Vänsterpartiets valplattform för riksdagsvalet 2014

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 2014
Download: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Vänsterpartiets valplattform för riksdagsvalet 2014 Vänsterpartiet 2014 Vår välfärd är inte till salu Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Den borgerliga regeringen har brutit ner mycket av det som vi tillsammans byggt upp under decennier. Resultatet är en allt mer otrygg arbetsmarknad med hög arbetslöshet, en ökad bostadsbrist, försämrad välfärd, ökade klassklyftor och ett mindre jämställt samhälle. Vänsterpartiet står för ett alternativ som kan utmana den girighet och den uppgivenhet som präglar stora delar av dagens politik. Vänsterpartiets viktigaste fråga i riksdagsvalet 2014 handlar om att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst. Vi vill i stället satsa på en ökad kvalitet för en välfärd att lita på. Sverige står inför ett antal utmaningar som måste lösas med lagstiftning och satsningar. Vi tror att det går att lösa vår tids problem – klimatkrisen, ojämlikheten, arbetslösheten, de ökade klassklyftorna, rasismen och orättvisorna mellan kvinnor och män. Varje röst på Vänsterpartiet bidrar till en politik för rättvisa, jämställdhet och ansvar för vår miljö, i Sveriges kommuner, landsting, regioner och riksdag. Vänsterpartiet har en central roll för att åstadkomma ett byte av politik och regering. Sverige behöver en regering som sätter kampen mot arbetslösheten främst och gör upp med privatiseringspolitiken. Det går bara att göra med ett starkt vänsterparti. En regering där borgerliga partier ingår kommer inte att kunna skapa ett hållbart alternativ till dagens politik. Varje röst på Vänsterpartiet är en röst för att byta till en rödgrön regering. Vänsterpartiet är riksdagens feministiska parti. Feminism handlar om att omfördela makt och resurser så att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att påverka samhället och sina egna liv. Vänsterpartiet driver en feministisk politik för förändringar som både är möjliga och nödvändiga. Ett samhälle med ökande skillnader mellan rika och fattiga, där politiken alltmer inriktas på att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna och att ge till dem som redan är rika, är en grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser och partier. Vänsterpartiet står för det politiska alternativ som kan kanalisera människors känsla av maktlöshet till en konstruktiv kamp för förändring av samhället. Detta är en kamp för konkreta förbättringar av människors livssituation. Vänsterpartiet går till val som ett självständigt parti. Vänsterpartiet lägger förslag som förenar målet om arbete åt alla och ett ekologiskt hållbart samhälle, genom långsiktiga investeringar i energiomställning, nya klimatsmarta bostäder och miljövänliga transporter. Vi tar konkreta steg för jämställda villkor i arbetslivet och samhället i övrigt. Trygghet och inflytande på jobbet prioriteras framför företagens krav på flexibilitet och ökande vinster. Arbete, rättvisa och demokrati är grunden för ett samhälle där alla har en plats. Ett samhälle att lita på är avgörande för att motverka att rasistiska krafter vinner terräng. Vår gemensamma välfärd ska drivas med medborgarnas bästa för ögonen – inte aktieägares och riskkapitalisters. Sverige har alla förutsättningar att bygga en framtid med gemenskap, rättvisa och solidaritet. Men det kommer inte att förverkligas utan Vänsterpartiet. Här presenteras politik som vi vill genomföra på nationell nivå fram till 2018. Samtliga förslag finansierar vi fullt ut i vårt budgetalternativ. Ett land som byggs med gemensam välfärd och solidaritet är i grunden starkare än ett land där marknadens girighet får råda. Sverige har alla förutsättningar att bygga en framtid med gemenskap, rättvisa och solidaritet. Men det kommer inte att förverkligas utan Vänsterpartiet. En välfärd utan vinstintresse Vi behöver försäkra oss om att stora ekonomiska intressen aldrig får inflytande i välfärdsstaten – och att Sveriges folkvalda politiker drivs av viljan att skapa ett rättvist samhälle, inte egna ekonomiska intressen. Detta är en ödesfråga för hur vårt land ska utvecklas. Vi kommer inte att medverka till att dagens privatiseringspolitik fortsätter. Inga vinster i välfärden Vänsterpartiet vill lagstifta mot att