GIS-material för arkeologiskt projekt: Björnviken 2:1 - Torplämningar från 1600- 1700- och 1800-talet

SND-ID: snd2012-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001474

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-03

DOI: https://doi.org/10.5878/001698

Citering

Skapare/primärforskare

Arkeologikonsult

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av två lägen för torpbebyggelse; RAÄ Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp och RAÄ Kvillinge 162:1, Norrkärr. Vid Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp hittades fragmentariska lämningar av syllstensgrunden till ett torp från sent 1700-tal/1800-talet. Förundersökningen vid RAÄ 162:1, Norrkärr resulterade i att två lägen med välbevarade lämningar och kulturlager kunde identifieras och avgränsas. De påträffade bebyggelselämningarna representerar Norrkärrs läge på 1600-talet respektive 1700-talet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningarna var att fastställa fornlämningarnas karaktär, omfattning och datering. Resultatet av förundersökningarna ska ligga till grund för Länsstyrelsens tillståndsbedömning och bedömning av fornlämningarnas kunskapspotential avseende inriktning och ambitionsnivå för en eventuell särskild undersökning. Resultatet ska även ligga till grund för Norrköpings kommuns vidare p

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av två lägen för torpbebyggelse; RAÄ Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp och RAÄ Kvillinge 162:1, Norrkärr. Vid Kvillinge 152:1, Lilla Bådstorp hittades fragmentariska lämningar av syllstensgrunden till ett torp från sent 1700-tal/1800-talet. Förundersökningen vid RAÄ 162:1, Norrkärr resulterade i att två lägen med välbevarade lämningar och kulturlager kunde identifieras och avgränsas. De påträffade bebyggelselämningarna representerar Norrkärrs läge på 1600-talet respektive 1700-talet.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med förundersökningarna var att fastställa fornlämningarnas karaktär, omfattning och datering. Resultatet av förundersökningarna ska ligga till grund för Länsstyrelsens tillståndsbedömning och bedömning av fornlämningarnas kunskapspotential avseende inriktning och ambitionsnivå för en eventuell särskild undersökning. Resultatet ska även ligga till grund för Norrköpings kommuns vidare planering och ställningstagande för fortsatt eventuell exploatering.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen.

Lokaliseringen av läget för torplämningen RAÄ Kvillinge 152:1 gjordes med utgångspunkt från torpets läge på äldre kartmaterial. Sökschakt grävdes skiktvis med grävmaskin i anslutning till torpläget i avsikt att identifiera eventuell bebyggelse och kulturlagers omfattning, komplexitet och bevarandegrad. Inom förundersökningsområdet grävdes sammanlagt sju schakt inom en yta av cirka 90 x 35 meter med hjälp av grävmaskin. Schakten var mellan 2,5-17,5 meter långa och hade en bredd av 1-14 meter (se schakttabell). Påträffade anläggningar rensades för hand innan dokumentation. Lokaliseringen av läget för torplämningarna RAÄ Kvillinge 162 gjordes med utgångspunkt från torpens läge på äldre kartmaterial. Sökschakt grävdes skiktvis med grävmaskin i anslutning till torplägena i avsikt att identifiera eventuell bebyggelse och kulturlagers omfattning, komplexitet och bevarandegrad. Samtliga schakt, anläggningar och kulturlager dokumenterades skriftligt, fotograferades samt mättes in med GPS med nätverks-RTK. I de allra flesta fall var precisionen bättre än 0,05 m. I enstaka undantagsfall var precisionen sämre på grund av skymmande träd (upp till max 1 m felmarginal). För att kompensera den sämre precisionen mättes då ett större antal punkter in. Påträffade anläggningar rensades för hand innan dokumentation och täcktes därefter med fiberduk innan schakten lades igen. Påträffade kulturlager rensades fram för hand innan dokumentation. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Torplämning

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010-05
  • Datainsamlare: Arkeologikonsult
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Björnviken 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: missing

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-26050-09

Producents dnr för projektet: 2010:2356

ProjektID: p0510004

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

1600-tal, 1700-tal, 1800-tal

Publikationer
Publicerad: 2012-09-13
Senast uppdaterad: 2016-10-06