Bondeförbundets program 1912

c
Centerpartiet Partiprogram 1912
Ladda ned: pdf | txt
Dokumentet är hämtat från riksdagens bibliotek.
Bondeförbundets program. Bondeförbundets organisationskommitté, har upprättat följande förslag till program: Det proportionella valsystemets införande har gjort en organisation för jordbruksbefolkningen oumbärlig, enär de redan existerande partiernas intressen, särskildt i ekonomiskt avseende, äro främmande för och ofta rent av fientliga mot jordbruksbefolkningens. Såväl "de moderata" som "de frisinnade" och socialdemokraterna hava i sina politiska strävanden huvudsakligen tagit sikte på och inrättat sig efter städernas förhållanden, vilka även utöfva ett avgörande inflytande på dessa partiers ledning och politik, varigenom städernas intressen bliva otillbörligt gynnade på landsbygdens bekostnad. Bondeförbundet har därför för sig uppsatt följande program att verka för: I. Rättvisans och rättfärdighetens principer tillämpande i allmänna angelägenheter. II. Höjande av landets andliga och materiella kultur samt allmänvälmågans utbredning. III. Att söka organisera jordbruksbefolkningen så att den, även under nuvarande rösträttssystem, skall kunna göra sitt inflytande gällande vid allmänna val och dylikt. IV. Full likställighet i beskattningshänseende mellan landsbygden och städerna. V. Förbud för enskilda och bolag att genom monopol, truster etc. utnyttja det befintliga tullskyddet för egen vinning och såmedelst efter godtycke beskatta den stora allmänheten. VI. Kreditens ordnande för jordbruket, det större såväl som det mindre, genom inrättande av kommunalbanker enligt ett efter omständigheterna modererat Raifeisens system, så att kommunerna så småningom bliva sina medlemmars långivare. VII. Förhindrande av varje det minsta försök att överföra skatter på jorden enligt de georgistiska principerna, varigenom jordbrukarne skulle berövas sin egendom. VIII. Bättre kontroll och större sparsamhet med statens medel. IX. Förenkling och modernisering av landets ämbetsverk. X. Ett fullt effektivt försvar inom ramen av landets ekonomiska bärkraft och med nödig hänsyn till, att ej jordbruket berövas allt för stor arbetskraft, särskitdt under skördetiden, i förening med skolundervisning i ämnen som hava betydelse för det praktiska lifvet.