Vpk:s valmanifest: Arbetarpolitik och socialism för en bättre framtid

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1976
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
Vpk:s valmanifest: Arbetarpolitik och socialism för en bättre framtid Vänsterpartiet kommunisterna är socialismens parti i Sverige. VPK är det enda parti som för vidare den svenska arbetarrörelsens socialistiska traditioner. Kampen för socialismen utgår från nuet. Den uppstår på nytt överallt där människorna brottas med dagliga problem, med pris- och hyresutplundring, arbetslöshet, daghemsköer. Ur denna kamp växer medvetandet om att det krävs ett helt nytt samhälle, ett samhälle utan arbetslöshet, utan rovdrift, utan klasskillnader, utan den ena människans utnyttjande av den andra. I dagskampen såväl som i valstriden knyter VPK nuets problem till det socialistiska perspektivet. Utifrån detta perspektiv går VPK ut i 1976 års val med en arbetarpolitik mot en borgerlig politik. Arbetarpolitik kan aldrig drivas genom kompromisser med de borgerliga. En radikal arbetarpolitik måste bygga på följande principer 1 Försvar för arbetarnas intressen. 2 Avskaffande av klassamhällets mest motbjudande orättvisor. 3 Försvar av de mest utsatta grupperna. 4 Kamp för bättre arbetsvillkor. 5 Ekologiska, miljömässiga, samhällsekonomiska och sociala bedömningsgrunder för utvecklingen. 6 Utvidgning av de demokratiska fri- och rättigheterna som underlättar övergång till ett socialistiskt samhälle. - Mot pris- och hyresocker VPK är det enda parti som har ett program mot pris- och hyresutplundringen. Vi kräver effektivt prisstopp på alla dagligvaror. Vi kräver förbud mot monopolpriser, spekulation och fördyrande reklamjippon. Vi vänder oss mot påståendet att löneökningarna vållar prishöjningar. Det är väsentligen monopolen som bestämmer priserna, inte lönarbetarna. Inflationen kan bekämpas endast genom åtgärder som riktar sig mot kapitalets makt. VPK kräver allmänt hyresstopp förenat med åtgärder för att på sikt sänka bostadskostnaden. Byggmaterialindustrin bör förstatligas, så att dess monopolpriser inte fördyrar bostäderna. All tätortsmark skall i princip ägas samhälleligt så att markspekulation kan bekämpas. Staten skall helt finansiera bostadsbyggandet. Fast och låg ränta på kapitalet kan sänka hyrorna. Ett ökat bostadsbyggande med tyngdpunkt på flerfamiljshus måste åstadkommas. - En rättvis skattepolitik VPK står för en ny och rättvis skattepolitik. Moms och kommunalskatt har starkt ökat på senare år. Dessa skatter drabbar lönarbetarna och alla små inkomsttagare. Bolagen har däremot fått stora fördelar, skattelindringar och statliga understöd. Det krävs en stor social omfördelning. VPK kräver stopp för gåvorna till storkapitalet. Skatten på vinster och stora kapital måste skärpas. Skatteflykt och skattefusk måste bekämpas. Momsen på mat måste bort. Nuvarande kommunal- och statsskatt bör ersättas av en ny enhetlig inkomstskatt. Denna bör vara progressiv, dvs lindrigare för små inkomsttagare än kommunalskatten. Varje kommun skall få del av skatteinkomsterna i enlighet med sitt behov av skolor, daghem, sociala utgifter osv. - För kvinnors rättigheter VPK är det enda parti som konsekvent bekämpar diskrimineringen av kvinnorna. Vi bekämpar de borgerligas reaktionära förslag om vårdnadsbidrag. Vi motsätter oss särlösningar av arbetstidsfrågan för småbarnsföräldrar. Båda dessa förslag är ägnade att förstärka kvinnans könsroll. VPK är det enda parti som förespråkar en familjelagstiftning, där hem- och vårdnadsarbetet blir lika fördelat. VPK står ensamt för alla kvinnors rätt till smärtfri förlossning. VPK står för alla kvinnors rätt till full ekonomisk självständighet. Vi kräver lika lön för lika arbete oavsett ålder eller kön. Vi är motståndare till att skenbart öka sysselsättningen genom att bara ge deltidsarbete åt kvinnorna. - Invandrare, ungdom, pensionärer VPK slåss för den arbetande och studerande ungdomens rättigheter och bekämpar kapitalismens utsugning och de makthavandes översitteri mot ungdomen. Som enda parti kräver därför VPK att alla diskriminerande åldersgränser skall bort. Principen lika lön för lika arbete oavsett ålder måste införas. Alla praktikanter ska ha ordentliga löner och fackliga rättigheter. Ungdomsgårdar och liknande måste byggas ut så att all ungdom kan utnyttja dessa. De graderade betygen ska avskaffas och den borgerliga indoktrineringen i skolan bekämpas. Utbildning och forskning måste ställas i arbetarklassens tjänst. Värnpliktig ungdom måste erhålla demokratiska fri- och rättigheter. VPK står för varje barns rätt till en bra och gratis daghemsplats. Vi kräver 50 000 nya platser per år för att bygga bort bristen. Regeringen ger miljarder i stöd åt storföretagen och går sedan ihop med de borgerliga om att endast bygga 20 000 platser per år. VPK står för en social omfördelning som ger rättvisa åt pensionärerna. Genom ökade ekonomiska och personella resurser, främst inom vårdsektorn, måste en kraftigt förbättrad service garanteras. VPK slåss för invandrarnas likaberättigande. Endast VPK stöder kravet på att språkliga minoriteter ska ha rätt att få all undervisning på sitt modersmål. Detta är enda vägen att undvika halvspråkighet