Internationellt fokus på SND:s nätverksträff

Publicerad: 2018-10-10
Ron Dekker, direktör på CESSDA.
Ron Dekker, direktör på CESSDA, höll den inledande presentationen på SND:s nätverksträff med runt 90 deltagare från 26 lärosäten.

Vid SND:s senaste nätverksträff låg tyngdpunkten på några av de internationella aktörer och initiativ som är drivande i utvecklingen av ett öppet forskningsdatalandskap. Samtidigt gavs en lägesrapport om SND:s pågående arbete på hemmaplan och man diskuterade frågor som en gemensam nationell lagringsyta, bedömningskriterierna för FAIR-data och mycket mer.

Nätverksträffen rivstartade med huvudtalaren Ron Dekker, direktör på CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives), som fokuserade på vikten av god forskningsdatainfrastruktur. Presentationen, med det något provocerande namnet ”Why not wait for Google?”, pekade på behovet av att förenkla verktygen och effektivisera tillgängliggörandet av data för att dessa ska kunna komma forskare och allmänhet till nytta. Förutom till Google drogs även paralleller till det agila tech-företaget AirBnb, vilket Dekker använde som en metafor för att förklara relationen mellan dem som erbjuder datarelaterade tjänster och dem som producerar och använder forskningsdata. Liksom AirBnb har en förmedlingsfunktion gentemot sina användare behöver alltså även forskarsamhället mellanhänder som kan säkerställa förtroendet mellan de båda parterna och se till så att materialet är tillförlitligt och användbart. SND:s Iris Alfredsson tog därefter vid och berättade om det CESSDA-relaterade arbetet i Sverige, vilket mynnade ut i en diskussion om hur nätverket kan arbeta för att medvetandegöra och skapa dialog med forskare i fråga om de tjänster som CESSDA erbjuder.

Förutom CESSDA presenterades dessutom en rad andra internationella forskningsdatainitiativ och samarbeten som bland andra RDA (Research Data Alliance), CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure), Core Trust Seal, DataCite och DDI (Data Documentation Initiative). Sammantaget tecknades en bild av det komplexa nätverk som samverkar på global nivå för att tillgängliggöra och bevara forskningsdata.

Läget på hemmaplan

Dagens samtal kretsade dock inte bara kring gränsöverskridande initiativ. Föreståndare Max Petzold och IT-arkitekt Olof Olsson (SND) var två av dem som informerade om läget på hemmaplan. Deltagarna fick här en statusrapport gällande SND:s arbete för att skapa en gemensam nationell lagringslösning för forskningsdata, ett projekt som skulle kunna möjliggöra för svenska lärosäten att göra data tillgängliga i större utsträckning. Vidare berättade Magnus Eriksson från Vetenskapsrådet om bedömningskriterierna för FAIR-data och SND:s Jeremy Azzopardi lät deltagarna diskutera den DAU-handbok som är under uppbyggnad, och som ska bli ett verktyg för att hjälpa lärosätena att uppfylla kriterierna för just FAIR.

Ta del av presentationerna från nätverksträffen här.