Arkeologiskt GIS-material fritt tillgängligt hos SND

© Lantmäteriet

(Publicerat 2012-06-08)
Hur såg stenålderns boplatser ut i Östergötland? Vilka arkeologiska fynd hittades i samband med utgrävningen längs gamla E4:an? I SND:s nypublicerade GIS-data kan den som så önskar fördjupa sig i dessa och många andra frågor. Data är fritt tillgängliga och kan enkelt laddas ned via SND:s webbkatalog.

– Det känns verkligen roligt att vi nu kan göra materialet tillgängligt direkt via vår hemsida. Ett av problemen tidigare har varit att den här typen av material har varit så svårtillgängligt, säger Ulf Jakobsson, SND:s datasamordnare inom humaniora.

Hösten 2011 inledde SND ett samarbete med Daniel Löwenborg från Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet. Från institutionen överlämnades GIS-data från en sammanställning av arkeologiska undersökningar utförda under 2000-talet i Östergötland. Dessa data ingår som en del i projektet “Handlingsprogram för uppdragsarkeologin” som länsstyrelsen i Östergötland initierat. Syftet med projektet var att harmonisera tillgängliga data så att de bland annat har en enhetlig struktur och ligger i samma koordinatsystem, och därmed blir lättare att använda.

Inom arkeologi har SND tidigare erfarenhet av samarbete med Svenskt hällristningsforskningsarkiv (SHFA) kring digital arkivering av originalfiler. För SND har GIS-materialet inneburit arbete med nya typer av data.

– Materialet kan vara väldigt intressant för forskare att ta del av då det innehåller det mesta av informationen från de olika utgrävningarna. Det här gör att det blir enklare att bedöma vilka nya forskningsfrågor som kan vara fruktbara att jobba vidare med, säger Ulf Jakobsson.

De flesta studierna har nu gjorts tillgängliga, men ytterligare publiceringar planeras. SND har arbetat utifrån metadatastandarden DDI för att beskriva materialet och har gjort en hel del anpassningar av interna system för att bättre kunna beskriva digitalt arkeologiskt material. Vissa av dessa anpassningar har arbetats fram i samarbete med Daniel Löwenborg.

Varje GIS-dataset består av en zip-fil med utgrävningsdata i form av ett antal shape-filer (viewer finns att ladda ned från ESRI:s hemsida) och en accessdatabas med attributdata och de relationer som finns mellan de olika objekten. Till varje dataset hör också en utgrävningsrapport (pdf) som kan hittas under fliken "Dokumentation" för varje studie i SND:s katalog. GIS-materialet innehåller bland annat information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Detta material är bara en del av den digitala arkeologiska fältdokumentation som produceras vid en undersökning eller utgrävning. Genom att publicera GIS-materialet via SND blir det synligt och sökbart både nationellt och internationellt.

Planer framöver för GIS-materialet är bland annat att utöka sökmöjligheterna dels genom en filtrerad sökning så att man kan avgränsa eller utöka sökningen på olika sätt, dels genom en kartsökning där man kan markera ett område på kartan och få fram vilka utgrävningar som gjorts just där. SND tittar även på andra typer av sökningar via karta och planerar dessutom att möjliggöra för andra söktjänster att hösta SND:s poster så att materialet blir synligt i andra relevanta sammanhang. För att möjliggöra citering av data arbetar SND också med att tilldela studier/dataset persistenta länkar. Data kan då även sammankopplas med annan information, som till exempel relaterade rapporter, artiklar eller andra relevanta data.

Aktuellt inom digital arkeologisk infrastrukturutveckling är även att SND från 2013 till 2017 kommer att delta som partner i det EU-finansierade datainfrastrukturprojektet ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe). I detta projekt samarbetar SND med bl a Archaeology Data Service (ADS) vid University of York i Storbritannien. ARIADNE syftar till att föra samman befintliga forskningsdatainfrastrukturer så att forskare från olika länder kan använda europeiska arkeologiska digitala datamängder som tillsammans spänner över olika perioder, områden och regioner. Idag är dessa data svårtillgängliga och det finns en begränsad harmonisering av exempelvis metadatastandarder. Förhoppningen med den integrerande verksamheten är att den ska möjliggöra gränsöverskridande tillgång för forskare till datacenter, verktyg och vägledning, samt skapandet av nya webbaserade tjänster som bygger på gemensamma gränssnitt till databaser, tillgång till referensdatamängder och användning av innovativ teknik.

Arkeologi är ett forskningsområde rikt på data. De förändringar och anpassningar som SND nu infört öppnar möjligheter för att kunna ta emot, tillgängliggöra och synliggöra mer digitalt arkeologiskt material. SND skapar förutsättningar för långtidslagring, uppdatering och återanvändning av materialet för både forskningsändamål och andra ändamål. SND välkomnar fler forskarsamarbeten för att lagra och tillgängliggöra digitalt forskningsmaterial inom arkeologi. SND tar också gärna emot synpunkter och kommentarer kring det publicerade GIS-materialet samt den framtida planeringen av verksamheten. Vänligen kontakta Ulf Jakobsson, ulf.jakobsson@snd.gu.se.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01