plocka ut vinster från vård, skola, förskola och äldreomsorg. Resurserna ska istället gå till mer personal och bättre kvalitet. De privata företag som är seriösa och sätter verksamheten främst kan omvandla sig till bolag utan vinstintresse och fortsätta jobba för bra välfärd. De vars drivkraft är att plocka ut vinster får söka sig någon annanstans. Välfärden ska styras av omtanke om oss som använder den. Grundlagsskydda gemensam egendom Gemensam egendom är ingenting som politiker ska kunna sälja ut hur som helst. Vänsterpartiet vill att utförsäljningar ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet alternativt två beslut med mellanliggande val. Detta skydd ska föras in i grundlagen och gälla på statlig nivå, såväl som i kommuner och landsting. Ökad kvalitet för en välfärd att lita på Välfärden, såsom vi känt den hittills, har börjat vittra sönder. I privatiseringarnas spår ser vi hur resurser omfördelas från kvinnor till män och att det är kvinnor som med obetalt arbete får täcka upp där välfärden brister. Resursbrist och privatiseringar håller på att förvandla allas rätt till bra bostad, utbildning, vård och omsorg till ett privilegium för dem som har råd. Vårt välfärdssystem står och faller med om det levererar kvalitet till alla, och om det finansieras av alla. Vi vill avskaffa RUT. Vi behöver göra stora satsningar på välfärden där pengarna hamnar i verksamhet och inte i privata riskkapitalbolags fickor. Det generella statsbidraget till kommuner och landsting ska höjas och värdesäkras. Satsningar i vård och omsorg Vi vill öka resurserna till sjukvården så att tusentals fler kan anställas och antalet vårdplatser utökas. Även det förebyggande hälsoarbetet ska förstärkas med en satsning på vårdcentraler, särskilt i socialt utsatta områden där ohälsan är mycket stor. Vi vill också öka bemanningen inom äldreomsorgen genom en öronmärkt satsning som fullt utbyggd kommer att räcka till exempelvis cirka 10 000 fler undersköterskor. På så sätt skulle kvaliteten stärkas inom såväl demensvård som hemtjänst. Vi vill ge de äldre ökat inflytande över sina insatser och vi vill ge dem egna timmar att bestämma över. En skola för alla Alla elever ska kunna lita på att de går i en bra skola och att de får det stöd de behöver. Skolor ska inte få drivas med vinstintresse. För att alla skolor och elever ska ha goda och rättvisa förutsättningar behöver staten ta över ansvaret för skolan och det fria skolvalet ersättas med huvudprincipen att man går i skolan närmast hemmet. Vi vill göra en satsning på 6 000 nya lärare i grundskolan för att ge eleverna mer stöd och lärarna en bättre arbetsmiljö. Vi vill också satsa på minskade barngrupper i förskolan och i fritidshemmen för att verksamhet med god kvalitet ska kunna bedrivas. Det ska vara möjligt för alla att studera. Därför vill vi höja studiemedlen. Ökad kvalitet i vård och omsorg De personalförstärkningar vi vill göra kommer att bidra till en bättre vård och omsorg. För att utveckla kvaliteten ytterligare i välfärden behövs satsningar på utbildning och kompetensutveckling. Vi vill genomföra en betald specialistutbildning för sjuksköterskor, ett omsorgslyft inom äldre- och handikappomsorgen samt införa utbildningsvikariat för att täcka upp för dem som studerar. Vänsterpartiet vill lagstifta mot att plocka ut vinster från vård, skola, förskola och äldreomsorg. En sjukförsäkring att lita på Alla ska känna en trygghet i att det är möjligt att klara sig ekonomiskt om man blir sjuk. Vi vill på sikt att 80 procent ska få ut 80 procent av sin förlorade inkomst vid sjukdom. Rätten till sjukpenning ska finnas så länge arbetsförmågan saknas. Ingen bortre gräns ska finnas i sjukpenningen. Det ska alltså inte vara möjligt att bli utförsäkrad och överförd till arbetsförmedlingen under pågående sjukdom. Individen ska garanteras rehabilitering. Rättvisa pensioner Vi vill skapa ett rättvist och hållbart pensionssystem med pensioner som går att leva på och som följer inkomstutvecklingen. Människor ska i god tid före pensionering kunna förstå och räkna ut hur stor pensionen blir. Pensionerna ska finansieras solidariskt och pensionssystemet ska vara omfördelande för att skapa mer jämlikhet mellan män och kvinnor, rika och fattiga och mellan generationer. Vi vill höja garantipensionen. Vi vill också avskaffa premiepensionssystemet (PPM) och föra över dessa avgifter till inkomstpensionen. Vi vill avskaffa bromsen och förhindra att pensionerna automatiskt kan sänkas. Trygga jobb och ett mänskligt arbetsliv Den borgerliga politiken har lett till att allt fler blivit arbetslösa eller tvingats till osäkra anställningar. Det har inneburit ökad stress och sämre möjligheter för många människor att planera sin framtid. Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb. Vi vill förstärka anställningstryggheten, inte avskaffa den. Vi vill att a-kassan återupprättas så att den blir en trygg omställningsförsäkring för dem som drabbas av arbetslöshet. Bekämpa arbetslösheten – investera i riktiga jobb Vi vill skapa riktiga jobb. Under hot om uppsägningar kan reallönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras och anställningstryggheten luckras upp. Vi vill ta vara på alla människors vilja och förmåga till arbete. Arbetslösheten är ett samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Det är mer effektivt med samhällsnyttiga investeringar än med skattesänkningar. Vi föreslår satsningar på fler anställda i välfärden och investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning, investeringar som redan första året skulle kunna ge 30 000 nya jobb. Förhindra svartjobb och social dumpning Arbete och konkurrens ska ske på lika villkor. Alla som jobbar i Sverige ska ha rätt till de löner och arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Det behövs en nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning. Där ska ingå att Lex Laval ska rivas upp så att svenska kollektivavtal ska gälla, att huvudentreprenörer tar ansvar för förhållanden hos underentreprenörer, krav på schysta villkor vid offentlig upphandling och bättre kontrollmöjligheter för myndigheterna och fackföreningarna. Rättvisa villkor för arbetskraftsinvandrade Utnyttjandet av utländsk arbetskraft i Sverige och dumpningen av löner och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden måste stoppas. Rättsligt bindande avtal om lön och arbetsvillkor ska finnas för att försäkra att den som arbetskraftsinvandrar inte utnyttjas. Arbetstagare som träder fram och berättar om missförhållanden ska inte riskera utvisning. Den som lurats av sin arbetsgivare ska kunna få sin sak prövad i domstol och få skadestånd. Den som beviljats arbetstillstånd hos en arbetsgivare som brutit mot anställningsavtalet ska få lov att stanna i Sverige hela tillståndstiden ut för att kunna söka ny anställning. Rätt till fasta jobb på heltid Vi vill lagstifta om rätten till fasta jobb på heltid. Det är en central jämställdhetsfråga att också undersköterskor, servitriser och butiksanställda ska kunna leva på sin lön. Lagen om anställningsskydd ska ändras så att heltid blir norm, och deltid en möjlighet – inte ett tvång. Alla ska känna en trygghet i att det är möjligt att klara sig ekonomiskt om man blir sjuk. Vi vill på sikt att 80 procent ska få ut 80 procent av sin förlorade inkomst vid sjukdom. Rätten till sjukpenning ska finnas så länge arbetsförmågan saknas. Bekämpa otrygga anställningar Ingen ska behöva jobba år ut och år in som timvikarie, extraanställd eller med kontrakt på några månader i taget. Fast anställning ska vara norm och det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt. Den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning. Lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag ska skärpas, bland annat så att det inte ska kunna ske vid permanenta behov av arbetskraft. Korta arbetstiden Vi vill korta arbetstiden. Det måste vara möjligt för både kvinnor och män, arbetare och tjänstemän att kombinera heltidsarbete med föräldraskap och fritid utan att slita ut sig. Under mandatperioden vill vi utreda och lämna konkreta förslag för att stegvis genomföra en arbetstidsförkortning. En bättre arbetslöshetsförsäkring Alla ska kunna lita på att arbetslöshetsförsäkringen erbjuder rimliga villkor. Vi vill genomföra en reform med höjd lägsta dagpenning till 410 kronor och högsta till 960 kronor samt förbättrade möjligheter att deltidsstämpla. Vårt mål i ett första steg är att 80 procent av löntagarna ska kunna få ut 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet. Idag är det knappt en av tio som får det. Det måste också bli lättare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen. Idag står en majoritet av de arbetslösa utan ersättning från den. Alla som varit arbetssökande i minst tre månader ska ges rätt till grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen. Aktiv arbetsmarknadspolitik Arbetsförmedlingen ska sätta in aktiva åtgärder som stärker varje individuell arbetssökandes möjligheter. Möjligheterna att få grundläggande utbildning och yrkesutbildning ska kraftigt förbättras. Fas 3 ska avskaffas. Med Vänsterpartiets politik kommer alla arbetslösa under 25 år att erbjudas ett jobb eller en utbildningsplats inom 90 dagar. Tillgänglighet och rätt till arbete och försörjning Den reguljära arbetsmarknaden måste bli mer inkluderande också för människor med olika funktionsvariationer. Diskrimineringslagstiftningen om bristande tillgänglighet måste skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort. Arbetsförmedlingens arbetssätt och åtgärder måste utvecklas och bidragstaket vid subventionerade anställningar höjas. Sysselsättning inom arbetskooperativ och sociala företag ska stimuleras ytterligare. Förskrivningen av hjälpmedel ska förenklas. Feminism är rättvisa Vi ska vända utvecklingen och öka rättvisan mellan kvinnor och män i Sverige. Kvinnor har idag lägre inkomster än män. Vi vill ändra på detta. Vi ska omfördela makt och resurser så att kvinnor och män på riktigt har samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Vi vill genomföra en rad strategiskt viktiga reformer för att minska löne- och inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och omfördela ansvaret för det obetalda hemarbetet. Jämställda löner kräver ett jämställt arbetsliv i stort. Förutsättningar för detta skapas genom individualiserad föräldraförsäkring, rätt till heltid och utbyggd barn- och äldreomsorg. För att få fokus på jämställdheten och kunna leverera konkreta resultat vill vi upprätta en jämställdhetsmyndighet med ansvar och mandat att styra Sverige mot jämställdhet. Individualiserad föräldraförsäkring Föräldraförsäkringen ska individualiseras. Det faktum att kvinnor idag tar ut drygt tre fjärdedelar av föräldraledigheten är ett av huvudskälen till den strukturella diskriminering som drabbar kvinnor i arbetslivet. Under föräldraledigheten etableras också mönstret att kvinnor bär huvudansvaret för hushållsarbetet, vilket påverkar arbetsmönster och inkomstmöjligheter under hela livet. Fast anställning ska vara norm och det ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt. Den som varit tillfälligt anställd i sammanlagt två år under en period av fem år ska ges fast anställning. Lagstiftningen vid inhyrning från bemanningsföretag ska skärpas. Vi ska vända utvecklingen och öka rättvisan mellan kvinnor och män i Sverige. Kvinnor har idag lägre inkomster än män. Vi vill ändra på detta. Vi ska omfördela makt och resurser så att kvinnor och män på riktigt har samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Höj kvinnors löner Vi gör en satsning på ökade resurser till offentlig sektor för att möjliggöra att höja kvinnors löner inom till exempel vård, skola och omsorg. Barnomsorg på obekväm arbetstid Vi satsar på barnomsorg på obekväm arbetstid. Om det ska kunna gå att förena yrken inom vård, omsorg och service med föräldraskap utan att tvingas att jobba deltid, krävs en tillgänglig barnomsorg också på kvällar, helger och nätter. Samtyckeslagstiftning och kvinnors rätt till sina kroppar Ett samtyckeskrav ska införas i sexualbrottslagstiftningen för att markera att sex ska bygga på frivillighet. Vi vill också införa ett oaktsamhetsbrott i lagstiftningen. En sådan konstruktion fångar in fall där gärningsmännen borde förstått att man handlat på ett oförsvarligt sätt. Dagens lagstiftning är ett uttryck för en omodern syn på individens sexuella självbestämmanderätt och signalerar att kvinnor och kvinnors kroppar är tillgängliga i alla situationer utom när det förekommer våld eller tvång. Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar och det måste också framgå av lagstiftningen. Stärk kvinnojourerna Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna för att öka likvärdigheten mellan kommunerna och möjliggöra långsiktig planering av verksamheten. Feministiskt självförsvar Vi vill att alla skolor ska erbjuda självförsvar för tjejer under skoltid. Framförallt handlar det om att stärka kvinnors självförtroende och lära sig att försvara sig mentalt, verbalt och fysiskt i en värld där flickor och kvinnor är underordnade och utsatta. Ett samhälle fritt från diskriminering Rasismen frodas när orättvisorna ökar och grupper ställs mot varandra. Därför är kampen mot ojämlikhet och klassklyftor även en kamp mot rasism och diskriminering. Även i tider av ekonomiskt välstånd finns rasismen som ett arv från århundraden av rastänkande och kolonialism. Prioritera arbetet mot diskriminering och hatbrott Vänsterpartiet vill ge DO ökade resurser att förebygga och bekämpa diskriminering samt öka möjligheterna till skadestånd. För Vänsterpartiet är ett rättvist och jämlikt samhälle fritt från rasism och diskriminering. Ingen ska drabbas av hat eller diskriminering på grund av hud- och hårfärg, religiös eller kulturell klädsel, funktionsnedsättning eller sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför ge polisen i uppdrag att kraftfullt prioritera arbetet mot hatbrott. En välfärdspolitik för alla Sverige är fortfarande ett land med starka normer och förväntningar om hur vi ska leva våra liv. Familjepolitiken utgår fortfarande i stora delar från att alla familjer ser lika ut. Vi vill se en feministisk familjepolitik som utgår från verkligheten, att vi är ett land av stjärnfamiljer där familjer ser olika ut och bildas på olika sätt. I riksdag, landsting, regioner och kommuner kommer vi att arbeta för att alla ska bemötas med kunskap och respekt – oavsett hur man lever sitt liv. Ekologiskt hållbar samhällsutveckling Regeringens tro på marknaden gör den passiv inför samhällets utmaningar. Miljöhoten får verka utan effektiva motåtgärder. Klimatarbetet har avstannat och Sverige riskerar att nå ytterst få av våra miljömål. Vi vill göra Sverige till en föregångare på klimatområdet, ett land som minskar utsläppen av växthusgaser genom gröna investeringar i energi, bostäder och transporter. Vi behöver ordning och reda i klimat politiken. Vi behöver en klimatbudget som omfattar alla politikområden och ser till att vi når våra ambitiösa mål. På sikt ska hela Sveriges energiproduktion vara ekologiskt hållbar med hundra procent förnybar energi. Utarmningen av biologisk mångfald måste bromsas för att säkra grunden för vår framtida välfärd. Under den kommande mandatperioden bör två av Sveriges kärnkraftsreaktorer stängas. Ett samtyckeskrav ska införas i sexualbrottslagstiftningen för att markera att sex ska bygga på frivillighet. Vi vill också införa ett oaktsamhetsbrott i lagstiftningen. Pålitlig tågtrafik och förbättrad kollektivtrafik Sveriges bristande järnvägstrafik är ett resultat av privatiseringar, uppstyckningar och för låga anslag. För att skapa en pålitlig tågtrafik vill vi skapa ett sammanhållet järnvägssystem där samhällsnyttan går före privatiseringar och kortsiktiga intressen. SJ bör ges ett nytt uppdrag där tillgänglighet och låga priser prioriteras istället för vinstjakt. Vi vill kraftigt öka järnvägsinvesteringarna och öka andelen kollektivtrafikresenärer genom statligt stöd till den regionala och lokala kollektivtrafiken. Ett storskaligt försök med avgiftsfri kollektivtrafik bör genomföras. Bättre mat Vi vill att vi ska kunna äta bättre mat. Vi vill därför genomföra en satsning på ”Sverige – det hållbara matlandet” och öka andelen ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedel. Vi vill att Sverige inför mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark år 2020. Till samma år ska hälften av den offentliga livsmedelskonsumtionen utgöras av certifierade ekologiska produkter. Vi vill slå fast en strategi för att minska den totala konsumtionen av kött och öka den nationella självförsörjningsgraden av livsmedel. Hållbara näringar Jordbruk, skogsbruk, mineralbrytning och fiske ska bedrivas långsiktigt hållbart. Naturresurser måste brukas så att människors hälsa inte hotas och ekosystemen inte försvagas. Vänsterpartiet vill därför införa en starkare lagstiftning för att stärka miljöhänsynen. Genom skatter och avgifter vill vi minska övergödning och mängden bekämpningsmedel. Med intäkterna vill vi ge stöd till det som är långsiktigt hållbart, som ekologiskt jordbruk. Vi vill kraftigt öka resurserna för att skydda unika naturområden på land och till havs från exploatering. En ny minerallag Åtgärder ska vidtas i syfte att skapa en hållbar mineralbrytning i framtiden. Vi vill införa en skärpt lagstiftning för att