Europas förenta krafter

c
Centerpartiet Valmanifest - Europaval 2009
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Europas förenta krafter valmanifest till europaparlamentsvalet 2009 Centerpartiet Valmanifest Europas förenta krafter Det är modigt att vara optimist. Men med näsan i morgontidningen känns det rimligare att vara pessimist. Svarta rubriker om finanskris, varsel och klimathot. Bilder av väpnade konflikter och rasism. Mellan raderna: Det finns ingen morgondag, gräv ner dig där du står! Men innan du gör det, varför inte höja blicken över tidningen och prova ett annat perspektiv: att gräva där du står. Du behöver bara skrapa bort det allra översta lagret av svartsyn och uppgivenhet för att hitta rotskott av hopp. Som att du faktiskt lever i en världsdel som uppfann demokratin, akademin och penicillinet. En kultur som besegrat barbari, fattigdom och epidemier. Som har rensat ut sina egna spöken och en gång för alla förenats i en fredlig union. Och om du lyfter blicken lite till så ser du att du inte är ensam. Runt dig står en halv miljard EU-medborgare med samma drömmar och våndor som du. 497 miljoner! Det är fler än USA och Ryssland tillsammans. Tänk dig nu att alla dessa människor bestämmer sig för att göra något åt världens ödesfrågor, istället för att bara träta om gurkor och trafikregler. Tänk dig att vi fokuserar forskare och entreprenörer i våra tjugosju länder på ny miljöteknik som kan hejda den globala uppvärmningen och ge arbete och välstånd på köpet. För ärligt talat, vem ska annars göra det? Tänk dig att vi utnyttjar vår diplomatiska och politiska makt till att släcka konflikthärdarna i Afrika, Mellanöstern och Sydostasien. Vem ska annars göra det? Tänk dig att vi bestämmer oss för att behålla initiativet i finanskrisen och ge världen ett nytt, hållbart finansiellt system. För vem ska annars göra det? Tänk dig till sist att förmågan till allt detta redan finns där. Kraften, kompetensen och pengarna. Parlamentet, förhandlingsborden och röstknapparna. Och att det enda som svajar är viljan. Nog tänkt, dags att börja göra något. Den 7 juni har du chansen – i Europaparlamentsvalet. Att lägga din röst på Centerpartiet då är att lägga din röst på viljan. Och på de liberala krafter som sakta men säkert omvandlar vår europeiska union från Den stora byråkratin till Den goda demokratin. Då gräver du där du står. Då röstar du för Europas förenta krafter. Då visar du att det är både modigt och rimligt att vara optimist. MAUD OLOFSSON Partiledare, vice statsminister och näringsminister LENA EK Europaparlamentariker och förstanamn på Centerpartiets valsedel till Europaparlamentsvalet Europas förenta krafter börjar hos dig Kraften i Europa finns hos varje europé. När Europas 497 miljoner invånare engagerar sig i vardagen för ett bättre klimat eller tar initiativ för fler jobb kan vi möta framtiden med tillförsikt. Om européerna tillsammans bestämmer sig för att värna freden, stärka öppenheten och bekämpa brottsligheten kan vi öka välståndet och skapa en bättre värld. Dessa mervärden skulle ett enskilt land inte kunna åstadkomma på egen hand. Genom EU kan vi släppa loss kraften för att lösa de stora framtidsfrågorna. Men unionen ska inte lägga sig i de frågor som bättre kan lösas lokalt, regionalt eller nationellt, till exempel sociala trygghetssystem, arbetsmarknadspolitik, kultur, idrott, skog, jakt och fritidsfiske. Istället behövs ett smalare men vassare EU. EU ska visa vägen till en eko-effektiv ekonomi Många européer känner oro inför framtiden. Varsel, bankkriser och risk för massarbetslöshet är ett faktum i hela Europa. Samtidigt vet de flesta att framtiden inte kommer att bli som förut. Tunga industrinationer i EU inser behovet av en mer energieffektiv produktion. Mitt i krisen stiger efterfrågan på klimatsmarta lösningar i till exempel fordonsindustrin, livsmedelsproduktionen och bostadssektorn. Här finns massor av möjligheter för fler företag och nya jobb. Gröna idéer omsätts till innovationer och nya produkter. Satsningen på miljöteknik blir exportframgångar. Entreprenörer och småföretagare vädrar morgonluft när de kan sälja sina pelletspannor, ekologiska gardiner och klimatsmarta logistiklösningar. Centerpartiet har drivit på denna utveckling både i Sverige, Europa och internationellt. Vi vill att EU ska visa vägen till en eko-effektiv ekonomi där hållbar konkurrenskraft förenas med ekologiskt ansvar i form av bland annat effektivare och hållbarare energi- och råvaruanvändning. Den eko-effektiva ekonomin ska bli en