SND leder EU-projektet DASISH

Publicerad: 2012-04-25

I projektet DASISH satsar EU sex miljoner euro för att underlätta samarbete mellan olika forskningsinfrastrukturer i Europa.

DASISH står för “Data Service Initiative for Social science and the Humanities” och koordineras av SND. Fem europeiska infrastrukturer deltar i projektet som ingår i EU:s sjunde ramprogram och ska pågå till och med december 2014. Organisationerna som är involverade är CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure), DARIAH (Digital Reserach Infrastructure for the Arts and Humanities), CESSDA (Council of European Social Science Data Archives), ESS (European Social Survey) och SHARE (Survey of Health, Age and Retirement in Europe).

– Det är ett väldigt omfattande samarbete, totalt är vi 76 personer som jobbar aktivt inom projektet. På SND är det åtta personer som deltar på ett eller annat sätt, säger Michelle Coldrey, projektledare för DASISH och bland annat ansvarig för kommunikationen mellan deltagarna.

Inom projektet har fyra huvudområden pekats ut som viktiga att samordna. De två första handlar om arkivering av forskningsdata och datas kvalitet. De övriga berör dataåtkomst samt lagliga och etiska frågor kring hantering av forskningsdata. Rent konkret handlar det om uppgifter som att utveckla mjukvara för europeiska surveyundersökningar så att dessa till exempel kan samla in och koda data kring yrkestillhörighet på ett gemensamt sätt. Det kan också handla om att förbättra kvaliteten på och harmonisera metadata samt att utveckla ett gemensamt informationsmaterial och gemensamma utbildningar.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01