Program för 80-talet: Radikal arbetarpolitik - vägen till socialism.

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1979
Download: pdf | txt
Hämtat från forskningsprojektet "Partiernas opinionspåverkan", finansierat av HSFR, juli 1991-juni 1994. Peter Esaiasson och Niclas Håkansson, Statsvetenskapliga institiutionen vid Göteborgs universitet.
PROGRAM FÖR 80-TALET: Radikal arbetarpolitik Vägen till socialism. Politisk plattform antagen av Vänsterpartiet kommunisterna vid partistyrelsemöte den 13-14 januari 1979 Endast några månader återstår till valet. Då måste en ny politik säkras. Resultaten av kapitalismens kris och de borgerliga regeringarna, förskräcker: industrinedläggning arbetslöshet, pris- och hyresstegringar, ekonomisk och geografisk koncentration, ökad makt för kapitalet, fortsatt utslagning, ökade klyftor i samhället. Vad skall komma efter valet? Hur skall vi kunna säkra en ny politik som bygger på de arbetandes intressen? De borgerliga partierna måste försättas i minoritet i riksdagen. Det är första förutsättningen för en ny politik. Men detta får inte innebära att man återvänder till den linje regeringen Palme följde. Den byggde på samverkan med kapitalet och medverkade till att skapa de nuvarande svårigheterna. Den politiken kan inte lösa dagens och morgondagens problem. Huvudlinjen i en ny politik måste vara kamp för att bryta storfinansens makt, inte samverkan med stoffinansen. En sådan politik kräver aktivitet och rörelse av det arbetande folkets flertal. Det behövs också en ny regering som företräder en radikal arbetarpolitik. Såsom grund för denna måste ligga bl a följande målsättningar. Demokrati på arbetsplatserna och i samhället Storfinansens makt består alltjämt Ett fåtal bestämmer i kraft av sitt kapital över de många. De avgör vad som ska produceras, om produktion skall läggas ner eller fortsätta , om den skall stanna kvar i Sverige eller flyttas till utlandet. De driver linjen att utarma stora delar av landet genom att lägga ned företag och tvinga människorna från hembygden. Löntagarna måste skaffa sig maktmedel, som underlättar kampen mot kapitalet. Den omedelbara uppgiften är utveckling av självständig. facklig kamp och erövring av grundläggande demokratiska rättigheter som strejkrätt och vetorätt i avgörande frågor. Målsättningen är de anställdas självbestämmande inom ramen av förändringar av ägandeförhållandena. Banker, försäkringsbolag, investmentbolag och stiftelser måste överföras i samhällets ägo och bilda en hörnpelare i en nationaliserad sektor. Samhällsfonder med ett avgörande inflytande för lönarbetarna måste byggas upp. En politik måste genomföras som säkrar demokrati på arbetsplatserna och i samhället. Det förutsätter kamp mot monopol och kapitalmakt, mot kärnkraftsamhället, mot byråkrati och mygel. Alla har rätt till ett meningsfullt arbete Arbetslöshet får inte accepteras. Det är ett både mänskligt och ekonomiskt slöseri att låta människor gå utan arbete. I dag är över en halv miljon människor ställda utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslösheten drabbar hårdast ungdomar, kvinnor. Och invandrare. Ett samhälle som inte kan bereda alla medborgare arbete har dömt sig självt. De omedelbara åtgärderna i kampen mot arbetslösheten måste följa två huvudlinjer. Den ena är att rädda de hotade jobben vid varven, vid jämbruken, inom teko och andra industrigrenar. Denna försvarskamp måste utvecklas till en offensiv för utbyggnad av förädlingsindustrin. Den andra huvudlinjen tillfredsställer de stora behoven på olika områden. Ge de arbetslösa arbete med att skapa fler bostäder, fler daghemsplatser, bättre vård, bättre miljö, utbyggd kollektivtrafik. En ny industripolitik och utbyggnad av den offentliga sektorn är båda nödvändiga. Satsningen kan inte gälla vilken produktion som helst. Nu tillverkas många skadliga och onyttiga produkter. Det ökade kärnkraftsberoendet ingår i ett system som innebär fortsatt bortrationalisering och utslagning av människor. Storbolagens vinstbegär får inte längre styra industrin och samhällsutvecklingen. Produktionen måste svara mot människors behov. Rovdriften på energi- och naturtillgångar, förgiftningen av luft och vatten måste få ett slut. Vi kräver att flyttlasspolitiken stoppas och att investeringarna och jobben styrs dit människorna bor. En ny näringspolitik