Valprogram för Landsbygdspartiet Bondeförbundet 1944

c
Centerpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1944
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
VALPROGRAM för LANDSBYGDSPARTIET BONDEFÖRBUNDET Landsbygdspartiet Bondeförbundet vill verka för: bevarandet av vår fäderneärvda religion och vårt nationella kulturarv; värnandet av vår rättsordning och vår folkliga självstyrelse mot alla samhällsupplösande och mot nationens livsintressen riktade strävanden; fullföljande av den samverkan i regeringsställning mellan partierna, som kom till stånd i början av kriget, så länge det allvarliga läget så erfordrar; en utrikespolitik, som har till syfte att bevara vårt lands fred och frihet; svenskt deltagande i återuppbyggnadsarbetet efter kriget, varvid bistånd i första hand måste lämnas våra nordiska grannländer. Upprätthållandet av ett försvar, som motsvarar världslägets krav och våra egna ekonomiska resurser; en rationell hushållning med allmänna medel; avskaffande av dyrortsgrupperingen, så att löner, skatteavdrag, folkpensioner och familjebidrag m.m. komma att utgå efter enhetliga, för hel a riket gemensamma grunder; sådan fördelning av skattebördan, att de minst bärkraftiga befolkningslagren icke för hårt pressas; en effektiv skatteutjämning mellan kommunerna; en näringspolitik, som har till syfte att bereda alla arbetsföra möjlighet till sysselsättning i produktivt arbete; samarbete mellan det allmänna och näringslivet för att åstadkomma bättre försörjning och förebygga kriser och arbetslöshet; en sådan penningpolitik, som har till mål att stabilisera priser och penningvärde; likvärdighet i ekonomisk standard mellan jordbruket och andra näringar; att bereda den svenska jordbruksproduktionen skydd mot pristryckande överproduktion på världsmarknaden; att jordbrukarnas organisationer även för framtiden kunna intaga den centrala ställning i jordbrukspolitiken, som de nu inneha; att bereda trädgårdsodlingen ekonomisk lönsamhet och fiskets utövare tillfredsställande utkomst; att befrämja småbruket, exempelvis genom att detta erhåller företrädesrätt till särskilt arbetskrävande produktion; förstärkning av de i egentlig mening ofullständiga jordbruken i alla de fall, där detta är möjligt och innehavarna av dessa jordbruk själva så önska; att förhindra spekulation med jord och skog, så att jorden bevaras i d en jordbrukande befolkningens ägo; skärpt jorddelningslagstiftning, som förhindrar att fastigheter av lämplig storlek sönderstyckas eller förminskas; att jordbruksfastigheter i skogrikare bygder erhålla tillräckliga skogstillgångar i sin ägo; höjandet av skogsbrukets bärighet, så att skogsägarna tillförsäkras ett skäligt rotvärde och skogsarbetarna beredas en lika god ställning som jämförliga industriarbetare; att befrämja en utveckling av industriell och småindustriell verksamhet jämte hemslöjd och hantverk på landsbygden och i landsortssamhällen; en befolkningspolitik med syfte att effektivt lätta försörjningsbördan för de barnrika familjerna och motverkas att dessa pressas ner på en avsevårt lägre levnadsstandard än vad barnlösa familjer och ensamstående personer med motsvarande inkomster kunna erhålla; att befrämja och stödja familjebildningen genom statliga bosättningslån och tillräckliga anslag till egnahemsverksamheten; en sådan utformning av de socialpolitiska åtgärderna, att landsbygdsbefolkningen blir delaktig av dessa förmåner på ett med stadsbefolkningen likvärdigt sätt; socialvårdens nydanande och ersättande med en brett lagd socialförsäkring så snart ske kan; att sjukvården göres tillgänglig för landsbygdens folk på samma villkor som för städernas; en sådan utformning av statens byggnads- och bostadspolitik, att subventionsanlagen på ett mera rättvist sätt komma landsbygdens invånare tillgodo; underlättande av landsbygdskvinnornas arbete genom lämpliga åtgärder såsom utbyggande av hemvårdarinneorganisationen, semester för husmödrarna och förbättrande av bostäderna; fullföljande av landsbygdens elektrifiering och förbilligande av kostnaderna för användning av den elektriska energien; bättre och mera välordnade kommunikationer på landsbygden; en god undervisnings som syftar såväl till att ge de unga kunskaper som att dana deras karaktärer; att bereda alla studiebegåvade barn samma möjligheter till högre, teoretisk utbildning; att förstärka landsbygdens skolformer, så att undervisningen i skolorna på landsbygden kommer att ge ett resultat, som är likvärdigt med det, som uppnås i städernas och samhällenas skolor; att bereda landsbygdens ungdom en utbildnings anpassad efter landsbygdens yrkesliv; positiva åtgärder för ungdomsvården. Landsbygdspartiet Bondeförbundets möjligheter att genomföra sitt program blir beroende av anslutningen till partiets strävanden vid valet den 17 september. RÖSTA MED LANDSBYGDSPARTIET BONDEFÖRBUNDET!