DEFRAM - Databas för Effektivare FRAMtagning av energikartläggningar

SND-ID: snd0935-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001674

Citering

Alternativ titel

DEFRAM

Skapare/primärforskare

Eva Blomqvist - Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

Patrik Thollander - Linköpings universitet, Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Forskningshuvudman

Linköpings universitet rorId

Beskrivning

DEFRAM är ett projekt finansierat av Energimyndigheten. Projektet startade den 10:e december 2012 och avslutades den 10:e maj 2013. Projektet drevs vid Linköpings universitet och involverar forskare från avdelningen för Energisystem (Patrik Thollander) och institutionen för datavetenskap (Eva Blomqvist), samt genomfördes i nära samarbete med Energimyndigheten. Projektledare är Eva Blomqvist, Linköpings universitet.

Projektet har utgått från (1) IAC: s (Industrial Assessment Center) databas med 160 000 åtgärder, (2) PFEs åtgärder från första programperioden, samt (3) resultatet från Energimyndighetens energikartläggningsstöd, de s.k. energikartläggningcheckerna (EKC), under 2011-2012. För att demonstrera användarnyttan och användbarheten i att länka samman dessa datakällor har en OWL-vokabulär, d v s en ny gemensam datamodell, byggts upp för att representera dataelementen, och större delen av dessa data har sedan överförts till formatet RDF, strukturerat enligt den nya vokabulären.

För att kunna länka samman de olika datakällorna har ett antal manuella mappningar fått genomföras. Bland

... Visa mer..
DEFRAM är ett projekt finansierat av Energimyndigheten. Projektet startade den 10:e december 2012 och avslutades den 10:e maj 2013. Projektet drevs vid Linköpings universitet och involverar forskare från avdelningen för Energisystem (Patrik Thollander) och institutionen för datavetenskap (Eva Blomqvist), samt genomfördes i nära samarbete med Energimyndigheten. Projektledare är Eva Blomqvist, Linköpings universitet.

Projektet har utgått från (1) IAC: s (Industrial Assessment Center) databas med 160 000 åtgärder, (2) PFEs åtgärder från första programperioden, samt (3) resultatet från Energimyndighetens energikartläggningsstöd, de s.k. energikartläggningcheckerna (EKC), under 2011-2012. För att demonstrera användarnyttan och användbarheten i att länka samman dessa datakällor har en OWL-vokabulär, d v s en ny gemensam datamodell, byggts upp för att representera dataelementen, och större delen av dessa data har sedan överförts till formatet RDF, strukturerat enligt den nya vokabulären.

För att kunna länka samman de olika datakällorna har ett antal manuella mappningar fått genomföras. Bland annat har åtgärderna, så långt det varit rimligt, omklassificerats enligt en taxonomi för åtgärdstyper. För att integrera IAC-data med svenska data har en mappning gjorts både mellan IAC:s ARC-koder (åtgärdstyper) och taxonomin, samt mellan industriklassificeringen SIC (använd av IAC) och svenska SNI-2007.

Resultatet av detta arbete publiceras genom en s.k. SPARQL endpoint, som ger direkt tillgång till de länkade data som finns lagrade i ett underliggande "triple store". I dagsläget finns ca 2 200 svenska åtgärder publicerade, samt ca 120 000 åtgärder från IAC. För åtkomst till dessa data finns ett gränssnitt för att skriva egna SPARQL-frågor (https://www.ida.liu.se/projects/semtech/energy/snorql/), samt ett demonstrationsgränssnitt för slutanvändare där frågor kan formuleras genom olika menyval (https://www.ida.liu.se/projects/semtech/energy/demo/). Hela datamängden kan även laddas ner som en RDF-dump (https://www.ida.liu.se/projects/semtech/energy/Energy_201309.zip).

Syfte:

Projektets långsiktiga vision är att göra data om energikartläggningar mer tillgängliga, både för applikationsutvecklare och för slutanvändare, såsom energikartläggare. Målet med detta projekt är att tillgängliggöra ett antal datamängder innehållande tekniska energieffektiviseringsåtgärder som länkade data på webben (för mer information om vad länkade data innebär se den svenska portalen för länkade data: www.linked-data.se).

Materialet består i huvudsak av två olika typer av data. Dels mätningar av sparad energi och dels åtgärdsförslag (förslagna åtgärder vid energikartläggningar och deras beräknade kostnader och uppskattade framtida besparingar).

Data för direkt nedladdning består av 6 stycken datafiler i rdf-format samt tillhörande dokumentation.

Resultatet av detta arbete publiceras genom en s.k. SPARQL endpoint, som ger direkt tillgång till de länkade data som finns lagrade i ett underliggande "triple store". I dagsläget finns ca 2 200 svenska åtgärder publicerade, samt ca 120 000 åtgärder från IAC. För åtkomst till dessa data finns ett gränssnitt för att skriva egna SPARQL-frågor (https://www.ida.liu.se/projects/semtech/energy/snorql/), samt ett demonstrationsgränssnitt för slutanvändare där frågor kan formuleras genom olika menyval (https://www.ida.liu.se/projects/semtech/energy/demo/). Hela datamängden kan även laddas ner som en RDF-dump (https://www.ida.liu.se/projects/semtech/energy/Energy_201309.zip). Visa mindre..

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2012-12-10 – 2013-05-10

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige och USA

Administrativ information

Finansiering

  • Finansiär: Energimyndigheten
  • Diarienummer hos finansiär: 2012-005142
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Energi och naturresurser (CESSDA Topic Classification)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Datavetenskap (datalogi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljöledning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Blomqvist, E. & Thollander, P. Databas för Effektivare FRAMtagning av åtgärdsförslag vid energikartläggningar - Slutrapport. Linköpings universitet
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-03-21
Senast uppdaterad: 2021-05-06