring dyrbara nationella värden. En sådan värdefull tillgång är vårt demokratiska samhällsskick. Vårt folk måste ovan alla partigränser samlas i nitälskan för rätt, frihet och folkstyre. Oväld skall prägla samhällsmaktens utövning, alla medborgare likställas utan hänsyn till grupp eller klass och respekten för den personliga friheten upprätthållas. Omsorgen om att bördorna fördelas i förhållande till vars och ens bärkraft och att möjligheter till tryggad utkomst skapas för hela vårt folk är en i bästa mening nationell uppgift. För dess lösning krävas icke vackra ord och talesätt utan väl avvägda sociala reformer, uppburna av stärkt samhällssolidaritet inom alla folkgrupper. En sådan social trygghetspolitik är emellertid otänkbar utan ett fortsatt ekonomiskt framåtskridande. Detta måste byggas på den enskilda företagsamhetens grund. En socialistisk valseger med monopol och tvångshushållning i släptåg skulle leda till färre utkomstmöjligheter och försämrad folkförsörjning. Försöken att bana väg för en sådan samhällsordning stöta därför hos Folkpartiet på orubbligt motstånd. Höstens val skall ge svar på den stora frågan om Sveriges folk vill eftertryckligt tillbakavisa en utvecklingshämmande socialiseringspolitik eller ej. Tidsläget kräver en positiv näringspolitik, genom vilken den privata företagsamheten beredes möjlighet att arbeta under gynnsamma förutsättningar. Folkpartiet, som med full insikt härom redan vid början av den nu passerade lågkonjunkturen inledde en sådan politik, vill allt framgent bidraga till varje åtgärd, som kan leda till näringarnas sunda förkovran och lindring i kommande ekonomiska kriser. Ett ekonomiskt organisationsväsende, som respekterar samhällsmaktens överhöghet såväl som den enskildes behöriga frihet, bör främjas. Jordbruket bör liksom hittills erhålla skydd mot en av tidsförhållandena framkallad förödande konkurrens, och alla grupper av vårt folk, handens arbetare såväl som hjärnans - i nuvarande läge ej minst de privatanställda - beredas en alltmer tryggad ställning. En uppbyggande näringspolitik är även bästa medlet att förekomma arbetslöshet och främja arbetsfred. I strävan för trygghet och arbete, utjämning och likställighet på den fria företagsamhetens och den enskilda ansvars- och pliktkänslans grund går Folkpartiet i spetsen. De svenska hemmen måste såsom grundval för hela vårt samhälle värnas och befästas. Ändamålsenlig moderskapshjälp och förbättrad barnavård äro krav, som nu påkalla särskild uppmärksamhet. I icke mindre grad gäller detta om hemmets yttre ram, bostaden, som mångenstädes tarvar ytterligare förbättring såväl å landet som i staden. Den avgörande förutsättningen för all sund utveckling är emellertid ett i andligt och kroppsligt avseende friskt och livsdugligt folk. Försvagande och neddragande tendenser måste därför bekämpas, och alla strävanden för folkets lyftning till en alltmer ansvarsmedveten livsföring stödjas Därvid framstår ett aktivt arbete för öka folknykterhet såsom en ofrånkomlig uppgift. Folkpartiet vill främja en på praktiska mål inriktad uppfostran, som åsyftar verklig folkkultur, inskärper redbarhet och befäster den allvarliga livssyn, som tillhör vårt folks värdefullaste arv och samtidigt utgör den bästa garantien för dess lyckosamma framtid. Det är en medborgerlig plikt för varje röstberättigad man och kvinna att göra klart för sig, vad det nu förestående valet innebär för vårt folks framtid. Alla de, som vilja värna den enskildes rätt, frihet och företagsamhet mot socialistiskt massvälde, förtryck och tvångshushållning samt ansluta sig till en ansvarskännande, handlingskraftig och rättvis reformpolitik, rösta den 20 september med FOLKPARTIET