SCAPIS - Swedish CArdioPulmonary bioImage Study

SND-ID: ext0054-1.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Gunnar Engström - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Carl Johan Östgren - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Tomas Jernberg - Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för medicin

... Visa mer..

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Gunnar Engström - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Carl Johan Östgren - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Tomas Jernberg - Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för medicin

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research rorId

Beskrivning

SCAPIS står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study och är en studie som berör både hjärta, kärl och lungor. I SCAPIS har 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50–64 år, genomgått omfattande hälsoundersökningar – prover, tester, röntgen av organ och avancerad bildtagning inuti kärlen. Allt samlat material blir tillsammans världens djupaste data-, bild- och biobank. En nationell kunskapsbank som ger forskarna fantastiska möjligheter att skapa nya genombrott. Sex universitet och universitetssjukhus leder och driver SCAPIS i nära samarbete med Hjärt-Lungfonden, som är studiens huvudfinansiär.

Under 2012 genomfördes en pilotstudie på Sahlgrenska universitetssjukhuset och i slutet av 2013 startade den fullskaliga studien i Göteborg. I början av 2014 startades SCAPIS i Malmö och under 2015 startade SCAPIS i Stockholm, Linköping och Uppsala. Under tidig höst 2016 körde SCAPIS Umeå igång som den sista av de sex SCAPIS orterna.

Målet med SCAPIS är att hitta människor som ligger i riskzon för hjärt-lungsjukdom. Syftet med studien är också att på sikt kunna förhindra hjärt-lungsjukdom och ge mä

... Visa mer..
SCAPIS står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study och är en studie som berör både hjärta, kärl och lungor. I SCAPIS har 30 000 slumpvis utvalda svenskar i åldern 50–64 år, genomgått omfattande hälsoundersökningar – prover, tester, röntgen av organ och avancerad bildtagning inuti kärlen. Allt samlat material blir tillsammans världens djupaste data-, bild- och biobank. En nationell kunskapsbank som ger forskarna fantastiska möjligheter att skapa nya genombrott. Sex universitet och universitetssjukhus leder och driver SCAPIS i nära samarbete med Hjärt-Lungfonden, som är studiens huvudfinansiär.

Under 2012 genomfördes en pilotstudie på Sahlgrenska universitetssjukhuset och i slutet av 2013 startade den fullskaliga studien i Göteborg. I början av 2014 startades SCAPIS i Malmö och under 2015 startade SCAPIS i Stockholm, Linköping och Uppsala. Under tidig höst 2016 körde SCAPIS Umeå igång som den sista av de sex SCAPIS orterna.

Målet med SCAPIS är att hitta människor som ligger i riskzon för hjärt-lungsjukdom. Syftet med studien är också att på sikt kunna förhindra hjärt-lungsjukdom och ge människor ett längre och friskare liv. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Metod och utfall

Analysenhet

Population

30 000 slumpmässigt utvalda individer, i åldern 50 till 64 år. Ca 5000 individer från varje insamlingsort.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2012 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Multicenterstudie med insamling pågående i Göteborg och Malmö, samt planer på insamlingar i Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research

Etikprövning

Umeå - dnr 2010-228-31M

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lungmedicin och allergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer