Functions of the press: Analysis of contents - Editorials

SND-ID: snd0131-3. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/d4th-gp62

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Lennart Weibull - University of Gothenburg, Department of Journalism Media and Communication

Lars Aldemark - University of Gothenburg, Department of Political Science

Jan Strid - University of Gothenburg, Department of Political Science

Research principal

University of Gothenburg - Department of Political Science rorId

Description

This study is part of the research program The Role of the Press in Society, a project initiated by the 1972 Commission of tbe Press. The survey illustrates how companies regard their relation to the local area, to the general public and member and which part various types of media plays in the work of the enterprise. Further some questions were put about which role the daily press should have in political life.

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Unavailable

Time Method

Sampling procedure

Utgångspunkten för forskningsprojektets val av geografiska områden för intensivstudium var de sk blockregionerna. Dessa bedömdes vara de mest lämpliga urvalsenheterna, bl a därför att de också utnyttjas i den officiella tidningsstatistiken. Blockregionerna är också lätthanterliga för mer detaljerade studier på kommunnivå. Urvalet av undersökningsenheter skedde i två steg. Först uppställdes en urvalsram. Denna bestämdes av tre huvudvariabler: socioekonomisk struktur, politisk situation och konkurrensläge på tidningsmarknaden, både regionalt och lokalt. Som mått på den socioekonomiska strukturen utgick man från tätortsgraden i respektive blockregion. Politisk struktur bestämdes genom att andelen socialdemokratiskt/kommunistiskt (vpk) röstande jämfördes med andelen som röstade på borgerliga (m,fp,c) partier. Någon hänsyn till partier utan riksdagsrepresentation togs ej. Med utgångspunkt från graden av lokal och regional konkurrens på tidningsmarknaden gjordes därefter en indelning av de 70 blockregionerna. Utifrån fördelningen av blockregioner valdes 30 regioner som preliminära undersökningsenhet

... Show more..
Utgångspunkten för forskningsprojektets val av geografiska områden för intensivstudium var de sk blockregionerna. Dessa bedömdes vara de mest lämpliga urvalsenheterna, bl a därför att de också utnyttjas i den officiella tidningsstatistiken. Blockregionerna är också lätthanterliga för mer detaljerade studier på kommunnivå. Urvalet av undersökningsenheter skedde i två steg. Först uppställdes en urvalsram. Denna bestämdes av tre huvudvariabler: socioekonomisk struktur, politisk situation och konkurrensläge på tidningsmarknaden, både regionalt och lokalt. Som mått på den socioekonomiska strukturen utgick man från tätortsgraden i respektive blockregion. Politisk struktur bestämdes genom att andelen socialdemokratiskt/kommunistiskt (vpk) röstande jämfördes med andelen som röstade på borgerliga (m,fp,c) partier. Någon hänsyn till partier utan riksdagsrepresentation togs ej. Med utgångspunkt från graden av lokal och regional konkurrens på tidningsmarknaden gjordes därefter en indelning av de 70 blockregionerna. Utifrån fördelningen av blockregioner valdes 30 regioner som preliminära undersökningsenheter. Hänsyn togs härvidlag till kravet på en regional fördelning av områdena i landet och att storstäderna ansågs givna i undersökningen. Målet var inte att undersöka ett stort antal regioner. I stället eftersträvades ett fåtal typområden som skilde sig åt framför allt genom olikhet i socio-ekonomisk/politiskt avseende och i fråga om mediesituation. Utifrån den socio-ekonomiska och politiska strukturen (som i stort sett sammanfaller) valdes två regioner med borgerlig och två med socialistisk (s+vpk) majoritet i valmanskåren. Inom respektive block valdes ett område med tidningskonkurrens och ett med monopol. Slutligen knöts urvalet till två kommuner inom varje region för att ytterligare renodla situationen. Följande regioner valdes: FALUN/LEKSAND (borg. maj + konkurrens); MALMÖ/TRELLEBORG (soc. maj + konkurrens); GÖTEBORG/LERUM (borg. maj + monopol); VÄSTERÅS/HALLSTAHAMMAR (soc. maj + monopol). I de fyra kommunerna Leksand, Malmö, Göteborg och Västerås har samtliga delstudier inom projektet genomförts. De övriga kommunerna förekommer i vissa delstudier. Show less..

Time period(s) investigated

1973-01-01 – Ongoing

Variables

27

Number of individuals/objects

4822

Data format / data structure

Data collection
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Geographic description: Malmö, Trelleborg, Göteborg, Lerum, Västerås, Hallstahammar, Falun and Leksand

Administrative information

Responsible department/unit

Department of Political Science

Funding 1

  • Funding agency: Bank of Sweden Tercentenary Foundation

Funding 2

  • Funding agency: Nämnden för samhällsinformation
Topic and keywords

Research area

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publications

Sort by name | Sort by year

Svensk press. Pressens funktioner i samhället. SOU 1975:78. Stockholm: LiberFörlag.
Libris
ISBN: 9138024756

Strid, J., & Weibull, L. (1974) Nyheter och kommentarer : om förstasidor och ledarsidor i 11 tidningar 1973 : en första redovisning av innehållsanalysen. 1972 års pressutredning. Forskningsprojektet Pressens Funktioner. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen.

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 1982-01-01
Last updated: 2019-02-06