Nationell forskarworkshop 2016 - Datahanteringsplaner

 

Datahanteringsplaner diskuteras i allt vidare kretsar som nödvändiga verktyg för att effektivisera forskningsprojekt och främja tillgängliggörande av forskningsdata. Internationellt ställer allt fler finansiärer krav på datahanteringsplaner som del av en ansökan om forskningsmedel. Även i Sverige börjar forskningsfinansiärer och -institutioner att kräva datahanteringsplaner.

Bland forskningsstödjande funktioner med uppgift att främja tillgängliggörande av forskningsdata ses datahanteringsplanerna som en praktisk väg framåt. Planerna kombinerar möjligheter till effektiv forskning med att underlätta beskrivning och bevarande av data. Bland forskare är datahanterings­planer fortfarande ett tämligen okänt och outnyttjat fenomen: man hanterar sina data enligt praxis och sunt förnuft men inte nödvändigtvis på ett strukturerat vis.

Temat för 2016 års forskarworkshop var datahanteringsplaner. Forskare inom olika discipliner välkomnades att diskutera hur dessa verktyg kan göras så användbara som möjligt för forskningen. Hittills har planerna utvecklats inom dataarkiven och av finansiärer: nu är det dags för forskarna att säga sitt! På workshoppen presenterade inbjudna gäster olika perspektiv på datahanteringsplaner, men deltagarnas synpunkter på hur sådana planer bör se ut för att vara så användbara som möjligt var i fokus.

Program

Wallenberg konferenscentrum, sal Sydamerika

Tid

Presentationer

09:00

Registrering och fika

10:00

Max Petzold: Välkommen och presentation av dagen

 

Max Petzold och Elisabeth Strandhagen, SND:
“Vad är en datahanteringsplan? SND:s arbete med datahanteringsplaner, var står vi?
Situationen i Sverige och utanför Sverige. Tankar om framtiden”
Presentation

 

Björn Andersson, Umeå universitet:
“Krav på datahanteringsplaner i Horizon2020 – erfarenheter efter ett och ett halvt år i pilotprojektet”
Presentation

 

Leif Hallbäcken, Sveriges lantbruksuniversitet:
Datahanteringsplaner som verktyg för planering och dokumentation vid SLU”
Presentation

 

Maria Johnsson och Carola Tilgmann, Universitetsbiblioteket Lunds universitet:
“Datahanteringsplaner – reflektioner från några Lundaforskare och från några forskningsfinansiärer”
Presentation

12:00

Lunch

 

Workshop - gruppdiskussioner

13:00

Introduktion till eftermiddagens gruppdiskussioner:
Ulf Jakobsson, SND: SND:s arbete med datahanteringsplaner
Presentation

Diskussion: vad är svenska forskares syn på datahanteringsplaner, tankar kring hur datahanteringsplaner kan eller bör se ut och hur dessa kan användas i det praktiska forskningsarbetet.

En skriftlig rapport från gruppdiskussionerna vid årets workshop kommer att tas fram.

14:30

Uppsummering, avslutning

15:00

Kaffe