värna miljön och skydda unika naturområden. Mineralersättningen ska höjas från dagens 2 promille till 10 procent. Genom intäkterna från mineralersättningen ska en gruvfond inrättas med syftet att återföra samhällsinvesteringar till gruvregionerna och lokalbefolkningen. Giftfri vardag Vänsterpartiet vill minska mängden farliga kemikalier vi, och våra barn i synnerhet, utsätts för. Detta kräver i vissa fall att Sverige går före EU och inför nationella totalförbud och gränsvärden. Vi vill att hormonstörande ämnen som Bisfenol A, ftalater och farliga bromerade flamskyddsmedel begränsas genom nationella förbud. För att minska jordbrukets negativa påverkan för hälsa och miljö vill vi införa skatt på konstgödsel och öka skatten på bekämpningsmedel. Ekonomisk politik för full sysselsättning Skatterna har sänkts med cirka 140 miljarder kronor sedan regeringen tillträdde. Deras skattesänkningar är 27 gånger så stora som de sammanlagda satsningarna på välfärden i kommunsektorn. Effekterna syns i växande kunskapsskillnader, större gruppstorlekar på fritids och i förskolan och akut personalbrist i sjukvården. Och trots ökad massarbetslöshet präglas regeringens politik av bristen på samhällsnyttiga investeringar för att skapa jobb. Istället fortsätter regeringen på den inslagna vägen att sänka skatten för dem som har turen att ha ett jobb, alltså mest till dem som redan har det bäst ställt, och öka den ekonomiska utsattheten för arbetslösa och sjuka. Vi tänker driva en politik som pressar ned arbetslösheten och ökar investeringarna. Vi kommer aldrig att genomföra reformer som riskerar de offentliga finanserna. Vi vill göra Sverige till en föregångare på klimatområdet, ett land som minskar utsläppen av växthusgaser genom gröna investeringar i energi, bostäder och transporter. Vi vill öka andelen ekologiska, närproducerade och klimatsmarta livsmedel. Vi vill att Sverige inför mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska vara certifierad ekologisk jordbruksmark år 2020. Full sysselsättning är målet för den ekonomiska politiken Full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. De ekonomiska ramverken behöver reformeras så att ett sysselsättningsmål kompletterar penningpolitiken och att överskottsmålet ersätts med ett mål om budget i balans över en konjunkturcykel. Detta så att vi kan öka de samhällsnyttiga investeringarna i syfte att pressa ned arbetslösheten. Investeringar för jobb Investeringsnivån för att skapa jobb måste öka kraftigt. Vänsterpartiet kommer att lägga förslag för att öka investeringarna i bostadsbyggande, infrastruktur, klimatomställning och utbildning samt satsningar på fler anställda inom välfärden. En aktiv näringspolitik För att skapa arbete och välfärd behövs en aktiv näringspolitik som investerar i infrastruktur, forskning och utbildning, och aktivt understödjer utveckling av viktiga branscher. Små och medelstora företag är viktiga för att hela Sverige ska leva. Vänsterpartiet vill förbättra möjligheterna för små företag bland annat genom att slopa sjuklöneansvaret för de minsta företagen. Ingen höjd skatt för vanliga löntagare Skattepolitiken måste bli mer rättvis och skatteintäkterna måste ökas för att vi ska kunna stärka den gemensamma välfärden. Vänsterpartiet tycker att skatt ska betalas efter bärkraft och välfärd fördelas efter behov. Med vår politik får låg- och medelinkomsttagare oförändrad inkomstskatt. Rättvis beskattning Vi vill att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst oavsett om inkomsten kommer ifrån lön, pension, a-kassa eller till exempel sjuk- och föräldrapenning. Vi vill nu ta steg för att utjämna den skatteklyfta som den borgerliga regeringen orsakat. Rätten till ett eget hem Det råder en akut bostadsbrist i stora delar av Sverige, framför allt i storstäderna och universitetsstäderna. Särskilt stor är avsaknaden av hyresrätter. Bristen på hyresrätter drabbar främst personer som inte är etablerade på bostadsmarknaden eller som behöver flytta men inte har råd att köpa en bostad, t.ex. ungdomar. Unga ställs inför en tillvaro där otrygga jobb och tillfälligt boende har blivit det normala och där morgondagen ständigt är oviss. Landets unga är värda en långsiktighet och en trygghet i att kunna planera sin framtid, flytta hemifrån och möjlighet att kunna börja sina vuxenliv. Vänsterpartiet värnar allas rätt till en bra bostad till ett rimligt pris och motverkar alla förslag om marknadshyror. Bygg hyresrätter Bostadsbristen måste byggas bort. Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40 000 bostäder om året varav en majoritet ska vara hyresrätter. Vi vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och med låg energiförbrukning och bästa möjliga miljöhänsyn. Hyresrätten ska inte beskattas hårdare än andra boendeformer. Renovera och klimatrusta bostäder Ett upprustningsprogram av miljonprogrammens bostäder ska genomföras. Vi vill genom ett särskilt stöd skapa förutsättningarna för att 60 000 bostäder årligen kan rustas upp och renoveras energieffektivt. För att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning inför vi ett hissbidrag. Full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken. Vi vill att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst oavsett om inkomsten kommer ifrån lön, pension, a-kassa eller till exempel sjuk- och föräldrapenning. Vi vill nu ta steg för att utjämna den skatteklyfta som den borgerliga regeringen orsakat. Bostadsbristen måste byggas bort. Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40 000 bostäder om året varav en majoritet ska vara hyresrätter. Satsa på kulturen Tillgången till kultur ska inte vara beroende av klass och kön. Alla ska ha tillgång till högklassig och professionellt framställd kultur samt möjlighet att själv få utöva olika former av kultur. Vi vill se till att fler kulturskapare ska kunna leva på sitt konstnärliga arbete. Kulturlöfte Vänsterpartiet menar att det är dags att lagfästa samhällets ansvar för kulturen. Vi vill utfärda ett kulturlöfte om att stärka kulturens ställning i samhället genom en kulturlag och om att verka för att en procent av statsbudgeten ska gå till kultursektorn. Kulturskola för alla barn Alla barn, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli möjligt måste avgifterna till kulturskolan på sikt tas bort. I ett första steg vill vi införa en maxtaxa på 300 kronor per termin och barn för kulturskolan. Konstnärlig frihet Vänsterpartiet arbetar för konstnärers rätt att uttrycka sig fritt utan censur eller repressalier från stat och myndigheter. Vi ska verka för att de odemokratiska nolltoleranserna mot graffiti ska rivas upp. Principen om konstnärlig frihet är en grundbult i en demokrati. Samtidigt ska vi verka för att kommuner ska införa så kallade öppna väggar för att utöva graffiti. En god landsbygdsutveckling Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina medborgare bra välfärdstjänster och service, det är bra för hela Sverige. Det har över tid blivit allt svårare att bo, arbeta och bedriva verksamhet på landsbygden. De regionala skillnaderna har drivit denna utveckling. För att komma tillrätta med problematiken krävs likvärdiga grundförutsättningar oavsett var i landet du bor. Vänsterpartiet vill ha en skattepolitik som gynnar hela landet. Det ska exempelvis vara möjligt att ge riktade statliga stöd till brukssamhällen och landsbygd. Detta skapar möjligheter för tillväxt utanför städerna. Vänsterpartiet vill att hela Sverige ska leva. Stärkt samhällsservice i hela landet Vi vill stärka den lokala samhällsservicen i hela landet. Ett bättre glesbygdsstöd ska finnas för att garantera tillgången till apotek över hela landet och systemet med apoteksombud ska permanentas. Staten ska ta ett större ansvar för servicen på landsbygden. Exempelvis ska Posten ges i uppdrag att ge god och likvärdig service i hela landet. Den lokala kommersiella servicen på landsbygden ska stärkas genom stöd till lanthandel och drivmedelsstationer. Utvecklingen av fler lokala bankkontor ska stödjas. En tryggad polisförsörjning ska säkerställas i hela landet. Grön omställning i hela landet För att stärka landsbygdens förutsättningar för en grön omställning vill vi förbättra tillgången till hållbara kommunikationer. Takten på bredbands- och fiberutbyggnad måste öka genom stärkt nationell finansiering. Riktat statligt stöd ska gå till lågtrafikerade järnvägspår och kollektivtrafik i glesbygd i form av till exempel byabussar. Utökat stöd för produktion av biogas från gödsel ska införas i hela landet och särskilt stöd införas för tankställen med biogas och el. Internationell solidaritet Vårt arbete för rättvisa och mot girighet slutar inte vid Sveriges gränser. Vi vill att Sverige ska vara en självständig röst för rättvisa, jämställdhet och nedrustning i världen. Sverige ska vara militärt alliansfritt. Vår utrikespolitik grundar sig i solidaritet, de som känner fattigdomen och förtrycket i sin vardag ska känna att de har en allierad i vårt land. Sverige ska arbeta för rättvisa handelsvillkor, minskad kapitalflykt och ett bistånd som sätter fattigdomsbekämpning i fokus. Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina medborgare bra välfärdstjänster och service, det är bra för hela Sverige Förbud mot vapenexport till diktaturer Sverige ska vara en röst för fred, säkerhet och nedrustning. Vapenexport till diktaturer, krigförande stater och länder som begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna ska förbjudas. En human flyktingpolitik och lagliga vägar för asylsökande Rätten till skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet och den får aldrig tillåtas påverkas av konjunktur eller arbetskraftsbehov. Sverige ska föra en human och generös flyktingpolitik. Lagliga vägar att söka asyl måste upprättas. Den som riskerar förföljelse på grund av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska ges flyktingstatus i Sverige och bemötandet av hbtq-personer i asylprocessen ska förbättras. Sveriges internationella åtaganden innebär också krav på ett värdigt och rättssäkert flyktingmottagande. En feministisk utrikespolitik Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik. Arbetet för kvinnors säkerhet, möjligheter till utbildning och försörjning samt rätt till hälsa och sin egen kropp ska vara hörnstenar i Sveriges internationella arbete. Minst 50 procent av biståndet ska gå till kvinnor och minst 10 procent av biståndsbudgeten ska öronmärkas för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Stärkt skydd för den personliga integriteten Svenska myndigheter ska inte bidra till att andra länders underrättelsetjänster massavlyssnar svenska medborgare. Massavlyssning utan konkret brottsmisstanke får inte förekomma. FRA-lagen ska därför rivas upp och göras om. Vi vill stärka skyddet för den personliga integriteten genom att bland annat införa samtyckeslagstiftning, stärka integritetsskyddet i arbetslivet och inrätta en nätombudsman till stöd för den som utsätts för hot och kränkningar på nätet. Vi vill inrätta en sammanhållen integritetsskyddsmyndighet. Vi säger nej till införande av lagstiftning om övervakning och hemliga tvångsmedel som innebär betydande intrång i den personliga integriteten. Rösta för en välfärd att lita på Vänsterpartiet har politiken som kan möta framtidens utmaningar. I denna valplattform presenteras de åtgärder som krävs för att möta klimatkrisen, bekämpa arbetslösheten, möta behoven hos en åldrande befolkning och för att bekämpa de klyftor som delat samhället itu under den borgerliga regeringen. Med Vänsterpartiets politik finns lösningarna som garanterar en välfärd utan vinstintresse men med en kvalitet som det går att lita på. Men vi har också förslagen som innebär att vi kan bygga nya hyresrätter där vanligt folk har råd att bo, vi kan skapa trygga jobb och utbildningsvägar för landets unga, vi kan bygga en järnväg med tåg som kommer i tid och vi kan rusta en skola med resurser för att ge alla elever lika goda förutsättningar. Vänsterpartiet har förslagen som gör det möjligt att bygga ett samhälle att lita på, byggt på solidaritet. Genom att föra en expansiv ekonomisk politik för investeringar istället för att sänka skatten för de redan rika gör vi det möjligt att börja bygga detta samhälle redan under nästa mandatperiod. Detta är ett samhälle där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda och där omtanke och medmänsklighet, inte girighet, är drivkraften i samhällsutvecklingen. Rösta på Vänsterpartiet den 14 september. Rätten till skydd undan förföljelse är en individuell mänsklig rättighet och den får aldrig tillåtas påverkas av konjunktur eller arbetskraftsbehov. Sverige ska föra en human och generös flyktingpolitik. Lagliga vägar att söka asyl måste upprättas. Vänsterpartiet har förslagen som gör det möjligt att bygga ett samhälle att lita på, byggt på solidaritet. Genom att föra en expansiv ekonomisk politik för investeringar istället för att sänka skatten för de redan rika gör vi det möjligt att börja bygga detta samhälle redan under nästa mandatperiod.