finansieras med samhällsfonder. Vi kräver en alternativ och samhällsnyttig produktion. Vi kräver en industripolitik som frigör Sverige från de multinationella bolagens strypgrepp och säkrar nationellt oberoende. Alla har rätt till ett bra liv Alla människor måste ha rätt till en hygglig levnadsstandard och möjlighet till att bra liv. Detta kräver också kamp mot storfinansen. De lönearbetande måste ha en större andel av produktionsresultatet. Skatteflykt och kapitalexport måste angripas. Skatten på kapital måste skärpas, pris- och hyresutplundringen bekämpas. Men det räcker inte med materiell standard. Kampen måste föras mot utslagning och isolering. Alla människor har rätt till ett meningsfullt arbete, att känna gemenskap och glädje i arbetet, att vara till nytta för andra människor. Det är endast på den grunden isolering, social åtskillnad och utslagning kan bekämpas. Dagens pensionärer byggde landet. De har rätt till en bekymmersfri ålderdom. Angreppen mot pensionärernas standard måste slås tillbaka. Rätten till arbete för den som så önskar även efter uppnådd pensionsålder måste hävdas. Pensionärerna och deras erfarenheter är en viktig del av den sociala gemenskapen. Alla människor har rätt till en god hälsa. Tendensen till ökad sjuklighet och kortare livslängd måste brytas. Detta kräver meningsfulla jobb i bra arbetsmiljöer, minskad arbetshets och kamp mot miljöförstöring. En restriktiv politik måste föras mot alkohol, narkotika och vanebildande läkemedel, påskyndar utslagningen och förvärrar dess konsekvenser. Jämställdhet mellan män och kvinnor Målsättningen måste vara att göra slut på diskrimineringen av kvinnorna och skapa ett samhälle med jämställdhet mellan könen. Kvinnorna är alltjämt ställda tillbaka för männen. De har svårare än män att få arbete. De kvinnor som är ute i förvärvsarbete slits mellan jobb och dubbelarbete. Kvinnorna har tilldelats en andrarangsroll både i arbetsliv och i samhällslivet i övrigt. Detta måste brytas. Kvinnorna måste garanteras samma rätt till arbete som männen. De traditionella kvinnoyrkena måste uppvärderas lönemässigt och verklig likalön införas. Det ekonomiska, politiska och ideologiska förtrycket av kvinnor måste brytas. Kvinnokamp behövs på samhällslivets alla områden. ]Många reformer är viktiga för både män och kvinnor, men är av den största betydelse. för kvinnorna just på grund av bristen på jämlikhet. Dit hör kravet om bra och gratis daghem och fritidshem till alla barn, sex timmars arbetsdag, kraftigt utbyggd kollektivtrafik, kollektivhus och att alla lediga platser skall tillsättas av arbetsförmedlingen. Barnens och ungdomens rätt till en ljus framtid Barnens och ungdomens rätt till en ljus framtid måste säkras. Barnen är ingen välkommen grupp i dagens Sverige, vilket märks i sjunkande födelsetal och i samhällets planering. Dåliga bostadsmiljöer, brist på daghem och fritidshem, förgiftningsrisker, konkurrensmentalitet i skolan, våld och förlegat könstänkande i serier och filmer - detta ger ingen bra uppväxtmiljö åt barnen. Arbetslösheten drabbar hårt ungdomen. Många tvingas gå från skolan ut i arbetslöshet. Över 100 000 ungdomar är i dag utestängda från den ordinarie arbetsmarknaden. Detta leder till svåra personliga och sociala problem. Många ungdomar förvägras rätten till en egen bostad. Kommersiella intressen profiterar på ungdomens behov av gemenskap och förströelse. Barnens rätt till en god miljö och till daghem och fritidshem som är kvalitativt bra måste garanteras. Ungdomens krav på en demokratisk och betygsfri skola, på arbete, bostad och meningsfull fritid måste tillgodoses. Barnen och ungdomen måste ställas i centrum - annars förlorar samhället sina möjligheter till en positiv utveckling. Fred och internationell solidaritet Mänsklighetens framtid kräver kamp för fred och internationell avspänning. Kapprustning kärnvapenhot &h. imperialistisk våldspolitik måste avvärjas. Svensk utrikes- och försvarspolitik måste bidra till detta. En konsekvent internationell solidaritetslinje måste följas i förhållande till folken i Tredje världen. Nu deltar Sverige i den imperialistiska utplundringen. Svenskägda företag utsuger arbetare i andra länder. U-ländernas produkter köps billigt, men själva får de betala dyrt för importvaror. Kapitalexporten måste stoppas. En internationell facklig front måste byggas