central del i unionens nya strategi för tillväxt och sysselsättning. Detta gör vi bland annat genom att verka för en gemensam, sammanhållen miljöpolitik, införa en miniminivå på koldioxidskatt samt ge unionen ökad styrka att bekämpa miljöbrott och främja efterlevnaden av miljöreglerna. Säkra och sunda livsmedel, utan rester av antibiotika och andra onödiga tillsatser, är en viktig fråga som Centerpartiet driver i EU. Vi vill förbättra djurskyddet och skärpa reglerna för djurtransporter. Dessutom verkar vi för ett konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk som präglas av ökad miljöhänsyn, biologisk mångfald, öppna landskap och hållbar produktion. Inom ramen för den så kallade Östersjöstrategin vill vi att EU ska ta sitt ansvar för att Östersjön ska förbli ett levande och resursrikt hav med god vattenkvalitet. • EU ska vara en föregångare i miljöarbetet och kombinera starkt miljöengagemang med jobbtillväxt • Europa ska ta ledningen för att utveckla en eko-effektiv ekonomi • Fokusera EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning mot en eko-effektiv ekonomi och reformera EU:s budget och övriga verktyg i samma riktning • Genomför EU:s klimat- och energipaket fullt ut för ett fossilfritt Europa • EU ska ta ledningen globalt för ett hållbart energisystem • Driva igenom ett klimatavtal i Köpenhamn i december 2009 • EU ska minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till år 2020 • EU ska skärpa kraven inom utsläppshandeln, öka auktioneringen och utvidga handeln till fler länder och marknader • Öka insatserna för effektivare energianvändning • Inför gemensamma miniminivåer för koldioxidskatt och andra klimatskatter i Europa • EU måste ta ledningen för ett hållbart transportsystem • Ge EU möjlighet att utfärda företagsböter vid brott mot miljölagstiftningen • Inrätta en europeisk miljödomstol • Ge jordbruket i EU ett uppdrag att medverka till energiomställningen • Arbeta för att sund och säker mat produceras i EU och förstärk djurskyddet • Rädda Östersjön genom tydliga och gemensamma regelverk • Inför en ny gemensam fiskepolitik för långsiktigt hållbart fiske • Minska Europaparlamentets klimatpåverkan, till exempel genom att upphöra med pendlingen mellan Bryssel och Strasbourg EU ska visa vägen till ett företagsamt och välmående Europa Centerpartiet bejakar öppenhet och fri rörlighet och vill göra det lättare att studera, arbeta, bo och söka vård i andra EU-länder. Ett fritt utbyte över gränserna är en förutsättning för att fler jobb ska skapas och att fler människor ska få det bättre. I dessa kristider är det viktigare än någonsin att värna konkurrensen på den inre marknaden, motarbeta alla former av protektionism och främja arbetskraftens fria rörlighet. Det är i Europas små och medelstora företag som de nya jobben kommer att skapas. Centerpartiet vill därför förbättra deras villkor. Vi vill fullborda EU:s inre marknad och genomföra tillväxtskapande reformer. Företagens administrativa regelkostnader behöver minskas, inte minst inom jordbruks- och livsmedelssektorerna. Vi vill även förbättra tillsynen och transparensen på de europeiska finansmarknaderna. Därtill måste ett nytt globalt frihandelsavtal komma till stånd så snart som möjligt. • Verka för frihandel och öppna gränser som ett sätt att skapa ekonomiskt välstånd för fler • Försvara den fria rörligheten i EU också inom tjänsteområdet • Gör det lättare att arbeta, bo och studera i Europa • Stärk företagens betydelse för nya innovationer, ny miljöteknik och nya jobb • Förbättra villkoren för småföretagen så att de kan skapa nya jobb i Europa • Fler kvinnor som företagare • Låt patienterna få välja vård inom EU • Underlätta arbetskraftens fria rörlighet • Minska regelkrånglet för företagen med 40 procent till år 2020 inom EU • Försvara statsstödreglerna och öppen handel för att förbättra konkurrensen • Försvara sammanhållningspoliken för att minska klyftorna och öka samarbetet i EU EU ska visa vägen till ett öppet och tryggt Europa Centerpartiets öppna Europa tar sin utgångspunkt i fria och självständiga individer. För oss är det självklart att EU finns till för sina medborgare – inte tvärtom – och att människan alltid går före systemen. Därför vill vi värna och stärka individens privata sfär och egenmakt, bland annat genom att stärka integritetsskyddet. Vi har en stark tro på ett Europa där mänskliga fri- och rättigheter och allas lika värde, oavsett kön, hudfärg, religion, ålder och sexuell läggning, står i centrum för politiken. Samarbetet inom EU är