Filter och kartvy
Kartvy

Shows datasets in search result containing geographic features

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • SND Logo
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Tillgång till data är begränsad eller efter beställning
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

121 träffar 121 träffar på engelska

Sortering:
Per sida:

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ensbo

Linköpings kommun arbetar med detaljplan för Linköping Aviation Park, i anslutning till Linköpings flygplats och Saabs flygfält. En arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 har utförts för att klarlägga om fornlämningar finn...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2015-01-22
SND Logo

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Hagnesta

Med anledning av planerad utökad bergtäkt inom Hagnesta 1:2 i Helgona socken, Södermanland, genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, en arkeologisk undersökning av en nyupptäckt stensättning i september 2005. Den stens...

 • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-08-06
SND Logo

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet

I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-12-08
SND Logo

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Stångebrofältet

Östergötlands länsmuseum har genomfört en arkeologisk utredning etapp 1 för Stångebrofältet, Linköping stad och kommun, Östergötland. Arbetet föranleddes av Linköpings kommuns "Program för Stångebrofältet". Den arkeologi...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-11-05
SND Logo

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ladugårdsbacke

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har utfört en arkeologisk utredning, etapp 2 längs med Södra stambanan i området öster om Tullbron i Linköpings stad. Undersökningen föranleddes av att Banverket projekterat för en ny spårk...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2014-10-02
SND Logo

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Himmelstalund

Med anledning av ett påbörjat program- och detaljplanearbete för Himmelstalundsområdet har Östergötlands länsmuseum utfört en arkeologisk utredning etapp 1. Programarbetet syftar till att utreda förutsättningarna för vid...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-12-09
SND Logo

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Bönsta

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har i september år 2006 utfört en särskild utredning. Utredningen utfördes med anledning av att Bönsta Gård AB utreder förutsättningarna för att bygga bostäder inom områden för ny de...

 • Sörmlands museum, Arkeologi
Publicerad: 2014-08-07
SND Logo

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Skavsta

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har i oktober 2006 utfört en särskild utredning med anledning av att Nyköpings kommun utreder förutsättningarna för att detaljplanelägga ett område nordväst om Nyköping i anslutning ...

 • Sörmlands museum, Arkeologi
Publicerad: 2014-08-08
SND Logo

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö-Korsbäcken

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland o...

 • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-09-29
SND Logo

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: På gårdens slåttermark?

Östergötlands länsmuseum utförde hösten 2008 en arkeologisk förundersökning inom Kallerstad, Linköping stad och kommun. Undersökningsområdet låg i anslutning till järnåldersboplatserna RAÄ 397 och 326. Trots närheten til...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-11-06
SND Logo
 • Tillgänglighetsnivå för data

 • SND Logo
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Tillgång till data är begränsad eller efter beställning
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.