mot de multinationella bolagens makt. Sverige måste lämna Världsbanken, IDB och oljeklubben. Villkorslöst ekonomiskt stöd bör lämnas åt alla antiimperialistiska rörelser, progressiva regimer och socialistiska stater i Tredje världen. Solidaritetsarbetet måste också gälla invandrarna. Alla som arbetar och bor i Sverige skall ha samma rättigheter oberoende av nationalitet och språk. Detta gäller såväl rätten till arbete som rätten till undervisning på hemspråket. Rösträtten för invandrare måste utsträckas till att också gälla riksdagsval. Detta är de allmänna riktlinjerna för den nya politik som krävs för att göra slut på arbetslösheten och säkra ett bättre liv för dem som arbetar. Följande krav ser VPK som oundgängligen nödvändiga att genomföra under nästa riksdagsperiod som led i förverkligandet av de större målsättningar som gäller för 80-talet. Under valperioden 1979-1982 100 000 nya jobb på 12 månader 300 000 nya jobb under perioden. Alla ungdomar garanteras arbete praktik eller utbildning: Samma rätt till utbildning arbete och lön för kvinnor och män lagfästes. Wallenbergsimperiet överföres i samhällets ägo under demokratisk kontroll. Till en samhällsfond avsättes varje år fem miljarder kr av vinster och stora förmögenheter. Demokratiska fri- och rättigheter för lönarbetarna på arbetsplatserna. Rösträtt för invandrare även i riksdagsval. Avveckling av kärnkraften påbörjas, satsning på varaktiga energikällor. Pris- och hyresstopp. Kamp mot monopolens grepp över priser och hyror. Bort med moms på maten. Hård beskattning av kapital och profiter. 300 000 nya och sanerade bostäder. 225 000 nya daghems- och fritidshemsplatser. Sju timmars arbetsdag för alla. Nedskärning av de militära utgifterna med 2 miljarder kr per år. Under 1980-talet Alternativ produktion dvs produktion styrd av samhällets och människornas behov. Allas rätt till ett meningsfullt arbete säkras. Diskrimineringen av kvinnorna avskaffas på alla områden Affärsbanker försäkringsbolag och övriga kreditinstitut överföres i samhällets ägo under demokratisk kontroll. Samhällsfonderna blir ägare av alla stiftelser och investmentbolag Löntagarmakt på arbetsplatserna och demokratisk kontroll över det ekonomiska livet. Diskrimineringen av invandrarna avskaffas på alla områden. Kärnkraften avvecklas helt till 1990. Varaktiga energikällor spelar huvudrollen i energiförsörjningen. Planering av ekonomin med utökade fackliga rättigheter. Statskommunal progressiv enhetsskatt. Övergång till produktionsbeskattning. En rymlig. bostad med god standard och bra boendemiljö till överkomlig kostnad åt alla. En bra och gratis daghems- och fritidshemsplats åt alla barn. Sex timmars arbetsdag för alla. Demokratiskt folkförsvar. Kamp för internationell nedrustning och förbud mot kärnvapen. Vilken regering kan stå för en sådan politik? Det måste vara en regering som utgår ur lönarbetarnas rörelse, som bygger på krafter ur arbetarpartierna, ur arbetarnas och tjänstemännens organisationer. En bred samling kring en ny politik är nödvändig för att inte de borgerliga partierna efter någon valperiod åter ska gripa makten. Den är också nödvändig för att stoppa de krafter som vill bygga regeringsmakten på samverkan mellan socialdemokraternas ledning och ett eller flera borgerliga partier. En sådan politik förutsätter en allmän radikalisering och en förändring av maktförhållandena i samhället. Detta kan bara uppnås om masskampen utvecklas. Radikalismen utvecklas i den konkreta kampen för rätt till arbete, för hyresstopp och prisstopp, för Kvinnornas och ungdomens krav, för avveckling av kärnkraften, för fred, avspänning och militär nedrustning. Rörelsen är det som avgör. Blir den tillräckligt stark kommer dem till uttryck också i val och regeringsbildning. VPK:s avgörande uppgift. är att främja aktivitet och rörelse för dessa krav och riktlinjer och ständigt visa fram socialismen som alternativet till en kapitalism i kris. Ett starkt VPK är den, bästa garantin för att den regering som bildas efter valet verkligen för en politik i det arbetande folkets intresse. Vilken roll Vänsterpartiet kommunisterna kan spela i en framtida radikal arbetarmajoritet och som en av de krafter på vilka en radikal arbetarregering bygger avgörs av den styrka som partiet uppnår i den dagliga kampen och i valet. Vänsterpartiet kommunisterna.