viktigt för att bekämpa olika former av gränsöverskridande brottslighet som utgör ett hot mot medborgarnas trygghet. Centerpartiet vill därför se ett utökat samarbete, bland annat för att bekämpa människohandel och stärka rättsäkerheten. Alla EU-medborgare ska kunna känna tillit till rättssystemen i andra medlemsländer. Till vårt Europa välkomnas asylsökande, arbetskraft, studenter och entreprenörer som vill komma hit för att skapa sig ett bättre liv. • Försvara EU:s grundläggande och gemensamma värderingar om öppenhet, demokrati och mänskliga rättigheter • Anslut EU till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna • Försvara individens fri- och rättigheter i Europa • Förstärk integritetsskyddet i alla beslut, gör konsekvensanalyser och inrätta en integritetsombudsman i EU • Inför gemensamma minimistraff för människohandel och annan grov organiserad brottslighet • Stärk samarbetet mellan såväl de brottsförebyggande myndigheterna som polismyndigheterna inom EU för att bekämpa kriminaliteten • Stärk rättssäkerheten för den enskilde genom gemensamma regler för exempelvis häktningstider, utreseförbud, översättning och tolkning samt rätten till försvarsadvokat • Arbeta för att avkriminalisera aborter i alla EU:s medlemsländer • Stärk kvinnors rättigheter och öka jämställdheten i Europa • Stärk HBT-personers rättigheter och trygghet i Europa • EU ska ha en gemensam, generös och human flykting- och asylpolitik • Öka arbetskraftsinvandringen och öppenheten till Europa EU ska vara en global ledare att räkna med Centerpartiet vill att EU ska stå för ett starkt politiskt och ekonomiskt ledarskap på den internationella arenan. Vårt EU är en global ledare som vågar ta ställning när mänskliga rättigheter kränks, när folkrätten bryts och när grundläggande fri- och rättigheter inte respekteras. För att detta ska bli verklighet måste unionen tala med en gemensam röst även i utrikes- och säkerhetspolitiken. Vi ser det som särskilt angeläget att EU tar ledarskapet för att främja fred och frihet, stärka den internationella säkerheten och verka för en fri världshandel och öppna gränser. Utvidgningen av EU har varit ett centralt verktyg för att skapa stabilitet, välstånd och demokrati i Europa. Centerpartiet anser att en fortsatt utvidgning är en naturlig del i unionens utveckling. • Stärk EU som garant för freden i Europa • Stärk EU:s krishanteringsförmåga och våga agera när mänskliga rättigheter kränks • EU ska tala med en röst i utrikes- och säkerhetspolitiken - avskaffa vetorätten • Välkomna nya medlemsländer i EU • Stärk och effektivisera biståndspolitiken med bättre samordning mellan länderna • Utveckla och förstärk den transatlantiska länken • Öka samarbetet med våra närområden Centerpartiet leder Sverige och Europa Klimat, miljö, energi, transporter, jobb, tillväxt, konkurrenskraft och Östersjöstrategin kommer att vara viktiga områden under det svenska ordförandeskapet i EU andra halvåret 2009. Centerpartiet har i Alliansregeringen ansvar för dessa strategiska framtidsfrågor. Därmed har Centerpartiet en nyckelroll under ordförandeskapet i arbetet med att leda unionen och forma gemensamma ståndpunkter med våra europeiska grannar. Till de mest angelägna uppgifterna hör att ro i land ett långtgående klimatavtal, en efterföljare till Kyoto-protokollet, med världens alla länder i Köpenhamn i december. Här menar Centerpartiet att EU måste visa ledarskap och vara en föregångare. Under det svenska ordförandeskapet vill vi även att EU med kraft ska påbörja omställningen till en eko-effektiv ekonomi, som förenar hög konkurrenskraft med ekologiskt ansvar. På så sätt kan massor av nya, gröna jobb skapas i hela EU och klimatkrisen bli den hävstång som behövs för att ta oss ur den finansiella krisen. Rösta för Europas förenta krafter den 7 juni! Den 7 juni har du chansen att påverka hur ditt framtida Europa ska se ut. Centerpartiet har en stark tro på EU:s möjligheter att genom ett kraftfullt och tydligt politiskt ledarskap göra något åt världens ödesfrågor – klimat- och finanskriserna, jobben, freden, öppenheten och säkerheten. Tillsammans kan vi se till att Europa kan åstadkomma så mycket mer – om vi bara vill. För, ärligt talat, vem ska annars göra det? Att lägga din röst på Centerpartiet den 7 juni är att lägga din röst på viljan. På ett grönt, företagsamt, öppet och tryggt Europa. Och på de liberala krafter som sakta men säkert omvandlar vår europeiska union från Den stora byråkratin till Den goda demokratin. Då röstar du för Europas förenta krafter.