SND får förlängt bidrag från Vetenskapsrådet

Publicerad: 2024-06-18

SND är en av de 19 forskningsinfrastrukturer som Vetenskapsrådet prioriterar högst i sitt beslut om vilka infrastrukturer som ska få ansöka om bidrag för fortsatt verksamhet. I beslutet slås också fast att SND:s nuvarande bidragsperiod förlängs med två år, fram till och med 2028. Under den förlängda perioden kommer en utredning göras för att klargöra SND:s roll och ansvar.

Eva Stensköld.
SND:s föreståndare Eva Stensköld välkomnar beslutet från Vetenskapsrådet.

– Det här är väldigt glädjande och positivt för SND. Vi ser fram emot de två extra åren och att utredningen görs. Vi hoppas att den ska leda till att vi får mer långsiktiga förutsättningar för vår verksamhet framöver, säger Eva Stensköld, föreståndare för SND.

Förlängd period från fyra till sex år

Beslutet innebär att SND:s nuvarande bidragsperiod förlängs från fyra till sex år och att en ansökan om fortsatt finansiering skjuts fram från 2025 till 2027. Eva Stensköld betonar att det strategiska arbete som bedrivits under våren inför en ny ansökan inte kommer att vara bortkastat.

– Det arbetet har gett oss en möjlighet att i nära dialog med lärosätena i konsortiet diskutera kring sektorns behov inom området forskningsdata och hur SND:s roll och ansvar kan utvecklas i relation till lärosätena för att bättre möta dessa behov. Utvecklingsarbetet som har inletts är efterfrågat av sektorn och kommer att fortsätta inom ramen för vår ordinarie verksamhet under de närmaste åren, säger Eva Stensköld.

Ökad nationell samordning

Eva Stensköld ser generellt att det blivit ett ökat fokus på infrastrukturfrågorna under den senaste tiden vilket sannolikt hänger ihop med regeringens proposition för forskning och innovation som lämnas över till riksdagen sent i höst. Medvetenheten har ökat kring att det behövs en starkare nationell samordning inom det svenska e-infrastrukturlandskapet för att uppnå de mål som finns gällande öppen vetenskap. SND, tillsammans med andra digitala infrastrukturer som till exempel NAISS och Sunet, är delar i detta landskap men har idag helt olika förutsättningar för sin verksamhet vilket är utmanande.

– Jag hoppas att regeringen har lyssnat på lärosätenas behov av en mer sammanhållen digital forskningsinfrastruktur och att vi kommer att se ett resultat av detta i forskningspropositionen och i de uppdrag till olika myndigheter som följer efter proppen vid årsskiftet, säger hon.

Mer detaljer kring SND-utredningen efter sommaren

Utöver beskedet om de två extra bidragsåren är det ännu inte klart hur Vetenskapsrådets utredning av SND ska genomföras. Efter att ha varit i dialog med Vetenskapsrådets huvudsekreterare för forskningens infrastruktur, Lisbeth Olsson, vet vi att Vetenskapsrådet efter sommaren kommer att ha mer information gällande tidplan och former för utredningsarbetet.

Länk till Vetenskapsrådets behovsinventering för forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2023/2024.