Tillgång till biomassa från skörd av skörderester och oljerättika som mellangröda på skördeområdenivå i Sverige

SND-ID: 2023-170. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/t9ey-ac36

Citering

Skapare/primärforskare

Sergio Alejandro Barrios Latorre - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biosystem och teknologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för biosystem och teknologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ltv.2023.4.4.IÄ-6

Beskrivning

Datauppsättningen är resultatet av en studie som undersöker mellangrödors potential att kompensera för de negativa effekterna på markens organiska kolhalten, vilket är en följd av borttagande av skörderester för bioekonomin. Studien använde Jordbruksverkets statistik som insatsdata för att uppskatta tillgången på skörderester, möjligheter att odla mellangrödor samt totalt och potentiellt stabiliserat organiskt kol. Den beaktade samtliga svenska skördeområden (SKO) där borttagning av rester och odling av mellangrödor är tekniskt möjligt. Informationen finns tillgänglig i en textfil och i sju shape-filer som innehåller spatial information. Den ursprungliga geografiska data för SKO-gränserna i shapefile-format hämtades från Jordbruksverket (CC BY 4.0). Dessa har även konverterats till en GeoPackage-fil.
Denna datauppsättning innehåller uppskattningar av skördeområden för:
- Tillgång till skörderester per jordbruksgröda
- Arealtillgänglighet för odling av mellangrödor
- Biomassaproduktion av oljerättika som mellangröda
- Kolbidrag som totalt och stabilt kol från mellangrödor och skörderester
Filen

... Visa mer..
Datauppsättningen är resultatet av en studie som undersöker mellangrödors potential att kompensera för de negativa effekterna på markens organiska kolhalten, vilket är en följd av borttagande av skörderester för bioekonomin. Studien använde Jordbruksverkets statistik som insatsdata för att uppskatta tillgången på skörderester, möjligheter att odla mellangrödor samt totalt och potentiellt stabiliserat organiskt kol. Den beaktade samtliga svenska skördeområden (SKO) där borttagning av rester och odling av mellangrödor är tekniskt möjligt. Informationen finns tillgänglig i en textfil och i sju shape-filer som innehåller spatial information. Den ursprungliga geografiska data för SKO-gränserna i shapefile-format hämtades från Jordbruksverket (CC BY 4.0). Dessa har även konverterats till en GeoPackage-fil.
Denna datauppsättning innehåller uppskattningar av skördeområden för:
- Tillgång till skörderester per jordbruksgröda
- Arealtillgänglighet för odling av mellangrödor
- Biomassaproduktion av oljerättika som mellangröda
- Kolbidrag som totalt och stabilt kol från mellangrödor och skörderester
Filen innehåller 106 rader (skördeområden) och 30 kolumner.
För en mer utförlig beskrivning av metod etc, se Barrios Latorre, S.A. et al (2024), Agricultural Systems. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Simulering
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Uppskattning av markens organiska kolinlagring från rest- och mellangrödors biomassa baserat på det totala organiska kolhalten i biomassa och humifikationskoefficienter som är beroende av jordens lerhalt.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-03 – 2022-05

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Samling av statistik från Jordbruksverket om skördar och arealutnyttjande för huvudsakliga jordbruksgrödor på skördeområdesnivå (SKO)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-04 – 2022-05
 • Tidsupplösning: 5 år

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Simulering
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Omvandling av data om produktavkastning och marktäckning för olika grödor till uppskattad återstående biomassatillgänglighet med användning av förhållanden mellan restprodukter och produkter som är specifika för varje gröda
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-05 – 2022-08
 • Tidsupplösning: 5 år
... Visa mer..

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Simulering
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Uppskattning av markens organiska kolinlagring från rest- och mellangrödors biomassa baserat på det totala organiska kolhalten i biomassa och humifikationskoefficienter som är beroende av jordens lerhalt.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-03 – 2022-05

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Registerutdrag och/eller tillgång till prov i biobank
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Samling av statistik från Jordbruksverket om skördar och arealutnyttjande för huvudsakliga jordbruksgrödor på skördeområdesnivå (SKO)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-04 – 2022-05
 • Tidsupplösning: 5 år

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Simulering
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Omvandling av data om produktavkastning och marktäckning för olika grödor till uppskattad återstående biomassatillgänglighet med användning av förhållanden mellan restprodukter och produkter som är specifika för varje gröda
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-05 – 2022-08
 • Tidsupplösning: 5 år

Datainsamling 4

 • Insamlingsmetod: Simulering
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Uppskattning av tillgänglig yta för mellangrödor och potentiell biomassaproduktion baserat på modeller för växtföljder och simulerade skördar av oljerättika
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-08 – 2023-02
Visa mindre..
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Datauppsättningen täcker de 106 skördeområden i Sverige. Information om mellangrödor omfattar 84 skördeområden i södra Sverige.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för biosystem och teknologi

Medverkande

Thomas Prade - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biosystem och teknologi orcid

Maria Viketoft - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi orcid

Helena Aronsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö orcid

Lovisa Björnsson - Lunds universitet, Institutionen för teknik och samhälle orcid

Finansiering

 • Finansiär: FORMAS, Forskningsrådet för Miljö, Areella Näringar och Samhällsbyggande rorId
 • Diarienummer hos finansiär: 2021-01090
 • Projektnamn på ansökan: Bortförelse av jordbrukets växtrester som råvara för den växande bioekonomin – effektivitet av mellangrödor för att undvika negativa miljömässiga konsekvenser
 • Information om finansiering: Removing agricultural residues as feedstock for the growing bioeconomy – efficiency of intermediate crops to minimize negative environmental consequences
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Markvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Förnyelsebar bioenergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Barrios Latorre, S.A., Aronsson, H., Björnsson, L., Viketoft, M. & Prade, T. (2024). Exploring the benefits of intermediate crops: Is it possible to offset soil organic carbon losses caused by crop residue removal? Agricultural Systems, 215, 103873.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2024.103873

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-01-24

Version 1: 2024-01-24

DOI: https://doi.org/10.5878/t9ey-ac36

Kontakter för frågor om data

Sergio Alejandro Barrios Latorre

alejandro.barrios.latorre@slu.se

SLU Arkiv

arkiv@slu.se

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-01-24
Senast uppdaterad: 2024-01-24