och därmed sociala handikapp. VPK står också ensamt i kravet på rösträtt för invandrare även i riksdagsval. - Hushållning med resurserna VPK bekämpar rovdriften på miljö och resurser. Därför är vi också motståndare till regeringens kärnkraftsprogram. Rovdriften på skog och malm gör landet beroende av tung processindustri. Denna ger lite sysselsättning, men slukar stora mängder energi. En högförädlande industri ger måttligare energiförbrukning och mer sysselsättning. Bekämpas rovdriften behövs inte kärnkraften. Kärnkraftens faror och olösta problem är ett hot mot människosläktets framtid. Det radioaktiva avfallet, utsläppen, olycksriskerna, utgör allvarliga påminnelser. Så gör även de ökade riskerna för spridning av kärnvapen. Inför dessa perspektiv måste hela folket ta ställning till den framtida utvecklingen. VPK kräver därför folkomröstning om kärnkraften. - Rätt till arbete - Kortare arbetstid VPK står för allmän arbetstidsförkortning. Vi kräver förkortning av arbetsdagen till 7 timmar nästa år och 6 timmar 1980. Detta ska ske med bibehållen löneutveckling och utan ökad arbetshets. Alla behöver arbetstidsförkortning. Denna reform är ett skydd för de arbetandes hälsa. Den ger möjlighet till mer fritid, personlig utveckling och samhällsengagemang. VPK står för allas rätt till meningsfullt arbete. Kapitalismen skapar ständigt ny arbetslöshet. Den ökar hetsen på arbetsplatserna. Den slår i stigande grad ut människor ur arbetslivet. Den avfolkar stora regioner och orsakar social och kulturell utarmning. Den för ut kapital till andra länder och ökar därmed arbetslösheten i Sverige. Den låter arbetslösheten slå mot främst kvinnor och ungdom. Arbetslösheten kan inte bekämpas med gåvor åt kapitalet. De privata skogsbolagen, järnbruken och varven måste nationaliseras och nya statliga industrier byggas. Ett program för att bygga ut kollektivtrafiken och bygga bort de stora sociala och miljömässiga bristerna är nödvändigt. Befolkningen inom alla regioner måste garanteras full sysselsättning. Detta kräver ingripande mot kapitalet, styrning av investeringar och förstatligande av de privata affärsbankerna. VPK kämpar för en riskfri arbetsmiljö med mänsklig arbetstakt. Vi kräver starkt sänkta hygieniska gränsvärden i arbetslivet, så att yrkesskador ej kan uppstå. Vi kräver att arbetsköparna ska bevisa alla produkters ofarlighet innan de används i arbetsprocessen. VPK är ensamt om att kräva grundlagsskydd för demokratiska fri- och rättigheter på arbetsplatserna. Vi kräver förbud mot svartlistning och avskedande av strejkande, obegränsad förhandlingsrätt, strejkrätt, agitations- och mötesrätt samt andra demokratiska rättigheter på arbetsplatsen. Dessa rättigheter ska användas för att ändra maktförhållandena till de anställdas och fackföreningarnas förmån. De underlättar självständig facklig kamp. Arbetslivets villkor kan på allvar förändras bara genom att man går till angrepp mot den avgörande makt, som kapitalisterna har i företagen och samhället i kraft av sin äganderätt till produktionsmedlen. Varje kamp för demokratisering av arbetslivet blir därför med nödvändighet en kamp för ett socialistiskt samhälle. - Solidaritet med förtryckta VPK kräver stopp för det militära slöseriet och en kraftig nedskärning av försvarsutgifterna. Socialdemokraterna och de borgerliga har överenskommit att inte ta upp militärfrågan i valrörelsen. Men VPK hävdar att den nuvarande militärapparaten måste omskapas till ett folkförsvar med demokratisk förankring. Ett sådant försvar är betydligt mindre kostnadskrävande. Det ska grundas på att Sverige hävdar sin neutralitet och sitt nationella oberoende främst genom en aktiv freds- och solidaritetspolitik. VPK står för en konsekvent alliansfri politik och bekämpar alla strävanden att binda Sverige vid de militära och ekonomiska blocken. VPK kräver kamp mot de multinationella koncernernas växande inflytande över svenskt näringsliv. VPK är det enda parti som kräver en radikal förändring av Sveriges politik gentemot folken i »tredje världen». De svenska storföretagens utplundring av andra länders arbetande folk måste bekämpas. Den statliga biståndspolitiken måste koncentreras till befrielserörelser och till länder med ett progressivt socialt system. Det solidariska stödet till folken i Vietnam, Laos, Kambodja, Kuba, Angola osv måste ökas. Det palestinska folkets befrielsekamp för ett demokratiskt Palestina måste stödjas. VPK är det enda parti som tar upp den antiimperialistiska kampen och för en politik av konsekvent solidaritet med folken i Spanien, i Chile och andra latinamerikanska länder, där fascismens brutalitet härskar. - Socialism - vidgad demokrati VPK står för en socialism byggd i enlighet med den svenska arbetarklassens erfarenheter och kamptraditioner. Vi står för en socialism där de demokratiska fri- och rättigheterna överallt vidgats och fördjupats. Vi står för en socialism där produktionens inriktning och fördelning inte längre styrs av profiten utan av en planmässig strävan att tillgodose social nytta och folkflertalets behov. I en period, där det gamla systemets otillräcklighet och förfall är uppenbart, framstår socialismen som vår tids alternativ. För detta alternativ går VPK till kamp.