Målet är jämlikhet och decentralisering

c
Centerpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1970
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Målet är jämlikhet och decentralisering mitt parti centern Programuttalande av Centerns partistyrelse den 7 augusti 1970 Centerpartiet arbetar för jämlikhet och trygghet i ett decentraliserat samhälle. En primär målsättning måste vara största möjliga jämlikhet, nationellt och internationellt. Kristen livsåskådning och humanism representerar en uppfattning om människovärdet, som utgör en omistlig tillgång för vårt samhälle. Centerpartiet slår vakt om denna samhällsetiska grund. Ett näringsliv, som huvudsakligen är grundat på fri företagsamhet, konkurrens och enskilt ägande, skapar de bästa förutsättningarna för fortsatta ekonomiska framsteg och ytterligare höjning av levnadsstandarden. I allt samhällsarbete skall människan sättas i centrum och garanteras trygghet. All teknik och verksamhet i samhälle och näringsliv måste underordnas kravet på en livsmiljö, anpassad efter människans förutsättningar och behov. Det måste tillses att näringslivets strukturomvandling och effektivisering inte sker på sådant sätt, att vissa individer och grupper missgynnas. Inkomst- och standardklyftorna måste minskas. Det är från jämlikhets- och rättvisesynpunkt angeläget att alla får del av välståndsökningen. Särskilda åtgärder krävs härvid för trygghet åt äldre arbetskraft och handikappade. För att alla skall garanteras trygghet i sysselsättning och fortsatt välståndsutveckling krävs ett samlat näringspolitiskt handlingsprogram med syfte att skapa bättre förutsättningar för arbete och näringsliv samt hävda konkurrenskraften gentemot utlandet. Det är särskilt viktigt att ta tillvara den vilja till initiativ och framsteg, som finns i de mindre företagen. Centerpartiets arbete för ett decentraliserat samhälle är inriktat på åtgärder över hela det politiska fältet. Maktkoncentration i såväl privata som samhälleliga företag och institutioner måste effektivt motverkas. Det är härvid väsentligt att främja de mindre företagen och stimulera fördjupad företagsdemokrati. En aktiv lokaliserings- och regionalpolitik är nödvändig för en riktig spridning av verksamhet och bebyggelse över hela landet. Lika väsentligt är det att en förstärkt och fördjupad kommunal demokrati uppnås i kommuner och län. Den enskilde medborgaren måste tillförsäkras större möjligheter till inflytande över planeringsfrågorna så att samhället utformas efter människans behov och önskemål. Centerpartiet vill inför valet den 20 september särskilt betona vikten av att 1 En fast och konsekvent neutralitetspolitik upprätthålles som grund för våra strävanden att främja fredlig samlevnad i världen och en demokrati som garanterar de mänskliga rättigheterna för alla folk 2 en svensk anknytning till det europeiska handelssamarbetet sker under former som är förenliga med vår neutralitetspolitik med bevarande av den politiska stabiliteten i Norden och samarbetet mellan Nordens länder samt med möjligheter att föra en målmedveten regionalpolitik 3 den internationella biståndspolitiken inriktas på att så snabbt som möjligt ge alla länder likvärdig standard 4 den ekonomiska politiken inriktas på att effektivt motverka penningvärdeförsämringen och möjliggöra kreditlättnader och räntesänkningar, så att full sysselsättning kan upprätthållas 5 kredit- och finanspolitiken samt näringspolitiken utformas med sikte på att främja det personliga sparandet och skapa förutsättningar för ökade investeringar i näringslivets rationalisering, så att vårt lands konkurrenskraft kan hävdas 6 samhället fastställer ett näringspolitiskt handlingsprogram i syfte att uppnå högsta möjliga effektivitet i vårt blandekonomiska näringsliv 7 samarbetet mellan samhället och näringslivet fördjupas genom ökad ömsesidig insyn och effektiviserad ekonomisk samhällsplanering 8 jordbruket, med tonvikt på familjejordbruket, bereds förbättrade möjligheter till rationalisering och inkomstlikställighet så att förutsättningar skapas för en tryggad folkförsörjning 9 livsmedelsberedskapen förstärks genom ökad lagring av jordbruksprodukter och produktionsförnödenheter 10 konsumentpolitiken upprustas i syfte att ge konsumenterna ökade valmöjligheter och förbättrade förutsättningar för fritt konsumtionsval, så att de därigenom får möjlighet att påverka produktionen 11 överkoncentrationen till storstadsregionerna hejdas genom att utflyttning av företag och institutioner främjas och genom att nyetablering och utvidgning underkastas erforderlig etableringskontroll 12 bostadspolitiken och vägpolitiken inriktas på en sådan fördelning av bostäder och kommunikationer på de olika regionerna, att ett decentraliserat samhälle främjas 13 den kommunala självstyrelsen och demokratin stärks genom t ex kommundelsråd, förbättrade informationsmöjligheter och minskning av den statliga detaljkontrollen 14 länsdemokratireformen genomföres snarast, så att väljarna får verkligt inflytande över länsfrågorna 15 den kommunala skatteutjämningen effektiviseras och staten därvid påtar sig ökat kostnadsansvar till förmån för låginkomsttagare och kommuner med svag ekonomisk bärkraft 16 skattesystemet utformas så, att låginkomsttagarna bereds lättnader 17 stödet till barnfamiljerna byggs ut bl a genom vårdnadsbidrag och görs värdebeständigt samt ökade resurser ges för utbyggnaden av barntillsynen 18 strävandena intensifieras för en fördjupad företagsdemokrati, som stärker de anställdas möjligheter till insyn och medinflytande på olika nivåer i företag och institutioner 19 åtgärder vidtas för att ge olika grupper bättre trygghet i anställningen och likvärdighet i sociala förmåner 20 vuxenutbildningen byggs ut, särskilt i syfte att tillgodose grupper, som varit handikappade i utbildningshänseende 21 samlade åtgärder skyndsamt planeras för upprustning av miljö- och naturvården 22 arbetsmiljöerna förbättras bl a genom effektivisering av arbetarskydd och företagshälsovård 23 ett miljöpolitiskt handlingsprogram upprättas och miljöpolitiken inriktas på människans trivsel och psykiska trygghet, bl a genom att sociologer, psykologer och läkare utnyttjas i ökad utsträckning i miljöplaneringen 24 en regionalpolitisk målsättning, baserad på regionala befolkningsramar, läggs till grund för en aktiv lokaliseringspolitik, som skall syfta till ett decentraliserat samhälle 25 de äldres situation förbättras genom att den allmänna pensionsåldern sänks från 67 till 65 år samt genom att den övre åldersgränsen för ATP-avgift sänks till 55 år 26 allmän arbetslöshetsförsäkring införes snarast 27 den omfattande dolda arbetslösheten bland kvinnorna kartläggs och stark satsning görs på omskolning och vidareutbildning av de kvinnor som önskar gå ut på arbetsmarknaden 28 vårdpolitiken effektiviseras genom ökad samordning mellan olika sektorer, t ex sjukvård och arbetsvård, så att individen får ökade möjligheter till återinträde i arbets- och samhällsgemenskap 29 effektiva åtgärder vidtas för att motverka och förebygga brottsligheten 30 kriminalvård och socialvård inriktas på återförande i samhällsgemenskap, i första hand genom utnyttjande av frivård mitt parti centern